Pedagogick diagnostika
Download
1 / 47

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA - PowerPoint PPT Presentation


 • 375 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA. Sylabus predmetu. Osobnosť učiteľa Vedecké základy a princípy pedagogickej diagnostiky, vymedzenie predmetu pedagogickej diagnostiky Pojem diagnóza a diagnostika Diagnostika rozumového vývoja a úrovne vzdelania Subjektívne podmienky a ich diagnostika

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


PEDAGOGICKÁDIAGNOSTIKA


Sylabus predmetu

 • Osobnosť učiteľa

 • Vedecké základy a princípy pedagogickej diagnostiky, vymedzenie predmetu pedagogickej diagnostiky

 • Pojem diagnóza a diagnostika

 • Diagnostika rozumového vývoja a úrovne vzdelania

 • Subjektívne podmienky a ich diagnostika

 • Pedagogicko-diagnostické metódy, testy, klinické metódy

 • Hodnotenie a kvalitatívne prístupy v pedagogickej diagnostike, techniky rýchlej


Odporúčaná literatúra

 • VIŠNOVSKÝ, Ľ., - KAČANI, V. a kol.: Základy školskej pedagogiky. Bratislava: 2001

 • KOUTEKOVÁ, M: Všeobecná teória pedagogickej diagnostiky. Banská Bystrica:1987.

 • GAVORA, P.: Pedagogická diagnostika žiaka ... Akí sú moji žiaci? Bratislava: Práca, 1999.

 • KOMPOLT, V.: Pedagogická diagnostika. Bratislava:1992

 • SMÉKAL, V.: Poznávaní a posudzovaní osobnosti žáku. Praha: Studijní texty vysokých škol, 1970.

 • ZEHNER a kol.: Hodnotenie žiaka. Bratislava: SPN, 1970.

 • ZELINKOVÁ, O.: Pedagogická diagnostika a individuální vzdelávací program. Praha, Portál, 2001.

 • Zborníky

 • Časopisy – Československá psychologie. Pedagogická Revue. Rodina a škola.

 • Skriptá z odboru


Osobnosť učiteľa

 • V procese pedagogickej diagnostiky má učiteľ významné postavenie. Podľa Duriča učiteľovu osobnosť na rozdiel od iných osobností, resp. ľudí v iných povolaniach – charakterizujú viaceré znaky, vlastnosti.

 • Požiadavky na osobnosť učiteľa

 • láska k deťom, žiakom, študentom

 • pozitívny vzťah k pedagogickému zamestnaniu, spravodlivosť, objektívnosť, schopnosť priznať a korigovať svoje omyly schopnosť vžiť sa do situácie žiaka


Typológie osobnosti učiteľa

 • Zahrňujú súhrn vlastností, ktoré sú príznačné pre viaceré učiteľské osobnosti

 • Popisujú základnú orientáciu v práci učiteľa

 • Typ učiteľa je determinovaný vyučovacím predmetom, alebo osobnosťou žiaka

 • Vyčleňujú sa dva základné typy

 • logotrop – orientuje sa na vedu, obsah vyučovacieho procesu, je teoreticky zameraný, sleduje poznatky žiakov

 • paidotrop – orientuje sa hlavne na žiaka, jeho osobnosť, alebo celú skupinu žiakov


 • Prof. Čečetka rozdeľuje učiteľov na tieto typy

 • liberálny typ

 • demokratický typ

 • autoritatívny typ

 • Kompetencie učiteľskej profesie

 • odborno – predmetové

 •  psychodidaktické

 •  komunikačné

 •  diagnostické a hodnotiace

 •  plánovacie a organizačné

 •  poradenské a konzultatívne

 • sebareflexívne


Základné okruhy problémov v diagnostickej práci pedagógov

 • vstup do školy

 • prejavy slabosti nervovej sústavy a špecifické (vývinové) poruchy učenia (prejavy ADHD,

 • zaraďovanie a preraďovanie žiakov

 • školská výkonnosť

 • poruchy správania

 • sociálne vzťahy v triede

 • diagnostika rodinných vplyvovprofesionálna orientácia a diagnostika s ňou spojená


Vedecké základy a princípy pedagogickej diagnostiky, vymedzenie predmetu pedagogickej diagnostiky

Pg. dg. – samostatná pg. disciplína (patrí medzi špeciálne pdg. disciplíny), slúži praktickému účelu

 • má úzky vzťah k didaktike, teórii výchovy aj k pedagogike dospelých

 • súvisí so zmenami v školskom systéme a rozvojom poradenskej činnosti

 • chápe sa ako, osobitý proces poznávania osobitosti žiaka z aspektu potrieb výchovy teórie i praxe

  Pedagóg Vajcig vidí význam tejto disciplíny nielen v oblasti praxe ale aj teórie, v jeho poňatí znamená

 • „ Exaktne poznávať správne analyzovať, meniť pedagogické pôsobenie a podľa podmienok formovať žiakovu osobnosť. “


 • Úlohou pedagogickej diagnostiky

  je zistenie úrovne na akej možno so žiakom úspešne pracovať, ako možno optimalizovať učenie a výchovu

 • Ide o špeciálnu pedagogickú disciplínu, ktorá sa zaoberá objektívnym zisťovaním, posudzovaním a hodnotením vnútorných a vonkajších podmienok i priebehom a výsledkami výchovno-vzdelávacieho procesu

 • Ped. diagnostikovanie je komplexný proces, jeho cieľom je poznávanie, posudzovanie a hodnotenie vzdelávacieho procesu, výchovného procesu a jeho aktérov


Pedagogická diagnostika sa zameriava na tieto zložky a úrovne

 • obsahovú zložku – úroveň vedomostí, zručností, spôsobilostí, návykov

 • procesuálnu zložku – akým spôsobom výchovno-vzdelávací proces prebieha, osobnosť aktéra, jeho emocionálna a sociálna úroveň

 • úroveň psychických funkcií – jednotlivé psychologické javy proces poznávania, myslenie, pamäť, pozornosť, vedomosti, zručnosti

 • anamnestické údaje – údaje o dieťati, žiakovi, rodine o širšom prostredí kde žije, jeho minulosť

 • diagnostiku práce učiteľa – metodické postupy, ktoré si volí a využíva, hodnotenie, klasifikácia, práca v školských podmienkach


Predmet pg. dg. má 4 oblasti

 • žiak v ped. situácií v interakcii s výchovno-vzdelávacími činiteľmi

 • školská trieda jej charakteristika ako malej sociálnej skupiny

 • výchovná inštitúcia a ped. javy v nej sledované, (nápravno-výchovný ústav, DD a iné).

 • diagnostika vlastnej práce učiteľa – auto diagnostika

 • Takto danú disciplínu vymedzujú pedagógovia.


 • Podľa psychológov je pedagogicko-psychologická diagnostika chápaná ako

 • poznávanie a hodnotenie individuálnych zvláštností a špecifických osobitostí vychovávaného jedinca a výchovných skupín s orientáciou na prognózu s vyústením do návrhov na optimalizáciu ich rozvoja.

 • Výsledkom diagnostickej práce je stanovenie diagnózy. Bezprostredné výsledky jednotlivých metód sa nazývajú nálezy. Výsledky pozorovania sa nazývajú symptómy.


Druhy diagnostiky v pedagogike

 • Všeobecná teória pedagogickej diagnostiky

 • Didaktická diagnostika

 • Diagnostika výchovného rozvoja

 • Špeciálne didaktické diagnostiky


Podľa zamerania na typ školy

 • Diagnostika dieťaťa predškolského veku a materskej školy

 • Diagnostika žiaka základnej školy

 • Diagnostika žiaka strednej školy

 • Diagnostika študenta vysokej školy

 • Diagnostika špeciálno-pedagogická

 • Diagnostika žiakov vojenských učilíšť

 • Diagnostika kvalifikačného rozvoja, profesionálnej odbornosti dospelých

 • Diagnostika v mimoškolskej činnosti


Podľa objektu diagnostického vyšetrovania

 • Diagnostika žiaka - jedinca

 • skupiny žiakov

 • vzdelania a výchovného rozvoja veľkej sociálnej skupiny

 • Potrebám zisťovania príčin a podmienok pedagogického rozvoja sa zaoberá

 • Diagnostika výchovno-vzdelávacej práce učiteľa

 • Diagnostika výchovno-vzdelávacej práce rodiny

 • Diagnostika výchovného vplyvu kamarátov, ulice

 • Diagnostika výchovného a vzdelávacieho vplyvu širšieho sociálne - pedagogického prostredia


POJEM DIAGNOSTIKA A DIAGÓZA

 • Pojmy diagnostika a diagnóza sú odvodené z gréckych slov

 • dia - ktoré znamená osobitne, oddelene, hĺbkovo a

 • gnosis, ktoré znamená poznanie,

 • teda diagnosis by sme mohli voľne preložiť ako rozlišujúce poznávanie, rozpoznávanie, alebo hĺbkové poznávanie

 • Z termínu diagnosis sa vyvinuli termíny diagnostika a diagnóza


Diagnóza

 • je najčastejšie chápaná, ako

 • výsledok procesu pg. dg., ktorý zahŕňa komplexné posúdenie existujúceho stavu

 • vrátane anamnestických údajov

 • výsledkov ped .pôsobenia za určité obdobie

 • dosiahnutá úroveň vedomostí a zručností

 • Výsledok diagnostickej práce učiteľa je stanovenie pedagogickej diagnózy

 • Len konštatovanie určitého stavu úrovne rozvoja sa nepokladá za diagnózu!


Diagnostika

 • je spájaná z označením procesu, súboru aktivít

 • ide teda poznávací proces, ktorého cieľom je získať o diagnostikovanej osobe, objekte, alebo jave čo najhlbšie a najkompletnejšie poznatky, ktoré napomáhajú formulovať závery v zhrňujúcom konštatovaní – v diagnóze


Typy pedagogickej diagnostiky

 • Diagnostika normatívna

 • Kriteriálna

 • Diagnostika individualizovaná

 • Diagnostika diferenciálna


Proces diagnostikovania

 • diagnostikovanie je dlhodobý diagnosticko-terapeutický proces

 • dôležité je uvedomiť si faktory a činitele, ktoré na objekt skúmania pôsobia, vnímať objekt (žiaka) v jednote bio-psycho-sociálnej

 • pôsobenie rodiny, školy i spoločnosti sa premieta do vývinu jedinca


Diagnostika rozumového vývoja a úrovne vzdelania

 • Rozumový vývoj žiakov závisí od činiteľov ovplyvňujúcich vývin jedinca

 • rodina – úroveň rodinnej výchovy, vzťahy v rodine, vzdelanie rodičov, záujmy a hodnoty v rodine.

 • škola – klíma školy, vzťahy medzi učiteľmi, vzťahy učiteľ-žiak, žiak-žiak....učebné plány, učebnice, pomôcky (vybavenie školy a interiér)

 • spoločnosť masovokomunikačné prostriedky, rozhlas, televízia, internet, vrstovníci, záujmové organizácie, krúžky, spôsob života spoločnosti, tradície, hodnoty, normy, zákony.


Vývin rozumových schopností

 • obdobie senzomotorickej inteligencie do 18 mesiacov (hlavnú úlohu hrá vnímanie a motorika)

 • predoperačné obdobie 2-7 rokov ( dieťa ešte presne nechápe myšlienkové operácie, analýza - syntéza)

 • obdobie konkrétnych myšlienkových operácii 7- 12 r.

 • ( dieťa sa už dokáže pozerať na situáciu z pohľadu inej osoby, rešpektuje zákony logiky, myslenie je viazané na realitu).

 • obdobie formálnych operácii od 12 r. do konca adolescencie (je posledným vývinovým štádiom myslenia


Hodnotenie rozumových schopností vo vyučovacom procese

 • sledujeme

 • uvedomelú účasť na vyučovaní

 • trvalosť úsilia

 • koncentráciu na sledovanie vyučovacieho procesu

 • intenzitu úsilia

 • uvedomelosť a zaujatie

 • prekonávanie študijných a poznávacích prekážok

 • vecnosť a objektivitu pri posudzovaní vlastných výkonov


DIAGNOSTIKA VEDOMOSTÍ

 • objekt býva posudzovaný podľa toho, ako kvalitne chápe, reprodukuje a aplikuje poznatky pri skúške

 • sledované sú aj ďalšie prvky porozumenia (hĺbka záujmu, poznávacie procesy, postoje atď..) čo skresľuje diagnózu

 • problém - vedomosti chápu príliš globálne a nerozlišuje sa ich systém, štruktúra a všeobecnosť či konatívnosť


 • Vedomosti majú tieto kategórie

 • Predstavy o javoch

 • Pojmy

 • Vzťahy

 • Pamäťovo – mechanicky zafixované informácie


DIAGNOSTIKA ZRUČNOSTÍ

 • Zručnosti tvoria významný obsahový prvok vzdelania, a sú charakterizované ako rozvinuté predpoklady (schopnosti) úspešne realizovať praktické výkony, operácie, aktivity

 • jednoduché zručnosti - držanie pracovných nástrojov

 • zložité zručnosti - pracovné, študijné, matematické, ai.


Podľa absolvovaného zamerania hovoríme o:

 • intelektuálnych zručnostiach (násobiť, čítať, organizovať)

 • motorických zručnostiach (umelecké zručnosti, telesná výchova…)

 • komunikačných zručnostiach (verbálne, neverbálne, komunikácia činom)

 • Zručnosti sa však vo väčšine prípadov kombinujú


SUBJEKTÍVNE PODMIENKY A ICH DIAGNOSTIKA

 • vzťah žiakov k učeniu a výchove

 • záujem o obsah, motivácia

 • pocit sebarealizácie

 • túžba po úspechu v učení

 • túžba uplatniť sa v živote

  Ďalšie subjektívne podmienky sa týkajú

 • pocitu strachu (napr. vystupovanie na verejnosti, byť stredom pozornosti,

 • hovoriť s dôležitými osobami, ktoré posudzujú naše správanie a úroveň vzdelania

 • Objavuje sa strach z kritiky, zo zahanbenia, obava pred zosmiešnením pred inými ľuďmi, pred priateľmi

 • Existujú však aj vlastnosti, ktoré sú subjektívne prežívané, ale ťažko sa zisťujú bežným pozorovaním pocit menejcennosti


 • V pedagogickej diagnostike sledujeme z týchto vnútorných podmienok učenia a správania predovšetkým

 • vzťah k objektu k učeniu a výchovným snahám učiteľov a obsahu vzdelávania

 • Hvozdík uvádza 4 kategórie vzťahu k učeniu

 • veľmi pozitívny, uvedomelý, aktivizujúci vzťah

 • pozitívny, uspokojivý vzťah

 • ľahostajný vzťah – objekt nie je spoľahlivý, je nestály, morálka je nízka

 • negatívny vzťah – keď sa objekt odmieta učiť a nerád pracuje


 • Najčastejšie prejavy záporného vzťahu k učeniu

 • únava z učenia

 • slabá vôľa, podceňovanie zmyslu učenia

 • problémy so zapamätávaním

  Tiež môže ísť o:

 • nežiaduci vplyv učiteľa, ktorý nemá k objektu vyhovujúci vzťah

 • povrchné vysvetľovanie

 • náhlenie sa v školskej práci, nevyhovujúce vzťahy a podmienky v rodine


Pedagogicko-diagnostické metódy, testy, klinické metódy

 • Metóda - cesta, spôsob, postup, návod pre zámerné, cieľavedomé dosiahnutie cieľa.

 • Z hľadiska postupov vo výskume vo všeobecnosti hovoríme o:

 • Metódach získavania údajov

 • priame (empirické) - pozorovanie, experiment

 • nepriame (exploratívne) - anamnéza, rozhovor, dotazník, testy, analýza produktov činnosti, sociometria

 • Metódy spracovania faktov porovnávacie - štatistické a typologické

 • Metódy a spôsoby interpretácie zistených výsledkov výsledkom sú závery a zovšeobecnenia na základe zistených výsledkov


Psychodiagnostické a didaktické testy

 • Vykonávajú odborný psychológovia pracovníci pedagogických poradní (CPPPaP), pediatri

 • Detský screening (T-100) – identifikuje deti s pravdepodobnými poruchami učenia. Určený pre deti od 6 – 8 rokov, pomáha zisťovať problémové deti s výchovnými a sociálno-emocionálnymi problémami v začiatkoch školskej dochádzky

 • Test diagnostikuje oblasti v ktorých má dieťa problémy, poskytuje programy na nápravu


 • Diagnostika atypických prejavov správania (T-184) – diagnostika atypických prejavov neželaného školského a sociálneho správania, ktoré predisponujú mladistvých na úrovni drogovej, sociálnej, spoločenského správania

 • Získanie týchto diagnostických informácií umožňuje plánovať preventívne opatrenia a modifikovať ďalšiu prácu s týmito žiakmi

 • Je určený pre psychologicko-pedagogické poradne, učiteľov ZŠ, SŠ, a pracovníkov výchovného poradenstva


 • Test rodinného zázemia (T-101) – je určený pre deti od predškolského veku až po adolescenciu

 • Poskytuje informácie o kvalite rodičovskej starostlivosti a podobnej problematiky

 • Odpovedá na tri otázky:

 • Aké sú problémy vzhľadom o starostlivosť o dieťa, správania, vývinu?

 • Prečo problémy vznikli a prečo pretrvávajú?

 • Ako ich možno odstrániť, alebo zmierniť a predísť tak opakovanému výskytu ?


 • Test laterality (T-116) – dominancia rúk, nôh ako u detí tak i dospelých

 • Test deficitu dielčích funkcií (T-254) – umožňuje postrehnúť deficity dielčích funkcií a možnosť nápravy

 • Poskytuje cvičné postupy na prekonávanie deficitu dielčích funkcií (poruchy správania)


K ďalším technikám diagnostiky skúmania žiaka patria

 • Anamnéza

 • Osobná anamnéza

 • Rodinná anamnéza

 • Školská anamnéza

 • Analýza produktov činnosti

 • Sociometria


HODNOTENIE A KVALITATÍVNE PRÍSTUPY V PEDAGOGICKEJ DIAGNOSTIKE

 • Hodnotenie možno chápať ako najdôležitejšiu súčasť resp. základ pedagogickej diagnostiky

 • Zavedenie povinnej školskej dochádzky vytvára zo školského hodnotenia nielen problém pedagogiky ale aj sociálny t.j. školské hodnotenie začína plniť dôležitú selektívnu funkciu


Základné pojmy skúšania

 • diagnostika – skúmanie a sumarizovanie vedomostí o žiakovi a môže sa diať formou skúšania, rozhovoru, domácej úlohy, písomkou, testami vedomosti;

 • hodnotenie – klasifikácia, je to priraďovanie hodnoty informáciám, ktoré sme získali počas diagnostiky


Funkcie skúšania a hodnotenia

 • Diagnostika doterajších vedomostí žiaka

 • ústne odpovede žiakov učiteľom dávajú spätnú informáciu či je látka pochopená,

 • neverbálne signály učiteľovi tiež veľa signalizujú, že treba zmeniť spôsob výkladu

 • poskytovanie korektívnej spätnej väzby

 • písomné komentáre na okraj písomnej práce (stručné alebo opisné),

 • na vyšších stupňoch osobnejšie a konštruktívnejšie

 • skúšanie za účelom zhodnotenia výsledkov pred vysvedčením

 • školská známka zaberá najviac času

 • na výsledky záverečného hodnotenia sú žiaci aj rodičia veľmi citliví


Druhy hodnotenia

 • Formatívne hodnotenie -vstupné preskúšanie

 • Záverečné (sumatívne ) hodnotenie

 • Hodnotenie rozdeľujeme

 • Kriteriálne hodnotenie

 • Normatívne hodnotenie


Druhy skúšok

 • Ústne – typické skúšanie v triedach, úsudok o vedomostiach, môže byť zaťažené subjektivizmom

 • Písomné – môže byť i tu subjektivizmus, pokiaľ ich hodnotí jeden učiteľ (voľná odpoveď na danú tému)

 • Testovanie formou úvahy niektoré odpovede žiakov je vhodné otestovať formou úvahy, voľnej výpovede


 • Testy vedomosti

 • objektívnejší spôsob hodnotenia Didaktický test je iný ako test vedomosti

 • Test vedomosti diagnostikuje len vedomosti žiakov

 • Didaktický je širší

 • Niekoľko foriem položiek:

 • správne – nesprávne

 • priraďovacie položky

 • položky doplňovacie

 • položky s viacnásobnou voľbou


Chyby skúšania

 • neverbálne prejavy učiteľa,

 • krátka doba čakania na odpoveď

 • Vplyv mimoškolských faktorov na klasifikáciu žiakov

 • Hodnotenie má byť nepredpojaté, ale učiteľ hodnotí spisovné vyjadrovanie, mäkkú reč, dobrá kvalita hlasu


Škodlivé prístupy

 • podozrievavosť, pochybnosti, netrpezlivosť, stresovanie žiakov, vytváranie napätia v triede, nadmerné karhanie, nevšímavosť, vyzdvihovanie dobrých žiakov atď.

 • chyba atribúcie – pripisovanie príčin prejavom správania - učiteľovi chýbajú, úspech žiakov pripisujú sebe a neúspech pripisuje žiakom,

 • známkovanie ovplyvňujú bezprostredné psychické stavy učiteľov, nálada, únava, vlastné problémy,

 • prísnosť v jednej triede väčšia, ako v druhej


Diskusia o známkovaní

 • Známkovať alebo neznámkovať?

 • Formy známkovania – slovné hodnotenie

 • Výskumy – žiaci boli známkovaní, žiaci neboli známkovaní:

 • žiaci sa učia lepšie vtedy, keď sú za výkon známkovaní.

 • Známkovať alebo hodnotiť slovne:

 • výhoda známky – ľahké porovnanie výkonu žiakov medzi sebou, známky sú jednoznačné a vyhovujú detskému spôsobu myslenia,

 • slovné hodnotenie je neurčité, je ale plastickejšie ako známka

 • slovné hodnotenie sa môže použiť pri menšom počte žiakov v triede


Záverečné odporúčania

 • Skúšajte na všetkých úrovniach – nielen vedomosti ale aj nižšie poznávacie procesy (porozumenie učivu);

 • Žiakom vopred oznámte z čoho budú skúšaní, za čo budú hodnotení, a ako budú hodnotení;

 • Častosť skúšania – odporúča sa často skúšať ale krátko,

 • Učiteľ by nemal by skúšať za trest, na úkor výkladu učiva, alebo keď sa nestihne pripraviť na vyučovanie

 • Prehľadnosť známkovania – známkovanie by malo byť bezproblémové


ĎAKUJEM

ZA

POZORNOSŤ


ad
 • Login