Download
1 / 40

Adres internetowy strony elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Adres internetowy strony elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych. Dla Kandydata: opolskie.edu.com.pl. Zapoznanie się z ofertą szkół. Rozpoczęcie rekrutacji. od 19 maja 2014 k andydaci rejestrują się w systemie i mogą dokonywać wyboru szkół i oddziałów .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Adres internetowy strony elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych' - nicki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Adres internetowy strony elektronicznego systemu naboru do szk ponadgimnazjalnych
Adres internetowy strony elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych

Dla Kandydata:

opolskie.edu.com.pl


Zapoznanie si z ofert szk
Zapoznanie się z ofertą szkół


Rozpocz cie rekrutacji
Rozpoczęcie rekrutacji

od 19maja 2014 kandydaci rejestrują się w systemiei mogą dokonywać wyboru szkół i oddziałów


Spos b zak adania konta w systemie rekrutacji
Sposób zakładania konta w systemie rekrutacji:

 • Samodzielnie zakładając konto w domu

 • Samodzielnie zakładając konto w gimnazjum

 • Proszą o założenie konta szkołę ponadgimnazjalną.


Bardzo wa ne
Bardzo ważne !!!

Przy zakładaniu konta w drugim kroku pojawia się login, który powinien zostać spisany (zapamiętany) przez kandydata (login to 3 litery imienia, nazwiska i kolejny nr zgłoszenia).

Kandydat nie musi od razu po założeniu konta dokonywać wyboru szkół i oddziałów.

Należy uczulić kandydatów, aby jednak nie zakładali kilku kont w systemie.Formularz rejestracyjny
Formularz rejestracyjny
Formularz po wskazaniu szk nale y zaakceptowa regulamin wskazywanej szko y
Formularz po wskazaniu szkół-należy zaakceptować regulamin wskazywanej szkoły


Wyb r i uk adanie listy oddzia w w porz dku od najbardziej preferowanych do najmniej
Wybór i układanie listy oddziałów w porządku od najbardziej preferowanych do najmniej


Lista preferencji mo na usuwa zmienia kolejno itd
Lista preferencji- można usuwać, zmieniać kolejność najbardziej preferowanych do najmniejitdDostarczanie wniosk w oraz wymaganych dokument w przez kandydat w
Dostarczanie wniosków oraz wymaganych dokumentów przez Kandydatów

 • 19.05.– 06.06.2014 do 15.00


Weryfikacja wniosk w
Weryfikacja wniosków Kandydatów

Kandydaci dostarczają kompletne wnioski – podpisanez załącznikami -tylko do szkoły pierwszego wyboru.

Szkoły ponadgimnazjalne weryfikują wnioski w ciągu 7 dni i jeśli ich treść jest zgodna, z tym co w systemie akceptują je.

Po akceptacji wniosku na koncie kandydata pojawia się odpowiedni komunikat, że szkoła potwierdziła wniosek i nie może on już zmienić danych na swoim koncie.


Kandydaci powinni pamiętać, aby po złożeniu Kandydatówwniosku poprosić szkołę o potwierdzenie złożenia dokumentu na druku, jaki otrzymali z systemu wraz z wydrukowanym podaniem.Tak samo należy postąpić po złożeniu kopii świadectw i egzaminu gimnazjalnego.


Do Kandydatówdanego zawodu na liście preferencji wymagane jest zaświadczenie lekarskie, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich

W przypadku problemów zdrowotnych ograniczających wybór kierunku kształcenia należy dołączyć opinię, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w art. 20c ust 2 Ustawy o systemie oświaty:

1) wielodzietność rodziny kandydata

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą

Załączniki


Wprowadzanie ocen wynik w egzaminu gimnazjalnego konkurs w umieszczonych na wiadectwie
Wprowadzanie ocen, wyników egzaminu gimnazjalnego, konkursów, umieszczonych na świadectwie


Wprowadzanie osi gni dalszy ci g formularza
Wprowadzanie konkursów, umieszczonych na świadectwieosiągnięć –dalszy ciąg formularza


Formularz osi gni cd
Formularz osiągnięć-cd konkursów, umieszczonych na świadectwie


Konkursy ze wiadectwa
Konkursy ze świadectwa konkursów, umieszczonych na świadectwie


Dostarczanie kserokopii osi gni
Dostarczanie kserokopii osiągnięć konkursów, umieszczonych na świadectwie

od 27.06 -01.07.2014 r.

UWAGA:do godz. 14.00!!!


Punkty dodatkowe za osi gni cia umieszczone na wiadectwie maksymalnie 25 pkt
Punkty dodatkowe za osiągnięcia umieszczone na świadectwie- maksymalnie 25 pkt

 • Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem -6pkt

 • Udział w konkursie wymienionym w zarządzeniu kuratora oświaty

  • Na szczeblu wojewódzkim-3 pkt

  • Na szczeblu ponadwojewódzkim-5 pkt

 • Osiągnięcia sportowe lub artystyczne- łącznie max.14 pkt

  • Na szczeblu powiatowym (miejsca od Ido III)-1 pkt

  • Na szczeblu wojewódzkim (miejsca od I do III)-2 pkt

  • Na szczeblu ponadwojewódzkim ( miejsca od I do VI)-3 pkt

 • Dodatkowe osiągnięcia takie jak

  • Wzorowa ocena z zachowania-1 pkt

  • Udział w zajęciach kulturalno-artystycznych-1 pkt

  • Uznana praca w samorządzie szkolnym-1pkt

  • Stała, udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi,

   zwłaszcza w formie wolontariatu -2 pkt

 • Gimnazjum powinno wpisać osiągnięcia kandydata na świadectwie


Dostarczanie dokument w po wiadczaj cych osi gni cia
Dostarczanie dokumentów poświadczających osiągnięcia świadectwie-

27.06. –01.07.2014r.

UWAGA:do godz. 15.00!!!


Wa ne dla ucznia
Ważne dla ucznia świadectwie-

 • Należy uczulić uczniów aby koniecznie w tym terminie dostarczyli dokumenty do szkoły I wyboru (kopia świadectwa, zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty). Najlepiej aby zrobili to w dniu rozdania świadectw.

 • W przypadku niedostarczenia przez ucznia dokumentów nie będzie brał udziału w przydziale do oddziału.


Ogłoszenie listy kandydatów świadectwie- zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

System publikuje

rozdział miejsc

w szkołach

ponadgimnazjalnych

03.07.2014 r . do godz. 10:00


Potwierdzanie woli świadectwie- podjęcia nauki w szkole przyjęcia

Zakwalifikowani kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki przez dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

03.07.2014 r. godz.10.00

04.07.2014 r. godz.15.00


Ogłoszenie świadectwie- listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły następuje w dniu:

07.07.2014 r. godz. 12.00


Wyniki rekrutacji dla kandydata
Wyniki rekrutacji dla kandydata świadectwie-

Kandydat otrzymuje na swoim koncie, w systemie, informację o oddziale, do którego został przyjęty, wraz z liczbą punktów i miejscem na liście.

Kandydat ma dostęp wyłącznie do swoich wyników rekrutacji.

Może dostać powiadomienie o wynikach SMS-em-pod warunkiem, że podał w formularzu rejestracyjnym poprawny nr telefonu komórkowego i wysłał sms z numerem pesel


Rekrutacja uzupełniająca świadectwie-

od 07.07.2014r. do 09.07.2014r.

 • Uczestniczą w niej kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie

 • Kandydaci posługują się oryginalnymi dokumentami

 • Ogłoszenie list przyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej

 • 11 lipca 2014 do godź.13.00


Dodatkowe post powanie uzupe niaj ce
Dodatkowe postępowanie uzupełniające świadectwie-

 • 28 sierpnia 2014

 • Dotyczy uczniów, którzy nie zostali przyjęci do żadnej szkoły i mogą w tym dniu składać wnioski do szkoły dysponującej wolnymi miejscami

 • Ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej szkół wszystkich typów

 • 29sierpnia 2014 do godź. 13.00ad