Seminarium 29-31.07.2010

Seminarium 29-31.07.2010 PowerPoint PPT Presentation


  • 171 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Download Presentation

Seminarium 29-31.07.2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Seminarium 29-31.07.2010

2. Struktura organizacyjna funduszy europejskich

3. Instytucje wdrazajace programy dla przedsiebiorców PARP - www.parp.gov.pl Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) Program Operacyjny Kapital Ludzki (POKL) REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W kazdym województwie osobna instytucja wdrazajaca Informacje o programach: Portal Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13

4. POMOC PUBLICZNA Jest przyznawana przez Panstwo lub pochodzi ze srodków panstwowych, Udzielana jest na warunkach korzystniejszych niz oferowane na rynku, Ma charakter selektywny (uprzywilejowuje okreslone przedsiebiorstwo lub przedsiebiorstwa albo produkcje okreslonych towarów), Grozi zaklóceniem lub zaklóca konkurencje oraz wplywa na wymiane handlowa miedzy Panstwami Czlonkowskimi UE.

5. POMOC PUBLICZNA Aby wsparcie stanowilo pomoc publiczna, wymienione warunki musza zaistniec lacznie. W przypadku, gdy którykolwiek z powyzszych warunków nie jest spelniony, nie mamy do czynienia z pomoca publiczna. Wszelka pomoc przyznana przez Panstwo Czlonkowskie lub przy uzyciu zasobów Panstwowych w jakiejkolwiek formie, która grozi zaklóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiebiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wplywa na wymiane handlowa miedzy Panstwami Czlonkowskimi. Art..107 ust.1 TFUE (dawny art..87 ust.1 TWE)

7. Formy pomocy - korzysci Wsparcie o charakterze bezzwrotnym Pozyczki/ kredyty udzielane ponizej stopy rynkowej Rozlozenie na raty zobowiazan wobec Skarbu Panstwa, np. z tytulu podatków Zabezpieczenia splaty pozyczki/ kredytu ponizej standardowych kosztów przyjetych na rynku

8. Selektywnosc pomocy Konkretny podmiot gospodarczy lub grupa podmiotów dzialajacych w konkretnym sektorze gospodarki Podmioty dzialajace w konkretnym regionie kraju Produkcja lub obrót konkretnymi rodzajami towarów i uslug

9. Zaklócenie konkurencji Nie wystepuje, gdy wsparcie jest udzielane podmiotowi dzialajacemu na rynku lokalnym, poza terenami przygranicznymi Nie wystepuje, gdy kwota wsparcia jest niewielka Beneficjent prowadzi dzialalnosc na rynku otwartym na wewnatrzwspólnotowa wymiane, na którym panuja wysoce konkurencyjne warunki (transport, rolnictwo)

10. Benficjent pomocy Dowolny podmiot prowadzacy dzialalnosc gospodarcza niezaleznie od formy prawnej i zródel finansowania Dzialalnoscia gospodarcza jest wszelka dzialalnosc polegajaca na oferowaniu towarów i uslug na danym rynku Nie ma znaczenia czy jest osiagany zysk; istotny jest przychód

11. Zwrot pomocy publicznej Jezeli pomoc zostala przyznana bezprawnie, wprowadzona w zycie z naruszeniem zasad przewidzianych we wlasciwych rozporzadzeniach MRR Jezeli zostala wykorzystana przez beneficjenta z naruszeniem warunków podpisanej umowy

12. Wykluczenia ze wsparcia Sektor górnictwa weglowego Sektor hutnictwa zelaza i stali Sektor wlókien syntetycznych Sektor transportu – w zakresie zakupu srodków transportu Sektor budownictwa okretowego Sektor rybolówstwa i akwakultury

13. Wykluczenia ze wsparcia Wytwarzanie oraz obrót produktami majacymi imitowac lub zastepowac mleko i przetwory mleczne Przedsiebiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej Dzialalnosc zwiazana z eksportem; bezposrednio z iloscia eksportowanych produktów, z wydatkami biezacej dzialalnosci eksportowej i dystrybucyjnej

14. Pomoc de minimis Osobna kategoria pomocy, nie spelniajaca wg. KE wszystkich przeslanek art.. 107 ust.1 TFUE 200.000 € wszystkie sektory z wyjatkiem wykluczonych (m.in. rolnictwo, rybolówstwo, górnictwo) 100.000 € dla przedsiebiorcy z sektora transportu drogowego Kumuluje sie z inna pomoca de minimis w ciagu maksymalnie 3 lat kalendarzowych Moga zostac zakwalifikowane wszystkie kategorie wydatków, nawet do 100% ich wartosci

15. Wielkosc przedsiebiorstwa

16. Kwalifikacja statusu MSP Badane jest, czy przedsiebiorca nie przekroczyl w ciagu ostatnich dwóch lat obrachunkowych nastepujacych wskazników: Srednioroczne zatrudnienie (RJR) oraz Obrót roczny netto lub suma bilansowa aktywów Poza tym badany jest stopien niezaleznosci – wiekszosc MSP to przedsiebiorstwa niezalezne

17. Kryteria zaleznosci Jezeli udzial kapitalowy lub glosów w innym przedsiebiorstwie (i v-ce versa) wynosi: <25% - przedsiebiorstwa niezalezne Nie uwzgledniamy wskazników innej firmy 25-50% - przedsiebiorstwa partnerskie Uwzgledniamy wskazniki firmy partnerskiej w proporcji posiadanych udzialów > 50% - przedsiebiorstwa zwiazane Uwzgledniamy 100% wskazników firmy zwiazanej

18. Przeznaczenie pomocy w RPO Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 pazdziernika 2007 (§5 ust.2) pomoc moze byc udzielona beneficjentom na realizacje nowych inwestycji lub tworzenie miejsc pracy zwiazanych z nowa inwestycja, przy czym nowa inwestycja obejmuje m.in. inwestycje w srodki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne. Poza tym, zgodnie z §5 ust.4 ww. rozporzadzenia nowa inwestycja nie moze prowadzic wylacznie do odtworzenia zdolnosci produkcyjnych.

19. Definicja nowej inwestycji Utworzenie nowego przedsiebiorstwa lub rozbudowa istniejacego Dywersyfikacja produkcji przedsiebiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów Zasadnicza zmiana dotyczaca procesu produkcyjnego w istniejacym przedsiebiorstwie

20. Dofinansowanie na inwestycje Maksymalne poziomy wsparcia Oraz dodatkowo: 10% dla srednich 20% dla mikro i malych przedsiebiorców ( z wylaczeniem sektora transportu drogowego)

21. Wydatki kwalifikowane na dzialania w projektach inwestycyjnych RPO Nabycie gruntów lub prawa do uzytkowania wieczystego – dofinansowanie wg. mapy pomocy regionalnej (z reguly do 10% calkowitych kosztów kwalifikowanych) Srodki trwale, budynki, wartosci niematerialne i prawne – wg. mapy pomocy regionalnej Doradztwo – dofinansowanie do wysokosci 50% wydatków Szkolenia specjalistyczne – dofinansowanie 45% mikro i mali przedsiebiorcy, 35% sredni przedsiebiorcy, ale maksymalnie do 10% calosci kosztów kwalifikowanych (cross financing)

22. Wydatki kwalifikowane na dzialania w projektach inwestycyjnych RPO Poziom wydatków kwalifikowalnych o których mowa w §6 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 pazdziernika 2007 roku w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1399 z pózn. zm.): nie  moze byc mniejszy niz 20 000 PLN. nie moze byc wiekszy niz 8 000 000 PLN.

23. Trwalosc projektu MSP – 3 lata Duze przedsiebiorstwa – 5 lat od dnia zakonczenia realizacji projektu ! Kontrola i monitoring ze strony jednostki wdrazajacej Koniecznosc prowadzenia sprawozdawczosci

25. Regionalne Programy Operacyjne Projekt musi byc realizowany w granicach administracyjnych danego województwa. W przypadku srodków trwalych, bedacych urzadzeniami ruchomymi (mobilnymi), mozliwym jest wykorzystywanie ich poza granicami województwa, ale nie dalej niz w obszarze geograficznym RP. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE RPO – http://umwo.opole.pl/rpo POKL – www.pokl.opolskie.pl

26. RPO WO – Os priorytetowa 1 WZMOCNIENIE ATRAKCYJNOSCI GOSPODARCZEJ REGIONU 1.1 – Rozwój przedsiebiorczosci 1.2 Zapewnienie dostepu do finansowania przedsiebiorczosci 1.3 - Innowacje, badania, rozwój technologiczny 1.4 - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej

27. Dzialanie 1.3.1– Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiebiorstw Cele; Zwiekszenie oferty jednostek sektora B+R na potrzeby gospodarki; wzmocnienie wspólpracy sektora B+R z przedsiebiorstwami Zachecenie przedsiebiorców do wykorzystania wyników prac B+R jako czynnika rozwoju przedsiebiorstw. Upowszechniane praktyk proinnowacyjnych, poprzez komercjalizacje wynalazków i wiedzy

28. Dzialanie 1.3.1 - Przykladowe rodzaje projektów Zakup maszyn, urzadzen, wyposazenia oraz wartosci niematerialnych i prawnych zwiazanych ze wsparciem jednostek naukowych w zakresie podnoszenia stopnia innowacyjnosci, wdrozen systemów teleinformatycznych, gospodarki elektronicznej. Zakup maszyn, urzadzen, wyposazenia oraz wartosci niematerialnych i prawnych dla laboratoriów w szkolach wyzszych i innych jednostkach naukowych, prowadzacych badania na rzecz nowoczesnych technologii produkcyjnych. Budowa, przebudowa obiektów niezbednych do prowadzenia badan.

29. Dzialanie 1.3.1 - warunki szczególowe Dofinansowanie uzyskaja projekty zlozone przez jednostki prowadzace dzialalnosc na terenie woj. opolskiego. Priorytetowo traktowane beda projekty wspierajace rozwój przedsiebiorczosci w województwie opolskim, realizowane przez jednostki swiadczace uslugi na podstawie umowy/porozumienia z przedsiebiorstwem lub przedsiebiorstwami, w tym konsorcja naukowo - przemyslowe. Priorytetowo beda traktowane projekty wynikajace z zapisów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013. Priorytetowo beda traktowane projekty, które wykaza powiazania z potencjalnymi i istniejacymi pracami badawczymi realizowanymi w ramach 7 Programu Ramowego UE (lub innymi zródlami finansowania innowacji) pod warunkiem wykazania mozliwosci wykorzystania wyników tych badan przez przedsiebiorstwa. Wsparcia nie uzyskaja projekty, które kwalifikuja sie do dofinansowania w ramach innych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013.

30. Pulapy dofinansowania Projekty nie objete pomoca publiczna – maksymalnie 85%; Projekty objete regionalna pomoca inwestycyjna – 50%; Pomoc na szkolenia – 25%. Dla projektów realizowanych przez panstwowe jednostki budzetowe – 100%

31. Dzialanie 1.3.1 – Beneficjenci Szkoly wyzsze. Pozostale jednostki naukowe – w rozumieniu Ustawy o zasadach finansowania nauki. Partnerstwa ww. Instytucji. Jednostki naukowe wchodzace w sklad konsorcjum naukowo-przemyslowego. Planowany termin naboru: 14-28 IX 2010

32. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw

33. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw O wsparcie moga sie ubiegac mikroprzedsiebiorcy, których miejsce zamieszkania i prowadzenia dzialalnosci znajduje sie; dla podmiotów swiadczacych uslugi dla rolnictwa lub lesnictwa – na terenie gminy wiejskiej, wiejsko – miejskiej, z wylaczeniem miast pow. 20tys. mieszkanców lub miejskiej, z wylaczeniem miejscowosci pow. 5 tys. mieszkanców dla innych podmiotów – w miejscowosci nalezacej do gminy wiejskiej, wiejsko – miejskiej lub miejskiej, z wylaczeniem miejscowosci i miast pow. 5 tys. mieszkanców

34. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw O pomoc moze ubiegac sie osoba fizyczna, która: a) podejmuje albo wykonuje we wlasnym imieniu dzialalnosc gospodarcza, jako mikroprzedsiebiorca, b) jest obywatelem panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej, c) jest pelnoletnia i nie ukonczyla 60 roku zycia, d) nie podlega przepisom o ubezpieczeniu spolecznym rolników Kazdy ze wspólników spólki cywilnej musi spelnic warunki jw. W przypadku osoba prawnej musi byc spelniony warunek 1 a

35. PROW - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw wykluczenia Wykluczenie z ubiegania sie o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporzadzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrzesnia 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Osoba, której w okresie ostatnich 2 lat poprzedzajacych zlozenie wniosku przyznano pomoc w ramach dzialania „Wsparcie oraz promocja przedsiebiorczosci i samozatrudnienie” (POKL 6.2)

36. PROW - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw Wykaz dzialalnosci PKD reguluje rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dn. 17.07.2008 (obecnie w nowelizacji) Refundacji podlega nie wiecej niz 50% kosztów kwalifikowanych i nie wiecej niz 300 tys. zl w calym okresie realizacji programu Minimalna wartosc kosztów kwalifikowanych – 20 tys. zl Limity dofinansowania uzaleznione od ilosci utworzonych nowych miejsc pracy; 100 tys. zl: 1-2; 200 tys. zl: 3-4; 300 tys. zl pow. 5 miejsc pracy.

37. PROW - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw Koszty kwalifikowane Koszty budowy, przebudowy lub remontu polaczonego z modernizacja obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz zagospodarowania terenu Koszty rozbiórki i utylizacji materialów szkodliwych pochodzacych z rozbiórki Sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz zwiazane z kierowaniem robotami budowlanymi w wysokosci nie przekraczajacej 10 % pozostalych kosztów kwalifikowanych

38. PROW - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw Koszty kwalifikowane Koszty zakupu maszyn, urzadzen, narzedzi, wyposazenia i sprzetu Zakupu sprzetu komputerowego i oprogramowania Zakupu srodków transportu, z wylaczeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niz 8 osób lacznie z kierowca

39. PROW - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw Koszty kwalifikowane W przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep moga byc to koszty w wysokosci nie przekraczajacej: trzykrotnosci pozostalych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji — dla dzialalnosci wykonywanej w zakresie uslug transportowych, równowartosci pozostalych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych — dla dzialalnosci wykonywanej w zakresie innym niz uslugi transportowe

40. PROW - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw Koszty kwalifikowane Koszty ogólne bezposrednio zwiazane z przygotowaniem dokumentacji technicznej realizacji inwestycji: kosztorysy projekty architektoniczne lub budowlane oceny lub raporty oddzialywania na srodowisko dokumentacja geologiczna lub hydrologiczna wypisy z rejestrów nieruchomosci projekty technologiczne oplaty za patenty lub licencje

41. PROW - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw Koszty kwalifikowane Koszty rat zaplaconych z tytulu umowy leasingu, nie przekraczajace ceny netto nabycia rzeczy, o których jezeli przeniesienie wlasnosci tych rzeczy na beneficjenta nastapi w okresie realizacji operacji, nie pózniej jednak niz do dnia zlozenia wniosku o platnosc ostateczna

42. PROW - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw Koszty kwalifikowane Koszty inwestycyjne uznaje sie za kwalifikowane, jezeli zostaly poniesione nie wczesniej niz w dzien zlozenia wniosku o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów ogólnych po 1 stycznia 2007 r. Czas trwania projektu nastapi w terminie: a) 24 miesiecy od dnia zawarcia umowy — w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie, b) 36 miesiecy od dnia zawarcia umowy — w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach

43. PROW - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw Koszty niekwalifikowane Pomoc nie obejmuje kosztów: podatku od towarów i uslug (VAT) nabycia nieruchomosci nabycia rzeczy uzywanych

44. PROW - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw Instytucja wdrazajaca: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl Program obecnie jest w trakcie aktualizacji

45. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAL LUDZKI

46. POKL 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiebiorczosci i samozatrudnienie Celem dzialania jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiazan zmierzajacych do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, sluzacych rozwojowi przedsiebiorczosci i samozatrudnienia Wsparcie realizowane w ramach Dzialania bedzie kierowane do osób fizycznych, które maja zamiar rozpoczac wlasna dzialalnosc gospodarcza

47. POKL 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiebiorczosci i samozatrudnienie Wsparcie finansowe dla osób zamierzajacych rozpoczac dzialalnosc gospodarcza do wysokosci 40 tys. zl (lub 20 tys. na osobe w przypadku spóldzielni lub spóldzielni socjalnej) Finansowe wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesiecy od dnia zarejestrowania dzialalnosci gospodarczej w kwocie nie wiekszej niz równowartosc minimalnego wynagrodzenia obowiazujacego na dzien wyplacenia dotacji Doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umozliwiajace uzyskanie wiedzy i umiejetnosci potrzebnych do zalozenia i prowadzenia dzialalnosci gospodarczej

48. POKL 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiebiorczosci i samozatrudnienie Promocja przedsiebiorczosci i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne Upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiebiorczosci

49. POKL 6.2 Grupy docelowe Osoby fizyczne zamierzajace rozpoczac prowadzenie dzialalnosci gospodarczej z wylaczeniem osób, które posiadaly zarejestrowana dzialalnosc gospodarcza w okresie 12 miesiecy przed dniem przystapienia do projektu Osoby pozostajace bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesiecy w ciagu ostatnich 24 miesiecy przed przystapieniem do projektu Kobiety (w tym zwlaszcza kobiety powracajace oraz wchodzace po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie zwiazanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci

50. POKL 6.2 Grupy docelowe Osoby do 25 roku zycia Osoby niepelnosprawne Osoby po 45 roku zycia Wnioskodawcy: wszystkie podmioty

51. POKL 6.2 – realizacja projektu Rekrutacja przebiega dwuetapowo: Rekrutacja formalna: polega na wypelnieniu formularza zgloszeniowego dostepnego na stronie internetowej instytucji realizujacej zadania w ramach Dzialania 6.2 oraz na dostarczeniu dokumentów wymaganych przez w/w instytucje Rekrutacja merytoryczna polega na ocenie przez Komisja Rekrutacyjna opisanego planu dzialania i umiejetnosci niezbednych do podjecia dzialalnosci gospodarczej, na podstawie informacji zawartych w formularzu zgloszeniowym oraz w rozmowie kwalifikacyjnej

52. POKL 6.2 – realizacja projektu Etap I - Udzial w szkoleniu Przed rozpoczeciem szkolenia z uczestnikami programu zawierana jest Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje podstawowe zagadnienia merytoryczne istotne dla przyszlego wlasciciela firmy oraz zajecia, które przygotuja uczestnika szkolenia do samodzielnego sporzadzenia Biznes Planu oraz wypelnienia Wniosku o udzielenie jednorazowej dotacji. Czesc Instytucji dopuszcza na tym etapie zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej przez uczestnika Programu.

53. POKL 6.2 – realizacja projektu Etap II - Zlozenie dokumentów o dofinansowanie Wniosek o udzielenie jednorazowej dotacji wraz z wymaganymi zalacznikami: Biznes Planem, dokumentami poswiadczajacymi zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej oraz innymi dokumentami okreslonymi przez Instytucje

54. POKL 6.2 – realizacja projektu Ocena zlozonych przez uczestników Programu projektów Komisja Oceny Projektów wyloni najciekawsze i najlepiej przygotowane Biznes Plany i Wnioski o udzielenie jednorazowej dotacji Podstawowe kryteria oceny to: poprawnosc zlozonych dokumentów, znajomosc rynku, ocena konkurencji, posiadanie dostawców, potencjalni klienci, wyksztalcenie oraz doswiadczenie w danej dziedzinie, potrzeby inwestycyjne rokujace rozwój i niebedace dzialaniami krótkoterminowymi

55. POKL 6.2 – realizacja projektu Etap III - Przyznanie dofinansowania i podpisanie Umowy Warunkiem otrzymania jednorazowej dotacji na rozpoczecie dzialalnosci gospodarczej jest: Zarejestrowanie dzialalnosci gospodarczej w odpowiednim organie rejestrowym. Zlozenie oswiadczenie wspólmalzonka uczestnika Programu wyrazajacego zgode na zaciagniecie zobowiazania finansowego – jesli dotyczy. Zlozenie zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia w przypadku niedotrzymania warunków Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiebiorczosci w formie aktu notarialnego zawierajacego zapis o poddaniu sie egzekucji przez dluznika zgodnie z art. 777 kpc oraz dodatkowego zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracja wekslowa. Uzyskanie pozytywnej opinii i decyzji zlozonego Wniosku o udzielenie jednorazowej dotacji przez Komisje Oceny Projektów Zawarcie Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiebiorczosci.

56. POKL PRIORYTET VIII - REGIONALNE KADRY GOSPODARKI

57. Poddzialanie 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiebiorstw Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo zwiazane ze szkoleniami dla kadr zarzadzajacych i pracowników przedsiebiorstw w zakresie m.in.: zarzadzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarzadzania BHP, elastycznych form pracy, wdrazania technologii produkcyjnych przyjaznych srodowisku, wykorzystania w prowadzonej dzialalnosci technologii informacyjnych i komunikacyjnych Doradztwo dla mikro-, malych i srednich przedsiebiorstw (MMSP), z wylaczeniem doradztwa zwiazanego z procesami inwestycyjnymi

58. POKL 8.1.1 Pozostale dzialania Szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako dzialanie uzupelniajace do szkolen i kursów) skierowane do doroslych osób pracujacych, które z wlasnej inicjatywy sa zainteresowane nabyciem nowych, uzupelnianiem lub podwyzszaniem kwalifikacji i umiejetnosci (poza godzinami pracy), w szczególnosci dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wylaczeniem ksztalcenia ustawicznego) oraz osób zarejestrowanych jako poszukujacy pracy

59. POKL 8.1.1 Typ beneficjentów Wszystkie podmioty - z wylaczeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzacych dzialalnosc gospodarcza lub oswiatowa na podstawie przepisów odrebnych); przedsiebiorcy wykonujacy dzialalnosc gospodarcza w zakresie szkolen osoby prawne, które zgodnie ze statutem prowadza dzialalnosc szkoleniowa osoby fizyczne prowadzace dzialalnosc oswiatowa

60. POKL 8.1.1 Grupy docelowe Przedsiebiorcy i ich pracownicy, w tym osoby wykonujace prace na podstawie umowy cywilno-prawnej Pracujace osoby dorosle powyzej 18 roku zycia uczestniczace w szkoleniach i kursach poza godzinami pracy

61. DZIALANIE 8.2 TRANSFER WIEDZY   Poddzialanie 8.2.1 - Wsparcie dla wspólpracy sfery nauki i przedsiebiorstw – projekty konkursowe Planowane nabory: 02.2011, 02.2013

62. Poddzialanie 8.2.1 Staze i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiebiorstw w jednostkach naukowych; pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni - w przedsiebiorstwach, Tymczasowe zatrudnienie w MSP wysoko wykwalifikowanego personelu, Promocja idei przedsiebiorczosci akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejetnosci zespolu dzialajacego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off lub spin out),

63. Poddzialanie 8.2.1 Szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzajacych rozpoczac wlasna dzialalnosc gospodarcza typu spin off lub spin out. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci wspólpracy i wymiany informacji miedzy naukowcami a przedsiebiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym. Stypendia naukowe i wsparcie towarzyszace (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy) dla doktorantów ksztalcacych sie na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (okreslonych w RSI).

64. DZIALANIE 8.2 TRANSFER WIEDZY Poddzialanie 8.2.2 - Regionalne Strategie Innowacji – projekty systemowe.

65. Poddzialanie 8.2.2 Tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnych Strategii Innowacji (RSI) poprzez: studia, analizy, ekspertyzy; wsparcie szkoleniowo-doradcze dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrazanie RSI; tworzenie i rozbudowe systemu monitorowania RSI. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci wspólpracy i wymiany informacji miedzy naukowcami a przedsiebiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym. Stypendia naukowe i wsparcie towarzyszace (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy) dla doktorantów ksztalcacych sie na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (okreslonych w RSI).

68. POIG 8.1 Intensywnosc wsparcia : do 80% dla osób do 27 lat prowadzacymi dzialalnosc gospodarcza oraz do 70% wydatków kwalifikujacych sie do objecia wsparciem dla pozostalych podmiotów (pomoc de minimis) Wysokosc kosztów kwalifikowanych: od 20 tys. zl do 700 000 zl* Okres realizacji projektu: nie dluzej niz 24 miesiace

69. POIG 8.1 DEFINICJA e – uslugi: jest wykonywana automatycznie (w czasie rzeczywistym); droga elektroniczna (siec publiczna - Internet); na odleglosc (zdalnie); na indywidualne zadanie

70. POIG 8.1 Wykluczone sa projekty majace na celu m.in.: obrót handlowy produktami (e-handel) swiadczenie uslug poczty elektronicznej swiadczenie uslug zwiazanych z hostingiem swiadczenie uslug zwiazanych z rejestracja i utrzymaniem domen internetowych swiadczenie uslug nadawczych, radiowych, telewizyjnych, telekomunikacyjnych uslug off-line fizycznej naprawy sprzetu komputerowego

71. Dzialanie 8.1 - wydatki kwalifikowane (1) Zakup uslug informatycznych, technicznych, doradczych prowadzacych do wytworzenia produktów cyfrowych oraz zwiazanych z przygotowaniem, swiadczeniem i aktualizacja e-uslugi; Wynagrodzenia brutto wraz z pozaplacowymi kosztami pracy osób zaangazowanych bezposrednio w realizacje projektu, a w przypadku osób prowadzacych jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza lub wspólników spólek cywilnych koszty obowiazkowego ubezpieczenia (ZUS) Zakup analiz przygotowawczych, uslug ksiegowych, prawnych, translacyjnych i innych uslug eksperckich

72. Dzialanie 8.1 - wydatki kwalifikowane (2) Nabycie wartosci niematerialnych i prawnych Zakup nowych srodków trwalych, z wyjatkiem nieruchomosci Pokrycie kosztów ogólnych, w tym zakup uslug pomocniczych, w szczególnosci transportowych, telekomunikacyjnych, komunalnych lub pocztowych, zakup materialów biurowych i eksploatacyjnych, najem i eksploatacje pomieszczen - do 20% kosztów kwalifikowanych Promocja wdrozonych rozwiazan Zakup szkolen bezposrednio zwiazanych z uruchomieniem i obsluga e-uslugi, dla osób zaangazowanych w realizacje projektu – do 10% kosztów kwalifikowanych

73. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Dzialanie 8.2 Wspieranie wdrazania elektronicznego biznesu typu B2B

74. POIG 8.2 Na co ? Przedsiewziecia o charakterze zarówno technicznym, informatycznym, jak i organizacyjnym, które prowadza do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujacych trzy lub wiecej przedsiebiorstw. Dla kogo ? Przedsiebiorcy sektora MSP

76. POIG 8.2 Wymagania dotyczace planowanych dzialan Integracja systemów informatycznych przedsiebiorstw lub wdrazanie nowych systemów majacych na celu umozliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiedzy systemami informatycznymi wspólpracujacych przedsiebiorstw.  Projekt zwieksza efektywnosc procesów stosowanych przez wnioskodawce we wspólpracy z partnerami biznesowymi, W projekcie stosowane sa innowacyjne rozwiazania informatyczne

77. POIG 8.2 Wielkosc dofinansowania

79. Dzialanie 8.2 - wydatki kwalifikowane (2) Zakup analiz przygotowawczych oraz uslug doradczych o charakterze informatycznym, technicznym, wdrozeniowym, prawnym i innych uslug eksperckich zwiazanych z projektem, przy czym uslugi te nie moga stanowic elementu stalej lub okresowej dzialalnosci przedsiebiorcy lub byc zwiazane z biezacymi wydatkami operacyjnymi Wynagrodzenia brutto wraz z pozaplacowymi kosztami pracy - skladkami na obowiazkowe ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne, osób zaangazowanych bezposrednio w realizacje projektu oraz obowiazkowe ubezpieczenia (ZUS) przedsiebiorców (planowane wykluczenie w 2010)

80. Dzialanie 8.2 - wydatki kwalifikowane (3) Zakup szkolen specjalistycznych niezbednych do wdrozenia rozwiazania elektronicznego biznesu typu B2B, dla osób zaangazowanych w realizacje projektu objetego wsparciem, do wysokosci nieprzekraczajacej 10% wydatków na inwestycje, doradztwo oraz dzialania informacyjne o projekcie. Dzialania informacyjne i promocyjne o udziale finansowym budzetu Unii Europejskiej w realizowanym projekcie objetym wsparciem

81. Inkubacja i inicjowanie dzialalnosci innowacyjnej Dzialanie 3.1 - Inicjowanie dzialalnosci innowacyjnej. Dofinansowanie projektów w zakresie tworzenia na bazie innowacyjnych pomyslów nowych przedsiebiorstw, w tym spin off'ów poprzez doradztwo w zakresie tworzenia przedsiebiorstw, udostepnienie infrastruktury i uslug niezbednych dla nowopowstalych przedsiebiorstw oraz zasilenia finansowego nowopowstalego przedsiebiorcy.

82. Dzialanie 3.1 - Inicjowanie dzialalnosci innowacyjnej Etap I – pre-inkubacja kandydatów na przedsiebiorców – do 100% dofinansowania. Etap II – inwestycje (objecie udzialów) w nowo utworzone przedsiebiorstwo innowacyjne – do 50% dofinansowania. Wejscie kapitalowe nastepuje po okresie inkubacji.

83. Dzialanie 3.1 - Inicjowanie dzialalnosci innowacyjnej Wnioskodawcy: IOB dzialajace na rzecz innowacyjnosci takie jak: inkubatory przedsiebiorczosci akademickiej, centra transferu technologii i innowacji, akceleratory technologii, parki naukowo-technologiczne. Typy dzialan: doradztwo w zakresie tworzenia biznes planów, analiz, innych uslug na rzecz nowopowstalych firm, udostepnienie infrastruktury oraz objecie akcji lub udzialów.

84. Dzialanie 3.1 - Inicjowanie dzialalnosci innowacyjnej Wynagrodzenia. Zakup wyposazenia, sprzetu, oprogramowania, licencji, WNiP. Najem i koszty uzytkowania pomieszczen. Promocja. Zakup uslug; budowlane, ksiegowe, eksperckie. Pozostale zakupy; biurowe, eksploatacyjne. Szkolenia (do 10%). Nabycie udzialów lub akcji (etap II) do 50%<200 tys euro (pomoc deminimis).

85. Dzialanie 3.3 POIG - Tworzenie systemu ulatwiajacego inwestowanie w MSP 3.3.1 Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu Typy dzialan: programy szkoleniowe dla inwestorów prywatnych, powstawanie i rozwój sieci inwestorów prywatnych, rozwój platform kojarzenia inwestorów z przedsiebiorcami, przygotowanie MSP do pozyskania inwestora, promocja sieci inwestorów. Poziom dofinansowania wynosi do 100% wydatków kwalifikowanych.

86. Dzialanie 3.3.1 POIG – Koszty kwalifikowane Organizacja szkolen, konferencji dla MSP i inwestorów. Wynagrodzenia. Zakup uslug transportowych, pocztowych, remontowych. Uslugi ksiegowe, prawnicze, eksperckie, tlumaczenia. Pozostale koszty; art. biurowe, eksploatacyjne, podróze, najem i uzytkowanie pomieszczen. Dzialania promocyjne, udzial w seminariach i konferencjach. Uslugi w zakresie tworzenia platform internetowych.

87. Dzialanie 3.3 POIG - Tworzenie systemu ulatwiajacego inwestowanie w MSP 3.3.2 Wsparcie dla MSP Zakup uslug doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbednych do pozyskania inwestora zewnetrznego o charakterze udzialowym, w tym; biznes planów, studiów wykonalnosci, wycen, uslug prawniczych, prospektów emisyjnych, planów strategicznych. Poziom dofinansowania wynosi do 50% wydatków kwalifikowanych Maksymalna kwota dofinansowania< 2 mln. EUR.

89. Etap I (Dzialanie 1.4) Projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujacych przedsiewziecia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemyslowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiebiorców (samodzielnie lub we wspólpracy z jednostkami naukowymi), do momentu stworzenia prototypu. Kwota wsparcia<7,5 milionów euro na jeden projekt. Wartosc wydatków kwalifikowanych <25 milionów euro. Intensywnosc wsparcia na badania przemyslowe: mikro-mali - 70%, sredni – 60%, pozostali – 50%. Intensywnosc wsparcia na prace rozwojowe- mikro-mali 45%, sredni – 35%, pozostali – 25%.

90. Etap II (Dzialanie 4.1) Przygotowanie do wdrozenia i wdrozenie wyników prac B+R finansowanych w ramach dzialania 1.4 lub z Inicjatywy Technologicznej, poprzez inwestycje (zakup srodków trwalych lub/i wartosci niematerialnych i prawnych) konieczne do wdrozenia wyników prac B+R realizowanych w ramach I etapu. Wdrozenie wyników badan przemyslowych i prac rozwojowych. Realizowana po zakonczeniu czesci badawczej . Nie ma obowiazku kontynuowania oraz wdrazania wyników tych prac badawczych. Intensywnosc wsparcia na inwestycje– zgodnie z mapa pomocy regionalnej Województwo swietokrzyskie: - Mikro i mali przedsiebiorcy – 70% - Sredni przedsiebiorcy – 60% - Przedsiebiorcy z sektora transportu – 50% Intensywnosc wsparcia na doradztwo – 50% Kwota wsparcia<20 milionów zlotych. Laczna wartosc calego projektu<50 milionów euro.

91. Dzialania 1.4-4.1 POIG Badania przemyslowe definiuje sie jako badania majace na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejetnosci celem opracowania nowych produktów, procesów i uslug lub wprowadzenia znaczacych ulepszen do istniejacych produktów, procesów lub uslug, badania te obejmuja tworzenie elementów skladowych systemów zlozonych, szczególnie do oceny przydatnosci technologii rodzajowych, z wyjatkiem prototypów objetych zakresem prac rozwojowych. Badania przemyslowe koncentruja sie na pozyskaniu nowej wiedzy oraz umiejetnosci, które maja stac sie podstawa innowacji tzn. zostac wykorzystane do ulepszenia produktów, procesów czy uslug.

92. Dzialania 1.4-4.1 POIG Prace rozwojowe definiuje sie jako nabywanie, laczenie, ksztaltowanie i wykorzystywanie dostepnej aktualnie wiedzy i umiejetnosci z dziedziny nauki, technologii i dzialalnosci gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejetnosci do planowania produkcji oraz tworzenie i projektowanie nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub uslug, w szczególnosci; tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji pod warunkiem, ze nie sa one przeznaczone do celów komercyjnych; opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym.

93. Wydatki kwalifikowane Etap I - badania przemyslowe i prace rozwojowe Wynagrodzenia. Koszty zakupu lub uzywania sprzetu i aparatury. Pokrycie kosztów amortyzacji budynków. Nabycie wartosci niematerialnych i prawnych. Zakup badan, uslug doradczych. Koszty ogólne i operacyjne do 20% calkowitych wydatków.

94. Wydatki kwalifikowane Etap II – wdrozenie wyników badan przemyslowych i prac rozwojowych Pokrycie kosztu przeniesienia wlasnosci gruntu lub uzytkowania wieczystego gruntu do wysokosci 10% calkowitych wydatków; pokrycie kosztów przeniesienia prawa wlasnosci budynku lub budowli; koszty robót i materialów budowlanych; nabycie wartosci niematerialnych i prawnych; nabycie lub koszty wytworzenia innych aktywów; raty splat wartosci poczatkowej gruntów, budynków i budowli, innych aktywów; koszty uslug doradczych zwiazanych z inwestycja do wysokosci 10% pozostalych wydatków na czesc wdrozeniowa.

96. Dzialanie 4.2 - Stymulowanie dzialalnosci B+R przedsiebiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemyslowego Typ 1 projektów - rozwój juz prowadzonej dzialalnosci badawczo-rozwojowej. Przygotowanie przedsiebiorców do uzyskania statusu centrum badawczo-rozwojowego (CBR). Warunkiem uzyskania wsparcia jest prowadzenie dzialalnosci B+R lub ponoszenie wydatków w zakresie B+R w okresie 12 miesiecy przed zlozeniem wniosku o dofinansowanie. Typ 2 projektów - wdrazanie projektów w zakresie wzornictwa przemyslowego. Dzialania doradcze czy szkoleniowe dotyczace opracowania wzoru, a takze inwestycje zwiazane z uruchomieniem produkcji wedlug nowo opracowanego wzoru. Projekt musi zakonczyc sie wdrozeniem wzoru do produkcji. Projekty w zakresie wzornictwa musza skladac sie z dwóch faz: fazy opracowania nowego wzoru przemyslowego lub uzytkowego oraz fazy wdrozenia tego wzoru do produkcji. Wsparcie projektów w zakresie wzornictwa przemyslowego moze byc udzielone pod warunkiem, iz projekt jest oplacalny.

97. Dzialanie 4.2 - Stymulowanie dzialalnosci B+R przedsiebiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemyslowego Poziom dofinansowania wynosi od 30% do 70% wartosci kosztów kwalifikowanych, zgodnie z „Mapa pomocy regionalnej na lata 2007-2013”. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsiebiorcy na jeden projekt w zakresie wzornictwa wynosi: -    na czesc inwestycyjna projektu - 21 mln PLN; -    na czesc szkoleniowa - 1 mln PLN; -    na czesc doradcza - 600 tys. PLN. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsiebiorcy na jeden projekt na zwiekszenie potencjalu badawczo-rozwojowego wynosi: na czesc inwestycyjna projektu – 1,4 mln PLN; na czesc szkoleniowa – 100 tys. PLN; na czesc doradcza - 100 tys. PLN .

98. Powiazania kooperacyjne – klastry innowacyjne Klaster - geograficzne skupisko wzajemnie powiazanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek swiadczacych uslugi, firm dzialajacych w pokrewnych sektorach i zwiazanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych, stowarzyszen handlowych oraz instytucji finansowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujacych miedzy soba, ale równiez wspólpracujacych. Klastry osiagajace mase krytyczna (niezbedna liczbe firm i innych instytucji tworzacych efekt aglomeracji) i odnoszace niezwykle sukcesy konkurencyjne  w okreslonych dziedzinach dzialalnosci, sa uderzajaca cecha niemal kazdej gospodarki narodowej, regionalnej, stanowej, a nawet wielkomiejskiej, glównie w krajach gospodarczo rozwinietych”.   Zródlo: (M. E. Porter „Konkurencyjna przewaga narodów”, 1990 oraz „Porter o konkurencji”, 2001, PWE, Warszawa).

99. Powiazania kooperacyjne – klastry innowacyjne Klastry innowacyjne - oznaczaja skupiska niezaleznych przedsiebiorstw, nowopowstalych firm innowacyjnych, malych, srednich i duzych przedsiebiorstw oraz organizacji badawczych, dzialajacych w okreslonym sektorze i regionie oraz majacych na celu stymulowanie dzialalnosci innowacyjnej przez promowanie intensywnych kontaktów, wspóldzielenie zaplecza technicznego oraz wymiane wiedzy i doswiadczen oraz poprzez skuteczne przyczynianie sie do transferu technologii, tworzenia sieci powiazan oraz rozpowszechniania informacji wsród przedsiebiorstw wchodzacych w sklad danego klastra. Panstwo Czlonkowskie powinno dazyc do uzyskania wlasciwej równowagi miedzy MSP i duzymi przedsiebiorstwami w ramach klastra, aby uzyskac okreslona mase krytyczna, szczególnie poprzez specjalizacje w okreslonym obszarze dzialalnosci B+R+I oraz biorac pod uwage istniejace klastry w danym Panstwie Czlonkowskim i na szczeblu wspólnotowym. Powyzsza definicja klastra innowacyjnego zostala zaczerpnieta z dokumentu Komisji Europejskiej

100. POIG 5.1 - Wspieranie powiazan kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Wspólne przedsiewziecia grup przedsiebiorców (klastry). Innowacyjne projekty doradcze, szkoleniowe w zakresie: tworzenia oraz zarzadzania struktura organizacyjna powiazania kooperacyjnego, przygotowania wspólnych planów rozwoju powiazan kooperacyjnych. Wspólne projekty innowacyjne inwestycji grup kooperujacych przedsiebiorców niezbednych dla funkcjonowania i rozwoju powiazania. Wspólnych dzialan marketingowych powiazan kooperacyjnych. Wspólna administracja projektem. Grupy przedsiebiorców oraz instytucje otoczenia biznesu i instytucje badawcze.

101. POIG 5.1 - Wspieranie powiazan kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym. Na co? Na wydatki na inwestycje; nabycie prawa wlasnosci lub prawa uzytkowania wieczystego gruntu, zakup towarów i uslug, zakup nowych urzadzen i maszyn oraz sprzetu z oprzyrzadowaniem, nabycie wartosci niematerialnych i prawnych; koszty osobowe i administracyjne; dzialania marketingowe, zarzadzania zapleczem technicznym, organizacji szkolen, warsztatów, konferencji, wynagrodzenia osób zarzadzajacych, podróze sluzbowe, uslugi telekomunikacyjne i transportowe, najem pomieszczen, zakup materialów biurowych i eksploatacyjnych, remonty i naprawy, adaptacja pomieszczen, tlumaczenia oraz publikacje, obsluga ksiegowa, uslugi prawnicze; zakup uslug doradczych zwiazanych z opracowaniem planu rozwoju i ekspansji; wydatki na szkolenia specjalistyczne niezbedne do realizacji projektu.

102. POIG 5.1 - Wspieranie powiazan kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Dofinansowanie: do 100% wydatków kwalifikowanych Maksymalne kwoty dofinansowania na jeden projekt: Inwestycje: do 20 milionów zlotych. Doradztwo: do 400 tysiecy zlotych. Szkolenia: do 1 milion zlotych. Promocja rynkowa: do 600 tysiecy zlotych.

103. PO IG 5.4.1 - Wsparcie na uzyskanie/realizacje ochrony wlasnosci przemyslowej. Typ 1- Wsparcie na uzyskanie ochrony wlasnosci przemyslowej: przygotowania zgloszenia wynalazku, wzoru uzytkowego lub wzoru przemyslowego przez zawodowego pelnomocnika; pokrycie kosztów zgloszenia; prowadzenia postepowania przed wlasciwym organem udzielajacym ochrony. Typ 2 - Wsparciem na realizacje ochrony wlasnosci przemyslowej: wszczecie i prowadzenie postepowania w zakresie uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia patentu, prawa ochronnego na wzór uzytkowy, czy prawa z rejestracji.

104. Bon na innowacje Wsparcie na uslugi dotyczace wdrozenia lub rozwoju produktu lub technologii, swiadczone przez jednostke naukowa, majace na celu np. opracowanie nowych lub udoskonalenie istniejacych technologii lub wyrobów danego przedsiebiorstwa, w tym uslugi doradcze swiadczone przez jednostki naukowe. Dla mikro i malych przedsiebiorców, którzy w roku zlozenia wniosku oraz w ciagu 3 lat kalendarzowych poprzedzajacych rok zlozenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na innowacje, nie korzystali z uslug jednostki naukowej w zakresie prac badawczo-rozwojowych. Jeden przedsiebiorca moze uzyskac wsparcie o wartosci maksymalnej 15 000 zl - do 100% wydatków kwalifikujacych sie do objecia wsparciem

105. Audyt technologiczny i transfer technologii Krajowa Siec Innowacji (KSI) – udziela pomocy w zakresie transferu i komercjalizacji technologii Dostepna bezplatna pomoc dla przedsiebiorców w zakresie audytu technologicznego oraz komercjalizacji technologii (KSI) audyt technologiczny - maksymalnie 3 500 PLN, transfer technologii – maksymalnie 35 000 PLN.

106. ALTERNATYWNE ZRÓDLA FINANSOWANIA Schemat str 12- modul 3-4Schemat str 12- modul 3-4

107. Fundusze poreczeniowe - charakterystyka Zobowiazania z tytulu finansowania dluznego do maksymalnej wysokosci 80% wartosci tych zobowiazan (najczesciej do 70%) Fundusze ograniczaja sie do zabezpieczania tzw. kwoty podstawowej finansowania (kapitalu kredytu). Nie sa zatem poreczane zobowiazania wynikajace z przyszlych odsetek. Wielkosc poreczen w wymiarze kwotowym jest zróznicowana i zalezy od wielkosci kapitalu, którym dysponuje fundusz. Fundusze ponadregionalne i regionalne (dysponujace wiekszymi kapitalami) oferuja poreczenia siegajace nawet kilkuset tysiecy zlotych (np. 350, 500, 700 tys. zl.). Z kolei fundusze lokalne, o mniejszym kapitale, zazwyczaj ograniczaja maksymalna wartosc poreczenia do kwoty 120 tys. zl. Rzadko natomiast wystepuja ograniczenia, co do minimalnej kwoty poreczenia, choc i takie sa spotykane (np. minimalna wartosc poreczenia w wysokosci 10 tys. zl.).

108. Fundusze poreczeniowe - charakterystyka Zabezpieczenie transakcji finansowania dluznego (kredyty i pozyczki funduszy pozyczkowych). Maksymalny okres obowiazywania poreczenia jest równy okresowi, na jaki przyznane zostalo finansowanie dluzne, którego okres nie przekracza 5 lat (chodzi tu np. o maksymalny okres zabezpieczanego kredytu). Jesli chodzi o przedmiot zabezpieczanego finansowania, to nie wystepuja w tym zakresie zadne istotne ograniczenia (nie sa zabezpieczane kredyty rolnicze). Poza tym mozliwosc poreczania wadiów przetargowych oraz zabezpieczenie nalezytego wykonania zobowiazan kontraktowych

109. Fundusze pozyczkowe Dopuszczaja finansowanie potrzeb osób dopiero rozpoczynajacych dzialalnosc gospodarcza (wiekszosc banków stawia wymóg prowadzenia dzialalnosci przez okreslony czas). Stosuja uproszczone, bardziej przyjazne dla przedsiebiorcy procedury, dotyczace wnioskowania i oceny wniosku (niestety w praktyce ta zasada nie zawsze jest przestrzegana). Sa nieco bardziej elastyczne, niz banki, jesli chodzi o wymagane zabezpieczenia. Dokonuja oceny zdolnosci kredytowej w sposób mniej sformalizowany, niz ma to standardowo miejsce w banku. Traktuja pozyczkobiorce w sposób mniej sformalizowany, bardziej indywidualny (rozmowa).

110. Fundusze pozyczkowe Zabezpieczenia wymagane przez fundusze pozyczkowe pozostaja zblizone do tych wymaganych przez banki Niektóre fundusze (mikrofinansowania) dla pozyczek mniejszej wartosci wymagaja tylko zabezpieczen typu weksel in blanco. Warty podkreslenia jest te fakt, ze szereg funduszy pozyczkowych wspólpracuje z funduszami poreczeniowymi. Dzieki temu klienci maja szanse na uzyskanie pozyczki, nawet wtedy, gdy dysponuja bardzo ograniczonymi zabezpieczeniami. Maksymalna wartosc pozyczki, to w wiekszosci - 120 tysiecy zl. Fundusze o mniejszym kapitale udostepniaja czesto pozyczki o znacznie mniejszej wartosci, rzedu kilkunastu tysiecy zlotych. W przypadku firm rozpoczynajacych dzialalnosc (np. do 6 miesiecy) oferowane pozyczki sa mniejsze – do 30 tys. zl.

111. Dziekujemy za uwage Antoni Rutka Robert Subramanian

  • Login