Seminarium
Download
1 / 25

Seminarium - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

CO O RECYKLINGU POWINIEN WIEDZIEĆ PRZEDSIĘBIORCA Obowiązki wynikające z ustawy o WEEE i rozporządzeń wykonawczych dla producentów krajowych oraz przedsiębiorców wprowadzających sprzęt elektroniczny do obrotu na terytorium Polski Marek Szymański, Cezary Sowiński, PricewaterhouseCoopers

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Seminarium' - conroy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Seminarium

CO O RECYKLINGU POWINIEN WIEDZIEĆ PRZEDSIĘBIORCA

Obowiązki wynikające z ustawy o WEEE i rozporządzeń wykonawczych dla producentów krajowych oraz przedsiębiorców wprowadzających sprzęt elektroniczny do obrotu na terytorium Polski

Marek Szymański, Cezary Sowiński, PricewaterhouseCoopers

Warszawa, 14 lutego 2006 r.

Seminarium


Kluczowe daty wej cia w ycie przepis w ustawy art 96
Kluczowe daty wejścia w życie przepisów ustawy – art.96:

 • 21 października 2005 r.

 • 1 stycznia 2006 r.

 • 1 lipca 2006 r.

 • 1 października 2006 r.

 • 1 stycznia 2008 r.

 • 1 stycznia 2009 r.


21 pa dziernika 2005 r
21 października 2005 r. art.96:

 • Ewidencja – art. 32 i 90

 • Znakowanie – art. 23

 • Obowiązek zorganizowania i sfinansowania odbioru zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych – art.27

 • Zorganizowanie i sfinansowanie zbierania sprzętu B2B – art.29

 • Obowiązek zbierania zużytego sprzętu – art. 37 i 38


Dodatkowa ewidencja art 32 oraz art 90
Dodatkowa ewidencja – art. 32 oraz art. 90 art.96:

 • Służy określeniu zakresu obowiązków danego przedsiębiorcy / wprowadzającego sprzęt do obrotu na terytorium Polski

 • Powinna zawierać informacje dotyczące ilości i masy wprowadzonego sprzętu

  • Liczy się tylko pierwsze wprowadzenie na terytorium kraju

  • Istotny jest cel: wprowadzenie do obrotu

 • Stanowi podstawę dla obliczenia osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu

 • Ustawa nie przewiduje sankcji za nieprowadzenie ewidencji ale …


Informacja dla konsument w art 22
Informacja dla konsumentów – art. 22 art.96:

 • Obowiązek dołączenia informacji o:

  • zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami,

  • potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie,

  • masie sprzętu

 • Niewypełnienie w/w obowiązku zagrożone karą grzywny

 • Obowiązek informowania o:

  • systemie zbierania zużytego sprzętu i

  • roli gospodarstw domowych w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku zużytego sprzętu

 • Ustawa nie przewiduje żadnych sankcji za niewypełnienie w/w obowiązku


Znakowanie art 23
Znakowanie – art. 23 art.96:

 • Oznakowanie:

  • Wzór określony w zał. nr 3 do ustawy

  • Umieszczany na każdej sztuce sprzętu lub opakowaniu zbiorczym, instrukcji użycia lub na gwarancji sprzętu

 • Obowiązek znakowania dotyczy sprzętu wprowadzonego na terytorium kraju począwszy od dnia 21 października 2005 r.

 • Ustawa przewiduje karę grzywny za brak oznakowania


Obowiązek zorganizowania i sfinansowania odbioru, przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych – art. 27

 • Odbieranie od prowadzących punkty zbierania każdej ilości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, niezależnie od jego rodzaju i marki

 • Ustawa nie określa sposobu zorganizowania odbioru sprzętu

 • Finansowanie odbioru sprzętu (i dalszych procesów z nim związanych) – zgodnie z traktatową zasadą „zanieczyszczający płaci”

 • Niewypełnienie w/w obowiązku – kara grzywny ale … … dowody na popełnienie wykroczenia?


Zorganizowanie i sfinansowanie zbierania, przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu B2B – art. 29

 • Obowiązek dotyczy sprzętu wprowadzonego przez danego producenta na terytorium kraju po 21 października 2005 r.

 • Natomiast w odniesieniu do sprzętu wprowadzonego na terytorium kraju do dnia 21 października 2005 r. obowiązuje zasada zastępowalności (,,1 za 1’’)

 • Możliwość przeniesienia kosztów finansowania zbierania, przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu na użytkownika

 • Brak bezpośrednich sankcji za niewypełnienie w/w obowiązków

 • Pośrednio: kara grzywny – art. 71 (brak wpisu do rejestru), art. 72 pkt 7 (brak sprawozdania o masie zebranego zużytego sprzętu)


Obowi zek zbierania zu ytego sprz tu art 37 i 38
Obowiązek zbierania zużytego sprzętu – art. 37 i 38 odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu B2B – art. 29

 • Zbierający jest obowiązany do nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu (niezależnie od jego ilości, rodzaju i marki)

 • Zbierający jest obowiązany przekazać zebrany zużyty sprzęt prowadzącemu zakład przetwarzania

 • Definicja zbierającego zużyty sprzęt:

  • Art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy: „prowadzący punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy, oraz gminna jednostka organizacyjna prowadząca działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych”

 • Obowiązek w takim kształcie istnieje do 30 czerwca 2006 r.

 • Przewidziano możliwość karania grzywną za niewypełnienie w/w obowiązku


1 stycznia 2006 r
1 stycznia 2006 r. odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu B2B – art. 29

 • Zabezpieczenie finansowe – art. 18 – 20


Zabezpieczenie finansowe art 18 20
Zabezpieczenie finansowe – art. 18 – 20 odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu B2B – art. 29

 • Przeznaczone na sfinansowanie zbierania, przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, powstałego z tego samego rodzaju sprzętu, który został wprowadzony przez danego przedsiębiorcę

 • Wnoszone w przypadku braku umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 • Forma zabezpieczenia – depozyt, umowa ubezpieczenia o.c., gwarancja bankowa

 • Element wniosku o wpis do rejestru

 • Coroczne rozliczanie zabezpieczenia (do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym zostało wniesione)


Zabezpieczenie a op ata produktowa
Zabezpieczenie a opłata produktowa odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu B2B – art. 29

 • Stawka opłaty produktowej podstawą dla określenia wysokości zabezpieczenia niewypełnienia obowiązków ustawowych

 • Stawki uzależnione od rodzaju sprzętu (0 zł - 20 zł za kg)

 • Pełnomocnictwo dla Ministra Środowiska do wydania rozporządzenia określającego szczegółowe stawki opłat produktowych (po 1 stycznia 2008 r.)

 • Projekt rozporządzenia gotowy

 • Brak zabezpieczenia – podstawa do wykreślenia z rejestru od 1 lipca 2008 r. (art. 14 pkt 3)

 • Brak zabezpieczenia a odmowa wpisu do rejestru?


1 lipca 2006 r
1 lipca 2006 r. odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu B2B – art. 29

 • Wpis do rejestru – art. 7 i 8 oraz art. 90

 • Opłaty rejestrowe i roczne – art. 9

 • Sprawozdania – art.24 i art. 31

 • System zbierania sprzętu od 1 lipca 2006 r. – art. 42


Wpis do rejestru art 7 i 8 zasady og lne
Wpis do rejestru – art. 7 i 8 (zasady ogólne) odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu B2B – art. 29

 • Obowiązek złożenia wniosku do GIOŚ przed rozpoczęciem działalności w zakresie przewidzianym w ustawie

 • Wniosek powinien zawierać:

  • firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres, numer NIP, REGON, numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w zał. nr 1 do ustawy

 • Informacje składane wraz z wnioskiem:

  • o zawarciu umowy z organizacją odzysku albo

  • o masie poszczególnych rodzajów sprzętu, który przedsiębiorca zamierza wprowadzić w danym roku oraz o formie i wysokości zabezpieczenia finansowego


Wpis do rejestru art 90 lex specialis
Wpis do rejestru – art. 90 (lex specialis) odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu B2B – art. 29

 • Obowiązek złożenia wniosku o wpis do dnia 30 września 2006 r., w przypadku przedsiębiorców prowadzących już działalność w zakresie przewidzianym w ustawie

 • Dodatkowe informacje składane wraz z wnioskiem:

  • o ilości i masie wprowadzonego sprzętu w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 30 czerwca 2006 r. (z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu)

 • Niedokonanie rejestracji – kara pieniężna (od 5 000 do 500 000 PLN)


Op aty rejestrowe i roczne art 9
Opłaty rejestrowe i roczne – art.9 odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu B2B – art. 29

 • Opłata rejestrowa:

  • Uiszczana jednorazowo przy wpisie do rejestru

  • Górna stawka opłaty = 8.000 PLN

  • Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska: od 50 do 7500 PLN

  • Nieuiszczenie opłaty rejestrowej – odmowa wpisu do rejestru

 • Opłata roczna:

  • Uiszczana do końca lutego każdego roku (za wyjątkiem roku, w którym uiszczono opłatę rejestrową)

  • Stawki opłaty rocznej tak, jak przy opłacie rejestrowej

  • Nieuiszczenie opłaty rocznej – wykreślenie z rejestru


Sprawozdania art 24 i art 31
Sprawozdania – art. 24 i art. 31 odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu B2B – art. 29

 • Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu (z uwzględnieniem rodzaju i masy baterii):

  • Do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpiło wprowadzenie sprzętu

  • Pierwsze sprawozdanie: do 15 października 2006 r. (ale art. 90) –

 • Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi oraz unieszkodliwianiu:

  • Do 30 dnia miesiąca następującego po kwartale

  • Pierwsze sprawozdanie – 30 października 2006 r.

 • Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu:

  • Do 31 marca po roku, w którym miały miejsce w/w procesy


System zbierania sprz tu od 1 lipca 2006 roku art 42
System zbierania sprzętu od 1 lipca 2006 roku – art.42 odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu B2B – art. 29

 • Ograniczenie ilości przyjmowanego sprzętu:

  • Sprzedawcy detaliczni i hurtowi są zobowiązani do nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju

 • Obowiązek nieodpłatnego przekazywania przyjętego sprzętu prowadzącemu zakład przetwarzania wpisanemu do rejestru GIOŚ

  • Sprzedawca detaliczny do sprzedawcy hurtowego lub bezpośrednio prowadzącemu zakład przetwarzania

  • Sprzedawca hurtowy – prowadzącemu zakład przetwarzania


1 pa dziernika 2006 r
1 października 2006 r. odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu B2B – art. 29

 • Numer rejestrowy na fakturze – art. 21

 • Sieć zakładów przetwarzania – art. 33


Numer rejestrowy na fakturze art 21
Numer rejestrowy na fakturze – art. 21 odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu B2B – art. 29

 • Obowiązek umieszczania numeru rejestrowego:

  • Na fakturach oraz innych dokumentach sporządzanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą

  • Za nieumieszczanie numeru na fakturach ustawa przewiduje karę grzywny


Sie zak ad w przetwarzania art 33
Sieć zakładów przetwarzania – art. 33 odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu B2B – art. 29

 • Obowiązek zapewnienia sieci zakładów przetwarzania o odpowiednich zdolnościach przetwórczych, obejmującą terytorium kraju:

  • Zawieranie umów z prowadzącymi zakłady przetwarzania wpisanymi do rejestru GIOŚ

  • Sporządzanie i przedkładanie GIOŚ w terminie do dnia 31 marca każdego roku wykazu zakładów przetwarzania, które tworzyły sieć

 • Zapewnienie sieci zakładów przetwarzania – spełnienie obowiązku wynikającego z art. 27 ustawy

 • Niezorganizowanie sieci (niezawarcie umów) może być traktowane równoznacznie z niewypełnieniem obowiązków nałożonych przez art. 27


1 stycznia 2008 r
1 stycznia 2008 r. odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu B2B – art. 29

 • Obowiązek zapewnienia zbierania sprzętu przeznaczonego do gospodarstw domowych – art. 28

 • Obowiązek osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu – art. 30


Obowi zek zapewnienia zbierania zu ytego sprz tu pochodz cego z gospodarstw domowych art 28
Obowiązek zapewnienia zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych – art. 28

 • Określenie sposobu wykonywania obowiązku zorganizowania i sfinansowania odbierania, przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu – art. 27

  • Podział sprzętu na „stary złom” i „nowy złom”

  • Problem oszacowania i weryfikacji proporcji udziału poszczególnych wprowadzających w masie „starego złomu”

 • Za niewypełnienie w/w obowiązku ustawa nie przewiduje sankcji karnych, ale możliwość nałożenia kary grzywny na podstawie art. 27


Obowi zek osi gni cia odpowiednich poziom w odzysku i recyklingu art 30
Obowiązek osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu – art. 30

 • Obliczanie osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu na podstawie prowadzonej ewidencji dot. sprzętu wprowadzonego oraz zaświadczeń o zużytym sprzęcie wydawanych przez prowadzących zakłady przetwarzania

 • Proporcje odzysku i recyklingu uzależnione od rodzaju sprzętu (odzysk od 70% do 80% masy, recykling od 50% do 75% części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu)

 • Niewypełnienie obowiązku – konieczność wniesienia opłaty produktowej w przypadku nieosiągnięcia odpowiednich limitów odzysku i recyklingu po 1 stycznia 2008 r.


Dzi kujemy
Dziękujemy recyklingu – art. 30


ad