Seminarium
Download
1 / 25

Seminarium - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

CO O RECYKLINGU POWINIEN WIEDZIEĆ PRZEDSIĘBIORCA Obowiązki wynikające z ustawy o WEEE i rozporządzeń wykonawczych dla producentów krajowych oraz przedsiębiorców wprowadzających sprzęt elektroniczny do obrotu na terytorium Polski Marek Szymański, Cezary Sowiński, PricewaterhouseCoopers

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Seminarium

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Seminarium

CO O RECYKLINGU POWINIEN WIEDZIE PRZEDSIBIORCA

Obowizki wynikajce z ustawy o WEEE i rozporzdze wykonawczych dla producentw krajowych oraz przedsibiorcw wprowadzajcych sprzt elektroniczny do obrotu na terytorium Polski

Marek Szymaski, Cezary Sowiski, PricewaterhouseCoopers

Warszawa, 14 lutego 2006 r.

Seminarium


Kluczowe daty wej cia w ycie przepis w ustawy art 96

Kluczowe daty wejcia w ycie przepisw ustawy art.96:

 • 21 padziernika 2005 r.

 • 1 stycznia 2006 r.

 • 1 lipca 2006 r.

 • 1 padziernika 2006 r.

 • 1 stycznia 2008 r.

 • 1 stycznia 2009 r.


21 pa dziernika 2005 r

21 padziernika 2005 r.

 • Ewidencja art. 32 i 90

 • Znakowanie art. 23

 • Obowizek zorganizowania i sfinansowania odbioru zuytego sprztu przeznaczonego dla gospodarstw domowych art.27

 • Zorganizowanie i sfinansowanie zbierania sprztu B2B art.29

 • Obowizek zbierania zuytego sprztu art. 37 i 38


Dodatkowa ewidencja art 32 oraz art 90

Dodatkowa ewidencja art. 32 oraz art. 90

 • Suy okreleniu zakresu obowizkw danego przedsibiorcy / wprowadzajcego sprzt do obrotu na terytorium Polski

 • Powinna zawiera informacje dotyczce iloci i masy wprowadzonego sprztu

  • Liczy si tylko pierwsze wprowadzenie na terytorium kraju

  • Istotny jest cel: wprowadzenie do obrotu

 • Stanowi podstaw dla obliczenia osignitych poziomw odzysku i recyklingu

 • Ustawa nie przewiduje sankcji za nieprowadzenie ewidencji ale


Informacja dla konsument w art 22

Informacja dla konsumentw art. 22

 • Obowizek doczenia informacji o:

  • zakazie umieszczania zuytego sprztu cznie z innymi odpadami,

  • potencjalnych skutkach dla rodowiska i zdrowia ludzi wynikajcych z obecnoci skadnikw niebezpiecznych w sprzcie,

  • masie sprztu

 • Niewypenienie w/w obowizku zagroone kar grzywny

 • Obowizek informowania o:

  • systemie zbierania zuytego sprztu i

  • roli gospodarstw domowych w przyczynianiu si do ponownego uycia i odzysku zuytego sprztu

 • Ustawa nie przewiduje adnych sankcji za niewypenienie w/w obowizku


Znakowanie art 23

Znakowanie art. 23

 • Oznakowanie:

  • Wzr okrelony w za. nr 3 do ustawy

  • Umieszczany na kadej sztuce sprztu lub opakowaniu zbiorczym, instrukcji uycia lub na gwarancji sprztu

 • Obowizek znakowania dotyczy sprztu wprowadzonego na terytorium kraju poczwszy od dnia 21 padziernika 2005 r.

 • Ustawa przewiduje kar grzywny za brak oznakowania


Seminarium

Obowizek zorganizowania i sfinansowania odbioru, przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania zuytego sprztu przeznaczonego dla gospodarstw domowych art. 27

 • Odbieranie od prowadzcych punkty zbierania kadej iloci zuytego sprztu pochodzcego z gospodarstw domowych, niezalenie od jego rodzaju i marki

 • Ustawa nie okrela sposobu zorganizowania odbioru sprztu

 • Finansowanie odbioru sprztu (i dalszych procesw z nim zwizanych) zgodnie z traktatow zasad zanieczyszczajcy paci

 • Niewypenienie w/w obowizku kara grzywny ale dowody na popenienie wykroczenia?


Seminarium

Zorganizowanie i sfinansowanie zbierania, przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania zuytego sprztu B2B art. 29

 • Obowizek dotyczy sprztu wprowadzonego przez danego producenta na terytorium kraju po 21 padziernika 2005 r.

 • Natomiast w odniesieniu do sprztu wprowadzonego na terytorium kraju do dnia 21 padziernika 2005 r. obowizuje zasada zastpowalnoci (,,1 za 1)

 • Moliwo przeniesienia kosztw finansowania zbierania, przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania zuytego sprztu na uytkownika

 • Brak bezporednich sankcji za niewypenienie w/w obowizkw

 • Porednio: kara grzywny art. 71 (brak wpisu do rejestru), art. 72 pkt 7 (brak sprawozdania o masie zebranego zuytego sprztu)


Obowi zek zbierania zu ytego sprz tu art 37 i 38

Obowizek zbierania zuytego sprztu art. 37 i 38

 • Zbierajcy jest obowizany do nieodpatnego przyjmowania zuytego sprztu (niezalenie od jego iloci, rodzaju i marki)

 • Zbierajcy jest obowizany przekaza zebrany zuyty sprzt prowadzcemu zakad przetwarzania

 • Definicja zbierajcego zuyty sprzt:

  • Art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy: prowadzcy punkt zbierania zuytego sprztu, w tym sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy, oraz gminna jednostka organizacyjna prowadzca dziaalno w zakresie odbierania odpadw komunalnych i przedsibiorca posiadajcy zezwolenie na prowadzenie dziaalnoci w zakresie odbierania odpadw komunalnych

 • Obowizek w takim ksztacie istnieje do 30 czerwca 2006 r.

 • Przewidziano moliwo karania grzywn za niewypenienie w/w obowizku


1 stycznia 2006 r

1 stycznia 2006 r.

 • Zabezpieczenie finansowe art. 18 20


Zabezpieczenie finansowe art 18 20

Zabezpieczenie finansowe art. 18 20

 • Przeznaczone na sfinansowanie zbierania, przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania zuytego sprztu pochodzcego z gospodarstw domowych, powstaego z tego samego rodzaju sprztu, ktry zosta wprowadzony przez danego przedsibiorc

 • Wnoszone w przypadku braku umowy z organizacj odzysku sprztu elektrycznego i elektronicznego

 • Forma zabezpieczenia depozyt, umowa ubezpieczenia o.c., gwarancja bankowa

 • Element wniosku o wpis do rejestru

 • Coroczne rozliczanie zabezpieczenia (do 30 kwietnia roku nastpujcego po roku, w ktrym zostao wniesione)


Zabezpieczenie a op ata produktowa

Zabezpieczenie a opata produktowa

 • Stawka opaty produktowej podstaw dla okrelenia wysokoci zabezpieczenia niewypenienia obowizkw ustawowych

 • Stawki uzalenione od rodzaju sprztu (0 z - 20 z za kg)

 • Penomocnictwo dla Ministra rodowiska do wydania rozporzdzenia okrelajcego szczegowe stawki opat produktowych (po 1 stycznia 2008 r.)

 • Projekt rozporzdzenia gotowy

 • Brak zabezpieczenia podstawa do wykrelenia z rejestru od 1 lipca 2008 r. (art. 14 pkt 3)

 • Brak zabezpieczenia a odmowa wpisu do rejestru?


1 lipca 2006 r

1 lipca 2006 r.

 • Wpis do rejestru art. 7 i 8 oraz art. 90

 • Opaty rejestrowe i roczne art. 9

 • Sprawozdania art.24 i art. 31

 • System zbierania sprztu od 1 lipca 2006 r. art. 42


Wpis do rejestru art 7 i 8 zasady og lne

Wpis do rejestru art. 7 i 8 (zasady oglne)

 • Obowizek zoenia wniosku do GIO przed rozpoczciem dziaalnoci w zakresie przewidzianym w ustawie

 • Wniosek powinien zawiera:

  • firm przedsibiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres,numer NIP, REGON,numer i nazw grupy oraz numer i nazw rodzaju sprztu, okrelone w za. nr 1 do ustawy

 • Informacje skadane wraz z wnioskiem:

  • o zawarciu umowy z organizacj odzysku albo

  • o masie poszczeglnych rodzajw sprztu, ktry przedsibiorca zamierza wprowadzi w danym roku oraz o formie i wysokoci zabezpieczenia finansowego


Wpis do rejestru art 90 lex specialis

Wpis do rejestru art. 90 (lex specialis)

 • Obowizek zoenia wniosku o wpis do dnia 30 wrzenia 2006 r., w przypadku przedsibiorcw prowadzcych ju dziaalno w zakresie przewidzianym w ustawie

 • Dodatkowe informacje skadane wraz z wnioskiem:

  • o iloci i masie wprowadzonego sprztu w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 30 czerwca 2006 r. (z podziaem na grupy i rodzaje sprztu)

 • Niedokonanie rejestracji kara pienina (od 5 000 do 500 000 PLN)


Op aty rejestrowe i roczne art 9

Opaty rejestrowe i roczne art.9

 • Opata rejestrowa:

  • Uiszczana jednorazowo przy wpisie do rejestru

  • Grna stawka opaty = 8.000 PLN

  • Projekt rozporzdzenia Ministra rodowiska: od 50 do 7500 PLN

  • Nieuiszczenie opaty rejestrowej odmowa wpisu do rejestru

 • Opata roczna:

  • Uiszczana do koca lutego kadego roku (za wyjtkiem roku, w ktrym uiszczono opat rejestrow)

  • Stawki opaty rocznej tak, jak przy opacie rejestrowej

  • Nieuiszczenie opaty rocznej wykrelenie z rejestru


Sprawozdania art 24 i art 31

Sprawozdania art. 24 i art. 31

 • Sprawozdanie o iloci i masie wprowadzonego sprztu (z uwzgldnieniem rodzaju i masy baterii):

  • Do 15 dnia miesica nastpujcego po kwartale, w ktrym nastpio wprowadzenie sprztu

  • Pierwsze sprawozdanie: do 15 padziernika 2006 r. (ale art. 90)

 • Sprawozdanie o masie zuytego sprztu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi oraz unieszkodliwianiu:

  • Do 30 dnia miesica nastpujcego po kwartale

  • Pierwsze sprawozdanie 30 padziernika 2006 r.

 • Sprawozdanie o osignitych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu:

  • Do 31 marca po roku, w ktrym miay miejsce w/w procesy


System zbierania sprz tu od 1 lipca 2006 roku art 42

System zbierania sprztu od 1 lipca 2006 roku art.42

 • Ograniczenie iloci przyjmowanego sprztu:

  • Sprzedawcy detaliczni i hurtowi s zobowizani do nieodpatnego przyjmowania zuytego sprztu w iloci nie wikszej ni sprzedawany nowy sprzt, jeeli zuyty sprzt jest tego samego rodzaju

 • Obowizek nieodpatnego przekazywania przyjtego sprztu prowadzcemu zakad przetwarzania wpisanemu do rejestru GIO

  • Sprzedawca detaliczny do sprzedawcy hurtowego lub bezporednio prowadzcemu zakad przetwarzania

  • Sprzedawca hurtowy prowadzcemu zakad przetwarzania


1 pa dziernika 2006 r

1 padziernika 2006 r.

 • Numer rejestrowy na fakturze art. 21

 • Sie zakadw przetwarzania art. 33


Numer rejestrowy na fakturze art 21

Numer rejestrowy na fakturze art. 21

 • Obowizek umieszczania numeru rejestrowego:

  • Na fakturach oraz innych dokumentach sporzdzanych w zwizku z wykonywan dziaalnoci gospodarcz

  • Za nieumieszczanie numeru na fakturach ustawa przewiduje kar grzywny


Sie zak ad w przetwarzania art 33

Sie zakadw przetwarzania art. 33

 • Obowizek zapewnienia sieci zakadw przetwarzania o odpowiednich zdolnociach przetwrczych, obejmujc terytorium kraju:

  • Zawieranie umw z prowadzcymi zakady przetwarzania wpisanymi do rejestru GIO

  • Sporzdzanie i przedkadanie GIO w terminie do dnia 31 marca kadego roku wykazu zakadw przetwarzania, ktre tworzyy sie

 • Zapewnienie sieci zakadw przetwarzania spenienie obowizku wynikajcego z art. 27 ustawy

 • Niezorganizowanie sieci (niezawarcie umw) moe by traktowane rwnoznacznie z niewypenieniem obowizkw naoonych przez art. 27


1 stycznia 2008 r

1 stycznia 2008 r.

 • Obowizek zapewnienia zbierania sprztu przeznaczonego do gospodarstw domowych art. 28

 • Obowizek osignicia odpowiednich poziomw odzysku i recyklingu art. 30


Obowi zek zapewnienia zbierania zu ytego sprz tu pochodz cego z gospodarstw domowych art 28

Obowizek zapewnienia zbierania zuytego sprztu pochodzcego z gospodarstw domowych art. 28

 • Okrelenie sposobu wykonywania obowizku zorganizowania i sfinansowania odbierania, przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania zuytego sprztu art. 27

  • Podzia sprztu na stary zom i nowy zom

  • Problem oszacowania i weryfikacji proporcji udziau poszczeglnych wprowadzajcych w masie starego zomu

 • Za niewypenienie w/w obowizku ustawa nie przewiduje sankcji karnych, ale moliwo naoenia kary grzywny na podstawie art. 27


Obowi zek osi gni cia odpowiednich poziom w odzysku i recyklingu art 30

Obowizek osignicia odpowiednich poziomw odzysku i recyklingu art. 30

 • Obliczanie osignitych poziomw odzysku i recyklingu na podstawie prowadzonej ewidencji dot. sprztu wprowadzonego oraz zawiadcze o zuytym sprzcie wydawanych przez prowadzcych zakady przetwarzania

 • Proporcje odzysku i recyklingu uzalenione od rodzaju sprztu (odzysk od 70% do 80% masy, recykling od 50% do 75% czci skadowych, materiaw i substancji pochodzcych ze zuytego sprztu)

 • Niewypenienie obowizku konieczno wniesienia opaty produktowej w przypadku nieosignicia odpowiednich limitw odzysku i recyklingu po 1 stycznia 2008 r.


Dzi kujemy

Dzikujemy


ad
 • Login