Referensgruppen 25 november 2011 - PowerPoint PPT Presentation

Psykisk hälsa barn och unga
Download
1 / 22

 • 213 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Psykisk hälsa barn och unga. Referensgruppen 25 november 2011. Varför? Många barn och unga mår psyksikt dåligt. Vilka? Skl har i överenskommelse med staten tagit ansvar för att driva Modellområdesprojektet. Socialdepartementet finansierar projektet. 14 lokala projektområden. Vad?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Referensgruppen 25 november 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Referensgruppen 25 november 2011

Psykisk hälsa barn och unga

Referensgruppen

25 november 2011


Varf r m nga barn och unga m r psyksikt d ligt

Varför?Många barn och unga mår psyksikt dåligt.

Vilka?

Skl har i överenskommelse med staten tagit ansvar för att driva Modellområdesprojektet. Socialdepartementet finansierar projektet. 14 lokala projektområden.

Vad?

Projektet ska ta fram metoder så att psykisk ohälsa kan mötas på ett hållbart sätt i hela landet.


Referensgruppen 25 november 2011

Mål?Projektets övergripande målBarn och ungas hälsa ska mötas med en helhet - det vill säga att barn, unga och deras närstående får den hjälp de behöver när de behöver det.Hur?Projektet ska, utifrån lokala förutsättningar, ta fram fungerande metoder för arbete och samverkan, till exempel ska skola, socialtjänst och sjukvård tillsammans kunna ge rätt hjälp på rätt nivå.


Referensgruppen 25 november 2011

Samverkan!

Att utifrån barnets/den unges behov

föra ihop resurser

för att ge rätt hjälp tidigt.


Samverkan

Synkronisering på alla nivåer.

Samverkan!

”Samverkan” är att göra något tillsammans. Det är inte att en gör sitt och att ärendet sedan lämnas över till nästa som gör sitt, som lämnar över det hela till nästa som… Samverkan förutsätter att man gör något med ett, eller flera gemensamma MÅL. Alla har ansvar för att det vi bestämt oss för blir gjort.


Samverkan p olika niv er

Samverkan på olika nivåer

Den politiska nivån

Chefsnivån

Verksamhetsnivån

Till gagn för BARNET/DEN UNGE


Referensgruppen 25 november 2011

Vad har vi gjort och vad händer nu?

 • Kartläggning och nulägesbeskrivning

  - Organisation/verksamhet/resurser

  - Aktörsanalys

  - Identifiera ”flaskhalsar och knutar”

 • Analys

 • Mål- och samverkansdokument, d.v.s. en politiskt förankrad handlingsplan

 • Implementering

 • Samverkansstudie - Socioekonomisk studie

 • Uppföljning Nuläge


Referensgruppen 25 november 2011

Aktörsanalys


Referensgruppen 25 november 2011

Specialiserad

Första linjen

Generella insatser


Vinjettarbete

Vinjettarbete

Syfte:

 • att identifiera ”flaskhalsar” i barnets ”väg” för att få rätt hjälp på rätt nivå.


Referensgruppen 25 november 2011

I

Elias

Elias är 6 år gammal och nyinflyttad till kommunen.

Han går i en av kommunens förskoleklasser.

Elias är orolig och har svårt att ta emot instruktioner enligt förskolepersonalen.

Han umgås gärna med yngre barn och vill då leda leken. Ofta blir leken mycket livlig.

Särskilt då Elias blir trött får han oro i kroppen och har svårt med uppmärksamhet i större grupper och med aktivitetskontrollen.

Nu på morgonen säger förskolläraren Sofi att hon tänkt på saken och att det, efter gårdagens vilda lek där ett av de yngre barnen skadade sig lätt i en hand, måste göras någonting.


Referensgruppen 25 november 2011

Vad har vi gjort och vad händer nu?

 • Kartläggning och nulägesbeskrivning

  - Organisation/verksamhet/resurser

  - Aktörsanalys

  - Identifiera ”flaskhalsar och knutar”

 • Analys

 • Mål- och samverkansdokument, d.v.s. en politiskt förankrad handlingsplan

 • Implementering

 • Samverkansstudie-Socioekonomisk studie

 • Uppföljning Nuläge


Www modelljoek se www skl se psynk

www.modelljoek.sewww.skl.se/psynk


Referensgruppen 25 november 2011

Barndialogen Barndialogen inrättar ett ”samverkansspår” som har i uppdrag att utveckla samverkan och utbilda i samverkan StyrgruppLedningsgruppergemensamt ansvar för ”våra” barn och familjer i länet. Gemensamma utbildningar år 2011BarnkonventionenBarn och unga med psykisk ohälsaLärandeseminarier


Referensgruppen 25 november 2011

”Chefsforum” upprättas inom och mellan varje ”linje”(generella, första linjen och specialistlinjen) med syfte att kontinuerligt informera, utveckla och samordna verksamheternas uppdrag.


Forts ttning av modellomr det styrgrupp

Fortsättning av modellområdetStyrgrupp

 • Kenneth Mattelin Barn-och ungdomssektorn

  Barn- och ungdomschef

 • Katrina Larsson Barn och ungdomssektorn

  Chef för elevhälsan

 • Marcus Nylander Socialtjänsten behandling- och boendeenhet

  Enhetschef

 • Maud Edmundsson socialtjänsten utredningsenheten

  Enhetschef

 • Ulla Henriksson Socialtjänsten

  Socialchef

 • Gun Henriksson Kultur och fritid

 • Berit Gustafsson Barn och ungdomspsykiatriska mottagning

  Verksamhetschef

 • Susanne Bergander Eksjö Vårdcentral

  Verksamhetschef

 • Catrin Fernholm Höglandets sjukvårdsområde

  Stabs-och planeringschef

 • Eva Waerme Barnhälsovården Höglandets sjukvårdsområde

  Vårdenhetschef

 • Pia Lindell Barn-och ungdomshabiliteringen

  Enhetschef


Referensgruppen 25 november 2011

Varje verksamhet definierar sina uppdrag och ansvarsområden och har återkommande information om andra aktörers verksamhet.


Referensgruppen 25 november 2011

MARS

Samverkan skola/e/levhälsa och familjeenhet

 • APRIL

 • FEBRUARI

 • JANUARI

 • MAJ

Årshjul

Samverkansmöten

 • JUNI

 • DECEMBER

NOVEMBER

Barn- och Ungdomspsykiatriska mottagningen

 • AUGUSTI

OKTOBER

Samverkan specialpedagogiska teamet och skolornas specialpedagoger/speciallärare

SEPTEMBER


Ans kan om forts ttning p utvecklingsprojektet barn och ungas psykiska h lsa

Ansökan om fortsättning på utvecklingsprojektet barn och ungas psykiska hälsa

- Första linjens barn och ungdomspsykiatri

- Tidig upptäckt- tidig insats

0 -1 år

 • Tvärprofessionellt samverkansteam skapas kring psykisk skörhet/sjukdom

  under graviditet och tidigt föräldraskap vuxenpsykiatrin, kvinno- och barnhälsovård samt socialtjänst.

  1 -6 år

 • Rutiner för samverkan mellan barnhälsovård, förskola

  och familjeenheten upprättas.

 • Nätverk för utsedda kvalitetsutvecklare från varje förskola.

  6- 19 år

 • Rutiner för elevhälsans arbete upprättas.

 • Verktyg för hälsosamtalet.

 • Rutiner för samverkan vid skolfrånvaro upprättas.


F rslag att utg ifr n inf r presentationen

Förslag att utgå ifrån inför presentationen

 • Vad har varit uppgiften?

 • Vem har deltagit i arbetet?

 • Hur ofta har vi träffats i gruppen?

 • Var befinner vi oss mot målet?

 • När beräknas det vara klart?

 • Vilket värde kommer arbetet att ge för samverkan och för barn och unga?

 • Vilka andra effekter har arbetet fått för oss?

 • Hur väl har gruppens arbete presenterats för berörda?

 • Lärdomar av gruppens arbete?

 • Vad har fungerat bra?

 • Hur har dokumentationen fungerat?

 • Är det något som vi kunde gjort bättre?


Referensgruppen 25 november 2011

Vilka effekter förväntar vi oss att se av arbetet år 2013?

Vad krävs för att nå dit?


 • Login