Procedura wyboru wniosków i zawierania umów
Download
1 / 24

PROCES WYBORU WNIOSKÓW - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Procedura wyboru wniosków i zawierania umów w ramach Poddziałania 2.1.1 POKL ponadregionalne projekty zamknięte Paweł Startek Zespół Instrumentów Szkoleniowych. PROCES WYBORU WNIOSKÓW. Przygotowanie i złożenie wniosku. Ocena formalna – kryteria formalne i dostępu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PROCES WYBORU WNIOSKÓW ' - nasim-barron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Procedura wyboru wniosków i zawierania umóww ramach Poddziałania 2.1.1 POKLponadregionalne projekty zamkniętePaweł StartekZespół Instrumentów Szkoleniowych


PROCES WYBORU WNIOSKÓW

Przygotowanie i złożenie wniosku

Ocena formalna – kryteria formalne i dostępu

Przekazanie do KOP lub odrzucenie

Ocena merytoryczna – kryteria merytoryczne, strategiczne i horyzontalne

Protest

Rekomendowanie do finansowania lub odrzucenie


PROCES WYBORU WNIOSKÓW – złożenie wniosku

 • Miejsce składania wniosków – siedziba PARP:

 • Dwa egzemplarze (co najmniej jeden oryginał)

 • Wersja papierowa i elektroniczna

 • Tożsamość wszystkich wersji (suma kontrolna)

 • Wniosek podpisany i opieczętowany

 • Załączniki – sprawozdanie finansowe (za ostatni rok obrotowy) lub inny adekwatny dokument przedstawiający sytuację finansową Projektodawcy / Partnerów


PROCES WYBORU WNIOSKÓW – złożenie wniosku

 • Konkurs zamknięty:

 • przyjmowanie wniosków do 30 marca 2009 do godz. 16.30

 • Alokacja na 2009 rok – 509 mln PLN w tym:

  • 204,5 mln PLN na ponadregionalne projekty zamknięte

  • 204,5 mln PLN na ogólnopolskie projekty otwarte

  • 100 mnl PLN na projekty studiów podyplomowych


PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena formalna

 • Procedura oceny formalnej:

 • Wnioski podlegają rejestracji nadanie numeru w systemie

 • Ocena wniosku - maksymalnie 14 (21) dni roboczych

 • Istnieje możliwość poprawy błędów formalnych

 • Ocena 0-1 – wnioski nie spełniające kryteriów dostępu są odrzucane

 • Weryfikacja na podstawie karty oceny formalnej


PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena formalna

 • Kryteria formalne:

 • złożenie we właściwej instytucji (PARP)

 • złożenie we właściwym terminie (po ogłoszeniu konkursu, przed jego zamknięciem – data wpływu)

 • wypełnienie w języku polskim

 • kompletność wniosku


PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena formalna

 • Kryteria formalne c.d.:

 • załączenie wymaganych załączników spełniających wymogi formalne

 • nie podleganie wykluczeniu z udziału w konkursie

 • złożenie wniosku w odpowiedzi na konkurs

 • działania w projekcie nie mogą być finansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych


PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena formalna

 • Kryteria dostępu:

 • Kryterium ponadregionalności

 • Wartość projektu 400 tys. – 15 mln PLN

 • Projekty maksymalnie 24 miesięczne

 • Data rozpoczęcia projektu nie późniejsza niż 30 września 2009

 • Projekt nie zawiera elementów ogólnopolskich projektów otwartych oraz projektów studiów podyplomowych

 • Dopuszczalna liczba partnerów – 4 (+ Projektodawca)

 • Kondycja finansowa (przychody za ostatni rok obrotowy i ew. WSP)

 • Projekt zawiera moduł szkoleniowo-doradczy z zarządzania wiekiem


PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena formalna

Wynik oceny formalnej

TAK

NIE

W ciągu 7 dni roboczych od dnia

przekazania wniosków do oceny

merytorycznej - informacja o wyniku i przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej

W ciągu 5 dni roboczych od zakończenia

ostatniej oceny formalnej - informacja o wyniku z podaniem przyczyny i o możliwości złożenia protestu


PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna

 • Procedura oceny merytorycznej:

 • Wnioski podlegają ocenie przez Komisję Oceny Projektów (KOP)

 • Ocena w ciągu 45 dni roboczych od daty poinformowania Projektodawców o wynikach oceny formalnej

 • Każdy wniosek oceniają dwie osoby

 • Ocena na podstawie karty oceny merytorycznej (kryteria merytoryczne, horyzontalne i strategiczne)


PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna

Kryteria

Merytoryczne

Jakościowe

Beneficjenta

Finansowe


PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna

 • Kryteria merytoryczne - jakość projektu:

 • Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (m.in. w kontekście celów szczegółowych Priorytetu II PO KL)

 • Sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych

 • Wartość dodana projektu

 • Adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej

 • Rezultaty projektu

 • Racjonalność harmonogramu działań


PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna

 • Kryteria merytoryczne – Beneficjent

 • wiarygodność (doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny)

 • sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji)

 • Kryteria merytoryczne - finansowanie projektu

 • niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów

 • efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat)

 • kwalifikowalność wydatków


Zgodność z politykami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym

Kryteria horyzontalne

zgodność z prawodawstwem krajowym

Zgodność ze Szczegółowym opisem Priorytetów PO KL

PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna

Zgodność z zasadami dotyczącymi

pomocy publicznej


PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna

 • Kryteria strategiczne:

 • Minimalny odsetek uczestników powyżej 45 roku życia biorących udział w modułach szkoleniowych z zakresu ICT wynosi 40% ogółu uczestników w ramach projektu

 • Spośród uczestników projektu co najmniej 40% stanowią osoby w wieku powyżej 45 lat, które otrzymują zindywidualizowane wsparcie (np. doradztwo, coaching).


PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna

 • Procedura oceny merytorycznej:

 • Skala oceny merytorycznej – od 0 do 100 punktów

 • Rekomendowane projekty:

  • punktacja pow. 60% sumy punktów ogółem oraz pow. 60% w każdej kategorii oceny

  • spełnione kryteria horyzontalne

 • Premia dla rekomendowanych wniosków za spełnienie kryteriów strategicznych – max. 20 pkt

 • W przypadku znacznych rozbieżności w ocenie pomiędzy oceniającymi, wniosek kierowany jest do trzeciego Członka Oceniającego – ocena wiążąca i ostateczna


PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna

 • Procedura oceny merytorycznej:

 • Weryfikacja budżetu – zgodnie z kryteriami dot. finansowania

 • Możliwość redukcji wydatków lub zwiększenia dofinansowania maks. o 5%

 • Zapisy zawarte w kartach oceny – podstawa do prowadzenia negocjacji

 • Z przeprowadzonej oceny sporządza się protokół oceny merytorycznej

 • Publikacja listy rankingowej


PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna

 • Procedura oceny merytorycznej:

 • Ranking tworzony wg:

  • Liczby punktów ogółem otrzymanej w trakcie oceny merytorycznej

  • Taka sama liczba punktów – rekomendowane są projekty z największą liczbą punktów w kategoriach:

   • rezultaty;

   • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,

   • działania,

   • grupa docelowa projektu,

   • potencjał wnioskodawcy oraz sposób zarządzania projektem

 • Gdy wartość rekomendowanych projektów > alokacja na dany rok, powstaje lista rezerwowa


PROCES ZAWARCIA UMOWY – negocjacje

 • Procedura negocjacji:

 • Oparta na karcie oceny merytorycznej

 • Dotyczy treści merytorycznych i/lub budżetu

 • Inicjatywa (wszczęcie negocjacji) – PARP lub Beneficjent

 • Negocjacje podejmowane w piśmie informującym o wynikach (inicjatywa PARP) lub w terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisma (inicjatywa Beneficjenta)

 • Przeprowadzenie i sfinalizowanie negocjacji – do 20 dni roboczych

 • Forma – wymiana korespondencji lub spotkanie


PROCES ZAWARCIA UMOWY – negocjacje

Procedura negocjacji:

Możliwe scenariusze:

 • dalsze zmiany w projekcie,

 • przywrócenie całości lub części zapisów z pierwotnej wersji projektu

 • pozostawienie kształtu projektu bez zmian (w stosunku do wersji rekomendowanej)

  Wynik negocjacji – protokół ustaleń

  Jeśli konieczne – Beneficjent dostarcza aktualny wniosek do 5 dni roboczych po zakończeniu negocjacji


PROCES ZAWARCIA UMOWY – podpisanie umowy

Procedura zawarcia umowy:

Niezależnie od ew. prowadzonych negocjacji – nadesłanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez PARP (dokumenty uniwersalne):

 • Aktualny odpis z KRS lub innego właściwego rejestru (Projektodawca i partnerzy) – nie starszy niż 6 miesiące od daty wezwania do dostarczenia dokumentacji

 • Aktualne zaświadczenia z ZUS i US (dot. Projektodawcy i partnerów)

 • Życiorys kierownika projektu


PROCES ZAWARCIA UMOWY – podpisanie umowy

Procedura zawarcia umowy cd:

 • Ramowy program szkolenia

 • Oświadczenie Wnioskodawcy/Partnera o niespełnianiu przesłanek, wykluczających z ubiegania się o wsparcie

 • Oświadczenie o niewprowadzaniu we wniosku zmian nieuzgodnionych z PARP


PROCES ZAWARCIA UMOWY – podpisanie umowy

Procedura zawarcia umowy:

Dokumenty fakultatywne – w zależności od typu Projektodawcy i charakteru projektu:

 • Upoważnienie do zawarcia umowy w imieniu Projektodawcy

 • Oświadczenie o niefinansowaniu zakupu amortyzowanego w projekcie sprzętu ze środków publicznych

 • Oświadczenie o posiadaniu struktur organizacyjnych w co najmniej dwóch województwach

 • Strategia firmy (wyciąg) w kontekście polityki szkoleniowej

 • Informacja o otrzymanej pomocy publicznej

 • Zaświadczenia o pomocy de minimis

 • Oświadczenia Projektodawcy/Partnerów o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą


PROCES ZAWARCIA UMOWY – podpisanie umowy

Procedura zawarcia umowy:

 • Pozostałe załączniki niezbędne do zawarcia umowy:

  • harmonogram płatności

  • aktualny wniosek o dofinansowanie wraz z budżetem i harmonogramem realizacji projektu

 • Nie przesłanie dokumentów w terminie lub gdy dokumentacja zawierać będzie braki – możliwość odstąpienia od umowy

 • Przygotowana w dwóch egzemplarzach umowa (uzupełniona o indywidualne zapisy dot. danego projektu) podpisywana przez Prezesa / Zastępcę Prezesa PARP

 • Po otrzymaniu umowy, Beneficjent podpisuje wszystkie egzemplarze i odsyła jeden z nich do PARP


ad