Az rzelmek
Download
1 / 27

Az érzelmek - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Az érzelmek. Az érzelem jellemzői (Carlson és Hazfield, 1992 nyomán). az ingerek gyakran megfigyelhetőek, mert az érzelemkiváltó ingerek többsége a kör-nyezetből származik; általában nem ciklikusan jelennek meg; befolyásolhatják, esetleg akadályozhatják a mindennapi viselkedést;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Az érzelmek' - murray


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Az rzelem jellemz i carlson s hazfield 1992 nyom n
Az érzelem jellemzői(Carlson és Hazfield, 1992 nyomán)

 • az ingerek gyakran megfigyelhetőek, mert az érzelemkiváltó ingerek többsége a kör-nyezetből származik;

 • általában nem ciklikusan jelennek meg;

 • befolyásolhatják, esetleg akadályozhatják

  a mindennapi viselkedést;

 • a válasz „belülről” irányított;

 • érzésként, érzelemként élik meg;

 • passzív: inkább a környezet hatására adott

  reakciók (az érzelmeket inkább átéljük,

  „elszenvedjük”).


Az rzelem fogalma
Az érzelem fogalma

 • több objektív és szubjektív tényező össz-

  játéka, amelyeket idegi és hormonális

  rendszerek közvetítenek;

 • az objektív valósághoz fűződő szubjektív

  viszonyunk tükröződése közvetlen átélés

  formájában;

 • a bennünket érő környezeti hatásokatér-

  tékelő, minősítő lelki jelenségek.


Az rzelem meghat roz sa 1 oatly s jenkins 2001
Az érzelem meghatározása 1(Oatly és Jenkins, 2001)

 • Az érzelmet az okozza, hogy a személy egy fon-tos dologgal, céllal kapcsolatban tudatosan vagy tudattalanul relevánsnak értékel egy ese- ményt; az érzelmetpozitívnak érzi, ha az ese- esemény segíti és negatívnak, ha gátolja az ügy előrehaladását.

  2. Az érzelemmagjaacselekvéskészségés a ter-vek beindítása;azérzelemelsőbbséghezjuttat-ja azt az egy vagy néhány cselekvést, amelye-ket sürgősségérzettel ruház fel – így megzavar-


Az rzelem meghat roz sa 2 oatly s jenkins 2001
Az érzelem meghatározása 2(Oatly és Jenkins, 2001)

hat más mentális folyamatokat és cselekvése-

ket, vagy versenghet velük.

3. Az érzelmet általában jellegzetes típusú mentá-

lis állapotként éljük át, amelyet néha testi vál-

tozások, kifejezések, cselekvések kísérnek.

Az érzelem összetett, többkomponensű esemény,

amely cselekvésre sarkall.


Az rzelmek fiziol giai alapja
Az érzelmek fiziológiai alapja

 • Thalamus és hypothalamus

 • Limbikus rendszer (amygdala)

 • Agykéreg

 • Vegetatív idegrendszer


Az rzelemkiv lt s tjai ledoux 1989
Az érzelemkiváltás útjai(LeDoux, 1989)

 • Alsó út:

  inger – amygdala – érzelmi reakció.

 • Felső út:

  inger – thalamus – szenzoros kéreg (tudato-

  sulás) – amygdala – érzelmi reakció

  E kettősség felelős azért, hogy elszakadhat

  egymástól az értelmezés (érzelem) és az ér-

  tékelés (értelem).


Az rzelmi folyamat sszetev i 1
Az érzelmi folyamat összetevői 1

 • Kognitív kiértékelés: felmérjük, hogy az adott

  esemény az adott pillanatban számunkra mi-

  lyen jelentést hordoz (fontos/nem fontos).

 • Szubjektív élmény: az érzelem által kiváltott affektív állapot vagy érzés.

 • Gondolkodási és cselekvési tendenciák: gon-

  dolatoka tervekről, arról hogy hogyan küzd-

  jünkmegaz érzelmetkiváltóeseménnyel(kon-

  textusértékelés) és a tervek beindítása (cse-

  lekvéskészség).

 • Fiziológiai változások: elsősorban a vegetatív

  idegrendszerből kiinduló változások.


Az rzelmi folyamat sszetev i 2
Az érzelmi folyamat összetevői 2

 • Érzelemkifejezés: testi változások.

 • Az érzelemre adott válasz: a saját érzelmi ál-

  lapotunkraésazaztkiváltó helyzetreadott

  reakciók.

Érzelmi válaszok:

2. Szubjektív élmény

3. Gondolkodási és

cselekvési tendenciák

4. Fiziológiai változások

5. Érzelemkifejezés

Személy-környezet érintkezés

(kiváltó esemény)

 • Kognitív

 • kiértékelés

6. Az érzelemre

adott válaszok

Az érzelmi folyamat vázlatos rajza

Forrás: Atkinson – Hilgard (2005): Pszichológia.

Osiris Kiadó, Budapest, 417.o.


Az rzelmek klasszikus elm letei 1
Az érzelmek klasszikus elméletei 1

 • Az érzelmek perifériás elmélete –

  (James-Lange-elmélet)

  Az elméletből az következik, hogy a különböző érzelmekkel más-más

  mintázatú testi válaszok járnak együtt.

KIR (agykéreg) – ingerület tárgya

(érzékelt tárgy)

az érzelemre

jellemző

vegetatív arousal

inger (S)

az érzelem

szubjektív élménye

(érzés)

emocionálisan észlelt tárgy – észlelt arousal

James-Lange érzelemelmélete

Forrás: Bernáth – Révész (1995): A pszichológia alapjai.

Tercia Könyvkiadó, Budapest, 205.o.


Az rzelmek klasszikus elm letei 2
Az érzelmek klasszikus elméletei 2

2. Az érzelmek centrális elmélete –

(Walter B. Cannon)

A James-Lange-elmélet legfőbb kritikusa:

- avegetatívváltozásoktúllassúakahhoz, hogyazér-

zelmek forrásai legyenek;

- azsigerekviszonylagérzéketlenek,mivelazérzőide-

gekkel való ellátottságuk alacsony;

- a belső szervi változásokmesterségeselőidézése

nem eredményez érzelmeket;

- a zsigerekésaKIR kapcsolatának megszüntetése

nem okoz változást az érzelmi viselkedésben;

- anagyonkülönbözőérzelmi és nem érzelmi állapo-

tokban hasonló visceláris reakciók vesznek részt.


Az rzelmek klasszikus elm letei 3
Az érzelmek klasszikus elméletei 3

periféria –

specifikus zsigeri-

szomatikus változások

KIR (szubkortikális agyi területek)

inger (S)

kéreg -

az érzelem szubjektív

élménye az agykéregben

Cannon-Bard érzelemelmélete

Forrás: Bernáth – Révész (1995): A pszichológia alapjai.

Tercia Könyvkiadó, Budapest, 206.o.


Az rzelmek klasszikus elm letei 4
Az érzelmek klasszikus elméletei 4

3. Az érzelem kéttényezős elmélete –

(Schachter és Singer)

az arousal más forrásai

általános

vegetatív

arousal

az érzelem

szubjektív élménye

(érzés)

inger (S)

az arousal

kognitív

kiértékelése

más

információk

Schachter-Singer érzelemelmélete

Forrás: Bernáth – Révész (1995): A pszichológia alapjai.

Tercia Könyvkiadó, Budapest, 207.o.


Az rzelmek klasszikus elm letei 5
Az érzelmek klasszikus elméletei 5

Az elmélet két sajátossága:

- az arousal érzelmekre nem specifikus jellegét tételezi fel;

- amennyiben a megnövekedett arousalranincs kielégítő

magyarázat, akkor a környezetben keressük azt.

4. Kiértékelés elméletek –

az arousal semlegességét hangsúlyozzák

az érzelem

szubjektív élménye

(érzés)

inger (I)

kognitív kiértékelés


Az rzelmek klasszikus elm letei 6
Az érzelmek klasszikus elméletei (6)

5. Facialis feedback hipotézise - (Tomkins, 1962)

mimikai visszacsatolás elmélete

Az érzelem szubjektív élményét meghatározza

az arckifejezés általokozott fiziológiai vissza-

csatolás. (Alátámasztja azt az elképzelést, hogy

az érzelemkifejezés fontos az érzelem szubjek-

tív élményének kialakulásában.)


Az rzelmek funkci i 1 rolls 2000 plutchick
Az érzelmek funkciói 1(Rolls, 2000, Plutchick)

 • Evolúciós funkció (növelik a faj és az egyed

  túlélési valószínűségét):

   felkészítik a szervezetet a válaszra azáltal, hogy egy-

  résztkiváltjákaszervezetfiziológiaiaktiválásátacse-

  lását a cselekvésre (fenyegetettségharc), más-

  másrészt a kritikus helyzetekben kész, feltehetőena-

  daptív választ hívnak elő;

   fontos szerepet játszanak a fajtársakközötti kommu-

  nikációban (azérzelemkifejezésen keresztül jelzést

  szolgáltat a jövőbenicselekvésrevonatkozószándék-

  ról).

   erősítik és szabályozzák a társas kapcsolatokat.


Az rzelmek funkci i 2 rolls 2000 plutchick
Az érzelmek funkciói 2(Rolls, 2000, Plutchick)

 • Befolyást gyakorolnak a kognitív folya-

  matokra azáltal, hogy elősegíthetik és

  támogathatják az információfeldolgo-

  zást:

   az aktuális hangulatbefolyástgyakorolafigyelemre,

  az észlelési, tanulásiésazemlékezetifolyamatokra;

   arégiemlékekfelidézéseisaktiválhatjaahozzákap-

  csolódó érzelmi állapotot.


Az rzelmek funkci i 3 rolls 2000 plutchick
Az érzelmek funkciói 3(Rolls, 2000, Plutchick)

 • Fontos szerepet töltenek be a viselke-

  désszabályozásban:

   szerepet játszanak az inger-válaszmechanisztikus

  kapcsolat lazításában és irányítják, illetve kiválaszt-

  ják a számunkra kedvezőbb cselekvéseket;

   cselekvésre késztetnek, azaz motiválnak  célirá-

  nyos viselkedés (az elképzelt jövőbeni lehetőségek-

  hez kapcsolódó érzelmek cselekvésre mozgósítanak,

  vagy éppen eltántorítanak tőle);

   szerepetjátszanakaviselkedésfenntartásában,aki-

  tartásban és a célok elérésében;

   az eredményekkelkapcsolatosérzelmekvisszajelen-

  tést nyújtanak a cselekvésről és annak eredményé-

  ről, befolyásolva ezzel a későbbi viselkedést.


Az rzelmek oszt lyoz sa 1
Az érzelmek osztályozása1

 • Forrásuk szerint

   alapérzelmek

   magasabb rendű érzelmek

 • Tartalmuk szerint

   morális érzelmek

   intellektuális érzelmek

   esztétikai érzelmek

   praxikus érzelmek


Az rzelmek oszt lyoz sa 2
Az érzelmek osztályozása2

 • Az érzelmek polaritása szerint

   pozitív-negatív dimenzió

   aktivitás-passzivitás dimenzió

   feszültség-kisülés dimenzió

 • A kiváltó helyzetekkel kapcsolatosan

 • Az élethelyzetekkel kapcsolatos kog-

  nitív kiértékelés elemei szerint


Az rzelmek dinamik ja
Az érzelmek dinamikája

 • Hangulat

 • Indulat

 • Szenvedély


Az rzelmek kifejez se
Az érzelmek kifejezése

 • Darwin

   az érzelmek kifejezésének és felfogásának

  képessége velünk születik

   az alapvető érzelemkifejezések egyeteme-

  sek

   az érzelmek kifejezését a kultúra, a nevelés

  erőteljesen befolyásolja

 • Ekman

   ún. faciális feedback


Agresszi
Agresszió

Agresszió = fajon belüli , szándékos károkozás.

Az agresszió fajtái:

 a közösség szempontjából:

 antiszociális (közösség ellen irányuló),

 proszociális (a közösség és az egyén érdekeit

szolgáló-azadott társadalminormáknakmegfelelő),

 a cél elérésére irányuló – instrumentális,

 fájdalomokozásra irányuló – indulati.


Agresszi elm letek 1
Agresszióelméletek (1)

 • Hidraulikus elmélet – Freud

  halálösztön

énre irányul (autoagresszió)

külső tárgyra (valódiagresszió)

felhalmozódott pszichikus energia

szorongás

agresszió

Katarzis:

robbanásszerű kitörés,

megtisztulás

(csökken a feszültség, de teljes mértékben nem lehet megszüntetni az impulzusokat)


Agresszi elm letek 2
Agresszióelméletek (2)

2. Frusztráció-agresszió hipotézis


Agresszi elm letek 3
Agresszióelméletek (3)

3. Az agresszió mint tanult válasz –

szociális tanuláselmélet (Bandura)

 • függőség

 • teljesítmény

 • visszavonulás és lemondás

 • agresszió

 • pszichoszomatikus tünetek

 • „önérzéstelenítés” drogokkal

 • konstruktív problémamegoldás

kellemetlen tapasztalatok

emocionális arousal

A viselkedés

elővételezett

következményei

ösztönzők

Az agresszió tanuláselméleti megközelítése

Forrás: Atkinson-Hilgard (2005): Pszichológia.

Osiris Kiadó, Budapest, 443.o.


Agresszi elm letek 31
Agresszióelméletek (3)

Az elmélet jellemzői:

 • a megerősítés + kognitív folyamatok együttes

  figyelembe vétele;

 • a megfigyelésen alapuló behelyettesítő tanu-

  lás jelentősége;

 • az agressziót tanult válasznak tekinti;

 • az agressziócsakegy a frusztráló helyzetekre

  adott lehetséges válaszok közül;

 • az agresszió, mivelnem rendelkezik a készte-

  tések tulajdonságaival, a viselkedéselővéte-

  lezett következményei befolyásolják.


ad