Vizualiz cia technologick ch procesov a syst my scada hmi
Download
1 / 30

Vizualizácia technologických procesov a systémy SCADA / HMI - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Vizualizácia technologických procesov a systémy SCADA / HMI. Ing. Ladislav Körösi KASR, FEI STU l adislav.korosi @stuba.sk. Úvod. Ergonomika ako ľudské schopnosti najlepšie využiť v prac. procese ako prac. prostredie nakonfigurovať a prispôsobiť človeku

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vizualizácia technologických procesov a systémy SCADA / HMI' - miach


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vizualiz cia technologick ch procesov a syst my scada hmi

Vizualizácia technologickýchprocesova systémySCADA / HMI

Ing. Ladislav Körösi

KASR, FEI STU

[email protected]


Úvod

Ergonomika

 • ako ľudské schopnosti najlepšie využiť v prac. procese

 • ako prac. prostredie nakonfigurovať a prispôsobiť človeku

 • vedné odvetvia (fyzika, technika, fyziológia a psychológia)

  Psychologické predpoklady

 • zmyslové orgány (krátkodobá, dlhodobá pamäť)

 • človek prijíma 1bilión bit/s ale iba 100 bit/s dokáže spracovať (priveľa informácií vedie k malej akcieschopnosti => pozornosť sústredená len na časť údajov)

 • Ľahšie zapamätanie si informácií pri ich vzťahu k už existujúcim vedomostiam a znalostiam (informačné jednotky)

  SW pre man-machine interfejs 50-75% SW RS !


Vizualiz cia technologick ch procesov
Vizualizácia technologických procesov

 • súčasť riadiacich systémov

 • podporný prostriedok v riadení a rozhodovaní

  Vizualizácia je použitie teoretických, technickýchprogramových a/alebo komunikačných prostriedkov prezviditeľňovanie definovaných (abstraktných alebo reálnych) objektov.

  Oblasti:

 • vizualizácia techn. procesov a výrobných procesov – operátor, supervízor, manažér

 • vizualizácia údajov, vedomostí, programov

 • automatizácia návrhu dizajnu výrobkov

 • strojové videnie, virtuálna realita


Vizualiz cia technologick ch procesov1
Vizualizácia technologických procesov

 • Priemyselná vizualizácia je použitie teoretických, technických, programových a/alebo komunikačných prostriedkov v priemyselnom podniku pre zviditeľňovanie definovaných objektov v automatizovaných častiach informačného a riadiaceho sytému (IaRS)

 • Procesná vizualizácia je použitie teoretických, technických, programových (aj inteligentných) a/alebo komunikačných prostriedkov v priemyselnom podniku pre zviditeľňovanie definovaných objektov týkajúcich sa technologického či výrobného procesu, príp. ich automatického riadenia s cieľom podpory rozhodovania a riadenia v reálnom čase v automatizovaných častiach IaRS

  Pri procesnej vizualizácii sa nejedná len o grafické zobrazenie objektov, ale o všetky činnosti týkajúce sa ich definovania, získania a spracovania.


Pr klad erpacia stanica technologick zariadenie
Príklad – čerpacia stanicaTechnologické zariadenie
Pr klad erpacia stanica spracovanie dajov
Príklad – čerpacia stanicaSpracovanie údajovPr klad erpacia stanica dial g lovek stroj
Príklad – čerpacia stanicaDialóg človek - stroj


Pr klad erpacia stanica distribu n rozvod
Príklad – čerpacia stanicaDistribučný rozvod

Forma energie:

 • Elektrická

 • Pneumatická

 • Hydraulická


Pr klad erpacia stanica procesn a riadiaca rove
Príklad – čerpacia stanicaProcesná a riadiaca úroveň


Syst my scada hmi
Systémy SCADA / HMI

Vizualizačné systémy - systémy realizujúce vizualizáciuprocesov

 • Supervisory Control and Data Acquisition / Human Machine Interface

 • Supervízorové riadenie a zber údajov /

  Rozhranie človek stroj

  Prenáša informáciu od stroja k ľuďom, čo umožňujeriadenie,

  monitorovanie a zaznamenávanie systémucez interfejs ako

  obrázok, klávesnicu, ethernet,touchscreen, softvér atď.

  „The HMI interface is where people and technologymet“Pojmy terminol gia
Pojmy - terminológia

 • Vizualizačný systém – synonymum pre anglickú skratku SCADA/HMI

 • Technologický proces, technológia - proces (technika, energie, materiály a postupy) spojitej alebo dávkovej výroby.

 • Výrobný proces - proces (technika, energie, materiály a postupy) kusovej výroby

 • Technologický systém, zariadenie (plant, facility, Anlage, Verfahrentechnik) - súhrn všetkých technických komponentov, prvkov, skupín, úsekov, ktorý slúži na vykonanie technologických procesov

 • Úsek, sekcia - podsystém celkového technologického systému, súhrn viacerých funkčne súvisiacích komponentov. Názov úseku je obyčajne odvodený od jeho technologického účelu, napr. príprava vody, destilácia, absorpcia


Pojmy terminol gia1
Pojmy - terminológia

 • Technologická skupina (part of plant, Teilanlage) – časť úseku, súhrn niekoľkých komponentov

 • Komponent, prvok zariadenia (component, Anlageteil) - jednotlivé samostatné časti technologického systému, napr. agregát, stroj, prístroj ale aj materiál a energia

 • Riadiaca technika – súhrn všetkých technických obvodov, skupín, sekcií určených na riadenie, reguláciu

 • Používateľské rozhranie (user interface) - súhrnný pojem pre všetky objekty s ich sledovateľnými akciami a reakciami, ktoré slúžia na komunikáciu s používateľom. Typickými komponentmi používateľského rozhrania sú signalizačné prístroje a nastavovacie prvky ale aj obrazovka monitora a klávesnica. Typickou akciou je vyžiadanie údajov od používateľa (napr. prístupového hesla). Typickou reakciou systému je napr. neprijatie chybných údajov


Pojmy terminol gia2
Pojmy - terminológia

 • Identifikátor premennej, údaju (tag) – označeniepremennej, údaju najčastejšie priamo získaného z technologického procesu

 • Trend (trend) - vizualizácia priebehov hodnôt premenných najmä vzhľadom na časovú os vo forme postupnosti bodov alebo čiar

 • Konfigurácia - činnosť, pri ktorej sa prispôsobuje určitýriadiaci systém na realizáciu konkrétnych úloh tým spôsobom, že jednotlivé moduly (aj softvérové) riadiaceho systému sa vyberajú, zoraďujú a spájajú tak, aby sa vytvorila funkčná jednotka

 • Správa (message) – hlásenie o vzniku udalosti

 • Supervízne riadenie (supervisory control) - vzdialené nastavovanie hodnôt a odoslanie riadiacich informácií, povelov


Pojmy terminol gia3
Pojmy - terminológia

 • Udalosť (event) – zmena, prechod z jedného diskrétneho stavu do iného stavu

 • Operátorský panel (riadiaci panel, pole, faceplate) - panel, na ktorom sú umiestnené všetky zobrazovače a ovládače, potrebné na obsluhu riadiaceho systému. Tieto panely vznikli v konvenčnej technike, kde boli čelné tabule porozdeľované ukazovateľmi a ovládačmi. Riadenie procesu sa robilo mechanicky pomocou prístrojov, ktoré mohli byť oddelene zabudované do pultov

 • Objekt HMI – ľubovoľná entita nachádzajúca sa v používateľskom rozhraní, napr. obrazovka, okno, symbol, pohľad, obraz, operátorský panel, prvok obrazu, hásenie, trend

 • Inštrumentálna technika – súhrn senzorov a akčných členov


Pojmy terminol gia hierarchia techniky technologick ho procesu
Pojmy – terminológiaHierarchia techniky technologického procesu


Pojmy terminol gia hierarchia riadiacej techniky
Pojmy – terminológiaHierarchia riadiacej techniky


Uk ky hmi od allen bradley panelview plus
Ukážky HMI od Allen-BradleyPanelViewPlus

 • Multi-vendor communications

 • Podpora trendov

 • Data log

 • Priame prezeranie adries RS Logix-u 5000 za pomoci RS Studio


Uk ky hmi od allen bradley versaview ce
Ukážky HMI od Allen-BradleyVersaView CE

 • Okamžité zastavenie

 • Integrovaný HMI softvér (RSView Machine Edition)

 • Podpora viacerých aplikácii


Uk ky hmi od allen bradley panelview standard
Ukážky HMI od Allen-BradleyPanelViewStandard

 • Alarmovanie

 • Komunikácia cez EtherNet/IP

 • Odolnosť

 • ATA PC memory card

 • Bezpečnosť (heslá)


Uk ky hmi od allen bradley panelview e
Ukážky HMI od Allen-BradleyPanelView ‘E’

 • Alarmovanie

 • Komunikácia

 • Rozšíriteľná pamäť

 • Foto kvalita

 • Trendy


Pojmy terminol gia4
Pojmy - terminológia

“Väčšina moderných IaRS využíva na styk,komunikáciu používateľa s riadenýmprocesom počítačové pracoviská, kde sanajmohutnejšiemu využitiu dostávavizuálnemu rozhraniu.”

 • SCADA/HMI

 • Vizulalizácia procesov (VP)

 • Man MI (MMI)

 • Person MI (PMI)

 • Manufactoring Execution System (MES)

 • Enterprice Resource Planning/Manufactoring Resource Planning (ERP/MRP)


Hierarchick pyram dov model iars

IaRS

Hierarchický (pyramídový) model IaRS


Vizualiza n syst my typick rty otvoren ch vizualiza n ch syst mov
Vizualizačné systémyTypické črty otvorenýchvizualizačných systémov

 • snaha o dosiahnutie minimálnej závislosti natechnologických sieťach, napr. pomocoulokálnych sietí a internetu/intranetu (aplikačné www servre, klienti pre vzdialenúvizualizáciu)

 • možnosť prepojenia do sietí LAN, WAN po rôznych prenosových médiách (jednotnátelefónna sieť, systém GSM, rádiové siete, družicový prenos a iné)

 • softvérové architektúry na báze distribuovaných objektov, komponentov, podporujúcichotvorenosť a stupňovateľnosť

 • časté fyzické oddelenie riadiacich automatických funkcií t.j. riadiacej procesnej úrovne odvizualizačných, automatizovaných

 • ergonomické a používateľsky príjemné grafické rozhranie pre procesnú vizualizáciu narôznych úrovniach, napr. pre operátora, dispečera, vedúceho prevádzky, vedúceho výroby,podniku


Vizualiza n syst my typick rty otvoren ch vizualiza n ch syst mov1
Vizualizačné systémyTypické črty otvorenýchvizualizačných systémov

 • samostatné databázy (pre reálne-operačné a historické údaje) s niektorými, podpornýmigrafickými funkciami, vznik dátových skladov DW - Data Warehouse a naväzujúcejvizualizácie objektov získaných napr. prostriedkami OLAP - On Line Analysis Processing

 • výrazné posilnenie podporných inteligentných modulov napr. expertné systémy, štatistickériadenie procesu SPC - Statistical Process Control, spracovanie signálov v spektrálnejoblasti, rôzne metódy rozpoznávania, situačné riadenie, predvídanie chybových stavov

 • existencia modelov vizualizácie aktuálnych výrobných zdrojov a toku materiálov, možnostidávkového (batch, Charge) riadenia


Funkcie vizualiz cie v syst moch scada hmi a mes
Funkcie vizualizácie v systémochSCADA/HMI a MES

 • uľahčenie orientácie v riadenom procese, systéme pomocou vizualizácie (animovanýchpohľadov, displejových zobrazení) podľa reálnej štruktúry a stavu procesu

 • rôzne možnosti zobrazenia, spracovania a archivácie aktuálnych a historických procesnýchinformácií v reálnom čase pre operatívne sledovanie, monitorovanie

 • možnosť ovládania (diaľkového povelovania, supervízneho riadenia) napr. pre zadanie nového požadovaného stavu technických prvkov, pre zasahovanie do riadiaceho procesu v prípade mimoriadnych nepredvídaných udalostí, nastavenie havarijných medzných hodnôt, ovládanie akčných členov, prestavovanie parametrovregulačných obvodov, riadenie sekvenčných procesov, evidencia povelov


Funkcie vizualiz cie v syst moch scada hmi a mes1
Funkcie vizualizácie v systémochSCADA/HMI a MES

 • zobrazovanie štatistických informácií pre monitorovanie a riadenie kvality procesu

 • možnosť privilegovaného prístupu a archivácia, (záznam, protokolovanie, logging) činnostipoužívateľa

 • diagnostika zariadenia podľa periodického programu alebo podľa špeciálnych požiadaviek

 • zobrazovanie, spracovanie a archivácia správ prichádzajúcich z procesu a procesných staníc,t.j. signalizácia vzniku výstrahy a alarmu (kritických hodnôt), ich potvrdzovanie, triedeniepodľa závažnosti, možnosť priradenia zvukovej signalizácie

 • schopnosť komunikácie s podriadenými a nadradenými stanicami rôznych výrobcov

 • schopnosť distribúcie funkcií a komunikácie na tej istej úrovni IaRS, napr. na bázemedziaplikačných protokolov


ad