Ing marcela p hodov sekce fond eu mpo
Download
1 / 27

Ing. Marcela Příhodová Sekce fondů EU, MPO - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků. Ing. Marcela Příhodová Sekce fondů EU, MPO. Konference INOVACE 19. září 2013, Liberec. Struktura vystoupení. Strategická východiska podpory MSP Operační program Podnikání a inovace Národní programy Komunitární programy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ing. Marcela Příhodová Sekce fondů EU, MPO' - marvin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ing marcela p hodov sekce fond eu mpo

Nástroje MPO pro podporumalých a středních podniků

Ing. Marcela Příhodová

Sekce fondů EU, MPO

Konference INOVACE

19. září 2013, Liberec


Struktura vystoupen
Struktura vystoupení

 • Strategická východiska podpory MSP

 • Operační program Podnikání a inovace

 • Národní programy

 • Komunitární programy

 • Projekty agentury CzechInvest a CzechTrade

 • Seedfond


I strategick v chodiska podpory msp v choz programov dokumenty schv len vl dou
I. Strategická východiska podpory MSPVýchozí programové dokumenty schválené vládou

 • Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti

 • Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období 2014+

 • Národní inovační strategie


I strategick v chodiska podpory msp koncepce podpory msp
I. Strategická východiska podpory MSPKoncepce podpory MSP

 • Kontinuální tvorba koncepčních dokumentů (Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007-2013)

 • Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014-2020 (Koncepce MSP 2014+)

  • zásadní strategický dokument pro přípravu nového programovacího období kohezní politiky EU 2014+ a zejména nového operačního programu pro podporu inovačního podnikání a znalostí a dále také národních programů

  • obsahuje základní problémové okruhy malého a středního podnikání a identifikuje oblasti podpory

  • vymezuje 50 konkrétních opatření, jejichž cílem je efektivní fungování a celkový rozvoj malých a středních podnikatelů

  • Při přípravě konzultován s širokou veřejností – dotazníkové šetření mezi podnikateli

  • Schválena vládou ČR v r. 2012

  • Je v souladu se Strategií mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategií.


I strategick v chodiska podpory msp strategick priority koncepce podpory msp
I. Strategická východiska podpory MSPStrategické priority Koncepce podpory MSP

 • Kultivace podnikatelského prostředí, rozvoj poradenských služeb a vzdělávání pro podnikání

 • Rozvoj podnikání založeného na podpoře výzkumu, vývoje a inovací, včetně inovační a podnikatelské infrastruktury

 • Podpora internacionalizace MSP

 • Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice


I strategick v chodiska podpory msp n rodn inova n strategie 2012 2020
I. Strategická východiska podpory MSPNárodní inovační strategie 2012 - 2020

 • Schválena vládou v r. 2011

 • Hlavní cíle NIS:

  • posílení významu inovací a využívání špičkových technologií jako zdroje konkurenceschopnosti ČR

  • zvyšování jejich přínosů pro dlouhodobý hospodářský růst, pro tvorbu perspektivních pracovních míst a pro rozvoj kvalityživota na území ČR.

 • Základní podmínky pro efektivní fungování celého inovačního systému:

  • efektivně fungující výzkum

  • kvalitní vzdělávací systém a lidské zdroje

  • posun firem na trzích a v hodnotových řetězcích směrem k inovačním lídrům

  • 4 hlavní oblasti:

  • excelentní výzkum

  • spolupráce mezi podnikovým a akademickým sektorem při transferu znalostí

  • podpora inovačního podnikání – důraz na MSP!

  • lidé jako nositelé nových nápadů a iniciátoři změn


I strategick v chodiska podpory msp instituce zapojen do program podpory msp
I. Strategická východiska podpory MSPInstituce zapojené do programů podpory MSP

MPO

Agentura pro podporu podnikání a investic

Agentura pro podporu exportu

ČMZRB

ČEB

EGAP

Regionální pobočky

Regionální kanceláře

Zahraničníkanceláře

MSP

MSP

MSP

MSP

MSP

MSP


I strategick v chodiska podpory msp formy podpory a zdroje financov n
I. Strategická východiska podpory MSPFormy podpory a zdroje financování

 • Dotace (granty) - nevratná forma pomoci

 • Finanční nástroje – návratná forma podpory

  • úvěry

  • záruky za úvěry

  • rizikový kapitál

 • Nepřímá podpora

  • zvýhodněné služby (např. poradenství, informační servis aj.)

Strukturální fondyEU (OPPI)

Státní rozpočet ČRNárodní programy

Program švýcarsko-české spolupráce


I strategick v chodiska podpory msp vybran aktu ln projekty 2013 na podporu msp
I. Strategická východiska podpory MSPVybrané aktuální projekty 2013 na podporu MSP

 • Národní program ZÁRUKA pro malé podnikatele (ČMZRB) www.cmzrb.cz

  • Poskytování záruk za úvěry komerčních bank

 • Záchranný kruh MPO – pro podnikatele postižené povodní

  • Kombinace dotací, záruk, zvýhodněných úvěrů, zvýhodněných podmínek pro exportéry

 • OPPI – dotační programy www.mpo-oppi.cz

  • Inovace, Rozvoj, Marketing, Eko-energie, ICT v podnicích a další

 • OPPI – Seed fond www.seedfondmpo.cz

  • Poskytování rizikového kapitálu MSP

 • Projekty agentury CzechInvestwww.czechinvest.org

  • CzechEkoSystem

  • CzechAccelerator

  • CzechLink

 • Služby agentury CzechTradewww.czechtrade.cz

  • Balíčky služeb pro exportéry (průzkum trhu, zprostředkování kontaktů, analýzy)

  • Informační portál www.Businessinfo.cz (legislativa, články, databáze, metodiky)

 • Služby České exportní banky (úvěry a záruky) www.ceb.cz a Exportní garanční a pojišťovací společnosti (pojištění) www.egap.cz


Ii opera n program podnik n a inovace opera n program podnik n a inovace 2007 2013
II. Operační program Podnikání a inovaceOperační program Podnikání a inovace 2007 - 2013

OPPI navazuje na Operační program Průmysl a podnikání 2004 – 2006

Globální cíl OPPI:

Zvýšit do konce programovacího období konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy

Finanční alokace: 3,67 mld. EUR, tj. cca 94 mld. Kč


Ii opera n program podnik n a inovace dota n programy k 30 6 2013
II. Operační program Podnikání a inovaceDotační programy k 30. 6. 2013

Počet podaných registračních žádostí : 21 364

Hodnota podaných registračních žádostí : 243,3 mld. Kč

Počet podaných plných žádostí : 15 800

Hodnota podaných plných žádostí : 158,1 mld. Kč

Počet vydaných Rozhodnutí : 9 068

Hodnota podpory v Rozhodnutích : 78,2 mld. Kč


II. Operační program Podnikání a inovaceV loňském roce jsme českým podnikatelům proplatili 14,7 miliard korun

CELKEM: 42,8 mld. Kč


Ii opera n program podnik n a inovace oppi dota n programy
II. Operační program Podnikání a inovaceOPPI – dotační programy

OPPI pro podnikatele a firmy

6 prioritních os

16 programů

75 % podpory musí být poskytnuto malým a středním podnikům

 • Finanční alokace (bez technické pomoci):

  • z Evropského fondu regionálního rozvoje: 3,029 mld. €

  • Ze státního rozpočtu ČR: + 15%

  • celkem 3,563 mld €, což je cca 91,95 mld. Kč


Ii opera n program podnik n a inovace podpora vavai v oppi
II. Operační program Podnikání a inovacePodpora VaVaI v OPPI

Je zajištěna synergie intervencí mezi OPPI (MPO) a OP VaVpI (MŠMT) kpokrytí celé šíře inovačního procesu

Cíl: Tvorba nových špičkových poznatků a znalostí a jejich přenos do komerční sféry

OP VaVpI – nabídková strana inovačního procesu: cílené zaměření na akademickou sféru, vysoké školy a výzkumné ústavy

OPPI – zajištění poptávkové strany inovačního procesu: opatření pro zakládání nových inovačních firem, rozvoje kapacit VaV v podnicích a v oblasti komercializace výstupů VaV prostřednictvím jednotlivých firem.


Ii opera n program podnik n a inovace p klad synergie mezi oppi a op vavpi v libereck m kraji
II. Operační program Podnikání a inovacePříklad synergie mezi OPPI a OP VaVpI v Libereckém kraji

 • Projekt OPPI: Aplikační a vývojové centrum laserových obráběcích strojů

  • Náklady: 29,491 mil. Kč

  • Dotace: 14,744 mil. Kč

 • Projekt OP VaVpI: Centrumrozvoje strojírenského výzkumu Liberec

  • Dotace: 738,047 mil. Kč

 • Příjemce: VÚTS, a.s.

Projet je zaměřen na oblast laserových technologií ve strojírenství. Cílem je vybudovat, technicky vybavit a personálně zajistit pracoviště pro realizaci výzkumně vývojových prací zaměřených na rozvoj dané technologie. Projekt se realizuje souběžně s projektem Centrum rozvoje strojírenského výzkumu.


Ii opera n program podnik n a inovace aktivita libereck ho kraje v oppi
II. Operační program Podnikání a inovace Aktivita Libereckého kraje v OPPI:

Hodnota podaných registračních žádostí:11 264 mil Kč

Hodnota podaných plných žádostí:7 201 mil. Kč

Hodnota schválených žádostí:6 899 mil. Kč

Hodnota schválených projektů:3 282 mil. Kč

Proplaceno na účty podnikatelů:1 694 mil. Kč


Iii n rodn programy n rodn program z ruka pro mal podnikatele
III. Národní programyNárodní program ZÁRUKA pro malé podnikatele

 • Připraven MPO ve spolupráci s ČMZRB

 • Slouží k poskytování záruk za bankovní úvěry

 • Cílem programu je pomocí zvýhodněných záruk zpřístupnit financování k realizaci podnikatelských záměrů malých podnikatelů

 • Program byl vyhlášen 15. června 2012 a běží kontinuálně

 • Prostředky jsou doplňovány průběžně ze státního rozpočtu ČR

 • Poskytnuté záruky ke dni 30.6.2013:

  • Počet záruk: 1 404

  • Objem záruk: 2 914,5 tis. Kč


III. Národní programyNárodní programy podpory VaVaI

 • TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty)

  • Resortní program účelové podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje

  • Cílem je podpořit aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oblastech: nové materiály a výrobky, nové progresivní technologie a nové informační systémy

  • Trvání: 2009 – 2017, příjem nových žádostí ukončen v r. 2012

  • Rozpočet: 11,2 mld. Kč

 • Inostart

  • Součást implementace Programu švýcarsko–české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie

  • Pro programy MPO vyčleněna částka 10 mil CHF

  • Cílem je umožnit získání úvěrů k realizaci inovativních projektů začínajících podnikatelů (do 3 let od založení) realizovaných na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje


Iv komunit rn programy cip komunit rn r mcov program konkurenceschopnost a inovace
IV. Komunitární programyCIP - komunitární rámcový program Konkurenceschopnost a inovace

Komunitární nástroj EU pro podporu podnikání a formování podnikatelského prostředí

V ČR je gestorem programu MPO

3 podprogramy:

 • program pro podnikání a inovace

 • program na podporu politik Informačních a komunikačních technologií

 • program Inteligentní energie pro Evropu


Iv komunit rn programy programy horizon 2020 a cosme
IV. Komunitární programyProgramy HORIZON 2020 a COSME

Inteligentní energie

Bezpečná, čistá a účinná energie

IEE

Vedení v oblasti průmyslových technologií: ICT

Podpora ICT

Opatření v oblasti klimatu, účinné využívání zdrojů a surovin

Přístup k rizikovému financování + Inovace v MSP

Eko-inovace

Inovace

Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP)

Konkurenceschopnost

Přístup k financování

Přístup k trhům

Podnikání

Rámcové podmínky


V projekty agentury czechinvest czechekosystem
V. Projekty agentury CzechInvestCzechEkoSystem

Cíl projektu: příprava podnikatelů na (případný) vstup rizikového kapitálu

„Rozvojový plán“ Poradenství – Koučing – Školení

Vstup do projektu

Podávání žádostí1. výzva: 34 žádostí2. výzva: 8 žádostí

Podnikatelský plán přijatelný pro investory

Talent – nápad – nový podnik

Podnik připravený pro investici

Scouting


V projekty agentury czechinvest czechaccelerator 2011 2014
V. Projekty agentury CzechInvestCzechAccelerator 2011 - 2014

Cílové destinace:

Projekt je rozdělen do několika etap, před každou etapou je vyhlášena výzva, v rámci které se vybírají účastníci.

 • Projektu se zúčastnilo již 23 českých společností


V. Projekty agentury CzechTradeSlužby CzechTrade pro exportéry

INFORMAČNÍ SERVIS:

CENTRUM INFORMAČNÍCH SLUŽEB

EXPORTNÍ PORADENSTVÍ:

OBOROVÍ SPECIALISTÉ

PREZENTACE V ZAHRANIČÍ:

ODDĚLENÍ VELETRHŮ A VÝSTAV

(SVV)

VZDĚLÁVÁNÍ:

ODDĚLENÍ EXPORTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ


V. Projekty agentury CzechTradeInformační servis pro podnikatele

 • Internetový portál zaměřený na všechny oblasti podnikání

  • Zákony, předpisy

  • Praktické rady (řešení konkrétníchsituací při podnikání)

  • Možnosti financování

  • Aktuality, novinky

  • Provozuje CzechTrade

  • Přispívají všechny institucezapojené do podporpodnikání

  • Možnost elektronické komunikace s podnikateli(formuláře, diskuzní fórum,RSS kanály, Newsletter)


Vi seed fond pilotn projekt oppi seed fond
VI. Seed fondPilotní projekt OPPI - Seed fond

Hlavní cíle projektu:

Zásadní podpora inovací, podpora zakládání firem

Zapojení soukromýchinvestorů

Efektivní využívání veřejných prostředků

 • Seed fond je určen nositelům nových nápadů – malým a středním podnikům (počet zaměstnanců < 250, součet aktiv < 43 mil. € nebo obrat < 50 mil €)

 • … které přitom hledají finance pro své založení (seed), rozjezd (startup) nebo další rozvoj (expansion), jsou ochotné vzdát se části firmy a spolupracovat s „cizím“ investorem


VI. Seed fondVnitřní struktura Seed fondu

 • Finanční nástroj SEED je určen

  • začínajícím firmám (obvykle mladším než 5 let)

  • zahajujícím podnikání

  • rozvíjejícím produkt, přičemž nemají ještě tržby

  • i velmi mladým firmám do dvou let historie

  • ... dokonce ještě před vlastním založením společnosti!

 • Finanční nástroj VENTURE je určen

  • vyspělejším firmám (obvykle starším než 5 let)

  • ve stádiu expanze – mají již produkt a tržby

  • mají potenciál k dalšímu rozvoji

Fond

Finanční nástroj VENTURE

Finanční nástroj

SEED

Seed

Expansion

Start-up

Firmy mladší 5 let

Firmy starší 5 let

Se soukromým investorem

Bez soukromého investora

Se soukromým investorem


Ing marcela p hodov e mail prihodova@mpo cz
Ing. Marcela Příhodováe-mail: [email protected]

Zdroje informací

www.mpo.cz; www.mpo-oppi.cz

www.seedfondmpo.cz; [email protected]

www.projekt-czechekosystem.cz; www.czechaccelerator.cz

www.czechinvest.org

Zelená linka: 800 800 777

Děkuji za pozornost

Děkuji za Vaši pozornost


ad