Studium dynamiky j dro jadern ch sr ek pomoc korela n femtoskopie na experimentu star
Download
1 / 19

Studium dynamiky jádro-jaderných srážek pomocí korelační femtoskopie na experimentu STAR - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

Studium dynamiky jádro-jaderných srážek pomocí korelační femtoskopie na experimentu STAR. 14. 1 . 2014 Jindřich Lidrych. Motivace Relativistic Heavy Ion Collider - RHIC a STAR Geometrie srážky a jednotlivé fáze Dvoučásticová korelační femtoskopie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Studium dynamiky jádro-jaderných srážek pomocí korelační femtoskopie na experimentu STAR' - malise


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Studium dynamiky j dro jadern ch sr ek pomoc korela n femtoskopie na experimentu star

Studium dynamiky jádro-jaderných srážek pomocí korelační femtoskopie na experimentu STAR

14. 1. 2014 Jindřich Lidrych


Obsah

 • Motivace korelační

 • Relativistic Heavy Ion Collider - RHIC a STAR

 • Geometriesrážky a jednotlivéfáze

 • Dvoučásticovákorelačnífemtoskopie

 • Typickázměřenákorelačnífunkce

 • Volbavztažnésoustavy

 • Cílepráce

Obsah

14. 1. 2014 Jindřich Lidrych


M otivace pro kvark gluonov plasma

 • Kvark-gluonová korelační plasma – nováfázejadernéhmoty (vysokáteplota a tlak)

  • kvarky a gluonyjsou “volné”

  • lze vytvořitpřijádro-jadernýchsrážkách

Motivace pro kvark-gluonové plasma

14. 1. 2014 Jindřich Lidrych


Relativistic heavy ion collider rhic

Relativistic Heavy Ion Collider - RHIC korelační

14. 1. 2014 Jindřich Lidrych


Solenoidal tracker at rhic star

Solenoidal korelační Tracker at RHIC - STAR

14. 1. 2014 Jindřich Lidrych


Geometrie sr ky a jednotliv f ze

Geometrie korelační srážky a jednotlivéfáze

14. 1. 2014 Jindřich Lidrych


Geometrie sr ky

 • Netriviální korelační časovývývoj

  • typické pro relativistickésrážky

 • Závisína:

  • počátečníanisotropii

  • dobětermalizace

  • stavovérovnice

  • existenci a druhufázovéhopřechodu

 • Porozuměníčasoprostorovémuvývoji je klíčové pro interpretaciostatníchvýsledků

Geometriesrážky

14. 1. 2014 Jindřich Lidrych


Dvou sticov femtoskopie

 • charakteristické korelační rozměrynaúrovni 10fm

 • tzv. korelačnífemtoskopie –měřenívelikostisystému v momentětermálního freeze-out (v doběfinálníemisečástic)

  • pomocídvoučásticovýchkorelací v oblastimalýchrelativníchhybností

Dvoučásticováfemtoskopie

14. 1. 2014 Jindřich Lidrych


Dvou sticov korela n femtoskopie

 • měření korelační korelacedvoučástic s malourozdílnouhybností

 • vznikáv důsledkuinterakce v konečnémstavu

Dvoučásticovákorelačnífemtoskopie

dvoučásticová emisní funkce: pravděpodobnost emise dvou částic ve vdálenosti r* s relativní hybností k*

14. 1. 2014 Jindřich Lidrych

p1

- vlnováfunkcepopisujícíinterakci

(kvantová stat., Coulomb, silná int.)

in pair rest frame

p2


Dvou sticov korela n femtoskopie1

Dvoučásticová korelační korelačnífemtoskopie

Experimentálněkonstruovanákorelačnífunkce

14. 1. 2014 Jindřich Lidrych

p1

Dvoučasticovákorelačnífunkce je citlivá k rozdělenívzdálenostíemisníchbodůčástic.

p2


Identick neinteraguj c stice

p korelační 1

x1

Identickéneinteragujícíčástice

x2

p2

 • nejjednodušší pro neinteragujícíčástice – pouzekvantovástatistika: symetrizacevlnovéfunkce pro mesony (piony, fotony)

14. 1. 2014 Jindřich Lidrych

p1

A korelačnífunkce je :

Fourierůvobrazzdroje

p2


Typick zm en korela n funkce

p korelační p

dAu

AuAu

 • typickájednodimenziálníkorelačnífunkcezávislána abs. Q

 • veskutečnostiměřímeve 3dimenzí

Typickázměřenákorelačnífunkce

14. 1. 2014 Jindřich Lidrych


Volba vzta n soustavy

 • vzhledem korelační k typickýmsymetriíneníkartézskásoustava (x,y,z) vhodná

 • typickyse volívztažnásoustavaspojená s párem, kdejednaz os je nasměrovaná v příčnémsměru – out-side-long systém

 • výhoda: v tomtosystému je zdrojdobřepopsanýGaussem

Volbavztažnésoustavy

Out: vesměrusoučtupříčnýchhybnostíoboučástic

Side: kolmána out

Long: vesměrusvazku


V sledky za posledn ch 20let

 • typické korelační rozměryřádově 10fm (velké)

 • Významparametrů:

 • R_sid– čistěgeometrickývýznam

 • R_lon – neseinformaci o longit. expanzi (expanze v ose z)

 • R_ou – několikvlivů: vlivrozpínání, projev v p_ závislost a tomu se rozumí, a vlivdélkyživotazdroje

Výsledkyzaposledních 20let

x. 1. 2014 Jindřich Lidrych


V sledky za posledn ch 20let1

 • p korelační rvnípředpovědi pro případfázovéhopřechodu 1.druhu

 • narůstpoměruR_out/R_si–- prvnímotivace pro femtoskopickéměření -> nebylopozorováno – jeden z prvníchdůkazů, ženepozorujemefázovýpřechod 1.druhu

Výsledkyzaposledních 20let

x. 1. 2014 Jindřich Lidrych


Obr cen loha

Obrácená korelační femtoskopie = obrácenáúloha

?

Obrácenáúloha

Lzestudovatinterakciexotickýsystémů

14. 1. 2014 Jindřich Lidrych

*(1530)‏


Na e c le

 • studium korelační interakcenasrážkáchAu+Au a pozorováníφrezonance

 • důvod: φrezonance by mělabýtcitlinánavelikostzdroje

  • jedinévýsledkyjsou z NA49

  • STAR mázatímvýeledky z K+K+ a a K-K-

  • měřenínapředchozíchdatechnešlipoužítz důvodupříměsi ,

Našecíle

K+K- in Pb+Pb at SPS(NA49)

 • upgrade detektoru TOF – Time of flight dovolujeseperacielektronů a kaonů

E=158 GeV

14. 1. 2014 Jindřich Lidrych


Z v r

 • s korelační rážkatěžkýchiontů – netriviálníčasovývývoj

 • dvoučásticovákorelačnífemtoskopiedovolujeměřitcharakt. Rozměrysystému

 • jednoz prvníchměřené – neexistujefázovýpřechodprvníhodruhu

 • studiumexotickýchsystémů a jejichinterakce

 • cílpráce: studiumkorelace K+K- a jejichinterakceskrzeφrezonance

Závěr

14. 1. 2014 Jindřich Lidrych


14 1 2014 jind ich lidrych

Konec korelační ,děkujizapozornost

14. 1. 2014 Jindřich Lidrych


ad