Jsme v eu bu me v obraze
Download
1 / 20

Jsme v EU, buďme v obraze . - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

Jsme v EU, buďme v obraze. Smluvní rámec fungování Evropské unie Mgr. Daniel Machytka. Co je to Evropská unie ?. Politické, hospodářské, ekonomické regionální společenství s integračními mechanismy vyššího stupně.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Jsme v EU, buďme v obraze .' - mahon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jsme v eu bu me v obraze

Jsme v EU, buďme v obraze.

Smluvní rámec fungování Evropské unie

Mgr. Daniel Machytka


Co je to evropsk unie
Co je to Evropská unie ?

 • Politické, hospodářské, ekonomické regionální společenství s integračními mechanismy vyššího stupně.

 • Ve společenství probíhá aktivní liberalizace, integrace, konvergence a homogenizace jednotlivých politik.

 • Cílem EU je: dynamický kontinuální a udržitelný rozvoj; prohlubování integrace a homogenizace; utužování spolupráce; …


Esuo euroatom ehs
ESUO, EUROATOM, EHS

 • ESUO – 1952 (platnost smlouvy 50 let)

  tzv. Schumanův plán

  • rostoucí hospodářská síla USA

  • snaha o obnovu válkou zničeného hospodářství

  • propojit hospodářství zemí tak, aby nebyla další válka možná

 • EUROATOM – 1957 (1958)

  • vytvořit společný trh s nukleárními materiály

  • podporu rozvoje výzkumu a mírového užití

 • EHS – 1957 (1958)

  • Vytvoření celní unie a společného vnitřního trhu

  • Synergický rozvoj hospodářských politik čl. států


 • Jednotn evropsk akt
  Jednotný evropský akt

  • Cesta z euro-sklerózy přelomu 70 a 80 let

  • Vytvoření jednotného vnitřního trhu

  • Politická spolupráce

  • Konvergence hospodářských politik

  • Komunitarizace sociální politiky

  • Podpora výzkumu

  • Ochrana životního prostředí

  • Rozvoj vzájemných politik čl. států


  Maastrichtsk smlouva
  Maastrichtská smlouva

  • Smluvní založení EU (SES a SEU)

  • Chrámová konstrukce: 3 pilíře EU

  • EMU

  • SZBP

  • Občanství Unie

  • Spolupráce v justici a vnitřních věcech

  • Politické cíle a vzájemné politiky ES

  • Založení výboru regionů

  • Založení Kohézního fondu (fond soudržnosti)

  • Maastrichtská konvergenční kritéria pro účast v EMU


  Amsterodamsk smlouva
  Amsterodamská smlouva

  • Vstoupila v platnost 1999

  • Agendu Schengenu začlenila do I. pilíře

  • rozdělení agendy ES/EU mezi I. a III. Pilíř.

  • Začlenění agendy II. pilíře do agendy I. pilíře

  • Vysoká úroveň sociálních garancí a zaměstnanosti

  • Neinflační prostředí

  • Konkurenceschopnost a konvergence ekonomik

  • Možnost užší spolupráce čl. států

  • Ochrana životního prostředí

  • Začlenění principu politiky Udržitelného rozvoje

  • Užší spolupráce = diverzifikovaná integrace

  • Pakt stability a růstu (záruky pro spuštění EMU)


  Smlouva z nice
  Smlouva z Nice

  • Sjednána v prosinci 2000

  • Vstoupila v platnost 1. února 2003

  • Revize primárního práva ES/EU, kterou si vyžádal další vývoj EU a nadcházející vstup deseti nových členů.

  • Institucionální reforma:

   • rozšíření většinového hlasování

   • hlasování v Radě ministrů

   • počet komisařů (jeden stát jeden komisař)

   • počet poslanců EP max. 732

   • min. 8 států možnost diferencované integrace


  Lisabonsk smlouva
  Lisabonská smlouva

  • Posílení principu proporcionality, supranacionality, subsidiarity a transparentnosti

  • EU je nástupkyní ES

  • Reforma primárního práva (zakládacích smluv ES)

  • Posílení role národních parlamentů

  • Institucionální reforma a zjednodušení hlasovacích mechanismů

  • Zřízení institutu Vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

  • Zakládá právní subjektivitu EU (čl. 47 SEU)


  Evropsk rada
  Evropská rada

  • Předseda evropské rady: Herman Van Rompuy

   předsedá Evropské radě, vede a svolává její jednání

  • Evropská rada je politické těleso. ER vytváří politické cíle evropské integrace

  • Rozhodnutí přijímá konsensem čl. států (jednomyslně)

  • Tvoří ji hlavy států nebo předsedové členských států společně s předsedou Evropské komise

  • Jmenuje vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

  • Zasedá 4x ročně


  Evropsk parlament
  Evropský parlament

  • Jednokomorový, volený v přímých volbách od roku 1979

  • 750 členů + předseda

  • odborné výbory pro: zemědělství, rozpočet, energii, ekonomické vztahy, práva, regionální politiku, dopravu, práva žen, bezpečnost, obrannou politiku, ŽP, atd. (i ad hoc dočasné vyšetřovací výbory)

  • stranické frakce/kluby: Evropská lidová strana, Strana evropských socialistů, Zelní, Liberálové, Evropská sjednocená levice...

  • poslanci se schází každý 3. a 4. týden v měsíci => nejprve v politických frakcích, pak plenární zasedání

   Funkce a pravomoci EP

  • => vykonávání demokratické kontroly zákonodárného procesu na úrovni EU

  • => reprezentativní a spolurozhodovací funkce

  • => komunikuje s národními parlamenty

  • spolurozhodování s Radou v  otázkách sekundárního práva. Může navrhovat změny v návrhu legislativy

  • účast při projednávání a hlasování o rozpočtu EU

  • vyslovení ne/důvěry Komisi – ta odstupuje jako celek kolektivně

  • interpelace (tj. pokládání otázek) Komise, projednávání jejích výročních zpráv

  • schvalování předsedy a členů EK

  • petiční právo

  • volba členů Účetního dvora

  • jmenování ombudsmana


  Evropsk komise
  Evropská komise

  • Sídlí v Bruselu

  • 27 členů-komisařů, které jmenují vlády členských států (od 2004 každá země jen 1 komisaře, dříve měly velké země 2)

  • jeden z komisařů = předseda Komise => reprezentuje EK, jeden z místopředsedů je Vysokým představitelem pro SZBP

  • funkční období 5 let

  • stálý kolektivní orgán, zasedá jednou týdně (středa)

  • komisaři jednají nezávisle na státech => reprezentují zájmy Unie

  • každý komisař odpovídá za určité resort/y => každý má svůj kabinet pro spolupráci a pomoc při přípravě prací a legislativy

  • Pravomoci:

   • iniciativní orgán => návrhy legislativy a opatření jiným orgánům, zejména REU (Radě)

   • Rada může návrh Komise změnit jen jednomyslným rozhodnutím

   • výkonný orgán => při zmocnění Radou může vydávat prováděcí předpisy, navrhuje rozpočet

   • legislativní výjimečné pravomoci => rozhodnutí a nařízení o ochraně hospodářské soutěže

   • kontrolní orgán => sleduje dodržování práva Unie (Komise je strážkyní Smluv)

   • zastupuje EU navenek => sjednává mezinárodní smlouvy a udržuje styky se státy a MO

   • V rámci vnitřní komitologie => vytváří a provádí: a) prováděcí akty; b) delegované akty

  • omezena v iniciativě následujícími principy:

  • princip subsidiarity - zakotven 1993 v Maastrichtské smlouvě

  • => EU může vydávat právní akty jen tehdy, pokud není účelné je schválit na nižší úrovní (národní, regionální či lokální)

  • princip proporcionality

  • => EU musí zvážit, zda právnímu předpis pro státy nestačí nezávazná forma

  • => přednost mají směrnice před nařízeními

  • nutnost, aby každý navrhnutý předpis byl v souladu se zájmy společenství a občanů EU

  • => Komise je ovlivňována lobbyistickými skupinami => nesmí být zvýhodňovány

  • princip supranacionality komise a její nezávislosti na čl. státech


  Rada eu rada ministr
  Rada EU (Rada ministrů)

  • Pravomoci:

   • rozhodovací orgán => vydává akty sekundárního práva Společenství

    • směrnice

    • nařízení

    • rozhodnutí

    • stanoviska

    • doporučení

   • pravomocí Rady EU je zvažovat a případně vetovat nebo doplňovat návrhy EK

   • dává konečný souhlas s mezinárodní smlouvou

   • zajišťuje koordinaci obecné hospodářské politiky států

   • uděluje EK pravomoc k provádění svých aktů a deleguje na EK další pravomoci, které ji byly svěřeny členskými státy

   • Zasedá v rezortně sjednoceném složení

   • Agendu Rady EU připravuje COREPER


  Rada eu rada ministr1
  Rada EU (Rada ministrů)

  • Hlasování:

   • jednomyslně

    • znamená žádný záporný hlas = nebrání mu konstruktivní absence

    • pokud rozhodnutí nesmí být v rozporu s vůlí jakéhokoliv člena

    • harmonizace nepřímých daní, rozhodování ve II. a III. pilíři

    • spíše způsob mezivládního hlasování

  • kvalifikovanou většinou

   • chová se jako nadnárodní orgán v rámci prvního pilíře

   • Lisabonská smlouva rozšiřuje použití tohoto typu hlasování

   • rozhodnutí závazná pro všechny státy

   • dochází k vážení hlasů, každý stát má určitý počet 3-29 - ČR 12

   • součet hlasů všech států je 345 => kvalifikovaná většina činí 255 hlasů (73,91 %) => hlasování nemůže zablokovat samostatně ani skupina malých, ani skupina velkých států

   • smlouvou z Nice zavedena dvojí většina: členský stát může požádat o ověření, zda kvalifikovaná většina zastupuje 62% obyvatelstva EU

 • prostá většina

  • jen procedurální otázky

  • každý člen = 1 hlas

  • je třeba minimálně 14 hlasů z 27


 • Hospod sk a soci ln v bor
  Hospodářský a sociální výbor

  • Zastupuje specifické vrstvy občanské veřejnosti v EU

  • schází se v Bruselu

  • poradním orgánem EU

  • vznikl v roce 1957/1958 na základě Římských smluv

  • působnost výboru byla postupně rozšiřována jednotlivými revizemi smluv (JEA, Maastrichtská, Amsterodamská z Nice)

  • fórum pro společné jednání nezávislých osobností navržených vládami členských zemí, které schvaluje Rada EU v počtu dle velikosti států

  • funkční období 4 roky, členství lze opakovat

  • rozděleni do skupin: obchodníci, řemeslníci, zástupci zemědělců, spotřebitelů, dopravců...

  • 344 členů


  V bor region
  Výbor regionů

  • vznikl na základě Maastrichtské smlouvy

  • poradní orgáne EU

  • cíl: přispívat k naplnění zásad subsidiarity a proporcionality

  • členové: jedná se o představitelé místní nebo regionální samosprávy (starostové měst aj. - nutná je aktivní účast v politice)

  • VR musí být konzultován v případech určených smlouvou, zejména v oblastech:

   • transevropské sítě

   • veřejná zdravotní péče

   • vzdělávání

   • kultura

   • regionální a strukturální politika

  • stanoviska (posudky) výboru jsou nezávazná, jejich přijetí je omezeno lhůtou 1 měsíc (když se do měsíce nevyjádří, nemusí se na vyjádření čekat)

  • práce odborných skupin probíhá permanentně

  • monitorují oblasti a zprostředkovávají informace o stavu věcí


  Evropsk centr ln banka
  Evropská centrální banka

  • Předchůdcem ECB byl Evropský měnový institut => ECB vznik až 1999

  • Sídlem je Frankfurt nad Mohanem

  • ECB je součástí Evropského systému centrálních bank (ESCB = ECB + národní CB členských států)

  • ESCB je nezávislým systémem – při výkonu úkolů nesmí přijímat pokyny od organizací stojících mimo ESCB

  • úkoly ESCB

   • určovat a realizovat měnovou politiku EU

   • provádět směnné operace

   • spravovat oficiální zahraniční rezervy členských států

   • podporovat hladké fungování platebního systému

   • sledování cíle udržování cenové stability

 • k tomu slouží pravomoci:

  • definování a uskutečňování měnové politiky EU

  • pravomoc provádět devizové operace

  • pravomoc spravovat oficiální rezervy cizích měn členských států

 • nástroje:

  • nařízení, rozhodnutí, doporučení, instrukce (pravomoc legislativy)

  • výhradní právo vydávání eura a povolovat jejich vydávání CB

 • ECB má právní subjektivitu => oprávněna nabývat a zcizovat movitý a nemovitý majetek a vystupovat před soudy

 • Upisovateli a držiteli jsou národní CB => dle podílu na celkovém HDP a celkovém počtu obyvatel (výše základního kapitálu je 5 miliard €) - Usnášení v ECB vyznačuje rovností hlasů jednotlivých členů

 • Eurosystém = ECB + CB zemí, které přijaly euro


 • Evropsk investi n banka
  Evropská investiční banka

  • Sídlo Lucemburk

  • EIB je nezisková finanční instituce, založená roku 1985

  • Základní kapitál tvoří jednotlivé členské státy EU, jež upisují své podíly (dle síly DPH země v době přijetí do EU)

  • cíl:

   • usnadnit financování investičních programů v rámci EU

   • poskytování dlouhodobých půjček a záruk na investice k vyrovnání hospodářského vývoje členských zemí

  • projekty musí odpovídat následujícím cílů:

   • posílení rozvoje v hospodářsky zaostalých regionech

   • rozvoj transevropských sítí a telekomunikačních sítí

   • oblast malého a středního podnikání

   • ochrana ŽP

   • zabezpečování energetických zdrojů pro EU

 • prostředky jsou zatíženy nízkou úrokovou sazbou

 • EIB půjčuje i třetím zemím


 • Evropsk etn dv r
  Evropský účetní dvůr

  • Sídlem instituce je Lucemburk, založen 1975

  • Provádí dohled nad financováním a rozpočtem

  • Kontroluje veškeré operace s financemi z EU

  • Počet členů je 27 (tj. po 1 z každé země)

  • Právo provádět finanční audit i v národních státech

  • Kontroluje účetní hospodaření institucí i Evropské unie jako celku

  • Provádí kontrolu a dohled nad hospodařením s finančními zdroji plynoucími z rozpočtu EU


  Evropsk soudn dv r
  Evropský soudní dvůr

  Funkce: dohled na jednotnost výkladu a aplikace práva EU, kontrola legality rozhodování Rady a Evropské komise, možnost aktivně vynutit splnění svého rozhodnutí proti státům, právo ukládat finanční sankce (založené Maastrichtskou smlouvou), řeší předběžné otázky národních soudů

  • žaloba na neplatnost (2 měsíční prekluzivní lhůta)

  • Předmět přezkumu :  legalita aktů přijímaných společně Evropským parlamentem a Radou, aktů Rady, Komise, ECB,  jakož i aktů EP s  právními účinky vůči třetím stranám

  • Podat žalobu mohou :

   -  členské státy, Rada či Komise (pro nedostatek pravomoci, pro porušení podstatných formálních náležitostí, pro porušení Smluv, jakož i pro zneužití pravomoci), Evropský parlament, Evropská centrální banka

   - FO nebo PO a může podat žalobu proti rozhodnutím, která jsou jí určena, nebo které se jí dotýkají.

  • žaloba na nečinnost

   – mohou uplatnit čl. státy, orgány EU, kterákoli FO, PO, jestliže instituce unie (EP, R, EK, EÚB) setrvává v rozporu s právem v nečinnosti (žalobní legitimace FO a PO náleží jen osobě které nečinností vzniká újma)

  • Vedle dvora funguje od roku 1989 Soud prvního stupně ( první instance)

  • Specializovaným orgánem Soudu prvního stupně je od roku 1994 Soud pro veřejnou službu

   - řeší pracovní spory mezi Unií a jejími zaměstnanci.


  D kuji v m za pozornost
  Děkuji Vám za pozornost

  • Seznam relevantních internetových stránek:

   www.evropska-unie.cz - sumář obecných informací

   www.evropsky-parlament.cz - informace o činnost EP

   www.euroskop.cz - portál o evropské integraci

   www.europe-direct.cz - mapa regionálních pracovišť

   www.euroactiv.cz - soubor aktuálních analýz

   www.eur-lex.europa.eu - přístup k právu EU

   www.ec.europa.eu - o institucionálních postupech


  ad