Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta uzdevumi - PowerPoint PPT Presentation

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta gatavība dabas un tehnogēno katastrofu gadījumiem ...
Download
1 / 17

 • 119 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta gatavība dabas un tehnogēno katastrofu gadījumiem piekrastes zonā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta uzdevumi. Civilās aizsardzības likums (pieņemts 2006.gada 5.oktobrī) veikt dabas un tehnogēno katastrofu operatīvo pārvaldīšanu;

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta uzdevumi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Valsts ugunsdz s bas un gl b anas dienesta uzdevumi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta gatavība dabas un tehnogēno katastrofu gadījumiem piekrastes zonā


Valsts ugunsdz s bas un gl b anas dienesta uzdevumi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta uzdevumi

 • Civilās aizsardzības likums (pieņemts 2006.gada 5.oktobrī)

  • veikt dabas un tehnogēno katastrofu operatīvo pārvaldīšanu;

  • atbilstoši kompetencei vadīt reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamos pasākumus notikuma vietā atkarībā no katastrofas veida;

  • atbilstoši kompetencei koordinēt valsts materiālo rezervju veidošanu un izmantošanu katastrofu pārvaldīšanai;

  • organizēt civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas uzturēšanu;

  • izmantojot plašsaziņas līdzekļus, sniegt informāciju katastrofas skarto vai apdraudēto teritoriju iedzīvotājiem par katastrofu, tās draudiem un pasākumiem bīstamības novēršanai vai samazināšanai.

 • Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums (pieņemts 2002.gada 24.oktobrī)

  • organizēt, veikt un vadīt neatliekamos glābšanas un seku likvidēšanas darbus pēc ķīmiskajām avārijām;

  • veikt glābšanas darbus;

  • nodrošināt vienotās tālruņa līnijas „112” darbību;

  • apmācīt ugunsdzēsības un glābšanas, kā arī civilās aizsardzības pasākumos iesaistāmās personas.


Valsts ugunsdz s bas un gl b anas dienesta uzdevumi1

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta uzdevumi

Nacionālais gatavības plāns naftas produktu piesārņojuma gadījumiem jūrā (apstiprināts ar Ministru kabineta 2004.gada 31.marta rīkojumu Nr190)

 • organizēt un veikt ar naftas produktu noplūdi jūrā saistītus avārijas seku likvidēšanas darbus piekrastes zonā.

  Operatīvais rīcības plāns cilvēku meklēšanai un glābšanai MRCC

  atbildības rajonā

  - piedalīties cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijās un nodot Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (MRCC) rīcībā esošos tehniskos līdzekļus.


Sadarb ba ar cit m instit cij m

Sadarbība ar citām institūcijām

Sadarbības dokumenti ar:

 • Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūru par hidrometeoroloģiskās informācijas sniegšanu (Strapresoru vienošanās);

 • Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (MRCC) par piedalīšanos cilvēku meklēšanai un glābšanai MRCC atbildības rajonā

  Nacionālie bruņotie spēki (Nacionālo bruņotu spēku likums) :

 • piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos un katastrofu izraisīto seku likvidēšanā;

 • piedalās cilvēku un citu objektu meklēšanas un glābšanas darbos;

 • veic gaisa transporta uzdevumus.

  Pašvaldības (Civilās aizsardzības likums):

  -ņemot vērā iespējamo apdraudējumu, piedalīties preventīvajos pasākumos attiecīgajā administratīvajā teritorijā un sniegt atbalstu operatīvajiem un avārijas dienestiem reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanā;

  -ja nepieciešams, evakuēt iedzīvotājus no katastrofas apdraudētajām vai skartajām teritorijām, nodrošināt iedzīvotāju uzskaiti, pagaidu izmitināšanu, ēdināšanu, sociālo aprūpi un medicīniskās palīdzības sniegšanu;

  -nodrošināt darba un sadzīves apstākļus katastrofu novēršanā un to seku likvidēšanā pieaicinātajam citu administratīvo teritoriju, valsts un citu valstu glābšanas dienestu personālam.


Valsts ugunsdz s bas un gl b anas dienesta uzdevumi

Valsts materiālajās rezervēs esošais aprīkojums piekrastes piesārņojuma ar naftas produktiem likvidēšanas darbiem

 • gumijas zābaki (garie) -250 gab.;

 • speciālie aizsargzābaki ( ar uguns un eļļas izturīgu zoli)- 250 pāri;

 • darba cimdi (vasaras) – 2000 pāri;

 • darba cimdi (ziemas) – 2000 pāri;

 • darba kombinezoni ar kapuci – 800 gab.;

 • komplekti ķīmisko vielu savākšanai – 15 gab.;

 • ķīmisko vielu sūkņi ( 3-5 litri/ sekundē)- 15 gab.;

 • bonas- 300 m;

 • skimeri – 3 gab.;

 • pārvietojamie rezervuāri ķīmiskajām vielām – 10 gab.


R c b eso ais apr kojums piekrastes pies r ojuma ar naftas produktiem likvid anas darbiem

Rīcībā esošais aprīkojums piekrastes piesārņojuma ar naftas produktiem likvidēšanas darbiem

VUGD struktūrvienību rīcībā esošais aprīkojums:

 • vienreizējas lietošanas lietošanas tērpi komplektā ar gumijas

  zābakiem un darba cimdiem (4000 gab.);

 • viegli ķīmiskās aizsardzības tērpi komplektā ar speciālajiem zābakiem un darba cimdiem (200 gab.);

 • respiratori (2000 gab.);

 • plastmasas mucas ar tilpumu 200 l (200 gab.);

 • naftas izturīgi maisi ar tilpumu 30 l (10 000 gab.);

 • naftas izturīgi maisi ar tilpumu virs 60 l (2000 gab.);

 • naftas produktu absorbents lietošanai uz ūdens (450 m2);

 • alumīnija laivas ar motoru ( 2 gab.);

 • skimers (1 gab.);

 • naftas produktu sūkņi (1 gab.);

 • jūras norobežojošās bonas (450 m).


Skimeris un norobe ojo s bonas

Skimeris un norobežojošās bonas


Misko vielu s knis

Ķīmisko vielu sūknis


Absorbents naftas produktiem

Absorbents naftas produktiem


Ku a golden sky av rija

Kuģa “Golden Sky” avārija

 • Helsinku komisija, kas pārrauga kuģošanas drošību Baltijas jūrā, paziņoja, ka kuģu avāriju skaits, kopš 2000.gada ir vairāk nekā divkāršojies, kas saistīts ar arvien intensīvāku kuģu satiksmi.

 • Nepilna mēneša laikā Baltijas jūrā avarējuši jau pieci kuģi. Nopietnākais gadījums notika naktī uz 15. janvāri, kad pie Ventspils vētras laikā uz sēkļa uzskrēja Kiprā reģistrēts kuģis „Golden Sky”, kas pārvadāja 25 000 tonnas kālija mēslojuma. Kuģī atradās arī aptuveni 446 tonnas mazuta un 45 tonnas dīzeļdegvielas.


Ku is golden sky

Kuģis “Golden Sky”


Apr kojuma nog de ar helikopteru

Aprīkojuma nogāde ar helikopteru


 • Login