Tredje steget - PowerPoint PPT Presentation

Tredje steget
Download
1 / 21

 • 111 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tredje steget. Medicinska kommittén 20121016. Den 1 juli 2008 trädde en ny tandvårdsreform i kraft (första och andra steget). Steg tre i tandvårdsreformen. Ett särskilt stöd för personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har fått ökade behov av tandvård

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Tredje steget

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tredje steget

Tredje steget

Medicinska kommittén 20121016


Den 1 juli 2008 tr dde en ny tandv rdsreform i kraft f rsta och andra steget

Den 1 juli 2008 trädde en ny tandvårdsreform i kraft (första och andra steget)


Steg tre i tandv rdsreformen

Steg tre i tandvårdsreformen

 • Ett särskilt stöd för personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har fått ökade behov av tandvård

 • Träder i kraft den 1 januari 2013


S rskilt tandv rdsbidrag stb

Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

 • 600 kronor var sjätte månad till förebyggande behandling

 • Utgår vid diagnos. Ingen ställning tas till om sjukdomen har eller riskerar att skada tänderna.

 • Försäkringskassan är huvudman


S rskilt tandv rdsbidrag stb1

Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

1) Muntorrhet pga långvarig läkemedelsbehandling

2) Muntorrhet pga strålbehandling (öron-, näs-, mun- el. halsregionen)

3) Sjögrens syndrom

4) Kronisk obstruktiv lungsjukdom

5) Cystisk fibros

6) Ulcerös colit

7) Crohns sjukdom

8) Tarmsvikt

9) Frätskador på tänderna och anorexia nervosa,

bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom

10) Svårinställd diabetes

11) Dialysbehandling

12) Immunosuppression pga läkemedel

13) Organtransplantation

Personer som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför risk för försämrad tandhälsa och där förebyggandetandvårdsbehandling kan minska denna risk


Socialstyrelsen har i f reskrift beslutat om l karintygets utformning

Socialstyrelsen har i föreskrift beslutat om läkarintygets utformning


Utkast intyg stb

Utkast Intyg STB


L karintyget vid stb

Läkarintyget vid STB

 • Behöver inte förnyas

 • Sjögrens syndrom

 • Strålad mot ansiktsregionen

 • KOL

 • Cystisk fibros

 • Ulcerös kolit

 • Crohns sjukdom

 • Tarmsvikt

 • Behöver förnyas var fjärde år

 • Frätskador på tänderna och anorexia nervosa,bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom

 • Svårinställd diabetes

 • Dialysbehandling

 • Är immunsupprimerad p.g.a läkemedelsbehandling

 • Organtransplanterad


Hur kan m ngden l karintyg minskas vid stb

Hur kan mängden läkarintyg minskas vid STB?

 • Särskilda skäl gäller enligt propositionen om det är en känd patient där det i journalen framgår att de kriterier som krävs är uppfyllda. Då krävs inget läkarintyg.

 • Muntorrhet pga långvarig läkemedelsbehandling. Läkemedelsförteckning från apoteket.


N r kr vs alltid l karintyg vid stb

När krävs alltid läkarintyg vid STB?

 • Vid svårinställd diabetes. Under 6 månader ett genomsnitt av tre påföljande värden på HbA1c >73 mmol/mol och följsamhet till behandling

 • Där det inte framgår av tidigare anamnes att patienten har någon av diagnoserna.


N r kr vs alltid l karintyg vid stb1

När krävs alltid läkarintyg vid STB?

 • Vid immunsuppresionpga läkemedels-behandling. Läkarintyget ska styrka att läkemedlet tillhör gruppen L01 respektive L04 i ATC-systemet.

 • Vid KOL. Läkarintyget ska styrka diagnos och att syrgas eller näringsdryck har ordinerats


Tandv rd f r personer med stora behov av tandv rd pga l ngvarig sjukdom eller funktionsneds ttning

Tandvård för personer med stora behov av tandvård pga långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

 • Patienten betalar sjukvårdsavgift

 • Fastställda diagnoser

 • Svår till fullständig funktionsnedsättning

 • Läkarintyg krävs alltid

 • Läkarintygen gäller tillsvidare utom vid svår psykisk funktionsnedsättning

 • Beslut om berättigad fastställs av landstinget

 • Landstinget huvudman


Tandv rd till h lso och sjukv rdsavgift

Tandvård till hälso-och sjukvårdsavgift

Tandvård för personer som har stora behov av tandvård pga en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Med sådan tandvård avses tandvårdsbehandling på personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling pga sjukdom eller funktionsnedsättning

1) Svår psykisk funktionsnedsättning

2) Parkinsons sjukdom

3) Multipel skleros

4) Cerebral pares

5) Reumatoid artrit

6) Systemisk lupus erythematosus

7) Sklerodermi

8) Amyotrofisk lateralskleros

9) Orofacial funktionsnedsättning

10) Symtom som kvarstår sex månader efter

det att personen har fått hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke)

11) Sällsynta diagnoser med orofaciala symptom.


Orofacial funktionsneds ttning

Orofacial funktionsnedsättning

 • Kraftigt inskränkt gapförmåga >= 25 mm

 • Kvarstående facialispares med påverkan på oral motorik och sensorik, oavsett orsak

 • Fibrotiserad orofacial vävnad som vid t.ex brännskador


Orofacial funktionsneds ttning1

Orofacial funktionsnedsättning

 • Förlust av delar av mandibeln eller maxillan efter behandling av orofaciala tumörer

 • Medfödda defekter, deformiteter eller kraniofaciala missbildningar

 • Förvärvade defekter i ansikte/käkområdet efter t.ex trauma


Socialstyrelsen har i f reskrift beslutat om l karintygets utformning1

Socialstyrelsen har i föreskrift beslutat om läkarintygets utformning.


Icf klassifikation

ICF klassifikation

 • Utvecklat av WHO

 • ICF funktionstillstånd

 • Syfte beskriva funktionstillstånd och funktionshinder som sammanhänger med hälsoförhållanden

 • Tillämpning kliniskt verktyg – vid bedömning av tex behov, arbetsbedömning, rehabilitering


Utkast intyg tandv rd till h lso och sjukv rdsavgift

Utkast intyg tandvård till Hälso-och sjukvårdsavgift


Exempel ur utkast intyg 3 3 multipel skleros ms fyll i samtliga rutor

Exempel ur utkast intyg3.3. Multipel skleros MS (fyll i samtliga rutor)


Vilken tandv rd ing r

Vilken tandvård ingår

 • Bastandvård med förebyggande behandling, lagningar, rotfyllningar, kirurgisk behandling och bettfysiologisk behandling

 • Avtagbar protetik

 • Fastsittande protetik omfattas inte


Tredje steget

Tack för mig!


 • Login