Effektundersøgelsesprogrammer
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

Kim Iversen, Danmarks Center for Vildlaks PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Effektundersøgelsesprogrammer i restaurerede vandløb Lakseyngelundersøgelse i Skjern Å-systemet 2007-2013 Elfiskeskader på fisk . Kim Iversen, Danmarks Center for Vildlaks. Effektundersøgelser på fiskebestandene i restaurerede vandløb. Førundersøgelser ( førtilstand , er der et problem?)

Download Presentation

Kim Iversen, Danmarks Center for Vildlaks

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kim iversen danmarks center for vildlaks

Effektundersøgelsesprogrammeri restaurerede vandløbLakseyngelundersøgelse i Skjern Å-systemet2007-2013 Elfiskeskader på fisk

Kim Iversen, Danmarks Center for Vildlaks


Effektunders gelser p fiskebestandene i restaurerede vandl b

Effektundersøgelser på fiskebestandene i restaurerede vandløb

 • Førundersøgelser (førtilstand, er der et problem?)

 • Kvalitative fiskeundersøgelser (hvilke fiskearter, vandrefisk?)

 • Kvantitative Fiskeundersøgelser (stationsnet med tætheder og fiskearter)

 • Effektundersøgelser (2-4 år efter, er der forbedringer?).

 • Aktuelle undersøgelsesprogrammer:

 • Hyttens Dambrug øvre Skjern Å (HK & IBK)

 • Von Å (HK & RSK)

 • Påbøl Bæk og Simmelbæk (RSK)

 • Gudenå v. Ulstrup (FK)


Resultater

Resultater

 • Effekt af spærringsfjernelser (vandrefisk)

 • Effekt af habitatændringer (stuvningszoner, genslyngninger, grødeskæringspraksis)

 • Effekt af forbedrede gydeforhold

 • Effekter af forbedret vandløbskvalitet (okker, vådområdeprojetker(?)”


Hvorfor

Hvorfor

 • Dokumentere effekter for lodsejere, politikere, m. fl.

 • Hvad virker, hvad virker måske ikke?

 • Fisk giver vigtig viden til helhedsindtrykket af et vandløbs tilstand, DVFI er ikke nok….

 • ”…lave effektundersøgelser på laksebestandene af de tiltag man laver i vandløbene (MIM, 2004)”


Lakseyngelunders gelse i skjern systemet 2007 13

Lakseyngelundersøgelse i Skjern Å-systemet 2007-13


Metode

Metode

 • 60-63 stationer

 • 330 km laksehabitatvandløb

 • Ikke fast stationsnet

 • Effektundersøgelser af nye gydebanker og spærringsfjernelser


Form l

Formål

 • Effektundersøgelse af spærringsfjernelser, udsætninger og gydebankeetableringer med laks som indikator

 • Dokumentere ændringer i udbredelse af vild lakseyngel i Skjern Å systemet

 • Yngeltætheder på gydebankerne

 • Sammensætning af fiskefaunaen på gyde- og opvækstområder

 • Beskrive udformningen af produktive gyde- og opvækstområder for laks


Lyu 2007

LYU 2007

Vild lakseyngel på 16 af 61 stryg = 26 %


Kim iversen danmarks center for vildlaks

LYU 2010

Vild lakseyngel på 37 af 60 stryg = 62 %


Lyu 2013

LYU 2013

Vild lakseyngel på 50 ud af 64 stryg = 78 %


Udbredelse af lakseyngel

Udbredelse af lakseyngel

2007: 26 %;2010: 62 %;2013: 78 %

Årsager:

 • Spærringsfjernelser og faunapassager (Nr. Vium, Toudal, Lakkenborg, Skærbæk, Kideris, Kølkær, Fonnesbæk, Hyttens, Hoven, Skærlund)

 • Flere moderfisk (restriktioner på fiskeri)

 • Etablering af gyde- og opvækstområder og genslyngningsprojekter

 • Udsætninger og -praksis


Laks i skjern

Laks i Skjern Å


Etablering af gydeomr der for laks 2006 2013

Etablering af gydeområder for laks 2006-2013


Fangster og t theder 2007

Fangster og tætheder 2007


Kim iversen danmarks center for vildlaks

2010


2013 t theder

2013 tætheder


Laks rreder

Laks & ørreder

Sameksisterende ørred- og lakseyngelbestande på 33 af 63 st.

Markerede > 5 pr 100 m2 af hver art


1 laks p 55 st

1+ laks på 55 st.


Stalling i skjern systemet

Stalling i Skjern Å-systemet

Fremgang for stallingen?

Stallinger på 17 af 61 (28%) stationer i 2007

Stallinger på 2 af 60 (3%) stationer i 2010

Stallinger på 13 af 63 (21%) stationer i 2013

DTU anbefaler forlængelse af fredning t.o.m. 2015 foreløbig….


Andre observationer

Andre observationer

Ål på 34 af 63 stationer (07: 21 st. 10: 22 st.)

Ulk: 07: 30 st. 08: 41 st. 13: 47 st.

3 stationer med signalkrebs (Rind & Fjederholt)


Det gode gyde og opv kstomr de for laks

Det gode gyde- og opvækstområde for laks

 • Skjern Å v. Skarrild

 • Omme Å v. Gl. Ørbæk


Elfiskeri

Elfiskeri

 • Spændingsfald over fisken påvirker nerve- og muskelceller

 • Jo større fisk, jo større påvirkning

 • Forskellig effekt på forskellige arter (laksefisk, cyprinider, ål)


F r 2008

Før 2008

 • 1-faset generatorer

 • Ensrettet vekselstrøm, pulserende jævnstrøm med 1 kondensator

 • 3 fasede generatorer til store vandløb og store fisk

 • Stor spændingsvariation og riplespænding

 • Skader på op til 25 % af gydelaks


El skader

El-skader

 • Brud på rygsøjlen, hvirvelledsbrud

 • Forskydninger af ryghvirvler

 • Skader på ryghvivler

 • Brækkede eller dislokerede ribben


El skade

El-skade

 • Manglende evne til at regulere hudfarve

 • Nedsat svømmevne, irreversibelt

 • Større dødelighed

 • Voldsomme tilfælde kan kramper resultere i død v. lammelse af åndedrætsfunktioner/ gællefunktioner


Elskade

Elskade

Lateral forskydning


Siden 2008

Siden 2008

 • Nye krav til udstyr af sikkerhedsmæssige grunde

 • Har medført at alle har fået nyt udstyr

 • To kondensatorer

 • Årlig service

 • Nu ca. der 1-2 % elskader på laks


Anbefalinger sk nsomt elfiskeri

Anbefalinger skånsomt elfiskeri

 • Når fisken er i nettet, skal den ud af strømfelt

 • Elektroden må ikke komme for tæt på fisken.

 • Anvend så stor ring som muligt

 • Afpas om muligt spænding til ledningsevne i vandet og vandløbsstørrelse

 • Hensyn til andre fisk(-earter)


Naturlig gydebankeetablering

Naturlig gydebankeetablering

Fæld et træ…..


 • Login