Download

BEYİN ANATOMİSİ, KANLANMASI ve FONKSİYONU


Advertisement
/ 81 []
Download Presentation
Comments
lindsey
From:
|  
(1279) |   (0) |   (0)
Views: 748 | Added:
Rate Presentation: 7 0
Description:
BEYİN ANATOMİSİ, KANLANMASI ve FONKSİYONU. Dr. Havva TURAÇ CİNGÖZ Prof. Dr. Hatice UĞURLU. Sunum Planı:. Beynin yüzeyel yapıları Limbik sistem Bazal ganglionlar Ventriküler yapılar Beyincik ve beyin sapı Beynin kanlanması Venöz drenaj ve venöz sinüsler. Beynin Yüzeyleri. Gyrus. Sulcus.
BEYİN ANATOMİSİ, KANLANMASI ve FONKSİYONU

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Slide 1

BEYİN ANATOMİSİ, KANLANMASI ve FONKSİYONU

Dr. Havva TURAÇ CİNGÖZ

Prof. Dr. Hatice UĞURLU

Slide 2

Sunum Planı:

 • Beynin yüzeyel yapıları

 • Limbik sistem

 • Bazal ganglionlar

 • Ventriküler yapılar

 • Beyincik ve beyin sapı

 • Beynin kanlanması

 • Venöz drenaj ve venöz sinüsler

Slide 3

Beynin Yüzeyleri

Gyrus

Sulcus

Fissür

Slide 4

Beynin Üst Yan Yüzeyi

Slide 5

Beynin Üst Yan Yüzeyi

Frontal lob

 • Presantral girus, büyük kortikal somatomotor

  (motor homonculus)

  alanı içerir.

Slide 7

Frontal Lob

 • 4. alanı girus presentralisteki primer motor alandır.

 • 6. alan, premotor alan, sadece sekonder motor alanı içerir.

 • 8. alan, frontal göz alanı göz hareketleri ile ilgilidir.

Slide 8

Primary Motor Cortex/ Precentral Gyrus

Broca’s Area

Orbitofrontal Cortex

Olfactory Bulb

Modified from: http://www.bioon.com/book/biology/whole/image/1/1-8.tif.jpg

Slide 9

Frontal Lob

 • Gyrus frontalis inferiorda 44.-45. alanlar

  ( Broca) konuşmanın motor alanıdır.

 • Prefrontal korteks duyuların assosiasyon merkezidir.

Slide 10

Frontal Lob

 • Tümör veya kafa travması nedeniyle prefrontal korteks zedelendiği zaman hasta kabul edilmiş sosyal davranış biçimlerine kayıtsız kalır.

 • Karar verme ve yargılama yeteneklerini yitirir.

Slide 11

Beynin Üst Yan Yüzeyi

Parietal lob

 • Postsantral gyrus,

  büyüksomatik

  duysal kortikal

  alan buradadır.

Slide 12

Parietal Lob

 • 1., 2. ve 3. alanlar gyrus postsentralisteki

  primer duyu alanlarıdır.

 • Talamusun ventral posteromedial ve posterolateral çekirdeklerinden lifler alır.

 • Diğer alanlar duyu ya da multimodal assosiasyon alanlarıdır.

Slide 13

Primary Somatosensory Cortex/ Postcentral Gyrus

Somatosensory Association Cortex

Slide 14

Beynin Üst Yan Yüzeyi

Oksipital lob

 • Dış yüzeyi diğer yüzeylere göre daha küçüktür.

 • Lunat oluk korteksin vizüosensoryal alanlarını sınırlar.

Slide 15

Oksipital Lob

 • 17. alan primer görme alanıdır.

 • 18. ve 19. alanlar görmenin assosiasyon alanlarıdır.

Slide 16

Primary Visual Cortex

Visual Association Area

Slide 17

Beynin Üst Yan Yüzeyi

Temporal Lob

 • 41. alan primer işitme

 • 22-42. alanlar işitmenin assosiasyon alanıdır .

Slide 18

PrimerİşitmeAlanı

Wernike Alanı

Slide 19

Beynin Medial Yüzeyi

 • Longitudinal yarık ve falks serebri ile ayrılır.

 • Korpus kallozum

 • Forniks

 • Singulat girus

 • Parietooksipital oluk

 • Kalkarin oluk

Slide 21

Beynin Alt Yüzeyi

 • Orbital yüzey

 • Tentorial yüzey

 • Parahippokampal girus

 • Lingual gyrus

 • Unkal gyrus

Slide 23

Bazal Ganglionlar

 • Gri cevherin simetrik subkortikal alanlarıdır.

 • Lentiform çekirdek

  Putamen Korpus striatum

  Globus pallidus

 • Kaudat çekirdek

 • Klaustrum

Slide 24

Bazal Ganglionlar

 • Ekstrapiramidal sistemi oluştururlar.

 • Postür ve hareketin temelini oluştururlar.

Slide 26

Rinensefalon ve Limbik Sistem

 • Olfaktor bulbus

 • Olfaktor yollar

 • Ön delikli cevher

 • Unkus

 • Dentat gyrus

 • Girus hipokampus

 • Habenular trigon

 • Amigdala

Slide 27

Limbik Sistem

 • Kişinin korunması ve türün devamlılığının sağlanmasına yardımcı bir sistemdir.

 • Serebral korteksin birçok yerinden uyarılar alır.

Slide 28

Limbik Sistem

Hippokampus

 • Hipotalamus ve temporal lob alanları ile bağlantılıdır.

 • Hippokampus hafıza ve uzaysal problem çözmede hayati rol oynar.

Slide 29

Limbik Sistem Bozuklukları

 • Olfaktor halusinasyonlar

 • Duygusal değişimler

 • Depresyon

 • Hafıza bozuklukları

 • Kluver- Bucy sendromu

 • Temporal lob epilepsisi

Slide 30

Diensefalon (Arabeyin)

 • Talamus

 • Hipotalamus

 • Subtalamus

 • Epitalamus

Slide 31

Diensefalon (Arabeyin)

Talamus:

 • Sensorial, motor, limbik, multimodal çekirdekleri içerir.

 • Ağrı algılanması ve duyuların ince ayrıntılarının algılanmasında önemlidir

Slide 32

Diensefalon (Arabeyin)

Talamik sendrom:

 • Ani gelişen tek taraflı anestezi, daha sonraki dönemde sıcak, soğuk ve iğne batması gibi duyulara hassasiyet eşiğinin yükselmesi

 • Kalıcı yanma ve sıkıntı verici ağrılar

Slide 33

Diensefalon (Arabeyin)

Hipotalamus:

 • Otonom, istemli fonksiyonları üstlenir.

 • Beslenme merkezini uyarır.

 • Vücut ısısının düzenlenmesinden sorumludur.

 • Sıvı alımını ayarlar.

Slide 34

Diensefalon (Arabeyin)

Hipotalamus

 • Hipofiz ön lob sekresyonlarını etkileyerek üreme, büyüme, tiroid ve adrenal korteks sekresyonlarını içeren endokrin fonksiyonları düzenler.

 • Biyolojik ritmi düzenler.

Slide 35

Diensefalon (Arabeyin)

Hipotalamus lezyonlarında:

 • Sürekli uyku halinden komaya kadar seyreden klinik

 • Uygunsuz ADH sendromu

 • Diabetes insipitus

Slide 36

Diensefalon (Arabeyin)

Subtalamus:

 • Bazal ganglionlarla afferent ve efferent lif uzantıları içerir.

 • Lezyonunda: Vücudun bir yarısını içeren kol ve bacaklarda düzensiz kasılmalar gözlenir.(Hemiballismus)

Slide 37

Beyin Sapı ve Beyincik(Serebellum)

 • Pons ve bulbusu içerir

 • Çok sayıda inen ve çıkan yol ve çekirdek içerir

Slide 38

Beyin Sapının Damarlanması

 • A. İnferior posterior serebelli

 • A. İnferior anterior serebelli

 • A. Superior serebelli

 • A. Cerebri posterior

 • A. Pontini

Slide 39

Beyin Sapı Lezyonları:

 • Medial medullar sendrom

 • Lateral medullar(Wallenberg) sendrom

 • Bazal pontin sendromları

 • Benedikt sendromu

Slide 40

Serebellum

 • Archeocerebellum: Flocculonoduler lob denge ile ilgilidir.

 • Palaeoserebellum: Yüzme, yürüme gibi klişeleşmiş hareketlerle ilişkilidir.

 • Neoserebellum: İnce hareketleri koordine eder.

Slide 41

Serebellar lezyon bulguları:

 • Hipotoni ve ataksi

 • Denge bozuklukları

 • Nistagmus

 • Asinerji (koordinasyon kaybı)

 • Dismetri

 • İstemli hareketlerde tremor

 • Disdiadokinezi

Slide 43

ÖZET

 • Primer görme alanı: Oksipital lobda

 • Motor homonculus: Frontal lobda, presentral girus

 • Postsentral gyrus: Parietal lobda, primer duyu alanı

 • Bazal ganglionlar: Globus pallidum, putamen, caudat nukleus, ekstrapiramidal sistem

Slide 44

Ventriküler Sistem

 • Beyin dokusu içinde ependim hücreleri ile örtülü ve BOS ile dolu boşluklardır

Slide 45

Ventriküler Sistem

Bu boşluklar:

 • İki ventriculus lateralis

 • Ventriculus tertius

 • Aquaductus serebri

 • Ventriculus quartus

Slide 46

Ventriküler Sistem

 • 4. Ventrikül çatısının üst kısmında serebellum yer alır.

 • Serebelluma ait kitle lezyonları ya da bu bölgedeki enfarkt sonrası oluşan ödem ile serebellum 4. ventriküle bası yapar.

 • Bunun sonucunda akut obstrüktif hidrosefali gelişebilir.

Slide 47

Ventiküllerin Kanlanması

A. Choroideaanterior

 • A.Carotisinternanın dalı

  A.a. Choroideaposterolateralis

 • A. Cerebriposteriorun dalı

  A. Choroideaposteromedialis

 • A. Cerebriposteriorun dalı

  A. İnferiorposteriorserebelli

Slide 48

Beyin zarları ve Boşluklar

Zarları:

 • Duramater

 • Araknoid

 • Piamater

  Boşlukları:

 • Epidural alan

 • Subdural alan

 • Subaraknoid alan

Slide 49

Beyin zarları

Slide 50

Serebrospinal Sıvı (BOS)

 • Beynin mekanik destekçisidir.

 • İyon bileşimini düzenler.

 • Metabolitleri taşır.

 • Basınç değişikliklerinden koruma sağlar.

 • BOS hacmi 150 ml, günlük 400-500 ml üretimi mevcut.

Slide 51

Serebrospinal Sıvı (BOS)

Normal BOS

 • Renksiz, kokusuz, berrak

 • Basınç: 70-190 mm su

 • Hücre: 0-5 lenfosit

 • Protein: ≤50 mg/ dl

 • Glikoz: 50-75 mg/dl

Slide 52

BEYNİN KANLANMASI

 • Vücuttaki toplam kanın %18’i, vücut ağırlığının sadece % 2’sini oluşturan beyni besler.

 • Akciğerler ile alınan O2’ nin % 20’si beyne gider.

 • Beyne oksijen ulaşımı durursa:

 • 15 sn altında şuur kaybolur.

 • 5 dk üzerinde ise geri dönüşümsüz hasar meydana gelir.

Slide 53

Serebrovasküler Hastalık

 • İnme (strok) vasküler yapıdaki tıkanıklık ya da kanama nedeniyle ortaya çıkar.

 • Toplum içindeki nörolojik yetersizliğin en başta gelen nedenidir.

 • Gelişmiş ülkelerde 3. sıklıktaki ölüm nedenidir.

Slide 54

Beynin Arteryel Beslenmesi

Willis poligonu:

 • 2 internal karotid arter

 • Baziler arter

 • 1 anteriorkominikan arter

 • 2 posteriorkominikan arter

Slide 55

Beynin Arteryel Beslenmesi

 • Poligonun varyasyonları sıktır:

 • Posterior kominikan arter tek veya çift taraflı oldukça geniş

 • Posterior serebral arter de ilk çıkış yerinde çok dar

 • Anterior kominikan arter eksik, çift ya da ince olabilir.

Slide 57

Beynin Arteryel Beslenmesi

 • Arterler ilk çıkış yerlerinde beynin ön yüzüne oldukça yakındır.,

 • Besleyecekleri parankime girmeden önce subaraknoid bölgede seyrederler.

 • Her bir ana damar belli bölgeyi sınır bölgesi diye adlandırılan ( watershed) yere kadar besler.

Slide 58

Ana Serebral arterler

İnternal carotid arter

Common carotid arter

Vertebral arter

Sol Subclavian arter

Arcus aorta

Slide 60

Beynin Arteryel Beslenmesi

Vertebral Arter:

 • Beyin sapı

 • Serebellum

 • Oksipital lob

 • Talamusun bir kısmı

  Karotid arterler: Geriye kalan kısmı besler.

Slide 61

Baziler arter

 • Her iki vertebral arter birleşir, baziler artere dönüşür.

 • Baziler arter sağ ve sol posterior serebral arterlere ayrılır.

Slide 62

Vertebrobaziler arter hastalığı

 • Vertigo

 • Ataksi

 • Disartri

 • Disfazi

 • Bulantı, kusma

 • Çift görme*

Slide 63

Karotid Arter ve Dalları

 • Posterior kominikan arter

 • Anterior koroidal arter

 • Oftalmik arter

 • Orta serebral arter

 • Anterior serebral arter

Slide 64

Karotid arter hastalığı

 • Karşı tarafta kuvvet kaybı ve sensorial kayıp

 • Afazi

 • Apraksi

Slide 65

Serebral Arterler

Slide 66

Orta Serebral Arter

 • Serebrum lateralinin yüzeyel ve derin birçok kısmını besler.

Slide 67

Orta serebral arter tutulumunda:

 • Karşı vücut tarafında daha çok yüz ve de kolu etkiler.

 • Bacakta belirgin güçsüzlük olmayabilir.

Slide 68

Anterior Serebral Arter

 • Anterior frontal lob ve uzanabildiği kadar serebral hemisferin medial kısmını besler.

Slide 69

Anterior serebral arter tutulumu:

 • Karşı bacakta güçsüzlük ve sensorial kayıp

 • İki taraflı anterior serebral arter tutulumunda frontal lobların bilateral etkilenmesi olur ve akinetik mutizm gelişebilir.

Slide 70

PosteriorSerebral Arter

 • Oksipital lob

 • Temporal lobun bazal yüzü

 • 3. ve lateral ventrikülün koroid pleksuslarını besler

 • Lezyonunda görme etkilenir.

Slide 71

Homonculus ve artreyel dolaşım

Anterior

serebral arter

Orta serebral arter

Posterior serebral arter

Slide 72

Serebrovasküler Hastalık

 • Boyun bölgesindeki internal karotis arter tek taraflı tıkanırsa, oftalmik arter bağlantısı sayesinde tıkanan kısmın distali eksternal karotid arterden beslenebilir.

Slide 73

Serebrovasküler Hastalık

 • Tıkanıklık ani değilde yavaş gelişirse, anastomotik bağlantılardan kan akımının yeterince çalışabilmesi için gerekli kompensatuar mekanizmalar işleyebileceğinden, enfarkt gelişme riski daha az olacaktır.

Slide 74

VENÖZ DRENAJ

 • Serebral venler, venöz sinüsler, durada bulunan meningeal venler ve kafa kemiği içinden geçen diploik venler sayesinde olmaktadır.

 • Diğer vücut venlerinden farklı olarak buradaki venlerde kapakçık yoktur ve seyirlerinde arterlere eşlik etmezler.

Slide 76

İnternal Drenaj

 • Serebrumun içi büyük serebral vene (Galen veni) dökülür.

 • Ön beyin bazalinin drenajını sağlayan bazal venler (Rosenthal veni) de Galen venine dökülür.

Slide 77

Venöz Sinüsler

 • Duranın iç ve dış yaprağı arasında bulunan kanallar dural sinüs olarak bilinirler.

 • Tüm dural sinüsler internal juguler ven

  ya da pterigoid pleksusa boşalırlar.

 • Ekstrakranial venler ile bağlantı sağlayan emisser venler de sinüslere boşalır.

Slide 79

Özet

 • Beyin total kanın %18 ‘ini alır

 • Watershed alanlar…

 • Willis poligonu: Baziller arter, İnternal carotid arter, anterior- posterior kominikan arter

 • Ventriküller !!!

Slide 80

Kaynaklar

 • Stephen G.Waxman, Korrelatif Nöroanatomi, LAGNE

 • Prof. Dr.Murat Emre, The Netter Collection of Medical Illustrations, Sinir Sistemi, Anatomi ve Fizyoloji, NETTER

 • http://www.med.harvard.edu

 • http://medstat.med.utah.edu

 • http://www.bioon.com/book/biology/whole/image/1/1-8.tif.jpg

Slide 81

TEŞEKKÜRLER…


Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro