Kriptojenik organize pn moni 11 hastan n klinik radyolojik zellikleri ve tedavi sonu lar
Download
1 / 25

Kriptojenik organize pnömoni : 11 hastanın klinik , radyolojik özellikleri ve tedavi sonuçları - PowerPoint PPT Presentation


 • 299 Views
 • Uploaded on

Kriptojenik organize pnömoni : 11 hastanın klinik , radyolojik özellikleri ve tedavi sonuçları. E. Yelda Özgün Niksarlıoğlu , Gülcihan Özkan , Güngör Çamsarı , Nur Dilek Bakan , Ayşe Yeter , Deniz Bilici , Serpil Başgüden,Emel tas

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kriptojenik organize pnömoni : 11 hastanın klinik , radyolojik özellikleri ve tedavi sonuçları' - lilly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kriptojenik organize pn moni 11 hastan n klinik radyolojik zellikleri ve tedavi sonu lar

Kriptojenik organize pnömoni: 11 hastanınklinik, radyolojiközelliklerivetedavisonuçları

E. YeldaÖzgünNiksarlıoğlu,GülcihanÖzkan, GüngörÇamsarı, NurDilekBakan, Ayşe Yeter, DenizBilici, SerpilBaşgüden,Emeltas

YedikuleGöğüsHastalıklarıveGöğüsCerrahisiEğitimAraştırmaHastanesi,Istanbul


Kriptojenik organize pn moni kop
Kriptojenik Organize Pnömoni (KOP)

 • 1980’lerin başında Davidson veEplertarafındantanımlanmıştır.

 • Nedenibilinmeyen, distal havayollarındagranulasyondokusuilekarakterizehastalıktır.

 • Özelliklealveollervekısmenbronşiolerlümende organize pnömonitablosu

 • Idiopatikbronşiolitisobliterans organize pnömoni


Organize pn moni op
Organize Pnömoni (OP)

 • Enfeksiyonlar:

  Bakteriler-klamidya, legionella, mycoplasma, streptokoklar

  Virusler- HIV, CMV, Influenza, Herpes V

  Mantarlar-Cryptococneoformans, P jirovei

 • Ilaçlar: ASA, Amiodaron, Bleomisin, Karbamazepin, Fenitoin, Metotreksat

 • Kollajenvaskulerhastalıklar: R artrit, Sjögren S, Wegener

 • Akciğernakli, kemikiliğinakli

 • İdiyopatikisekriptojenik organize pnömoni (KOP)


Materyal ve method
MATERYAL VE METHOD

 • Kliniğimizdeekim 2006-ocak 2014 tarihleriarasındatakipedilen, bronkoskopiktransbronşiyalbiyopsiya da açıkakciğerbiyopsisiiletanıkonulan 11 KOP olgusuretrospektifolarakincelendi.

 • Organize pnömoniyapabilecekbilinenbaşkahastalığıolanlarçalışmadışıbırakıldı.

 • Hastanekayıtlarındandemografiközellikleri, sigarakullanımdurumları, semptomları, solunumfonksiyontestleri (SFT), radyolojikbulguları, tedavilerivetedaviyeyanıtlarıbelirlendi.


Sonu lar
SONUÇLAR

 • Ortalamayaş 50±9.4 yıl (aralık 36-69 yıl) ve 6 hasta kadındı.

 • Sigarakullanan 1

 • Bırakmış 2

 • Pasifmaruziyet 6 hastada

 • 3 Hastadakomorbidite (Astım, vertigo, OSAS)


Sonu lar1
SONUÇLAR

 • Sıkgörülensemptomlar

  Öksürük(n=11), Ortalamasüre 54±30 gün

  Dispne (n=6)

  Halsizlik (n=4)

  Ateş (n=3)

  Balgamçıkartma (n=3)

  Sırtağrısı (n=3)


Sonu lar2
SONUÇLAR

 • Lökositsayısı 9060±1890/mm3

 • Hemoglobin 12.6±2.1gr/dl

 • Trombosit320363±107576/mm3

 • Sedimentasyon46.2±43.8mm/saat

 • CRP 7.4±6.3 mg/l

 • Solunumfonksiyontestleri(8 hasta)

 • Restriktif (5 hasta)

 • Obstruktif (1 hasta)

 • Normal (2 hasta)

 • DLCO azalmış (4 hasta)


 • Konsolidasyon (6)

 • Konsolidasyon+buzlucamdan (2)

 • Konsolidasyon+nodul (2)

 • Kitle (1)

 • BT de 1 segment (4)

 • 1’den fazla segment (7)


Sonu lar3
SONUÇLAR

 • Bronkoskopi

  5’inde bronkoalveolerlavaj, 3 hastadamakrofaj 2 hastadalenfositartışı

 • Bronşiyallavajkültürlerindeüreme(-)

 • Hepatitbelirteçlerinegatifti

 • Kollajenvaskulerbelirteçlerinden 1 hasta ANA (+) romatolojikdeğerlendirmesindepatolojisaptanmadı.


Sonu lar4
SONUÇLAR

 • KOP tanısı

  • Açıkakciğerbiyopsisi(6) (%63.6)

  • Transbronşiyalbiyopsi(4)

  • 1 HastayaTBB iletanıkonulamadığıiçin AAB yapıldıvetanısıkesinleşti.


Takipsüresi36.1±30.6 ay (aralık 3-85 ay )


Sonu lar5
SONUÇLAR

 • Ortalamatakipsüresi36.1±30.6 ay (aralık3-85 ay )

 • Tedavi

  • Oral steroid (9), 6’sında tam düzelme

  • Steroid alan 1 hastadasteoiddozudüşüncenüks, 8mg metilprednizolondevam

  • Tedaviyi red eden 1hastada spontantam düzelme(21.ay)

  • 1 Hasta klaritromisinve inhale kortikosteroid-uzunetkili beta mimetikkombinasyonuile1 ay içindekısmiregresyongösterdi. Ancakdahasonraradyolojikprogresyonsaptandı. Hastanınaradaklaritromisintedavisinetekrarbaşlandive 1. aydakısmiregresyonizlendi.


Tarti ma
TARTIŞMA

 • 50-60y, kadınerkekeşitsıklıkta

 • Subakut

 • Ateş, öksürük, halsizlik, kilo kaybı, dispne

 • Tanısemptombaşlangıcından 6-10hf sonra

 • Bizimçalışmamızdabenzerşekildeyaş50±9.4 yıl

 • Tanı 4-12 hafta

 • Hastalarınyaşortalamaları, semptomvesüreleriliteratürlebenzer

  KıvançT, et al. Solunum 2011;13:114

  OymakS,et al. Respiration 2003;72:254

  DrakopanagiotakisF,et al. Chest 2011;139:893


Tarti ma1
TARTIŞMA

 • FOB-BAL’da “mixed-patern” lenfositteartış (%20-40), nötrofil (%10), eozinofil

 • FOB-BAL ilediğerhastalıklarındışlanması

 • SedveCRP’deyükselme


Tarti ma2
TARTIŞMA

 • KOP’daBT’de multiple, periferal, gezici, bilateral yamatarzıalveoleropasiteler, buzlu cam dansiteleri, konsolidasyon, soliterpulmonernodül

 • Çalışmada 3 hastadagezicikonsolidasyonlar

 • SFT normal, restriktif, obstruktif (sigaraiçenlerde)

 • DLCO’dadüşme

  Lee JW. AJR 2010;195:916

  Cottin V. SeminRespirCrit Care Med 2005;33:462


Tarti ma3
TARTIŞMA

 • Tanı: Klinik-radyolojikvebiopsidekitipikpatolojikbulgular

 • Diğernedenlerinekarteedilmesi


Tarti ma4
TARTIŞMA

 • Tedavi: Spontanregresyon, steroid, klaritromisin, eritromisin, siklofosfamid

 • Tedavidesteroideyanıtiyi

 • Nüks %37.8

 • Prognozgenellikleiyi

 • 5 Yıllıksağkalım %73

  Lohr RH. Arch Intern Med 1997;157:1323

  ATS/ERS IIP statement AJRCCM 2013;188:733

  Patnak V. Ann Am ThoracSoc 2014;11:87

  Cordier JF. EurRespir J 2006;28:422


Tarti ma5
TARTIŞMA

 • Patnakve ark. klaritromisinileklinik-radyolojikyanıtalmışlar

  PatnakV. Ann Am ThoracSoc 2014;11:87

  Cordier JF. EurRespir J 2006;28:422


Tarti ma6
TARTIŞMA

 • Kısıtlılklar

 • Retrospektif

 • Hasta sayısıaz

 • Takipsüresi ?

 • Ileriaraştırmalar, dernekçatısıaltındaprospektifçalışmalar…ad