Hist ria mana rskych syst mov
Download
1 / 57

História manažérskych systémov - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

História manažérskych systémov. Vývoj manažérstva Vývoj manažérstva kvality Vývoj manažérskych systémov Systémy manažérstva kvality Systémy environmentálneho manažérstva Systémy manažérstva BOZP Systémy manažérstva spoločenskej zodpovednosti Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' História manažérskych systémov' - lena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • Vývoj manažérstva

 • Vývoj manažérstva kvality

 • Vývoj manažérskych systémov

  • Systémy manažérstva kvality

  • Systémy environmentálneho manažérstva

  • Systémy manažérstva BOZP

  • Systémy manažérstva spoločenskej zodpovednosti

  • Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti


V voj mana rstva 4 etapy
Vývoj manažérstva – 4 etapy

1. etapa (koniec 19., zač. 20.st. →do 2. sv. vojny)

 • tzv. klasické manažérstvo

 • Zavádzala sa úkolová mzda a výstupná kontrola

 • Predstavitelia

  • H. Fayol– 4 funkcie riadenia: plánovanie – organizovanie – riadenie – kontrola

  • F. W. Taylor– technokratický prístup – normovanie výkonov podľa najlepšieho

  • M. Weber – sociologický prístup


2 etapa koniec 2 sv vojny 80 te roky 20 stor
2. etapa (koniec 2.sv.vojny →80-te roky 20.stor.)

 • Manažérska revolúcia

 • Predstavitelia

  • H. Ford– zaviedol pásovú výrobu, nový pohľad na marketing

  • T. Baťa– technologické riadenie

 • Dva prístupy:

  • Procesný(LutherGulick)

   • Zdôrazňuje procesy riadenia

   • Vysvetľuje spôsob ako určiť vedúcich pracovníkov

  • Systémový(ChesterBardnard)

   • Celok je lepší než súčet jeho častí

   • Za hlavné považoval motiváciu ľudí


3 etapa 80 te roky 20 stor
3. etapa (80-te roky 20.stor.)

 • Manažérstvo podobné dnešnej dobe

 • Snaha o spoluúčasť zamestnancov na riadení organizácie

 • Vznikla koncepcia dokonalého podniku, založená na skúsenostiach úspešných manažérov


4 etapa 90 te roky 20 stor
4. etapa (90-te roky 20.stor. →)

 • myšlienkové pokračovanie 3. etapy

 • Predstavitelia

  • Bill Gates – spoločnosť Microsoft

  • Akio Morita – zakladateľ SONY

  • William Hewlett – Hewlett-Packard

 • Zamestnanci okrem podielu na riadení získali prostredníctvom zamestnaneckých akcií i časť majetku podniku a podieľali sa tak zároveň i na jeho zisku


Rozvoj mana rstva kvality
Rozvoj manažérstva kvality

 • KVALITA= údaj o vlastnosti nejakej veci

  • Primárna – je „vo veci“

  • Sekundárna – vzniká pri vnímaní

 • Systém riadenia kvality = komplex činností

  • priebežná kontrola výrobkov

  • odstraňovanie zistených nedostatkov

  • vylepšovanie výrobkov a

  • motivácia zamestnancov

 • Systém zabezpečovania kvality– systém výrobnej kontroly pri stavbe lodí – vznik prvého lodného registra na svete

 • Vznik riadenia kvality – vznik moderných výrobkov vyvolal revolúciu v technike zabezpečovania kvality


Etapy v voja mana rstva kvality
Etapy vývoja manažérstva kvality

 • 1900-1920 - Jednoduché riadenie kvality

  • obdobie remeselnej výroby

  • Remeselník = majiteľ

  • Sám zabezpečuje celý výrobný proces

  • Nízka produktivita práce

  • Kvalita = Iba základná kontrola

 • 1920-1930 – Technická normalizácia štandardov

  • vznik a rozvoj manufaktúrnej výroby

  • Rastie produktivita práce

  • Kontrolór zodpovedný za kvalitu

   • Štatistické metódy kontroly procesov

   • Metódy vzorkovania pre inšpekciu

  • 1926 vzniká ISA


Z kladn piliere syst mu kvality

Systém kvality

Organizačnáštruktúra

Právomoci a zodpovednosti

Dokumentované postupy

Záznamy

Zdroje

Základné piliere systému kvality


Etapy v voja mana rstva kvality1
Etapy vývoja manažérstva kvality

 • 1930-1940 – Technická kontrola riadenia kvality

  • Aplikácia štatistických metód na technické procesy

   = Kontrola niekoľkých kusov presným postupom

   = Sledovanie efektívnosti kontrolných postupov

 • 1940-1950 – Štatistické riadenie kontroly

  • Japonský systém manažérstva

   • Japonské prvky – hierarchia, rodina, harmónia

   • Západné prvky – racionalizmus, konkurencia, materializmus, individualizmus

  • Deming – PDCA cyklus:

   • P(lan) – plánovať ciele a ľudské, materiálne a finančné zdroje;

   • D(o) - realizovať plán;

   • C(heck) - overiť si, či sú ciele splnené, dohliadnuť na realizáciu;

   • A(ct) - zhodnotiť realizáciu a stanoviť nové ciele na zlepšenie.

  • Juran – trilógia: plán – kontrola – zlepšovanie kvality

  • Drucker – firemná kultúra


Act

Plan

Zlepšovanie

Identifikácia procesov, stanovenie väzieb, riadenie procesov

Monitorovanie, meranie a analýza

Zdrojové zabezpečenie

Check

Do

Demingov P – D – C – A cyklus

Plánovať (Plan) - stanovenie cieľov a procesov,

Vykonávať (Do) - zaviesť procesy,

Kontrolovať (Check) - monitorovať a merať procesy a produkt,

a dokumentovať výsledky,

Korigovať (Ackt) - prijať opatrenia na neustále zlepšovanie procesov


Juranovatrilógia

Plánovanie kvality

Sporadická špička

40

Regulácia kvality Počiatočná zóna

Zdokonaľovanie kvality

20

náklady na nekvalitu

Regulácia kvality Nová zóna

0

0

čas


Etapy v voja mana rstva kvality2
Etapy vývoja manažérstva kvality

Juranova Trilógia:

 • Plánovanie kvality (zaistenie zásobovania a pod.).

 • Riadenie kvality (odstránenie vzniku problémov vo fáze výroby).

 • Zlepšenie kvality (znižovanie nákladov pri chronických chybách)

  Ide o naplánovanie zámeru zlepšenia v kvalite, dosiahnutie vyššej úrovne a jej stabilizácia.

  So systémovým uplatňovaním kvality treba začínať vo vrcholovom vedení, pričom hľadanie kvality je nepretržitý proces.

  Kvalita sa začína a končí zákazníkom, pričom zákazník je nie len ten, kto produkt kúpil (resp. využil poskytovanú službu), ale aj všetci účastníci procesu tvorby produktu. Podľa Jurana existujú externí (nie sú súčasťou organizácie) a interní zákazníci.


Etapy v voja mana rstva kvality3
Etapy vývoja manažérstva kvality

 • 1950-1960 – Metódy spoľahlivosti

  • Kvalita = stupeň zhody s požiadavkami

  • Vznikol model QS 9000 – prvý model štandardu v automob. priemysle

 • 1960-1980 – Základy kvality, spokojnosť zákazníka

  • Kvalita = spokojnosť zákazníka

  • Kvalita = výsledok komplexného vplyvu aktivít podniku

  • Zosobňovanie zodpovednosti oddelení


Etapy v voja mana rstva kvality4
Etapy vývoja manažérstva kvality

 • 1980 – 2000 - Komplexné manažérstvo kvality

  (TQM – TotalQualityManagement)

  • Totalquality = široká kontrola organizácie

   = dôraz na záverečnú etapu

   = kvalita orientovaná na zákazníka

  • Založená ISO – InternationalOrganizationforStandardization

  • Zmeny v prístupe:

   • Kvalita zaručená konečnou kontrolou → plánovanie kvality

   • Kvalita ako vnímanie bezchybovosti → úsilie o stále väčšiu spokojnosť zákazníka

   • Kvalitu zaručí niekoľko málo zodpovedných → kvalita je výsledkom konkrétnej práce konkrétnych ľudí


Etapy v voja mana rstva kvality5
Etapy vývoja manažérstva kvality

 • Kvalita = stupeň ako sú splnené potreby a očakávania zákazníka

 • 2000 – súčasnosť – Globálne riadenie kvality

  • Globálny pohľad na podnikové procesy, vzťahy a subjekty

  • Zmena z výrobnej na trhovú orientáciu

  • Procesný prístup

  • Náklady na kvalitu = investícia do kvality

  • Prepojenie výrobcov s ochranou ŽP, ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci, sociálnej zodpovednosti a bezpečnosti informačných údajov


Rozvoj mana rskych syst mov
Rozvoj manažérskych systémov

 • Vývoj systémov manažérstva kvality

 • Vývoj systémov environmentálneho manažérstva

 • Vývoj systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 • Vývoj systémov manažérstva spoločenskej zodpovednosti

 • Vývoj systémov manažérstva informačnej bezpečnosti


A v voj syst mov mana rstva kvality
A. Vývoj systémov manažérstva kvality

BS 5750: 1979

 • 70-te roky – rast veľkosti podnikov, komplikovaná organizačná štruktúra

 • Veľká Británia (70-te roky)– publikované prvé normy – BS 9000 a BS 5179

 • 1979 – publikovaná norma BS 5750 pre výrobné odvetvia -odporúča posudzovanie a audit

  ISO 9000: 1987

 • Rada ISO 9000 – zovšeobecnené základy postupov podnikov s vysokým stupňom riadenia

 • Základom ISO noriem 9000 bola britská BS 5750, bola hneď rozšírená do národných normalizačných systémov na celom svete v podobe základnej série ISO 9001,9002,9003:

  • ISO 9001 – návrh a vývoj výrobkov

  • ISO 9002 – postupy výroby a inštalácia

  • ISO 9003 – kontrola a skúšanie


A v voj syst mov mana rstva kvality1
A. Vývoj systémov manažérstva kvality

ISO 9000: 1994

 • tzv. malá revízia

 • Zdôrazňuje manažérsky obsah

 • Systém kvality ako nástroj na riadenie organizácie obsahuje

  environmentálne, bezpečnostné a etické aspekty!

 • Dôraz na prevenciu voči nezhodám

  ISO 9000: 2000

 • Druhá revízia

 • Dôvody revízie – zníženie počtu noriem

  - kompatibilita noriem ISO

 • Vydanie nových noriem ISO 9000,9001,9004

 • Orientácia na riadenie procesov a meranie ich efektívnosti


A v voj syst mov mana rstva kvality2
A. Vývoj systémov manažérstva kvality

ISO 9000: 2005

 • Definuje slovník

 • Opisuje princípy manažérstva kvality:

  • orientácia na zákazníka,

  • vedúca úloha,

  • angažovanosť ľudí,

  • procesný prístup,

  • systémový prístup k manažérstvu,

  • trvalé zlepšovanie,

  • prijímanie rozhodnutí na základe faktov,

  • vzájomne výhodné vzťahy s dodávateľmi.


Charakteristika medzin rodn ch noriem iso
Charakteristika medzinárodných noriem ISO

 • ISO 9001: Systémy riadenia kvality

  Model zabezpečovania kvality pri navrhovaní výrobkov, vývoji, výrobe, uvedení do použitia a servise.

 • ISO 9002: Systémy riadenia kvality

  Model zabezpečovania kvality výrobkov pri ich výrobe a uvedení do použitia.

 • ISO 9003: Systémy riadenia kvality

  Model zabezpečovania kvality výrobkov pri výstupnej kontrole a skúšaní.

 • ISO 9004: Riadenie kvality a prvky systému kvality

  Smernice. Model požiadaviek na vybudovanie systému riadenia a zabezpečovania kvality.


Princ py mana rstva kvality
Princípy manažérstva kvality

1. Orientácia na zákazníka

 • systematické preskúmavanie požiadaviek zákazníkov

 • rýchle a efektívne uspokojovanie týchto požiadaviek

 • previazanosť cieľov kvality s potrebami a očakávaním zákazníkov

 • systematické meranie spokojnosti a loajalityzákazníkov

 • rozvoj a riadenie vzťahov so zákazníkmi

 • rozvoj vzťahov i s ďalšími zainteresovanými stranami (verejná správa, úrady a pod.)


Princ py mana rstva kvality1
Princípy manažérstva kvality

2. Vedúca úloha

vytváranie takého prostredia, aby všetky skupiny zamestnancov podávali v práci maximálne výkony:

 • jasne je deklarovaná vízia, politika, ciele organizácie

 • je vytvárané prostredie dôvery medzi zamestnancami a manažmentom

 • sú poskytované príležitosti k aktívnej a tvorivej práci zamestnancov, je určená zodpovednosť a právomoci

 • motivácia zamestnancov k tímovej práci a k zlepšovaniu

  3. Angažovanosť ľudí

 • podpora otvorenej diskusie o nedostatkoch a hľadania riešení

 • trvale vzdelávanie zamestnancov na všetkých úrovniach

 • odmeňovanie zamestnancov za pracovné výkony

 • motivácia zamestnancov k lepším výkonom


Princ py mana rstva kvality2
Princípy manažérstva kvality

4. Procesný prístup

Proces = súbor čiastkových činností meniacich vstupy na výstupy za spotreby určitých zdrojov v regulovaných podmienkach.

 • vstupy sú dodávané internými alebo externými dodávateľmi, sú celé v procese spotrebované na výstupy.

 • hmotné resp. informačné výstupy sú výsledkom (produktom) procesu

 • každý proces má svojho vlastníka, ktorý je zodpovedný za kvalitu výstupov a za efektívny priebeh procesu.

 • každý proces má svojho zákazníka. Sledujeme, či bol uspokojený

 • zdrojesa v priebehu procesu nespotrebujú, ale sú podmienkou k jeho vykonaniu (napr. ľudia, technika a pod.)

 • priebeh procesov limitujú regulátory (zákony, normy, predpisy, ale aj prírodné podmienky ...).


Princ py mana rstva kvality3
Princípy manažérstva kvality

5. Systémový prístup k manažérstvu

 • riadenie systému vzájomne previazaných procesov

 • sledovanie výkonnosti procesov

  • Univerzálne ukazovatele - priebežná doba procesu, efektívne využitie doby procesu, náklady na proces, počet registrovaných odchýlok v procese, ..

  • Výkonnosť výrobných procesov - produktivita pracovníkov, strojov, kapitálu, podiel nezhodných výrobkov k výstupom, ..

  • Výkonnosť nevýrobných procesov - užívateľský efekt z použitia nových produktov, náklady na vyhľadanie spôsobilých dodávateľov, rýchlosť reakcie na oznámenú nezhodu zákazníkom, ..

  • Podľa odchýlok - oneskorené dodané hmotné a informačné vstupy, chyby náradia, ..


Princ py mana rstva kvality4
Princípy manažérstva kvality

6. Trvalé zlepšovanie

 • prostredia k tvorivej práci zamestnancov

 • je následkom identifikácie (auditom aj pracovníkmi) príležitosti k zlepšovaniu

 • sú uvoľňované potrebné zdroje pre zlepšovanie,

 • je hodnotená efektívnosť zlepšovania

 • je vytvorená a prijatá metodológia zlepšovania.

  7. Orientácia na fakty pri rozhodovaní

 • zber presných a spoľahlivých dát z jednotlivých procesov

 • využitie vhodných štatistických metód zberu a analýzy

 • výcvik ľudí k využitiu štatistických metód

 • ochota manažérov dáta využívať pri rozhodovaní

 • sprístupnenie výsledkov analýzy dát zamestnancom


Princ py mana rstva kvality5
Princípy manažérstva kvality

8. Vzájomná prospešnosť vzťahov s dodávateľmi

 • výber kľúčových, resp. strategicky významných dodávateľov

 • pravidelné hodnotenie dodávateľov

 • poskytovanie rôznych druhov pomoci

 • efektívna komunikácia a obojstranná dôvera

 • motivácia dodávateľov k zlepšovaniu a pod.


Pre o zavies smk
Prečo zaviesť SMK

 • Získať certifikát kvality.

 • Uspokojiť požiadavky investorov, zákazníkov.

 • Sprehľadnenie činnosti

 • Určenie zodpovednosti a právomoci pracovníkov na jednotlivých pozíciách.

 • Skompletizovanie dokumentácie používaných pracovných, technologických postupov a procesov.

 • Motivácia pracovníkov k lepším výkonom a ku kvalitnej práci.

 • Zvyšovanie úrovne komunikácie

 • Predchádzanie chybám a ich okamžité odstránenie

 • Zber a analýza údajov, nástroje na zlepšovanie.


V eobecn po iadavky na zavedenie syst mu mana rstva kvality
Všeobecné požiadavky na zavedenie systému manažérstva kvality

 • identifikovať procesy potrebné pre systém manažérstva kvality a ich aplikáciu

 • určiť postupnosť a interakciu týchto procesov

 • určiť kritériá a metódy potrebné na zaistenie efektívneho prevádzkovania a riadeniatýchto procesov

 • zaistiť dostupnosť zdrojov a informácií nevyhnutných na zabezpečenie prevádzky a monitorovanie týchto procesov

 • monitorovať, merať a analyzovať tieto procesy

 • zaviesť činnosti nevyhnutné na dosiahnutie plánovaných výsledkov a trvalého zlepšovania týchto procesov


Syst my mana rstva kvality
Systémy manažérstva kvality kvality

 • Pre výrobné podniky a podniky poskytujúce služby - ISO 9000

 • Pre automobilový priemysel: - STN ISO TS 16949 osobitne požiadavky na používanie normy ISO 9001:2000

 • Pre potravinárstvo - normy HACCP.

 • Pre skúšobne a laboratória: - ISO 17000

 • Pre akreditačne účely - ISO 45 000.

 • Riadenie kvality vo vzdelávacích a štátnych inštitúciách - PAS 1073.

 • Pre ďalšie odvetvia ISO 10006 - riadenie kvality v projektoch, TL 9000 – telekomunikácie, EN 9100:2003 - letectvo a kozmonautika, EN 12798 - riadenie kvality pre dopravu, EN ISO 13485 – medicína, EN 13980 - výroba a práča s výbušnými materiálmi, EN ISO 90003 - software a systém pre počítače


Smk pod a iso 9000
SMK podľa ISO 9000 kvality

 • Cieľ - optimalizácia pracovných postupov alebo výrobných procesov. Zohľadňujú sa materiálové a časové zdroje, očakávaná kvalita produktu a predpokladaný vývoj podniku

 • Riadenie kvality

  • má zabezpečiť, aby požiadavky na kvalitu produktu mali prioritu

   • požiadavky môžu byť formálne zadefinované – interné smernice, príručka kvality, ...

   • alebo neformálne - (nepišané očakávania kvality).

 • zaoberá sa procesmi výroby či vývoja a produktom samotným, siaha i do riadenia podniku a snaží sa o vyhodnocovanie vedenia podniku, projektov, úspešnosti strategických rozhodnutí.


Riadenie kvality
Riadenie kvality kvality

 • Plánovanie kvality

  • Trhová– zistenie prianí zákazníka a jeho požiadaviek (požiadavková špecifikácia)

  • Konštrukčná- je výsledkom vývojového a konštrukčného procesu. Chyby v tejto etape vedú k nákladom na ich odstránenie

  • Nákupná- súvisí s komponentmi pre výrobu (i pomocné materiály, informácie, softvér, skladovanie...

  • Výrobná

   • materiály, metódy, zariadenia, procesy, postupy, personál.

   • kontrolný program výrobnej etapy, operačne postupy, .

  • Spotrebiteľská– rešpektovanie požiadaviek spotrebiteľa v celom výrobnom reťazci, schopnosť riešiť požiadavky spotrebiteľa i neskôr (servis, dodávka...)

 • Riadenie odchýlok

 • Zabezpečovanie kvality – systémový prístup k riadeniu

 • Zlepšovanie kvality – neustále zlepšovanie


Normy iso 9000
Normy ISO kvality9000

 • STN EN ISO 9000:2005: Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník

 • základy systémov manažérstva kvality, popisuje súvisiace termíny.

 • STN EN ISO 9001:2001: Systémy manažérstva kvality. Požiadavky.

 • - STN EN ISO 9004:2001: Systémy manažérstva kvality. Návod na zlepšovanie výkonnosti.


ISO 9001 - požiadavky na SMK kvality

Možno využiť pri internej aplikácii v podniku, na certifikáciu, na zmluvné účely.

Sústreďuje sa na efektívnosť SMK pri plnení požiadaviek zákazníka.


Smk v praxi
SMK v praxi kvality

 • Naplánuj a zadefinuj procesy

 • Mapa procesov

 • Karty procesov

 • Postupy a inštrukcie


Smk v praxi1
SMK v praxi kvality

Vykonávaj svoje činnosti podľa postupov a zásad zadefinovaných v dokumentácii


Smk v praxi2
SMK v praxi kvality

 • Vyhodnoť výsledky svojej činnosti

 • Zhodnoťspôsobilosť a efektívnosť procesov

 • Nájdi slabé miesta a ich príčiny

  • ukazovatele výkonnosti

  • interné audity

  • previerky, ....


Smk v praxi3
SMK v praxi kvality

 • Konaj nápravu

 • Nápravné opatrenia

 • Preventívne opatrenia

 • Akčné plány


Dokument cia k smk
Dokumentácia k SMK kvality

 • 1. Úroveň

  • Politika kvality

  • Ciele kvality

  • Príručka kvality

 • 2.Úroveň

  • Organizačné smernice

   • 1. Dokumentácia SMK

   • 2. Zodpovednosť manažmentu

   • 3. Manažérstvo zdrojov

   • 4. Realizácia produktu

   • 5. Meranie, analýza a zlepšovanie

 • 3.Úroveň

  • Technologické postupy a bezpečnostné predpisy

  • Interné smernice


 • Zodpovednos mana mentu
  Zodpovednosť manažmentu kvality

  Vrcholový manažment musí poskytnúť dôkaz o svojom záväzku vypracovať a zaviesť systém manažérstva kvality a trvalo zlepšovať jeho efektívnosť tým, že:

  • oboznámi organizáciu s dôležitosťou splnenia požiadaviek zákazníka, ako aj požiadaviek predpisov a legislatívnych požiadaviek

  • určí politiku kvality

  • zaistí vypracovanie cieľov kvality

  • vykonáva preskúmania manažmentom

  • zaistí dostupnosť zdrojov


  1a. Politika kvality kvality

  Vrcholový manažment musí zaistiť, aby politika kvality:

  • bola primeraná účelu organizácie

  • obsahovala záväzok spĺňať požiadavky a trvalo zlepšovať efektívnosť systému manažérstva kvality

  • poskytovala rámec na vypracovanie a preskúmanie cieľov kvality

  • bola zverejnená a v organizácii pochopená

  • bola preskúmavaná s ohľadom na trvalú vhodnosť


  1b. Stanovenie cieľov kvality kvality

  Vrcholový manažment musí stanoviť jasne definované ciele, časový rámec na ich dosiahnutie. Ciele musia byť reálne a musia sa týkať dosiahnuteľných výsledkov ako je:

  • splnenie požiadaviek (zákazníka, legislatívnych a iných) na výrobky a služby

  • splnenie plánovaného harmonogramu

  • identifikácia príležitostí na zlepšenie  Riadenie dokumentov kvality

  Podnik musí vypracovať zdokumentovaný postup riadenia dokumentov pri:

  • schvaľovaní primeranosti dokumentov

  • preskúmavanie a aktualizácia dokumentov v prípade potreby a pri ich opakovanom schvaľovaní či zaisťovaní zmien

  • zaisťovanie dostupnosti príslušných verzií použiteľných dokumentov na miestach používania

  • zaisťovanie stálej čitateľnosti a ľahkej identifikovateľnosti

  • zaisťovanie dokumentov externého pôvodu a ich riadenej distribúcie

  • prevencia neúmyselného použitia zastaraných dokumentov


  Zodpovednosť a právomoc kvality

  Vrcholový manažment musí zaistiť:

  • definovanie a oznámenie zodpovednosti a právomoci

  • opis zodpovednosti a právomoci nesmie zanechať žiadne dvojznačnosti

  • každý musí poznať, kde jeho zodpovednosť (a právomoc) končí a kde druhému začína

  • vyvarovanie sa nedorozumeniam, kto má čo robiť


  Predstaviteľ manažmentu kvality

  Vrcholový manažment musí menovať člena manažmentu, ktorý musí mať zodpovednosť a právomoc:

  • vypracúvať, zavádzať a udržiavať procesy potrebné pre systém manažérstva kvality

  • oboznamovať vrcholový manažment s výkonnosťou systému manažérstva kvality a s akoukoľvek potrebou zlepšenia

  • zvyšovať povedomie o požiadavkách zákazníka v celej organizácii


  Preskúmanie manažmentom kvality

  (v plánovaných intervaloch)

  Vstup do preskúmania musí obsahovať informácie o:

  • výsledkoch auditov

  • spätných informáciách od zákazníka

  • výkonnosti procesu a o zhode produktu

  • stave preventívnych a nápravných činností

  • následných činnostiach po predchádzajúcich preskúmaniach manažmentom

  • odporúčaniach na zlepšenie.


  Výstup z preskúmania kvality

  musí obsahovať:

  • zlepšenia efektívnosti systému manažérstva kvality a jeho procesov

  • zlepšenia produktu súvisiaceho s požiadavkami zákazníka a

  • potrebných zdrojov


  Poskytovanie zdrojov kvality

  Organizácia musí určiť a poskytovať zdroje na:

  • zavedenie a udržiavanie systému manažérstva kvality a trvalé zlepšovanie jeho efektívnosti

  • zvýšenie spokojnosti zákazníka plnením jeho požiadaviek

   Pracovníci vykonávajúci prácu ovplyvňujúcu kvalitu musia byť kompetentnína základe príslušného vzdelania, prípravy, zručnosti a skúsenosti


  Infraštruktúra kvality

  Organizácia musí určiť, poskytovať a udržiavať potrebnú infraštruktúru, napr.:

  • budovy, pracovný priestor a súvisiace vybavenie

  • pracovné zariadenie (softvér aj hardvér)

  • podporné služby (ako je doprava alebo komunikácia)


  Nakupovanie kvality

  • nakupovaný produkt musí zodpovedať špecifikovaným požiadavkám na nákup

  • druh a rozsah riadenia aplikovaný na dodávateľa a na nakupovaný produkt musia závisieť od vplyvu nakupovaného produktu na následnú realizáciu produktu

  • organizácia musí hodnotiť a vyberať dodávateľov

  • záznamy z výsledkov hodnotení sa musia udržiavať


  Spokojnosť zákazníka kvality

  • organizácia musí ako jedno z meraní výkonnosti systému manažérstva kvality monitorovať informácie týkajúce sa vnímania zákazníkom toho, či splnila jeho požiadavky

  • musia sa určiť metódy získavania a využívania týchto informácií


  Interný audit kvality

  Organizácia musí v plánovaných intervaloch vykonávať interné audity, aby zistila, či systém manažérstva kvality:

  • zodpovedá plánovaným požiadavkám

  • sa efektívne zaviedol a či sa udržuje

  • program auditov sa musí plánovať

  • výber audítorov a priebeh auditov musí zaistiť objektívnosť a nestrannosť procesu auditu

  • audítori nesmú auditovať svoju vlastnú prácu


  Riadenie nezhodného produktu kvality

  • produkt, ktorý nezodpovedá požiadavkám, sa musí identifikovať a riadiť

  • v zdokumentovanom postupe sa musí definovať príslušná zodpovednosť a právomoc pri narábaní s nezhodným produktom

   Pri nezhodnom produktu musí organizácia:

  • vykonať činnosť, ktorá odstráni zistenú nezhodu

  • autorizuje jeho používanie, uvoľnenie alebo prijatie na základe výnimky

  • vykoná činnosť, ktorá zabráni jeho pôvodnému zamýšľanému použitiu


  Trvalé zlepšovanie kvality

  Organizácia musí trvalo zlepšovať efektívnosť systému manažérstva kvality prostredníctvom využívania:

  - politiky kvality,

  - cieľov kvality,

  - výsledkov auditu,

  - analýzy údajov,

  - nápravných a preventívnych činností a

  - preskúmania manažmentom.


  ad