Advertisement
1 / 44

KALP FIZYOLOJISI


Kalp Fonksiyonlari. Kan damarlari yoluyla oksijeni ve barsaklarda emilen besin maddelerini dokulara iletirMetabolizma sonucu olusan artik maddeler ve CO2\'nin dokulardan uzaklastirilmasinda rol oynarVcut temperatrnn dzenlenmesine katilirHormonlarin salgilandiktan sonra etki yerlerine ulastiri

Presentation posted in : General

Download Presentation

KALP FIZYOLOJISI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Kalp f zyoloj s

KALP FİZYOLOJİSİ

Yrd.Doç.Dr. Ercan ÖZDEMİR


Kalp fonksiyonlar

Kalp Fonksiyonları

 • Kan damarları yoluyla oksijeni ve barsaklarda emilen besin maddelerini dokulara iletir

 • Metabolizma sonucu oluşan artık maddeler ve CO2’nin dokulardan uzaklaştırılmasında rol oynar

 • Vücut temperatürünün düzenlenmesine katılır

 • Hormonların salgılandıktan sonra etki yerlerine ulaştırılmasında yer alır

 • Tüm bu işlevleri yaparken kalp, kan damarlarından oluşan sistemik dolaşımı ve pulmoner dolaşımı kullanır


Kalp fonksiyonlar1

Kalp Fonksiyonları

 • Kan basıncını oluşturur

 • Kan sirkülasyonunu yönlendirir

  • Kalp, sistemik ve pulmoner dolaşımı birbirinden ayırır.

 • Kanın tek yönlü akışını sağlar

  • Bunda kalp kapakları büyük rol oynar

 • Kan gereksinimini düzenler

  • Metabolik ihtiyaçta değişikliğe paralel olarak kontraksiyon gücünü ve kasılma hızını ayarlar


Dolaşım Sistemleri

Pulmoner dolaşım

Sistemik dolaşım


Kalbin lokalizasyonu ve l leri

Kalbin Lokalizasyonu ve Ölçüleri

 • Yaklaşık yumruk ölçülerindedir

 • Şekil

  • Apex: koni biçiminde yuvarlaktır

  • Base: Apekse oranla daha düz bir şekildedir

 • Mediastinumda torasik kavite içinde lokalize olmuştur


Kalbin lokalizasyonu ve l leri1

Kalbin Lokalizasyonu ve Ölçüleri


Kalp duvar

Kalp Duvarı

 • Üç tabakadan oluşur:

  • Epicardium:Kalbin yüzeyini kaplayan seröz membrandır

  • Myocardium:Kalp kasılmasından sorumlu kaslardan oluşan orta tabakadır

  • Endocardium:Kalbin iç boşluğunu kaplayan en içteki tabakadır


Kalp duvar1

Kalp Duvarı


Kalp duvar2

Kalp Duvarı


Pericardium

Pericardium


Kalp kas

Kalp Kası

Kalp kası:

 • Kalp kası iskelet kası gibi ışık mikroskobunda çizgili karakter gösterir.

 • Çizgili kalp kası,iskelet kasından bazı farklar gösterir:

  • Daha kısa lif boyu vardır,

  • Yaklaşık olarak sarkoplazmik retikulumun 1/3 ü mitokondriler tarafından işgal edilmiştir. Bu ise yüksekenerji talebini göstermektedir.

  • Daha az oranda SR içerir.

  • Başlangıç kasılması için ektraselüler Ca2+ iyonlarına gereksinim gösterir.


Kalp kas1

Kalp Kası

 • Sadece kalpte bulunur

 • Çizgilidir

 • Her hücre sadece teknükleos içerir

 • İnterkalat disk ve gap-junction bulundurur

 • Kendiliğinden uyarılmaözelliğine sahiptir

 • Aksiyon potansiyeli uzun sürelidir ve aynı zamanda uzun refraktör periyoda sahiptir

 • Kontraksiyonu Ca2+ regüle eder


Kalp kas2

Kalp Kası


Kalp kas3

Kalp Kası

Kalp kası:

 • Dallanma gösterir,

 • Tek bir nüklous içerir,

 • Kas lifleri birbirine interkalat disklerle bağlanır. Bu disklerin içerikleri:

  • Desmosomla ile iki katlı membran birbirine bağlanır,

  • Kalpte depolarizan dalgaların hücreden hücreye aktarımından sorumlu gap-junctionları içerir.


Kalp kas4

Kalp Kası

 • Uzayıp dallanan her bir kas lifi merkezinde 1 nükleos lokalize olur

 • Aktin ve miyozin liferi içerir

 • Intercalate diskler: Özelleşmiş hücre bağlantı yerleridir

 • Desmosomlar hücreleri birarada tutan gap junctionlar bulundurur

 • Elektriksel olarak kalp kası tek bir ünite gibi davranır


Kalp kas kontraksiyonu

Kalp kası kontraksiyonu


Kalp kas kontraksiyonu1

Kalp kası kontraksiyonu


Uzunluk gerim li kisi

Uzunluk-Gerim İlişkisi

Kalp kası yeterince gerilirse o derecede daha çok kasılabilir. Bu aktin-miyozin çapraz köprülerinin birbiri üzerine binme oranının maksimum olması ile mümkündür. Bu özellik iskelet kasındakine benzerdir.


Kalp


Kalp


Kalp


Kapak fonksiyonlar

Kapak fonksiyonları:


Kapak fonksiyonlar1

Kapak fonksiyonları:


Koroner dola m

Koroner dolaşım:


Kalp kas lifinde aksiyon potansiyeli

Kalp kası lifinde aksiyon potansiyeli:


Kalp kas nda aksiyon potansiyeli

Kalp Kasında Aksiyon Potansiyeli:

 • Faz 0: Voltaj-kapılı Na+ kanalları açılır Na+ girişi artar ve depolarizasyon gerçekleşir.

 • Faz 1: AP pik değere ulaştığında (+20 mV), voltage-gated Na+ kanalları kapanır, K+ kanallarının açılması ile K+ çıkışı artar.

 • Faz 2: Plato Fazı. Bu fazda hızlı K+ kanalları kapanır ve K+ çıkışı azalır,

  Ca2+ permeabilitesi artar. (Ca2+ kanallarının açılması ile)

 • Faz 3: Plato fazı, Ca2+ kanallarının kapanması ve yavaş K+ kanallarının açılması ile sona erer.

 • Faz 4: K+’un dışarı çıkması ile membran potansiyeli -90 mV düzeyine geri döner.


Refra k tor peri y od

Refraktor Periyod

 • Absolute:Kalp kasları yüksek şiddette uyarılara bile duyarsızdır, hiçbir şekilde yanıt vermez

 • Relative:Kas lifleri birbiri ardına verilen uyarılara karşı cevap verebilir düzeye gelebilir

 • Uzun refraktör periyod tetanik kontraksiyonların oluşmasını engeller


Ap kontraksiyon ili kisi

AP-kontraksiyon ilişkisi:

 • APiskelet kasında oldukça kısa sürelidir

  • AP biter bitmez kasılma ölçülebilir

 • AP kalp kasında uzun sürelidir

  • AP ve kasılma birbiri üzerine binmiştir. AP bittiğinde aynı zamanda kasılma da sona erer


Kalp ileti sistemi

Kalp ileti sistemi:


Pacemaker potansiyeli

Pacemaker potansiyeli:


Kalp siklusu

Kalp Siklusu

 • Kalp sağ ve solda bulunan iki adet pompadan oluşur. Bu pompaların çalışmasında sağda triküspit solda ise mitral kapak önemli rol oynar

 • Kalp pompası çalışırken başlıca iki evre meydana gelir:

  • Sistol→ Kalp kasının kasılması

  • Diyastol→Kalp kasının gevşemesi

 • Dolaşım sisteminde kan akışı daima yüksek basınçlı alandan düşük basınçlı alana doğru gerçekleşir

  • Kalp kontraksiyonu ise basıncı oluşturur


Kalp siklusu1

Kalp Siklusu


Kalp siklusu2

Kalp Siklusu


Bas n ili kisi

Basınç ilişkisi: