METODY PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW GENERUJĄCYCH DOCHÓD - PowerPoint PPT Presentation

METODY PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI
Download
1 / 105

 • 109 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

METODY PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW GENERUJĄCYCH DOCHÓD W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO WRAZ Z METODAMI I TECHNIKAMI WERYFIKACJI ANALIZ FINANSOWYCH PROJEKTU Warszawa, marzec 2008. Plan prezentacji. Dzień 1

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

METODY PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW GENERUJĄCYCH DOCHÓD

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Metody przygotowania studium wykonalno ci dla projekt w generuj cych doch d

METODY PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI

DLA PROJEKTÓW GENERUJĄCYCH DOCHÓD

W PROGRAMIE OPERACYJNYM

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

WRAZ Z METODAMI I TECHNIKAMI WERYFIKACJI

ANALIZ FINANSOWYCH PROJEKTU

Warszawa, marzec 2008


Plan prezentacji

Plan prezentacji

Dzień 1

 • Przygotowanie Studium Wykonalności jako załącznika do wniosku o dofinansowanie

 • Zakres Studium Wykonalności w świetle obowiązujących przepisów i wytycznych

 • Zasady analizy ekonomicznej i finansowej

 • Rola analizy finansowej i ekonomicznej w przygotowaniu przedsięwzięć do Funduszu Spójności


Plan prezentacji1

Plan prezentacji

Dzień 2

 • Wpływ analizy finansowej na pozostałe aspekty przedsięwzięcia

 • Współpraca wnioskodawcy i IW z konsultantem

  w procesie opracowania Studium Wykonalności

 • Weryfikacja i opiniowanie Studium Wykonalności

 • Techniki weryfikacji analizy finansowej Studium Wykonalności

 • Podsumowanie

 • Pytania


Przygotowanie studium wykonalno ci jako za cznika do winsoku o dofinansowanie

Przygotowanie Studium Wykonalności jako załącznika do winsoku o dofinansowanie

 • Definicja i podstawowe zasady przygotowania Studium Wykonalności

 • Zależność Studium Wykonalności i wniosku aplikacyjnego

 • Studium Wykonalności jako załącznik do obowiązującego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO IiŚ

 • Elementy Studium Wykonalności, które należy ująć we wniosku

 • Aktualizacja dokumentów


Definicja i podstawowe zasady przygotowania sw

Definicja i podstawowe zasady przygotowania SW

Co to jest Studium Wykonalności?

Celem studium wykonalności jest:

 • określenie metod i zakresu rozwiązania zidentyfikowanych problemów

 • weryfikacja szans urzeczywistnienia projektu

 • weryfikacja jego późniejszego funkcjonowania.


Definicja i podstawowe zasady przygotowania sw1

Definicja i podstawowe zasady przygotowania SW

Wykonanie studium wykonalności jest niezbędne dla każdego projektu inwestycyjnego ponieważ:

 • Pozwala na diagnozę rzeczywistych problemów i identyfikację rozwiązań prowadzących do ich rozwiązania.

 • Uzasadnia wybór opcji, której realizacja doprowadzi do rozwiązania zdiagnozowanych problemów.

 • Umożliwia określenie właściwego zakresu rzeczowego projektu i wskazuje, które z proponowanych rozwiązań jest najlepsze z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia.

 • Pozwala na analizę i wybór optymalnych rozwiązań instytucjonalnych.

 • Wykazuje finansową i administracyjną wykonalność oraz trwałość projektu.

 • Analizuje wykonalność projektu pod względem środowiskowym.

 • Określa korzyści możliwe do uzyskania przez beneficjenta.


Definicja i podstawowe zasady przygotowania sw2

Definicja i podstawowe zasady przygotowania SW

Studium Wykonalności

Próba zdefiniowania pojęcia, w aspekcie projektów aplikujących do dofinansowania ze środków UE


Definicja i podstawowe zasady przygotowania sw3

Definicja i podstawowe zasady przygotowania SW

Studium wykonalności umożliwia zbadanie wszelkich uwarunkowań projektu:

 • Technicznych:co trzeba zbudować i czy to się da to zbudować?

 • Organizacyjnych:czy ma kto zorganizować projekt?

 • Prawnych:od strony administracyjnej, zagospodarowania przestrzennego, własności nieruchomości.

 • Finansowych:ile to kosztuje i jakie są źródła sfinansowania? Kto i jak to utrzyma?

 • Ekonomicznych jakie są koszty i korzyści dla społeczeństwa?

 • Środowiskowych czy jest to wykonalne pod względem środowiskowym?


Definicja i podstawowe zasady przygotowania sw4

Definicja i podstawowe zasady przygotowania SW

Cele i funkcja Studium Wykonalności

 • wewnętrzne (dla inwestora):

  • wybór najlepszego wariantu realizacji inwestycji i optymalizacja jego zakresu;

  • sprawdzenie, czy przy wybranej technologii/założeniach projekt jest wykonalny;

  • przy nastawieniu komercyjnym - możliwość podjęcia decyzji, czy projekt w ogóle realizować (czy jest na tyle opłacalny).

 • zewnętrzne (dla instytucji oceniającej):

  • umożliwienie wyboru efektywniejszych rozwiązań;

  • sprawdzenie czy przy projekt jest wykonalny, czy nie ma ryzyka utraty płynności finansowej na etapie realizacji i eksploatacji;

  • weryfikacja stopnia przygotowania projektu i wykonalności założonego harmonogramu;

  • optymalizacja wysokości dotacji i rozdysponowania środków finansowanych pomiędzy projekty.


Definicja i podstawowe zasady przygotowania sw5

Definicja i podstawowe zasady przygotowania SW

 • Kiedy przygotowujemy Studium Wykonalności?

 • Studium Wykonalności, a Wstępne Studium Wykonalności


Definicja i podstawowe zasady przygotowania sw6

Definicja i podstawowe zasady przygotowania SW

Podstawowe zasady przygotowania SW

 • Zachowanie celów przygotowania SW

 • Rzetelność i wiarygodność prezentowanych informacji – źródła danych

 • Spójność i logiczność analizy oraz prezentacji materiału

 • Zachowanie wymogów dla danego Programu operacyjnego, Działania


Zale no studium wykonalno ci i wniosku aplikacyjnego

Zależność Studium Wykonalności i wniosku aplikacyjnego

 • Wniosek o dofinansowanie jest wtórny w stosunku do Studium Wykonalności

 • Studium Wykonalności przygotowujemy na wcześniejszym etapie projektu – musi ono być sporządzone dla tego samego zakresu projektu, ale poszczególne wartości finansowe mogą się różnić w pewnych granicach

 • Przyjmuje się, iż Studium Wykonalności powinno się wykonywać, jako wersja ostateczna, gdy założenia projektu różnią się od wersji realizowanej o 15-25%.

 • Doświadczenia ZPORR


Metody przygotowania studium wykonalno ci dla projekt w generuj cych doch d

Studium Wykonalności jako załącznik do obowiązującego o wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO IiŚ

 • Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach PO IiŚ – określony jako Załącznik XXI do rozporządzenia wykonawczego 1828/2006 – inwestycje w infrastrukturę (gdy nie ma pomocy publicznej)

 • Ten sam formularz Wniosku dla dużych projektów i projektów nie będących projektami dużymi


Metody przygotowania studium wykonalno ci dla projekt w generuj cych doch d

Studium Wykonalności jako załącznik do obowiązującego o wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO IiŚ

 • Analiza finansowo – ekonomiczna (analiza kosztów i korzyści) jako dodatkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie, który podlega aktualizacji i jest zgodny z danymi we Wniosku

 • Zgodność wniosku ze Studium Wykonalności (analizą kosztów i korzyści)


Elementy studium wykonalno ci kt re nale y uj we wniosku

Elementy Studium Wykonalności, które należy ująć we wniosku

Pozycje wniosku wynikające bezpośrednio ze Studium Wykonalności

(analizy kosztów i korzyści):

 • Punkt C – Wyniki Studium Wykonalności

 • Punkt E

 • Analiza finansowa

 • Analiza społeczno – gospodarcza

 • Analiza ryzyka i wrażliwości


Aktualizacja dokument w

Aktualizacja dokumentów

Kiedy istnieje potrzeba aktualizacji Studium Wykonalności, jako załącznika do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO IiŚ?


Zakres studium wykonalno ci w wietle obowi zuj cych przepis w i wytycznych

Zakres Studium Wykonalności w świetle obowiązujących przepisów i wytycznych

Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (opracowanie MRR):

 • Definicja celów projektu;

 • Identyfikacja projektu;

 • Analiza wykonalności i rozwiązań alternatywnych;

 • Analiza finansowa;

 • Analiza kosztów i korzyści;

 • Analiza wrażliwości i ryzyka.

  „Jeżeli Instytucja Zarządzająca nie określi tego inaczej wskazane powyżej elementy Studium Wykonalności lub innego Dokumentu, Wnioskodawca przygotuje w oparciu o Wytyczne”


Zakres studium wykonalno ci w wietle obowi zuj cych przepis w i wytycznych1

Zakres Studium Wykonalności w świetle obowiązujących przepisów i wytycznych

Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze wodno-ściekowym/dotyczących gospodarki odpadami oraz ochrony powierzchni ziemi (oś priorytetowa I i II) – według MRR – źródło:www.funduszeeuropejskie.gov.pl:

1. Podsumowanie danych na temat przedsięwzięcia

2. Opis istniejącego systemu wodno- ściekowego/ systemu odpadowego

3. Analiza i prognoza popytu

4. Analiza opcji

5. Analiza instytucjonalna przedsięwzięcia

6. Opis projektu

7. Analiza oddziaływania na środowisko

8. Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu

9. Plan finansowania przedsięwzięcia

10. Analiza finansowa

11. Analiza społeczno – ekonomiczna

12. Analiza wrażliwości i ryzyka


Zakres studium wykonalno ci w wietle obowi zuj cych przepis w i wytycznych2

Zakres Studium Wykonalności w świetle obowiązujących przepisów i wytycznych

 • Podsumowanie danych na temat przedsięwzięcia

 • Opis istniejącego systemu wodno – ściekowego

  2.1 Struktura organizacyjna działania systemu wodno – ściekowego

  2.2. Parametry ilościowe i jakościowe wody, ścieków oraz osadów ściekowych w istniejącym systemie

  2.3. Charakterystyka techniczna istniejącego systemu wodno – ściekowego

  2.4. Zgodność działania systemu z wymaganiami polskimi i UE

  2.5. Opis niedoborów jakościowych i ilościowych w stosunku do stanu pożądanego

  2.6. Zakres inwestycji niezbędnych do zniwelowania niedoborów jakościowych i ilościowych systemu, w tym inwestycji odtworzeniowych

  Cel rozdziału: identyfikacja niedoborów ilościowych i jakościowych w stanie obecnym w systemie oraz określenie zakresu koniecznych inwestycji


Zakres studium wykonalno ci w wietle obowi zuj cych przepis w i wytycznych3

Zakres Studium Wykonalności w świetle obowiązujących przepisów i wytycznych

3. Analiza i prognoza popytu

3.1 Uwarunkowania społeczno – gospodarcze realizacji przedsięwzięcia

3.2 Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez gospodarstwa domowe

3.3 Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez przemysł

3.4 Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez podmioty użyteczności publicznej i sektor usługowy

3.5 Bieżący i przyszły popyt łącznie

3.6 Przyszły bilans wody i ścieków

Cel rozdziału: identyfikacja i prognoza popytu na usługi


Zakres studium wykonalno ci w wietle obowi zuj cych przepis w i wytycznych4

Zakres Studium Wykonalności w świetle obowiązujących przepisów i wytycznych

4. Analiza opcji

4.1 Zakres i metodyka analizy

4.2 Charakterystyka rozważanych rozwiązań lokalizacyjnych i technologicznych

4.3 Wskazanie najlepszych rozwiązań spośród rozważanych opcji

Cel rozdziału: analiza możliwych opcji i wybór najkorzystniejszego rozwiązania zniwelowania zidentyfikowanych niedoborów dla określonego popytu


Zakres studium wykonalno ci w wietle obowi zuj cych przepis w i wytycznych5

Zakres Studium Wykonalności w świetle obowiązujących przepisów i wytycznych

5. Analiza instytucjonalna przedsięwzięcia

5.1 Charakterystyka rozważanych opcji w zakresie realizacji inwestycji i eksploatacji majątku

5.2 Analiza SWOT możliwych rozwiązań instytucjonalnych

5.3 Wskazanie najlepszych rozwiązań instytucjonalnych spośród analizowanych opcji instytucjonalnych

Cel rozdziału: analiza i wybór najbardziej optymalnych rozwiązań instytucjonalnych


Zakres studium wykonalno ci w wietle obowi zuj cych przepis w i wytycznych6

Zakres Studium Wykonalności w świetle obowiązujących przepisów i wytycznych

6. Opis projektu

6.1 Zakres rzeczowy projektu

6.2 Opis i charakterystyka wybranej technologii

6.3 Lokalizacja przedsięwzięcia

6.4 Kwalifikowane i niekwalifikowane koszty inwestycyjne wraz ze wskazaniem przyjętej metodyki ich szacowania

6.5 Zbiorcze zestawienie zadań budowlanych

6.6 Rozwiązania konstrukcyjne i warunki prowadzenia budowy

6.7 Sposób zagospodarowania produktów ubocznych

Cel rozdziału: szczegółowe określenie rzeczowe i kosztowe przyjętych rozwiązań realizacji projektu


Zakres studium wykonalno ci w wietle obowi zuj cych przepis w i wytycznych7

Zakres Studium Wykonalności w świetle obowiązujących przepisów i wytycznych

7. Analiza oddziaływania na środowisko

7.1 Sposób wdrożenia przez projekt polityk UE

7.2 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ)

7.3 Spójność przedsięwzięcia z sektorowymi planami i programami związanymi z wdrożeniem polityki wspólnotowej lub przepisów dotyczących gospodarki wodno – ściekowej

7.4 Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

Cel rozdziału: wskazanie zgodności projektu z politykami środowiskowymi i analiza oddziaływania projektu na środowisko naturalne


Zakres studium wykonalno ci w wietle obowi zuj cych przepis w i wytycznych8

Zakres Studium Wykonalności w świetle obowiązujących przepisów i wytycznych

8. Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu

8.1 Struktura wdrażania przedsięwzięcia, zestawienie i harmonogram niezbędnych działań, w tym instytucjonalnych i administracyjnych w celu wdrożenia przedsięwzięcia

8.2. Struktura organizacyjna JRP

8.3. Koszty wdrażania przedsięwzięcia

8.4. Proponowany zakres kontraktów, procedury kontraktowe, harmonogram ogłaszania i podpisywania kontraktów

8.5. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia oraz planu płatności

8.6. Opis struktury organizacyjnej i własnościowej po realizacji przedsięwzięcia

Cel rozdziału: określenie struktury, kosztów wdrażania i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia oraz struktury organizacyjnej


Zakres studium wykonalno ci w wietle obowi zuj cych przepis w i wytycznych9

Zakres Studium Wykonalności w świetle obowiązujących przepisów i wytycznych

9. Plan finansowania przedsięwzięcia

9.1 Struktura i źródła finansowania kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych przedsięwzięcia z podziałem na lata realizacji inwestycji

9.2. Przewidywane sposoby i ocena realności pozyskania zabezpieczeń dla zwrotnych źródeł finansowania inwestycji

Cel rozdziału: przedstawienie źródeł finansowania


Zakres studium wykonalno ci w wietle obowi zuj cych przepis w i wytycznych10

Zakres Studium Wykonalności w świetle obowiązujących przepisów i wytycznych

10. Analiza finansowa

10.1 Przyjęte założenia makroekonomiczne, metodyka analizy

10.2 Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie dla wariantu inwestycyjnego i bezinwestycyjnego, projekcja sprawozdań finansowych

10.3 Założenia do analizy luki finansowej i analizy efektywności

10.4 Obliczenia poziomu wsparcia środkami pomocowymi

10.5 Analiza efektywności przedsięwzięcia, obliczenie NPV i IRR

10.6 Ocena wyników analizy finansowej, sporządzenie analizy wskaźnikowej

Cel rozdziału: prezentacja analizy finansowej – tj. analizy rentowności i trwałości finansowej oraz określenie poziomu wsparcia środkami pomocowymi


Zakres studium wykonalno ci w wietle obowi zuj cych przepis w i wytycznych11

Zakres Studium Wykonalności w świetle obowiązujących przepisów i wytycznych

11. Analiza społeczno – ekonomiczna

11.1 Metodyka analizy

11.2 Analiza społeczno – ekonomicznych kosztów

11.3 Analiza społeczno – ekonomicznych korzyści

11.4 Ekonomiczna stopa zwrotu (ERR) i zaktualizowana ekonomiczna wartość netto (ENPV)

11.5 Skutki przedsięwzięcia dla zatrudnienia

11.6 Niemierzalne korzyści i koszty przedsięwzięcia

Cel rozdział: analiza społecznych kosztów i korzyści realizacji projektu – uzasadnienie ekonomiczne projektu


Zakres studium wykonalno ci w wietle obowi zuj cych przepis w i wytycznych12

Zakres Studium Wykonalności w świetle obowiązujących przepisów i wytycznych

12. Analiza wrażliwości i ryzyka

12.1 Analiza wrażliwości

12.2 Analiza ryzyka

Cel rozdziału: identyfikacja możliwych ryzyk i wrażliwości projektu na zmiany w celu identyfikacji ewentualnych działań korygujących i zaradczych


Algorytm pracy nad studium wykonalno ci

Algorytm pracy nad Studium Wykonalności

 • Analiza otoczenia i stanu istniejącego (analiza danych istniejących)

 • Analiza problemów – przyczyn i skutków

 • Określenie i analiza możliwych rozwiązań

 • Analiza opcji techniczno – lokalizacyjnych wybranego rozwiązania

 • Określenie optymalnego zakresu projektu

 • Analiza instytucjonalna – analiza możliwości wdrożenia

  (analiza danych istniejących)

 • Plan wdrożenia

 • Plan funkcjonowania

 • Analiza uwarunkowań środowiskowych

 • Analiza finansowa

 • Analiza ekonomiczna

 • Analiza wrażliwości i ryzyka


Najbardziej istotne elementy sw

Najbardziej istotne elementy SW

Na podstawie Studium Wykonalności musimy wiedzieć:

 • Kto?

 • Co?

 • Jak?

 • Za ile i z czego?

 • Kiedy?

 • Po co?

  Zamierza zrealizować oraz jak to będzie funkcjonować.


Zasady analizy finansowej i ekonomicznej

Zasady analizy finansowej i ekonomicznej

 • Obowiązujące dokumenty dotyczące sporządzania analizy finansowej i ekonomicznej

 • Główne reguły i zasady dotyczące sporządzania analiz

 • Wymogi związane z okresem programowania 2007-2013


Obowi zuj ce dokumenty dotycz ce sporz dzania analizy finansowej i ekonomicznej

Obowiązujące dokumenty dotyczące sporządzania analizy finansowej i ekonomicznej

 • Podstawa prawna

  • rozporządzenie ogólne 1083/2006

  • rozporządzenie 1083/2006, art. 55:„ (…) Kwalifikowalne wydatki na projekty generujące dochód nie przekraczają bieżącej wartości kosztu inwestycji pomniejszonej o bieżącą wartość dochodu netto z inwestycji w danym okresie odniesienia (…)”

  • część E i H.2 załącznika XXI do rozporządzenia 1828/2006algorytm wyliczania dofinansowania (stosować należy nie tylko dla dużych projektów)


Obowi zuj ce dokumenty dotycz ce sporz dzania analizy finansowej i ekonomicznej1

Obowiązujące dokumenty dotyczące sporządzania analizy finansowej i ekonomicznej

 • Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych: Przewodnik (Fundusz Strukturalny - EFRR, Fundusz Spójności i ISPA); dokument opublikowany w 1997 roku, (tłumaczenie polskie z 2005 roku);

 • Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści (Dokument Roboczy KE nr 4; Okres programowania 2007-2013);

 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód;

 • Dokumenty związane z funduszem/programem;

  • Program operacyjny;

  • Uszczegółowienie programu;

  • Wytyczne dotyczące kwalifikowalności kosztów;

 • Inne ważne.


G wne regu y i zasady dotycz ce sporz dzania analiz

Główne reguły i zasady dotyczące sporządzania analiz

Pojęcie analizy finansowej

 • Analiza mająca na celu pokazanie rentowności projektu.

 • „Celem analizy finansowej jest wykazanie, iż zapewnione środki finansowe będą wystarczające na sfinansowanie kosztów projektu w okresie jego realizacji, a następnie eksploatacji” (zgodnie z wytycznymi).

 • Analiza finansowa ma na celu wykorzystanie danych o prognozowanych przepływach pieniężnych w ramach projektu w celu wyliczenia odpowiednich wskaźników rentowności (stóp zwrotu).

 • Ma odpowiedzieć na pytanie czy projekt wymaga współfinansowania (dotacja UE nie powinna przekraczać kwoty niezbędnej do zapewnienia równowagi finansowej projektu, tak aby uniknąć finansowania w wysokości większej niż to potrzebne).


G wne regu y i zasady dotycz ce sporz dzania analiz1

Główne reguły i zasady dotyczące sporządzania analiz

Cele analizy finansowej w aspekcie funduszy UE

 • Dokonanie oceny finansowej rentowności inwestycji oraz kapitału własnego (krajowego)

 • Określenie właściwego (maksymalnego) wkładu z funduszy

 • Weryfikacja trwałości finansowej projektu


G wne regu y i zasady dotycz ce sporz dzania analiz2

Główne reguły i zasady dotyczące sporządzania analiz

Podstawowe zasady analizy finansowej

 • Jest prowadzona z punktu widzenia podmiotu realizującego projekt, metodą przyrostu (różnica pomiędzy kontynuacją stanu obecnego, a stanem projektowym).

 • Dotyczy przyszłości – musi zostać oparta o założenia.

 • Jest sporządzana w jednostkach pieniężnych [PLN, EUR].

 • Jest oparta o rzeczywiste przepływy środków pieniężnych – cash flow (nie pieniężne pozycje rachunkowe – amortyzacja, rezerwy na pokrycie nieprzewidzianych wydatków – nie mogą być przedmiotem analizy).

 • Analiza kosztów i korzyści – podstawowa metoda analizy.


G wne regu y i zasady dotycz ce sporz dzania analiz3

Główne reguły i zasady dotyczące sporządzania analiz

Pojęcie analizy ekonomicznej

 • Celem analizy ekonomicznej jest ocena oczekiwanego wpływu projektu na obszar społeczno – gospodarczy, na który będzie oddziaływać projekt w okresie realizacji i po jego zakończeniu.

 • Za pomocą analizy ekonomicznej dąży się do sprawdzenia czy inwestycja jest uzasadniona z ogólnospołecznego punktu widzenia.


G wne regu y i zasady dotycz ce sporz dzania analiz4

Główne reguły i zasady dotyczące sporządzania analiz

Podstawowe zasady analizy ekonomicznej

 • przeprowadzona z punktu widzenia całego społeczeństwa, a nie beneficjenta,

 • uwzględnia koszty i korzyści zewnętrzne,

 • uwzględnia wszelkie zniekształcenia o charakterze np. podatkowym, które mają wpływ na rzeczywistość,

 • wskazuje efektywność ekonomiczno-społeczną inwestycji,

 • wymagana dla dużych projektów w pełnym zakresie (przeliczenie na euro), dla mniejszych może mieć charakter analizy jakościowej.


G wne regu y i zasady dotycz ce sporz dzania analiz5

Główne reguły i zasady dotyczące sporządzania analiz

Analiza ekonomiczna – analiza finansowa

 • Analiza finansowakosztów– korzyściokreśla zyskowność (rentowność) projektu.

 • Analiza ekonomicznakosztów– korzyściszacuje wydajność/sprawność.

 • Zbudowana na podstawieanalizy finansowej kosztów– korzyści.

 • Jest odbiciem analizy finansowej, ale w sferze cen ekonomicznych.

 • Analiza ekonomiczna koryguje analizę finansową kosztów-korzyścipoprzez zmianę cen rynkowych na ceny ekonomiczne.


Wymogi zwi zane z okresem programowania 2007 2013

Wymogi związane z okresem programowania 2007-2013

Odniesienie do okresu programowania 2004- 2006

 • Te same zasady obliczania poziomu dofinansowania dla FS i EFRR;

 • Rozróżnienie pomiędzy „projektami dużymi” i projektami nie będącymi projektami dużymi mające na celu uproszczenie analizy

 • Wprowadzenie wymogu sporządzania analizy wrażliwości i ryzyka

 • Definicja „części” przyjętego modelu – założenia, obliczenia, wyniki

 • Skorygowana metoda obliczania luki w finansowaniu:

  • Różnicowaniu polega poziom wydatków kwalifikowanych, a nie poziom dofinansowania,

  • UE finansuje tylko max. 85% luki, a nie 100% luki,

  • Zasadę stosuje się do każdego poziomu dochodów a nie tylko „dochodów znaczących”,


Metody przygotowania studium wykonalno ci dla projekt w generuj cych doch d

Model ekonomiczny (finansowy)

 • Cel: narzędzie decyzyjne - ocenić opłacalność pomysłu, projektu inwestycyjnego, wiarygodność firmy; zbadać spójność zakładanych działań z deklarowanymi do uzyskania celami; narzędzie wewnętrzne, lub jako instrument mający zachęcić bank, inwestora… podmiot przyznający dotację

 • Przejrzysty opis projektu (podmiotu):

  • projektu – jeśli celem jest ocena sensowności inwestycji,

  • podmiotu – jeśli celem jest ocena trwałości inwestycji.

 • Zmienne wejściowe (inputs) zależne i niezależne od podmiotu wyraźnie wyodrębnione i określone.

 • Przejrzysty i uzasadniony ekonomicznie opis mechanizmów - dane wyjściowe przekształcone w zmienne wyjściowe (outputs).


 • Model ekonomiczny finansowy przyk ad

  Model ekonomiczny (finansowy) – przykład

  • Projekt zbudowania sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze całej gminy Głuchułów

  • Cel: narzędzie decyzyjne dla organów decyzyjnych gminy o realizacji (lub nie) inwestycji z wykorzystaniem środków UE

  • Ćwiczenie: zakwalifikować zmienne do jednej z kategorii (1. niezależna zmienna wejściowa, 2. zmienna wejściowa zależna od Gminy, 3. zmienna wynikowa, 4. zmienna nie musi być uwzględniona w modelu:

   • Poziom opłat za odbierane ścieki …?

   • Liczba mieszkańców ?

   • Liczba zakładów przemysłowych?

   • Liczba turystów?

   • Ilość ścieków wytwarzanych przez osobę w gospodarstwie domowym?

   • Ilość pojazdów przejeżdżających przez teren Gminy drogą krajową?

   • Możliwa do uzyskania wartość dofinansowania środkami UE?


  Metody przygotowania studium wykonalno ci dla projekt w generuj cych doch d

  Analiza finansowa


  Analiza finansowa podstawy ekonomiczne

  Analiza finansowa – podstawy ekonomiczne

  Rozróżnienie pomiędzy nakładami, kosztami, wydatkami

  • Aktywa – środki trwałe, należności, gotówka

  • W momencie realizacji inwestycji (zakupu urządzenia, nieruchomości) zamieniamy jedne aktywa na inne, nie występują koszty – chociaż mamy wydatki

  • W rachunkowości - koszty związane ze środkami trwałymi uznaje się dopiero wówczas, kiedy majątek podlega amortyzacji (odpisy amotyzacyjne nie wiążą się z wydatkiem, są niezależne od nakładów na naprawy itp.)


  Etapy prowadzenia analizy finansowej

  Etapy prowadzenia analizy finansowej

  • Określenie założeń do analizy finansowej

  • Ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej – dokonanie oceny finansowej rentowności inwestycji (FNPV/C, FRR/C, FNPV/K, FRR/K)

  • Określenie rzeczywistego (właściwego) poziomu dofinansowania EFRR - metoda luki finansowej

  • Analiza finansowej trwałości projektu (realizacja i eksploatacja)


  Etap 1 za o enia do analizy finansowej

  Etap 1 – założenia do analizy finansowej

  Horyzont czasowy

  • Okres na który prowadzona jest analiza.

  • Dla projektów środowiskowych (na podstawie Wytycznych MRR)

   • Projekty wodno – ściekowe – minimum 25 lat

   • Projekty odpadów stałych – minimum 15 lat


  Etap 1 za o enia do analizy finansowej1

  Etap 1 – założenia do analizy finansowej

  Jednostka miary

  a) Ceny

  • Analiza finansowa może zostać wykonana w cenach stałych (nie uwzględniamy wpływu inflacji na ceny) lub cenach zmiennych.

  • Fakt nie uwzględnienia inflacji nie oznacza, że ceny w całym okresie projekcji pozostaną takie same (np. koszty robocizny).

  • Wpływ PKB na ceny – wzrost PKB wpływa na zmianę struktury popytu.

  • Koszty i przychody operacyjne powinny być wyrażone bez podatku VAT.


  Etap 1 za o enia do analizy finansowej2

  Etap 1 – założenia do analizy finansowej

  b) Czas

  • Wpływy/wypływy dzisiaj są więcej warte niż w przyszłości.

  • Przy ocenie projektów należy uwzględnić wartość pieniądza w czasie - proces zwany dyskontem.

  • PV = FVt / (1+d)t

   d - stopa dyskontowa

   FVt - przepływ w okresie t

   PV – obecna wartość przyszłych przepływów

   gotówkowych w okresie t


  Etap 1 za o enia do analizy finansowej3

  Etap 1 – założenia do analizy finansowej

  Stopa dyskontowa

  Wybór odpowiedniej stopy dyskontowej

  • Dyskonto przyszłych przepływów gotówkowychdaje możliwość oszacowania ich na chwilę obecną.

  • Stopa przy której dyskontuje się przyszłe przepływy gotówkowe jest równa stopie jaką można uzyskać przy alternatywnej inwestycji (tzw. koszt kapitału utraconych możliwości).

  • Standardowo stosowana praktyka polega na użyciu realnej stopy zwrotu (tj. nominalnej stopy zwrotu pomniejszonej o oczekiwaną inflację) z obligacji państwowych o okresie wykupu równym horyzontowi czasowemu projektu.

  • Do sporządzenia analizy finansowej dla funduszy UE przyjmujemy stopę dyskontową podaną przez Instytucję Zarządzającą (5% lub 8%).


  Metody przygotowania studium wykonalno ci dla projekt w generuj cych doch d

  Czynnik czasu

  • W przypadku wielu lat, dyskontowanie się kumuluje, zgodnie z zasadą dla procentu składanego

  • Dzięki stopie dyskontowej możliwe jest sprowadzenie kwot z różnych lat do wspólnego mianownika i dodanie – uzyskując całkowitą wartość dochodów lub kosztów

  Bieżąca wartość

  inwestycji


  Analiza finansowa

  Analiza Finansowa

  Baza do porównania

  • Analizę finansową prowadzimy w stosunku do kontynuacji stanu obecnego.

  • Projekt = stan obecny – stan projektowany.


  Etap 2 ustalenie warto ci wska nik w efektywno ci finansowej

  Etap 2 - Ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej

  Przepływy gotówkowe

  • Przepływy gotówkowe – wpływy/wypływy

  • Przepływy gotówkowe są podstawą określenia wskaźników rentowności

  • Prognoza przyszłych przepływów gotówkowych projektu musi zostać wykonana dla rocznych przedziałów czasowych dla całego horyzontu czasowego.

  • Przyszłe okresy gotówkowe muszą zawierać informacje o przychodach i wydatkach projektu w ujęciu pieniężnym.


  Etap 2 ustalenie warto ci wska nik w efektywno ci finansowej1

  Etap 2 - Ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej

  Finansowe wypływy gotówkowe zawierają:

  • Koszty inwestycyjne

  • Koszty operacyjne

   Wypływy gotówkowe nie zawierają: amortyzacji, rezerw na przyszłe wydatki odtworzeniowe, zobowiązań warunkowych, kosztów utopionych.


  Etap 2 ustalenie warto ci wska nik w efektywno ci finansowej2

  Etap 2 - Ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej

  Finansowe wpływy gotówkowe zawierają:

  • przychody ze sprzedaży produktów i usług;

  • wartość rezydualną.


  Etap 2 ustalenie warto ci wska nik w efektywno ci finansowej3

  Etap 2 - Ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej

  Wartość rezydualna

  Wartość rezydualna - wartość aktywów trwałych na koniec okresu funkcjonowania projektu.

  Wartość rezydualnaprojektu – metody szacowania:

  • Oszacowanie pozostałej wartości (rezydualnej) inwestycjiprzy wykorzystaniuwiedzy i założeń inżynierskich/księgowych.

  • Oszacowanie zdyskontowanych wartościkażdego przyszłego przychodu netto po okresie projekcjioraz na koniec okresu ekonomicznego życia projektu.

  • Bezpośrednie oszacowanie wartości rynkowej inwestycji.


  Etap 2 ustalenie warto ci wska nik w efektywno ci finansowej4

  Etap 2 - Ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej

  Wskaźniki oceny projektu

  Zaktualizowana wartość netto (NPV) – suma bieżących wartości wszystkich przyszłych przepływów gotówkowych.

  NBt – różnica pomiędzy przychodami a kosztami w okresiet , r – stopa dyskontowa.


  Etap 2 ustalenie warto ci wska nik w efektywno ci finansowej5

  Etap 2 - Ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej

  Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)

  • Maksymalna stopa dyskontowa przy której projekt będzie do zaakceptowania (opłacalny).

  • Stopa przy której przepływy gotówkowe dają zerową wartość NPV.

  NBt – różnica pomiędzy przychodami a kosztami w okresiet,r – IRR.


  Etap 2 ustalenie warto ci wska nik w efektywno ci finansowej6

  Etap 2 - Ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej

  Wskaźnik Koszty / Przychody (C/B)

  • Bierzemy pod uwagę sumę zdyskontowanych korzyści oraz wydatki (w okresie projekcji), a nie absolutne wartości.

  Bt- przychody w okresiet,

  Ct - wydatki w okresiet,

  r - stopa dyskontowa.


  Etap 2 ustalenie warto ci wska nik w efektywno ci finansowej7

  Etap 2 - Ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej

  Wskaźniki wymagane

  • FNPV/C – finansowa bieżąca wartość netto inwestycji

  • FRR/C – finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji

  • FNPV/K – finansowa bieżąca wartość netto kapitału własnego/krajowego

  • FRR/K – finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału własnego/krajowego


  Etap 2 ustalenie warto ci wska nik w efektywno ci finansowej8

  Etap 2 - Ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej

  Kryteria wyboru

  (podejście metodologiczne – rynek komercyjny)

  • NPV (FNPV/C; FNPV/K) dodatnie (większe od zera) oznacza, że przychody wygenerowane przez projekt są większe niż wydatki – projekt jest wykonalny, do zaakceptowania.

  • Jeżeli projekt ma IRR (FRR/C; FRR/K)większą niż stopa dyskontowa,która pokrywa koszt kapitału utraconych korzyści, projekt należy uznać za atrakcyjny.

  • Wskaźnik B/C większy od jedności – zdyskontowane przychody z projektu przewyższają zdyskontowane wydatki – projekt jest finansowo wykonalny.


  Etap 2 ustalenie warto ci wska nik w efektywno ci finansowej9

  Etap 2 - Ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej

  Kryteria wyboru

  (aspekt funduszy UE – dokument roboczy nr 4)

  Dla projektu wymagającego wkładu Funduszy wskaźnik FNPV/C powinien mieć wartość ujemną, a FRR/C wartość niższą od stopy dyskontowej użytej w analizie.

  Wymóg powyższy nie ma zastosowania w odniesieniu do inwestycji podlegających zasadom pomocy publicznej.


  Etap 3 okre lenie rzeczywistego w a ciwego poziomu dofinansowania fs

  Etap 3 - Określenie rzeczywistego (właściwego) poziomu dofinansowania FS

  Projekt generujący dochód rozumiany jest zgodnie z art. 55 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ust. 1 jako jakąkolwiek operację obejmującą inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających lub jakakolwiek operację pociągającą za sobą sprzedaż gruntów lub budynków lub dzierżawę gruntów lub najem budynków lub jakiekolwiek inne odpłatne świadczenie usług.


  Etap 3 okre lenie rzeczywistego w a ciwego poziomu dofinansowania fs1

  Etap 3 - Określenie rzeczywistego (właściwego) poziomu dofinansowania FS

  Art. 55 ust. 2 Rozporządzenia

  przyjmuje metodę luki w finansowaniu

  jako podstawę obliczania dotacji UE, przewidując, iż wydatki kwalifikowane nie mogą przekraczać bieżącej wartości kosztu inwestycji pomniejszonej o bieżącą wartość dochodu netto z inwestycji.


  Etap 3 okre lenie rzeczywistego w a ciwego poziomu dofinansowania fs2

  Etap 3 - Określenie rzeczywistego (właściwego) poziomu dofinansowania FS

  Istota „luki w finansowaniu”

  • „luka w finansowaniu” w danym projekcie oznacza zdyskontowaną część kosztu inwestycji, która nie jest pokryta dochodem netto z projektu,

  • „luka” i poziom dofinansowania określany jest przez wzór matematyczny (dokument roboczy nr 4, str. 13),

  • zastosowanie „luki” gwarantuje, iż projekt będzie miał zasoby wystarczające na jego realizację i pozwala uniknąć przyznania nienależnych korzyści odbiorcy pomocy, czyli finansowania projektu w wysokości większej niż to konieczne.


  Etap 3 okre lenie rzeczywistego w a ciwego poziomu dofinansowania fs3

  Etap 3 - Określenie rzeczywistego (właściwego) poziomu dofinansowania FS

  Podstawowe zasady

  • stosuje się do wszystkich projektów, niezależnie od wielkości

  • stosuje się do wszystkich projektów, niezależnie od wielkości dochodu

  • stosuje się jednakowo do wszystkich projektów, niezależnie od funduszu

  • obniża się poziom wydatków kwalifikowanych, a nie stopę dofinansowania


  Etap 3 okre lenie rzeczywistego w a ciwego poziomu dofinansowania fs4

  Etap 3 - Określenie rzeczywistego (właściwego) poziomu dofinansowania FS

  Ustalenie struktury finansowania

  Koszty kwalifikowane + koszty niekwalifikowane = koszty całkowite

  FS + udział własny (środki publiczne) + środki własne na wydatki niekwalifikowane + (kredyt/pożyczka)


  Etap 3 okre lenie rzeczywistego w a ciwego poziomu dofinansowania fs5

  Etap 3 - Określenie rzeczywistego (właściwego) poziomu dofinansowania FS

  1. Wyliczenie stopy luki finansowej, tj.

  • Wyliczenie wartości bieżącej dochodów (przychody – koszty operacyjne + wartość rezydualna)

  • Odniesienie jej do wartości bieżącej inwestycji

   2. Określenie „kwoty decyzji”, tj.

  • Pomnożenie kosztów kwalifikowanych przez stopę luki finansowej

   3. Określenie maks. kwoty dofinansowania:

  • Pomnożenie „kwoty decyzji” przez stopę dofinansowania z priorytetu/działania (najczęściej – 85%)


  Metody przygotowania studium wykonalno ci dla projekt w generuj cych doch d

  Etap 3 - Określenie rzeczywistego (właściwego) poziomu dofinansowania FS

  Luka w finansowaniu, luka finansowa

  - ta część nakładów, której nie da się sfinansować z przyszłych dochodów

  Nakłady: (1500) 1354,6

  Dochód: 803,5

  Luka: 551,1

  Stopa luki: 41%


  Metody przygotowania studium wykonalno ci dla projekt w generuj cych doch d

  Etap 3 - Określenie rzeczywistego (właściwego) poziomu dofinansowania FS

  Wartość kosztów kwalifikowanych 100

  Stopa luki 80%

  Stopa priorytetu 85%

  Wydatki kwalifikowane 80

  Wydatki beneficjenta 32

  Kwota dofinansowania 68


  Metody przygotowania studium wykonalno ci dla projekt w generuj cych doch d

  Etap 3 - Określenie rzeczywistego (właściwego) poziomu dofinansowania FS

  • Beneficjent musi ponieść 15% wydatków kwalifikowanych (czyli luki finansowej) oraz 100% wydatków wykraczających poza lukę

  • Przykład:

   • Wartość projektu: 100 mln euro

   • Stopa luki finansowej 70%

   • Wydatki kwalifikowane 70 mln euro, wydatki niekwalifikowane 30 mln euro

   • Stopa dofinansowania priorytetu/działania: 85% (Dofinansowanie = 100 mln * 70% * 85% = 59,5 mln)


  Metody przygotowania studium wykonalno ci dla projekt w generuj cych doch d

  Podstawowe zasady

  • Wszystkie projekty mają jednakowy poziom dofinansowania odnoszący się do wydatków kwalifikowanych; poziom ten jest odzwierciedlony w tabelach finansowych programu / działania.

  • Każdy projekt ma indywidualnie wyliczaną „kwotę decyzji”, zależną od dochodów – która określa maksymalny poziom wydatków kwalifikowanych.

  • Wydatki wykraczające poza lukę finansową nie są kwalifikowane (nie podlegają dofinansowaniu).


  Metody przygotowania studium wykonalno ci dla projekt w generuj cych doch d

  Definicje pojęć

  • Dochód, dochód netto

   • Obejmuje wyłącznie koszty i przychody o charakterze finansowym (cash flow, ujęcie kasowe) oraz tzw. wartość rezydualną

   • Jest różnicą pomiędzy przychodami a kosztami operacyjnymi (wprawdzie w wersji angielskiej są ‘revenue generating projects’, ale poziom dofinansowania jest obniżany wyłącznie w przypadku wystąpienia dochodu, nie przychodu)

   • Wyliczany jest dla projektu, a nie dla całego przedsięwzięcia

   • Nie jest dochodem w rozumieniu ustawy o rachunkowości

   • Najbliższe pojęcie: wartość bieżąca salda przepływów pieniężnych


  Metody przygotowania studium wykonalno ci dla projekt w generuj cych doch d

  Definicje pojęć

  • Kwota decyzji

   • „Kwota do której stosowana jest stopa współfinansowania” (dla dużych projektów – art. 41 ust. 2).

   • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych dla projektu, powstała po zastosowaniu stopy luki finansowej do kwoty kosztów kwalifikowanych.


  Metody przygotowania studium wykonalno ci dla projekt w generuj cych doch d

  Definicje pojęć

  Wydatki kwalifikowane (art. 55 ust. 2)

  „ Kwalifikowalne wydatki na projekty generujące dochód nie przekraczają bieżącej wartości kosztu inwestycji pomniejszonej o bieżącą wartość dochodu netto z inwestycji”

  • Odnoszą się do wartości zdyskontowanej: ponieważ inwestycja zazwyczaj realizowana może być przez kilka lat, zazwyczaj wartość wydatków kwalifikowanych (wartość bieżąca) jest niższa niż wartość kwalifikowanych kosztów inwestycji.

  • Wykorzystuje się je wyłącznie dla wyliczenia poziomu luki finansowej (w %).

  • Praktyczne zastosowanie art. 55 odnosi się do „kwoty decyzji”.


  Metody przygotowania studium wykonalno ci dla projekt w generuj cych doch d

  Wyliczenie poziomu luki finansowej

  • Brane są pod uwagę zarówno koszty niekwalifikowane,jak i kwalifikowane (w tym poniesione poza okresem kwalifikowalności),

  • Brane są pod uwagę wyłącznie elementy związane z przepływami finansowymi oraz wartość rezydualną, nie bierze się pod uwagę tworzonych rezerw, w szczególności rezerwy wykonania, gdyż nie wiążą się bezpośrednio z wydatkowaniem środków (chyba, że są to wydatki dotyczące gwarancji, zabezpieczeń, itp.)

  • Finansowa stopa dyskontowa 5% w cenach stałych (stopa rzeczywista), 8% w bieżących (stopa nominalna)

  • Analizę przeprowadza się dla projektu


  Metody przygotowania studium wykonalno ci dla projekt w generuj cych doch d

  Wyliczenie poziomu luki finansowej

  • Okres odniesienia przyjęty na potrzeby analizy rozumiany jest jako okres, za który należy sporządzić prognozę przepływów pieniężnych generowanych przez projekt, licząc od roku poniesienia pierwszych wydatków związanych z faktyczną realizacją projektu.

  • Okresy odniesienia w sektorach:

   • Gospodarka wodno-ściekowa – min. 25 lat

   • Odpady – min. 15 lat

   • Energetyka 15-25 lat

   • Koleje – 30 lat

   • Porty morskie i lotnicze – 25 lat

   • Drogi 25-30 lat

   • Przemysł – 10 lat


  Metody przygotowania studium wykonalno ci dla projekt w generuj cych doch d

  Wyliczenie poziomu luki finansowej

  • Najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne (stopa wzrostu PKB, wskaźnik inflacji, stopa realnego wzrostu płac) powinny być oparte o ujednolicone pomiędzy projektami założenia

  • VAT powinien być uwzględniony zgodnie z zasadami jego kwalifikowalności (tj. pomimo, że inne wydatki niekwalifikowane są uwzględniane, VAT odzyskiwalny nie jest uwzględniany)

  • W przypadku odrębnego operatora i właściciela infrastruktury, dokonuje się skonsolidowanej analizy

  • Wspólna luka, możliwe odrębne założenia, dla projektów grupowych


  Metody przygotowania studium wykonalno ci dla projekt w generuj cych doch d

  Inwestycje modernizacyjne

  • Dochodem jest wyłącznie różnica pomiędzy dochodami w ramach obecnie istniejącej infrastruktury (wariant „0”) a dochodami po zrealizowaniu inwestycji

  • Na dochód wpływają zarówno zmiany przychodów, jak i zmiany kosztów operacyjnych

  • Przykład (ceny stałe) (wariant 0, inwestycyjny, projekt):


  Metody przygotowania studium wykonalno ci dla projekt w generuj cych doch d

  Wyliczenie poziomu dofinansowania – przykład

  • Koszty całkowite (bez rezerwy wykonania) = 1500

  • Koszty kwalifikowane (bez rezerwy wyk.) = 1200

  • Rezerwa wykonania = 10% * 1200 = 120

  • Stopa luki = 58,82% (z poprzednich wyliczeń)

  • Kwota decyzji = 58,82% * 1320 = 776

  • Stopa dofinansowania dla działania = 70%

  • Kwota dofinansowania = 70% * 776 = 543


  Metody przygotowania studium wykonalno ci dla projekt w generuj cych doch d

  Przykład

  • Okres odniesienia – 3 lata (dla łatwego rachunku)

  • Moment sporządzania analizy – 2007 r.

  • Wartość rezydualna (2009) – 100

  • Stopa dyskontowa – 5%

  • Tylko 80% nakładów jest kosztem kwalifikowanym (koszt kwalifikowany w nawiasie w tabeli poniżej)


  Metody przygotowania studium wykonalno ci dla projekt w generuj cych doch d

  Przykład


  Etap 4 analiza finansowej trwa o ci projektu

  Etap 4 Analiza finansowej trwałości projektu

  Analiza zasobów finansowych

  • Należy wykazać, iż założone źródła finansowania projektu wystarczą na pokrycie wszystkich wydatków dotyczących projektu w okresie realizacji i eksploatacji.

  • Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych beneficjenta/ projektu.


  Etap 4 analiza finansowej trwa o ci projektu1

  Etap 4 Analiza finansowej trwałości projektu

  Analiza sytuacji finansowej beneficjenta

  • Analiza historycznych sprawozdańfinansowych beneficjenta,

  • Prognoza sprawozdań finansowych beneficjenta.


  Metody przygotowania studium wykonalno ci dla projekt w generuj cych doch d

  Arkusz kalkulacyjny (np. Excel)

  • Podstawowe narzędzie pozwalające dokonać obliczeń w trakcie oceny analizy finansowej przedsięwzięcia

  • Możliwość dokonywania jednoczesnych operacji nawet na tysiącach wierszy i szybkiego poprawienia w przypadku zmiany założeń

  • Dobry model:

   • Ma wyraźnie wyodrębnione założenia (najlepiej w odrębnym arkuszu lub arkuszach) i wskazane komórki, w których wprowadza się dane

   • Automatycznie dokonuje aktualizacji w przypadku zmian kluczowych danych wejściowych

   • Pozwala w przejrzysty sposób prześledzić mechanizm i formuły obliczeń (ma jasno opisane wiersze i kolumny, zawiera niezbędne komentarze itp.)

   • W wyraźny sposób uwzględnia ryzyko


  Metody przygotowania studium wykonalno ci dla projekt w generuj cych doch d

  Analiza finansowa - Podsumowanie

  • Analiza projektu powinna się opierać na w miarę realistycznym modelu ekonomicznym (finansowym), który powinien starać się objąć najistotniejsze czynniki wpływające na projekt; ze względu na zróżnicowanie projektów, tylko bardzo podobne projekty mogą opierać się o identyczny model.

  • Na wynik ma wpływ czynnik czasu.

  • Przy ocenie modelu należy sprawdzić w szczególności tendencję do zbytniego optymizmu.

  • Przejrzysty model powinien prześledzić przyjęte założenia i ich kompletność.

  • Prognozy ekonomiczne mające wpływ na wynik będą obarczone ryzykiem – jeśli w przyszłości się niedokładnie sprawdzą, nie będzie to świadczyło, że są nieprawidłowe.


  Metody przygotowania studium wykonalno ci dla projekt w generuj cych doch d

  Analiza ekonomiczna


  Etapy prowadzenia analizy ekonomicznej

  Etapy prowadzenia analizy ekonomicznej

  1. Określenie założeń do analizy ekonomicznej.

  2. Przejście z cen rynkowych na ceny ekonomiczne.

  3. Określenie wskaźników oceny ekonomicznej projektu (wskaźników efektywności – ENPV, ERR).

  4. Inne metody analizy ekonomicznej – analiza wielokryterialna, analiza jakościowa.


  Etap 1 za o enia do analizy ekonomicznej

  Etap 1 – założenia do analizy ekonomicznej

  Metoda analizy ekonomicznej

  • Określenie zakresu/metody analizy ekonomicznej:

   • analiza kosztów i korzyści,

   • analiza wielokryterialna,

   • analiza jakościowa.


  Etap 1 za o enia do analizy ekonomicznej1

  Etap 1 – założenia do analizy ekonomicznej

  Horyzont czasowy

  • Okres, na który prowadzona jest analiza:

   • Zgodny z okresem prowadzenia analizy finansowej.


  Etap 1 za o enia do analizy ekonomicznej2

  Etap 1 – założenia do analizy ekonomicznej

  Jednostka miary

  • Analiza kosztów i korzyści:

   • określana w jednostkach pieniężnych [PLN, EUR], w cenach stałych.

  • Analiza wielokryterialna:

   • przypisanie do zmiennych ocen punktowych i wag oraz określenie wpływu (ocena punktowa x waga).

    c) Analiza jakościowa:

   • forma opisowa;

   • w miarę możliwości dążymy do kwantyfikacji efektów (korzyści) w jednostkach naturalnych.


  Etap 1 za o enia do analizy ekonomicznej3

  Etap 1 – założenia do analizy ekonomicznej

  b) Czas

  • Przy ocenie projektów należy uwzględnić wartość pieniądza w czasie - proces zwany dyskontem (dla analizy ekonomicznej metodą kosztów i korzyści wyrażonej w jednostkach pieniężnych).

  • PV = FVt / (1+d)t

   d - stopa dyskontowa,

   FVt - przepływ w okresie t,

   PV – obecna wartość przyszłych przepływów

   gotówkowych w okresie t.


  Etap 1 za o enia do analizy ekonomicznej4

  Etap 1 – założenia do analizy ekonomicznej

  Stopa dyskontowa

  Wybór odpowiedniej stopy dyskontowej – Społeczna stopa dyskontowa

  • Wartość na poziomie równym lub wyższej od finansowej stopy dyskontowej.

  • KE sugeruje społeczną stopę dyskontową na poziomie 5,5% dla Państw objętych pomocą Funduszu Spójności.

  • Do sporządzenia analizy ekonomicznej dla funduszy UE przyjmujemy stopę dyskontową podaną przez Instytucję Zarządzającą.


  Etap 2 od cen rynkowych do cen ekonomicznych

  Etap 2 – od cen rynkowych do cen ekonomicznych

  Od ceny rynkowej do ceny ekonomicznej

  Aby przekształcić ceny rynkowe na ceny ekonomiczne należy dokonać następujących korekt:

  • fiskalnych,

  • zewnętrznych,

  • uwzględniających zniekształcenia rynku.


  Etap 2 korekty fiskalne

  Etap 2 - Korekty fiskalne

  • Korekty te mają na celu eliminacje z przepływów finansowych pozycji, które stanowią przepływ pomiędzy beneficjentem, a budżetem publicznym.

  • Korekty fiskalnepoleją na eliminacji z przepływów:

   • podatków pośrednich – VAT, także w sytuacji gdy VAT jest pozycją kosztową;

   • subwencji oraz innych transferów płatności, subwencji na pracowników.


  Etap 2 korekty zewn trzne

  Etap 2 - Korekty zewnętrzne

  • Korekty mające na celu ustalenie wartości korzyści i kosztów zewnętrznych nie ustalonych w analizie finansowej.

  • Należy dążyć do uwzględnienia wszystkich kosztów lub korzyści społecznych jakie przechodzą z analizowanego projektu na inne podmioty.

  • Dążymy do wyrażenia kosztów/korzyści zewnętrznych wjednostkach pieniężnych.


  Etap 2 korekty zewn trzne przyk ady spo eczne korzy ci zewn trzne

  Etap 2 - Korekty zewnętrzne – przykładySpołeczne korzyści zewnętrzne

  • Niższy stopień ładunków zanieczyszczeń kierowanych do wód.

  • Wydłużenie przewidywanej długości życia dzięki poprawie wyposażenia obiektów ochrony zdrowia w sprzęt medyczny.

  • Powstanie nowych podmiotów gospodarczych.

  • Powstanie nowych miejsc pracy.

  • Wzrost liczby ludzi z wyższym wykształceniem w regionie/kraju.


  Etap 2 korekty zewn trzne przyk ady spo eczne koszty zewn trzne

  Etap 2 - Korekty zewnętrzne – przykładySpołeczne koszty zewnętrzne

  • Utrata produkcji rolnej z tytułu odmiennego przeznaczenia ziemi;

  • Wzrost kosztów usuwania ścieków;

  • Zajęcie danej powierzchni pod zakład unieszkodliwiania odpadów.


  Etap 2 uwzgl dnienie zniekszta ce rynku

  Etap 2 - Uwzględnienie zniekształceń rynku

  • Ceny rynkowe są ustalone na podstawie danych z niedoskonałych rynków; nie odzwierciedlają faktycznej wartości lub poniesionych kosztów.

  • Niedoskonałość cenowa może wystąpić w przypadku:

   1. Produktów (wyroby/towary) – rynekmiędzynarodowy/krajowy.

   2. Płac(płaca minimalna).

   3. Ziemi/gruntów.


  Etap 3 okre lenie wska nik w efektywno ci

  Etap 3 – Określenie wskaźników efektywności

  Projekt jest ekonomicznie uzasadniony gdy:

  • ENPVjest dodatnie (większe od zera);

  • EIRRjest większa niż stopa dyskontowa;

  • Wskaźnik B/C większy od jedności.


  Etap 4 inne metody analizy ekonomicznej

  Etap 4 - Inne metody analizy ekonomicznej

  Analiza wielokryterialna

  • Metoda analizy uwzględniająca zmienne, których nie można ująć w pełnej analizie ekonomicznej – trudne do wyrażenia w jednostkach pieniężnych.

  • Odnosi się do wartościowania celów projektu.


  Etap 4 inne metody analizy ekonomicznej1

  Etap 4 - Inne metody analizy ekonomicznej

  Analiza wielokryterialna - Etapy analizy

  • Wyrażenie celów projektu w zmiennych mierzalnych.

  • Przypisanie celom projektu wag.

  • Określenie kryteriów oceny.

  • Oszacowanie skutków interwencji – przeprowadzenie oceny punktowej poszczególnych celów.

  • Określenie wpływu – iloczyn oceny punktowej i przyjętych wag.

  • Zsumowanie ocen punktowych.


  Metody przygotowania studium wykonalno ci dla projekt w generuj cych doch d

  Analiza wrażliwości i ryzyka

  • Zgodnie z art.. 40 lit e Rozporządzenia 1083/2006 w przypadku „dużych projektów” należy dokonać oceny ryzyka – przeprowadzić analizę wrażliwości i ryzyka.

  • Analiza wrażliwości i ryzyka dla inwestycji finansowanych z dotacji powinna być wykonana w odniesieniu do analizy trwałości finansowej

  • Zalecane są metody analizy:

  • Analiza wrażliwości powinna zbadać zmiany w saldach środków pieniężnych spowodowane zmianą istotnych parametrów; beneficjent powinien przeliczyć model uwzględniając różne scenariusze makroekonomicze – podstawowy i pesymistyczny.

  • Analiza ryzyka powinna mieć charakter jakościowy, gdzie ocenia się prawdopodobieństwo faktycznego wystąpienia danego ryzyka (niskie, średnie i wysokie) i określić okoliczności, które wywołają określoną sytuację


  Metody przygotowania studium wykonalno ci dla projekt w generuj cych doch d

  Dziękuję za uwagęAgencja EUROPOMOCtel. (22) 815 38 34 tel. kom. 0501 222 210e-mail: biuro@agencjaeuropomoc.plwww.agencjaeuropomoc.pl

  105


 • Login