METODY PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI
Download
1 / 105

METODY PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW GENERUJĄCYCH DOCHÓD - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

METODY PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW GENERUJĄCYCH DOCHÓD W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO WRAZ Z METODAMI I TECHNIKAMI WERYFIKACJI ANALIZ FINANSOWYCH PROJEKTU Warszawa, marzec 2008. Plan prezentacji. Dzień 1

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' METODY PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW GENERUJĄCYCH DOCHÓD ' - kort


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

METODY PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI

DLA PROJEKTÓW GENERUJĄCYCH DOCHÓD

W PROGRAMIE OPERACYJNYM

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

WRAZ Z METODAMI I TECHNIKAMI WERYFIKACJI

ANALIZ FINANSOWYCH PROJEKTU

Warszawa, marzec 2008


Plan prezentacji
Plan prezentacji

Dzień 1

 • Przygotowanie Studium Wykonalności jako załącznika do wniosku o dofinansowanie

 • Zakres Studium Wykonalności w świetle obowiązujących przepisów i wytycznych

 • Zasady analizy ekonomicznej i finansowej

 • Rola analizy finansowej i ekonomicznej w przygotowaniu przedsięwzięć do Funduszu Spójności


Plan prezentacji1
Plan prezentacji

Dzień 2

 • Wpływ analizy finansowej na pozostałe aspekty przedsięwzięcia

 • Współpraca wnioskodawcy i IW z konsultantem

  w procesie opracowania Studium Wykonalności

 • Weryfikacja i opiniowanie Studium Wykonalności

 • Techniki weryfikacji analizy finansowej Studium Wykonalności

 • Podsumowanie

 • Pytania


Przygotowanie studium wykonalno ci jako za cznika do winsoku o dofinansowanie
Przygotowanie Studium Wykonalności jako załącznika do winsoku o dofinansowanie

 • Definicja i podstawowe zasady przygotowania Studium Wykonalności

 • Zależność Studium Wykonalności i wniosku aplikacyjnego

 • Studium Wykonalności jako załącznik do obowiązującego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO IiŚ

 • Elementy Studium Wykonalności, które należy ująć we wniosku

 • Aktualizacja dokumentów


Definicja i podstawowe zasady przygotowania sw
Definicja i podstawowe zasady przygotowania SW winsoku o dofinansowanie

Co to jest Studium Wykonalności?

Celem studium wykonalności jest:

 • określenie metod i zakresu rozwiązania zidentyfikowanych problemów

 • weryfikacja szans urzeczywistnienia projektu

 • weryfikacja jego późniejszego funkcjonowania.


Definicja i podstawowe zasady przygotowania sw1
Definicja i podstawowe zasady przygotowania SW winsoku o dofinansowanie

Wykonanie studium wykonalności jest niezbędne dla każdego projektu inwestycyjnego ponieważ:

 • Pozwala na diagnozę rzeczywistych problemów i identyfikację rozwiązań prowadzących do ich rozwiązania.

 • Uzasadnia wybór opcji, której realizacja doprowadzi do rozwiązania zdiagnozowanych problemów.

 • Umożliwia określenie właściwego zakresu rzeczowego projektu i wskazuje, które z proponowanych rozwiązań jest najlepsze z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia.

 • Pozwala na analizę i wybór optymalnych rozwiązań instytucjonalnych.

 • Wykazuje finansową i administracyjną wykonalność oraz trwałość projektu.

 • Analizuje wykonalność projektu pod względem środowiskowym.

 • Określa korzyści możliwe do uzyskania przez beneficjenta.


Definicja i podstawowe zasady przygotowania sw2
Definicja i podstawowe zasady przygotowania SW winsoku o dofinansowanie

Studium Wykonalności

Próba zdefiniowania pojęcia, w aspekcie projektów aplikujących do dofinansowania ze środków UE


Definicja i podstawowe zasady przygotowania sw3
Definicja i podstawowe zasady przygotowania SW winsoku o dofinansowanie

Studium wykonalności umożliwia zbadanie wszelkich uwarunkowań projektu:

 • Technicznych: co trzeba zbudować i czy to się da to zbudować?

 • Organizacyjnych: czy ma kto zorganizować projekt?

 • Prawnych: od strony administracyjnej, zagospodarowania przestrzennego, własności nieruchomości.

 • Finansowych: ile to kosztuje i jakie są źródła sfinansowania? Kto i jak to utrzyma?

 • Ekonomicznych jakie są koszty i korzyści dla społeczeństwa?

 • Środowiskowych czy jest to wykonalne pod względem środowiskowym?


Definicja i podstawowe zasady przygotowania sw4
Definicja i podstawowe zasady przygotowania SW winsoku o dofinansowanie

Cele i funkcja Studium Wykonalności

 • wewnętrzne (dla inwestora):

  • wybór najlepszego wariantu realizacji inwestycji i optymalizacja jego zakresu;

  • sprawdzenie, czy przy wybranej technologii/założeniach projekt jest wykonalny;

  • przy nastawieniu komercyjnym - możliwość podjęcia decyzji, czy projekt w ogóle realizować (czy jest na tyle opłacalny).

 • zewnętrzne (dla instytucji oceniającej):

  • umożliwienie wyboru efektywniejszych rozwiązań;

  • sprawdzenie czy przy projekt jest wykonalny, czy nie ma ryzyka utraty płynności finansowej na etapie realizacji i eksploatacji;

  • weryfikacja stopnia przygotowania projektu i wykonalności założonego harmonogramu;

  • optymalizacja wysokości dotacji i rozdysponowania środków finansowanych pomiędzy projekty.


Definicja i podstawowe zasady przygotowania sw5
Definicja i podstawowe zasady przygotowania SW winsoku o dofinansowanie

 • Kiedy przygotowujemy Studium Wykonalności?

 • Studium Wykonalności, a Wstępne Studium Wykonalności


Definicja i podstawowe zasady przygotowania sw6
Definicja i podstawowe zasady przygotowania SW winsoku o dofinansowanie

Podstawowe zasady przygotowania SW

 • Zachowanie celów przygotowania SW

 • Rzetelność i wiarygodność prezentowanych informacji – źródła danych

 • Spójność i logiczność analizy oraz prezentacji materiału

 • Zachowanie wymogów dla danego Programu operacyjnego, Działania


Zale no studium wykonalno ci i wniosku aplikacyjnego
Zależność Studium Wykonalności i wniosku aplikacyjnego winsoku o dofinansowanie

 • Wniosek o dofinansowanie jest wtórny w stosunku do Studium Wykonalności

 • Studium Wykonalności przygotowujemy na wcześniejszym etapie projektu – musi ono być sporządzone dla tego samego zakresu projektu, ale poszczególne wartości finansowe mogą się różnić w pewnych granicach

 • Przyjmuje się, iż Studium Wykonalności powinno się wykonywać, jako wersja ostateczna, gdy założenia projektu różnią się od wersji realizowanej o 15-25%.

 • Doświadczenia ZPORR


Studium Wykonalności jako załącznik do obowiązującego o wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO IiŚ

 • Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach PO IiŚ – określony jako Załącznik XXI do rozporządzenia wykonawczego 1828/2006 – inwestycje w infrastrukturę (gdy nie ma pomocy publicznej)

 • Ten sam formularz Wniosku dla dużych projektów i projektów nie będących projektami dużymi


Studium Wykonalności jako załącznik do obowiązującego o wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO IiŚ

 • Analiza finansowo – ekonomiczna (analiza kosztów i korzyści) jako dodatkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie, który podlega aktualizacji i jest zgodny z danymi we Wniosku

 • Zgodność wniosku ze Studium Wykonalności (analizą kosztów i korzyści)


Elementy studium wykonalno ci kt re nale y uj we wniosku
Elementy Studium Wykonalności, które należy ująć we wniosku

Pozycje wniosku wynikające bezpośrednio ze Studium Wykonalności

(analizy kosztów i korzyści):

 • Punkt C – Wyniki Studium Wykonalności

 • Punkt E

 • Analiza finansowa

 • Analiza społeczno – gospodarcza

 • Analiza ryzyka i wrażliwości


Aktualizacja dokument w
Aktualizacja dokumentów wniosku

Kiedy istnieje potrzeba aktualizacji Studium Wykonalności, jako załącznika do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO IiŚ?


Zakres studium wykonalno ci w wietle obowi zuj cych przepis w i wytycznych
Zakres Studium Wykonalności w świetle obowiązujących przepisów i wytycznych

Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (opracowanie MRR):

 • Definicja celów projektu;

 • Identyfikacja projektu;

 • Analiza wykonalności i rozwiązań alternatywnych;

 • Analiza finansowa;

 • Analiza kosztów i korzyści;

 • Analiza wrażliwości i ryzyka.

  „Jeżeli Instytucja Zarządzająca nie określi tego inaczej wskazane powyżej elementy Studium Wykonalności lub innego Dokumentu, Wnioskodawca przygotuje w oparciu o Wytyczne”


Zakres studium wykonalno ci w wietle obowi zuj cych przepis w i wytycznych1
Zakres Studium Wykonalności w świetle obowiązujących przepisów i wytycznych

Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze wodno-ściekowym/dotyczących gospodarki odpadami oraz ochrony powierzchni ziemi (oś priorytetowa I i II) – według MRR – źródło:www.funduszeeuropejskie.gov.pl:

1. Podsumowanie danych na temat przedsięwzięcia

2. Opis istniejącego systemu wodno- ściekowego/ systemu odpadowego

3. Analiza i prognoza popytu

4. Analiza opcji

5. Analiza instytucjonalna przedsięwzięcia

6. Opis projektu

7. Analiza oddziaływania na środowisko

8. Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu

9. Plan finansowania przedsięwzięcia

10. Analiza finansowa

11. Analiza społeczno – ekonomiczna

12. Analiza wrażliwości i ryzyka


Zakres studium wykonalno ci w wietle obowi zuj cych przepis w i wytycznych2
Zakres Studium Wykonalności w świetle obowiązujących przepisów i wytycznych

 • Podsumowanie danych na temat przedsięwzięcia

 • Opis istniejącego systemu wodno – ściekowego

  2.1 Struktura organizacyjna działania systemu wodno – ściekowego

  2.2. Parametry ilościowe i jakościowe wody, ścieków oraz osadów ściekowych w istniejącym systemie

  2.3. Charakterystyka techniczna istniejącego systemu wodno – ściekowego

  2.4. Zgodność działania systemu z wymaganiami polskimi i UE

  2.5. Opis niedoborów jakościowych i ilościowych w stosunku do stanu pożądanego

  2.6. Zakres inwestycji niezbędnych do zniwelowania niedoborów jakościowych i ilościowych systemu, w tym inwestycji odtworzeniowych

  Cel rozdziału: identyfikacja niedoborów ilościowych i jakościowych w stanie obecnym w systemie oraz określenie zakresu koniecznych inwestycji


Zakres studium wykonalno ci w wietle obowi zuj cych przepis w i wytycznych3
Zakres Studium Wykonalności w świetle obowiązujących przepisów i wytycznych

3. Analiza i prognoza popytu

3.1 Uwarunkowania społeczno – gospodarcze realizacji przedsięwzięcia

3.2 Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez gospodarstwa domowe

3.3 Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez przemysł

3.4 Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez podmioty użyteczności publicznej i sektor usługowy

3.5 Bieżący i przyszły popyt łącznie

3.6 Przyszły bilans wody i ścieków

Cel rozdziału: identyfikacja i prognoza popytu na usługi


Zakres studium wykonalno ci w wietle obowi zuj cych przepis w i wytycznych4
Zakres Studium Wykonalności w świetle obowiązujących przepisów i wytycznych

4. Analiza opcji

4.1 Zakres i metodyka analizy

4.2 Charakterystyka rozważanych rozwiązań lokalizacyjnych i technologicznych

4.3 Wskazanie najlepszych rozwiązań spośród rozważanych opcji

Cel rozdziału: analiza możliwych opcji i wybór najkorzystniejszego rozwiązania zniwelowania zidentyfikowanych niedoborów dla określonego popytu


Zakres studium wykonalno ci w wietle obowi zuj cych przepis w i wytycznych5
Zakres Studium Wykonalności w świetle obowiązujących przepisów i wytycznych

5. Analiza instytucjonalna przedsięwzięcia

5.1 Charakterystyka rozważanych opcji w zakresie realizacji inwestycji i eksploatacji majątku

5.2 Analiza SWOT możliwych rozwiązań instytucjonalnych

5.3 Wskazanie najlepszych rozwiązań instytucjonalnych spośród analizowanych opcji instytucjonalnych

Cel rozdziału: analiza i wybór najbardziej optymalnych rozwiązań instytucjonalnych


Zakres studium wykonalno ci w wietle obowi zuj cych przepis w i wytycznych6
Zakres Studium Wykonalności w świetle obowiązujących przepisów i wytycznych

6. Opis projektu

6.1 Zakres rzeczowy projektu

6.2 Opis i charakterystyka wybranej technologii

6.3 Lokalizacja przedsięwzięcia

6.4 Kwalifikowane i niekwalifikowane koszty inwestycyjne wraz ze wskazaniem przyjętej metodyki ich szacowania

6.5 Zbiorcze zestawienie zadań budowlanych

6.6 Rozwiązania konstrukcyjne i warunki prowadzenia budowy

6.7 Sposób zagospodarowania produktów ubocznych

Cel rozdziału: szczegółowe określenie rzeczowe i kosztowe przyjętych rozwiązań realizacji projektu


Zakres studium wykonalno ci w wietle obowi zuj cych przepis w i wytycznych7
Zakres Studium Wykonalności w świetle obowiązujących przepisów i wytycznych

7. Analiza oddziaływania na środowisko

7.1 Sposób wdrożenia przez projekt polityk UE

7.2 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ)

7.3 Spójność przedsięwzięcia z sektorowymi planami i programami związanymi z wdrożeniem polityki wspólnotowej lub przepisów dotyczących gospodarki wodno – ściekowej

7.4 Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

Cel rozdziału: wskazanie zgodności projektu z politykami środowiskowymi i analiza oddziaływania projektu na środowisko naturalne


Zakres studium wykonalno ci w wietle obowi zuj cych przepis w i wytycznych8
Zakres Studium Wykonalności w świetle obowiązujących przepisów i wytycznych

8. Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu

8.1 Struktura wdrażania przedsięwzięcia, zestawienie i harmonogram niezbędnych działań, w tym instytucjonalnych i administracyjnych w celu wdrożenia przedsięwzięcia

8.2. Struktura organizacyjna JRP

8.3. Koszty wdrażania przedsięwzięcia

8.4. Proponowany zakres kontraktów, procedury kontraktowe, harmonogram ogłaszania i podpisywania kontraktów

8.5. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia oraz planu płatności

8.6. Opis struktury organizacyjnej i własnościowej po realizacji przedsięwzięcia

Cel rozdziału: określenie struktury, kosztów wdrażania i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia oraz struktury organizacyjnej


Zakres studium wykonalno ci w wietle obowi zuj cych przepis w i wytycznych9
Zakres Studium Wykonalności w świetle obowiązujących przepisów i wytycznych

9. Plan finansowania przedsięwzięcia

9.1 Struktura i źródła finansowania kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych przedsięwzięcia z podziałem na lata realizacji inwestycji

9.2. Przewidywane sposoby i ocena realności pozyskania zabezpieczeń dla zwrotnych źródeł finansowania inwestycji

Cel rozdziału: przedstawienie źródeł finansowania


Zakres studium wykonalno ci w wietle obowi zuj cych przepis w i wytycznych10
Zakres Studium Wykonalności w świetle obowiązujących przepisów i wytycznych

10. Analiza finansowa

10.1 Przyjęte założenia makroekonomiczne, metodyka analizy

10.2 Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie dla wariantu inwestycyjnego i bezinwestycyjnego, projekcja sprawozdań finansowych

10.3 Założenia do analizy luki finansowej i analizy efektywności

10.4 Obliczenia poziomu wsparcia środkami pomocowymi

10.5 Analiza efektywności przedsięwzięcia, obliczenie NPV i IRR

10.6 Ocena wyników analizy finansowej, sporządzenie analizy wskaźnikowej

Cel rozdziału: prezentacja analizy finansowej – tj. analizy rentowności i trwałości finansowej oraz określenie poziomu wsparcia środkami pomocowymi


Zakres studium wykonalno ci w wietle obowi zuj cych przepis w i wytycznych11
Zakres Studium Wykonalności w świetle obowiązujących przepisów i wytycznych

11. Analiza społeczno – ekonomiczna

11.1 Metodyka analizy

11.2 Analiza społeczno – ekonomicznych kosztów

11.3 Analiza społeczno – ekonomicznych korzyści

11.4 Ekonomiczna stopa zwrotu (ERR) i zaktualizowana ekonomiczna wartość netto (ENPV)

11.5 Skutki przedsięwzięcia dla zatrudnienia

11.6 Niemierzalne korzyści i koszty przedsięwzięcia

Cel rozdział: analiza społecznych kosztów i korzyści realizacji projektu – uzasadnienie ekonomiczne projektu


Zakres studium wykonalno ci w wietle obowi zuj cych przepis w i wytycznych12
Zakres Studium Wykonalności w świetle obowiązujących przepisów i wytycznych

12. Analiza wrażliwości i ryzyka

12.1 Analiza wrażliwości

12.2 Analiza ryzyka

Cel rozdziału: identyfikacja możliwych ryzyk i wrażliwości projektu na zmiany w celu identyfikacji ewentualnych działań korygujących i zaradczych


Algorytm pracy nad studium wykonalno ci
Algorytm pracy nad Studium Wykonalności przepisów i wytycznych

 • Analiza otoczenia i stanu istniejącego (analiza danych istniejących)

 • Analiza problemów – przyczyn i skutków

 • Określenie i analiza możliwych rozwiązań

 • Analiza opcji techniczno – lokalizacyjnych wybranego rozwiązania

 • Określenie optymalnego zakresu projektu

 • Analiza instytucjonalna – analiza możliwości wdrożenia

  (analiza danych istniejących)

 • Plan wdrożenia

 • Plan funkcjonowania

 • Analiza uwarunkowań środowiskowych

 • Analiza finansowa

 • Analiza ekonomiczna

 • Analiza wrażliwości i ryzyka


Najbardziej istotne elementy sw
Najbardziej istotne elementy SW przepisów i wytycznych

Na podstawie Studium Wykonalności musimy wiedzieć:

 • Kto?

 • Co?

 • Jak?

 • Za ile i z czego?

 • Kiedy?

 • Po co?

  Zamierza zrealizować oraz jak to będzie funkcjonować.


Zasady analizy finansowej i ekonomicznej
Zasady analizy finansowej i ekonomicznej przepisów i wytycznych

 • Obowiązujące dokumenty dotyczące sporządzania analizy finansowej i ekonomicznej

 • Główne reguły i zasady dotyczące sporządzania analiz

 • Wymogi związane z okresem programowania 2007-2013


Obowi zuj ce dokumenty dotycz ce sporz dzania analizy finansowej i ekonomicznej
Obowiązujące dokumenty dotyczące sporządzania analizy finansowej i ekonomicznej

 • Podstawa prawna

  • rozporządzenie ogólne 1083/2006

  • rozporządzenie 1083/2006, art. 55:„ (…) Kwalifikowalne wydatki na projekty generujące dochód nie przekraczają bieżącej wartości kosztu inwestycji pomniejszonej o bieżącą wartość dochodu netto z inwestycji w danym okresie odniesienia (…)”

  • część E i H.2 załącznika XXI do rozporządzenia 1828/2006algorytm wyliczania dofinansowania (stosować należy nie tylko dla dużych projektów)


Obowi zuj ce dokumenty dotycz ce sporz dzania analizy finansowej i ekonomicznej1
Obowiązujące dokumenty dotyczące sporządzania analizy finansowej i ekonomicznej

 • Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych: Przewodnik (Fundusz Strukturalny - EFRR, Fundusz Spójności i ISPA); dokument opublikowany w 1997 roku, (tłumaczenie polskie z 2005 roku);

 • Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści (Dokument Roboczy KE nr 4; Okres programowania 2007-2013);

 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód;

 • Dokumenty związane z funduszem/programem;

  • Program operacyjny;

  • Uszczegółowienie programu;

  • Wytyczne dotyczące kwalifikowalności kosztów;

 • Inne ważne.


G wne regu y i zasady dotycz ce sporz dzania analiz
Główne reguły i zasady dotyczące sporządzania analiz finansowej i ekonomicznej

Pojęcie analizy finansowej

 • Analiza mająca na celu pokazanie rentowności projektu.

 • „Celem analizy finansowej jest wykazanie, iż zapewnione środki finansowe będą wystarczające na sfinansowanie kosztów projektu w okresie jego realizacji, a następnie eksploatacji” (zgodnie z wytycznymi).

 • Analiza finansowa ma na celu wykorzystanie danych o prognozowanych przepływach pieniężnych w ramach projektu w celu wyliczenia odpowiednich wskaźników rentowności (stóp zwrotu).

 • Ma odpowiedzieć na pytanie czy projekt wymaga współfinansowania (dotacja UE nie powinna przekraczać kwoty niezbędnej do zapewnienia równowagi finansowej projektu, tak aby uniknąć finansowania w wysokości większej niż to potrzebne).


G wne regu y i zasady dotycz ce sporz dzania analiz1
Główne reguły i zasady dotyczące sporządzania analiz finansowej i ekonomicznej

Cele analizy finansowej w aspekcie funduszy UE

 • Dokonanie oceny finansowej rentowności inwestycji oraz kapitału własnego (krajowego)

 • Określenie właściwego (maksymalnego) wkładu z funduszy

 • Weryfikacja trwałości finansowej projektu


G wne regu y i zasady dotycz ce sporz dzania analiz2
Główne reguły i zasady dotyczące sporządzania analiz finansowej i ekonomicznej

Podstawowe zasady analizy finansowej

 • Jest prowadzona z punktu widzenia podmiotu realizującego projekt, metodą przyrostu (różnica pomiędzy kontynuacją stanu obecnego, a stanem projektowym).

 • Dotyczy przyszłości – musi zostać oparta o założenia.

 • Jest sporządzana w jednostkach pieniężnych [PLN, EUR].

 • Jest oparta o rzeczywiste przepływy środków pieniężnych – cash flow (nie pieniężne pozycje rachunkowe – amortyzacja, rezerwy na pokrycie nieprzewidzianych wydatków – nie mogą być przedmiotem analizy).

 • Analiza kosztów i korzyści – podstawowa metoda analizy.


G wne regu y i zasady dotycz ce sporz dzania analiz3
Główne reguły i zasady dotyczące sporządzania analiz finansowej i ekonomicznej

Pojęcie analizy ekonomicznej

 • Celem analizy ekonomicznej jest ocena oczekiwanego wpływu projektu na obszar społeczno – gospodarczy, na który będzie oddziaływać projekt w okresie realizacji i po jego zakończeniu.

 • Za pomocą analizy ekonomicznej dąży się do sprawdzenia czy inwestycja jest uzasadniona z ogólnospołecznego punktu widzenia.


G wne regu y i zasady dotycz ce sporz dzania analiz4
Główne reguły i zasady dotyczące sporządzania analiz finansowej i ekonomicznej

Podstawowe zasady analizy ekonomicznej

 • przeprowadzona z punktu widzenia całego społeczeństwa, a nie beneficjenta,

 • uwzględnia koszty i korzyści zewnętrzne,

 • uwzględnia wszelkie zniekształcenia o charakterze np. podatkowym, które mają wpływ na rzeczywistość,

 • wskazuje efektywność ekonomiczno-społeczną inwestycji,

 • wymagana dla dużych projektów w pełnym zakresie (przeliczenie na euro), dla mniejszych może mieć charakter analizy jakościowej.


G wne regu y i zasady dotycz ce sporz dzania analiz5
Główne reguły i zasady dotyczące sporządzania analiz finansowej i ekonomicznej

Analiza ekonomiczna – analiza finansowa

 • Analiza finansowakosztów– korzyściokreśla zyskowność (rentowność) projektu.

 • Analiza ekonomicznakosztów– korzyściszacuje wydajność/sprawność.

 • Zbudowana na podstawieanalizy finansowej kosztów– korzyści.

 • Jest odbiciem analizy finansowej, ale w sferze cen ekonomicznych.

 • Analiza ekonomiczna koryguje analizę finansową kosztów-korzyścipoprzez zmianę cen rynkowych na ceny ekonomiczne.


Wymogi zwi zane z okresem programowania 2007 2013
Wymogi związane z okresem programowania 2007-2013 finansowej i ekonomicznej

Odniesienie do okresu programowania 2004- 2006

 • Te same zasady obliczania poziomu dofinansowania dla FS i EFRR;

 • Rozróżnienie pomiędzy „projektami dużymi” i projektami nie będącymi projektami dużymi mające na celu uproszczenie analizy

 • Wprowadzenie wymogu sporządzania analizy wrażliwości i ryzyka

 • Definicja „części” przyjętego modelu – założenia, obliczenia, wyniki

 • Skorygowana metoda obliczania luki w finansowaniu:

  • Różnicowaniu polega poziom wydatków kwalifikowanych, a nie poziom dofinansowania,

  • UE finansuje tylko max. 85% luki, a nie 100% luki,

  • Zasadę stosuje się do każdego poziomu dochodów a nie tylko „dochodów znaczących”,


Model ekonomiczny (finansowy) finansowej i ekonomicznej

 • Cel: narzędzie decyzyjne - ocenić opłacalność pomysłu, projektu inwestycyjnego, wiarygodność firmy; zbadać spójność zakładanych działań z deklarowanymi do uzyskania celami; narzędzie wewnętrzne, lub jako instrument mający zachęcić bank, inwestora… podmiot przyznający dotację

 • Przejrzysty opis projektu (podmiotu):

  • projektu – jeśli celem jest ocena sensowności inwestycji,

  • podmiotu – jeśli celem jest ocena trwałości inwestycji.

 • Zmienne wejściowe (inputs) zależne i niezależne od podmiotu wyraźnie wyodrębnione i określone.

 • Przejrzysty i uzasadniony ekonomicznie opis mechanizmów - dane wyjściowe przekształcone w zmienne wyjściowe (outputs).


 • Model ekonomiczny finansowy przyk ad
  Model ekonomiczny (finansowy) – przykład finansowej i ekonomicznej

  • Projekt zbudowania sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze całej gminy Głuchułów

  • Cel: narzędzie decyzyjne dla organów decyzyjnych gminy o realizacji (lub nie) inwestycji z wykorzystaniem środków UE

  • Ćwiczenie: zakwalifikować zmienne do jednej z kategorii (1. niezależna zmienna wejściowa, 2. zmienna wejściowa zależna od Gminy, 3. zmienna wynikowa, 4. zmienna nie musi być uwzględniona w modelu:

   • Poziom opłat za odbierane ścieki …?

   • Liczba mieszkańców ?

   • Liczba zakładów przemysłowych?

   • Liczba turystów?

   • Ilość ścieków wytwarzanych przez osobę w gospodarstwie domowym?

   • Ilość pojazdów przejeżdżających przez teren Gminy drogą krajową?

   • Możliwa do uzyskania wartość dofinansowania środkami UE?


  Analiza finansowa finansowej i ekonomicznej


  Analiza finansowa podstawy ekonomiczne
  Analiza finansowa – podstawy ekonomiczne finansowej i ekonomicznej

  Rozróżnienie pomiędzy nakładami, kosztami, wydatkami

  • Aktywa – środki trwałe, należności, gotówka

  • W momencie realizacji inwestycji (zakupu urządzenia, nieruchomości) zamieniamy jedne aktywa na inne, nie występują koszty – chociaż mamy wydatki

  • W rachunkowości - koszty związane ze środkami trwałymi uznaje się dopiero wówczas, kiedy majątek podlega amortyzacji (odpisy amotyzacyjne nie wiążą się z wydatkiem, są niezależne od nakładów na naprawy itp.)


  Etapy prowadzenia analizy finansowej
  Etapy prowadzenia analizy finansowej finansowej i ekonomicznej

  • Określenie założeń do analizy finansowej

  • Ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej – dokonanie oceny finansowej rentowności inwestycji (FNPV/C, FRR/C, FNPV/K, FRR/K)

  • Określenie rzeczywistego (właściwego) poziomu dofinansowania EFRR - metoda luki finansowej

  • Analiza finansowej trwałości projektu (realizacja i eksploatacja)


  Etap 1 za o enia do analizy finansowej
  Etap 1 – założenia do analizy finansowej finansowej i ekonomicznej

  Horyzont czasowy

  • Okres na który prowadzona jest analiza.

  • Dla projektów środowiskowych (na podstawie Wytycznych MRR)

   • Projekty wodno – ściekowe – minimum 25 lat

   • Projekty odpadów stałych – minimum 15 lat


  Etap 1 za o enia do analizy finansowej1
  Etap 1 – założenia do analizy finansowej finansowej i ekonomicznej

  Jednostka miary

  a) Ceny

  • Analiza finansowa może zostać wykonana w cenach stałych (nie uwzględniamy wpływu inflacji na ceny) lub cenach zmiennych.

  • Fakt nie uwzględnienia inflacji nie oznacza, że ceny w całym okresie projekcji pozostaną takie same (np. koszty robocizny).

  • Wpływ PKB na ceny – wzrost PKB wpływa na zmianę struktury popytu.

  • Koszty i przychody operacyjne powinny być wyrażone bez podatku VAT.


  Etap 1 za o enia do analizy finansowej2
  Etap 1 – założenia do analizy finansowej finansowej i ekonomicznej

  b) Czas

  • Wpływy/wypływy dzisiaj są więcej warte niż w przyszłości.

  • Przy ocenie projektów należy uwzględnić wartość pieniądza w czasie - proces zwany dyskontem.

  • PV = FVt / (1+d)t

   d - stopa dyskontowa

   FVt - przepływ w okresie t

   PV – obecna wartość przyszłych przepływów

   gotówkowych w okresie t


  Etap 1 za o enia do analizy finansowej3
  Etap 1 – założenia do analizy finansowej finansowej i ekonomicznej

  Stopa dyskontowa

  Wybór odpowiedniej stopy dyskontowej

  • Dyskonto przyszłych przepływów gotówkowychdaje możliwość oszacowania ich na chwilę obecną.

  • Stopa przy której dyskontuje się przyszłe przepływy gotówkowe jest równa stopie jaką można uzyskać przy alternatywnej inwestycji (tzw. koszt kapitału utraconych możliwości).

  • Standardowo stosowana praktyka polega na użyciu realnej stopy zwrotu (tj. nominalnej stopy zwrotu pomniejszonej o oczekiwaną inflację) z obligacji państwowych o okresie wykupu równym horyzontowi czasowemu projektu.

  • Do sporządzenia analizy finansowej dla funduszy UE przyjmujemy stopę dyskontową podaną przez Instytucję Zarządzającą (5% lub 8%).


  Czynnik czasu finansowej i ekonomicznej

  • W przypadku wielu lat, dyskontowanie się kumuluje, zgodnie z zasadą dla procentu składanego

  • Dzięki stopie dyskontowej możliwe jest sprowadzenie kwot z różnych lat do wspólnego mianownika i dodanie – uzyskując całkowitą wartość dochodów lub kosztów

  Bieżąca wartość

  inwestycji


  Analiza finansowa
  Analiza Finansowa finansowej i ekonomicznej

  Baza do porównania

  • Analizę finansową prowadzimy w stosunku do kontynuacji stanu obecnego.

  • Projekt = stan obecny – stan projektowany.


  Etap 2 ustalenie warto ci wska nik w efektywno ci finansowej
  Etap 2 - Ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej

  Przepływy gotówkowe

  • Przepływy gotówkowe – wpływy/wypływy

  • Przepływy gotówkowe są podstawą określenia wskaźników rentowności

  • Prognoza przyszłych przepływów gotówkowych projektu musi zostać wykonana dla rocznych przedziałów czasowych dla całego horyzontu czasowego.

  • Przyszłe okresy gotówkowe muszą zawierać informacje o przychodach i wydatkach projektu w ujęciu pieniężnym.


  Etap 2 ustalenie warto ci wska nik w efektywno ci finansowej1
  Etap 2 - Ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej

  Finansowe wypływy gotówkowe zawierają:

  • Koszty inwestycyjne

  • Koszty operacyjne

   Wypływy gotówkowe nie zawierają: amortyzacji, rezerw na przyszłe wydatki odtworzeniowe, zobowiązań warunkowych, kosztów utopionych.


  Etap 2 ustalenie warto ci wska nik w efektywno ci finansowej2
  Etap 2 - Ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej

  Finansowe wpływy gotówkowe zawierają:

  • przychody ze sprzedaży produktów i usług;

  • wartość rezydualną.


  Etap 2 ustalenie warto ci wska nik w efektywno ci finansowej3
  Etap 2 - Ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej

  Wartość rezydualna

  Wartość rezydualna - wartość aktywów trwałych na koniec okresu funkcjonowania projektu.

  Wartość rezydualnaprojektu – metody szacowania:

  • Oszacowanie pozostałej wartości (rezydualnej) inwestycjiprzy wykorzystaniuwiedzy i założeń inżynierskich/księgowych.

  • Oszacowanie zdyskontowanych wartościkażdego przyszłego przychodu netto po okresie projekcjioraz na koniec okresu ekonomicznego życia projektu.

  • Bezpośrednie oszacowanie wartości rynkowej inwestycji.


  Etap 2 ustalenie warto ci wska nik w efektywno ci finansowej4
  Etap 2 - Ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej

  Wskaźniki oceny projektu

  Zaktualizowana wartość netto (NPV) – suma bieżących wartości wszystkich przyszłych przepływów gotówkowych.

  NBt – różnica pomiędzy przychodami a kosztami w okresiet , r – stopa dyskontowa.


  Etap 2 ustalenie warto ci wska nik w efektywno ci finansowej5
  Etap 2 - Ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej

  Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)

  • Maksymalna stopa dyskontowa przy której projekt będzie do zaakceptowania (opłacalny).

  • Stopa przy której przepływy gotówkowe dają zerową wartość NPV.

  NBt – różnica pomiędzy przychodami a kosztami w okresiet,r – IRR.


  Etap 2 ustalenie warto ci wska nik w efektywno ci finansowej6
  Etap 2 - Ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej

  Wskaźnik Koszty / Przychody (C/B)

  • Bierzemy pod uwagę sumę zdyskontowanych korzyści oraz wydatki (w okresie projekcji), a nie absolutne wartości.

  Bt- przychody w okresiet,

  Ct - wydatki w okresiet,

  r - stopa dyskontowa.


  Etap 2 ustalenie warto ci wska nik w efektywno ci finansowej7
  Etap 2 - Ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej

  Wskaźniki wymagane

  • FNPV/C – finansowa bieżąca wartość netto inwestycji

  • FRR/C – finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji

  • FNPV/K – finansowa bieżąca wartość netto kapitału własnego/krajowego

  • FRR/K – finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału własnego/krajowego


  Etap 2 ustalenie warto ci wska nik w efektywno ci finansowej8
  Etap 2 - Ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej

  Kryteria wyboru

  (podejście metodologiczne – rynek komercyjny)

  • NPV (FNPV/C; FNPV/K) dodatnie (większe od zera) oznacza, że przychody wygenerowane przez projekt są większe niż wydatki – projekt jest wykonalny, do zaakceptowania.

  • Jeżeli projekt ma IRR (FRR/C; FRR/K)większą niż stopa dyskontowa,która pokrywa koszt kapitału utraconych korzyści, projekt należy uznać za atrakcyjny.

  • Wskaźnik B/C większy od jedności – zdyskontowane przychody z projektu przewyższają zdyskontowane wydatki – projekt jest finansowo wykonalny.


  Etap 2 ustalenie warto ci wska nik w efektywno ci finansowej9
  Etap 2 - Ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej

  Kryteria wyboru

  (aspekt funduszy UE – dokument roboczy nr 4)

  Dla projektu wymagającego wkładu Funduszy wskaźnik FNPV/C powinien mieć wartość ujemną, a FRR/C wartość niższą od stopy dyskontowej użytej w analizie.

  Wymóg powyższy nie ma zastosowania w odniesieniu do inwestycji podlegających zasadom pomocy publicznej.


  Etap 3 okre lenie rzeczywistego w a ciwego poziomu dofinansowania fs
  Etap 3 - Określenie rzeczywistego (właściwego) poziomu dofinansowania FS

  Projekt generujący dochód rozumiany jest zgodnie z art. 55 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ust. 1 jako jakąkolwiek operację obejmującą inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających lub jakakolwiek operację pociągającą za sobą sprzedaż gruntów lub budynków lub dzierżawę gruntów lub najem budynków lub jakiekolwiek inne odpłatne świadczenie usług.


  Etap 3 okre lenie rzeczywistego w a ciwego poziomu dofinansowania fs1
  Etap 3 - Określenie rzeczywistego (właściwego) poziomu dofinansowania FS

  Art. 55 ust. 2 Rozporządzenia

  przyjmuje metodę luki w finansowaniu

  jako podstawę obliczania dotacji UE, przewidując, iż wydatki kwalifikowane nie mogą przekraczać bieżącej wartości kosztu inwestycji pomniejszonej o bieżącą wartość dochodu netto z inwestycji.


  Etap 3 okre lenie rzeczywistego w a ciwego poziomu dofinansowania fs2
  Etap 3 - Określenie rzeczywistego (właściwego) poziomu dofinansowania FS

  Istota „luki w finansowaniu”

  • „luka w finansowaniu” w danym projekcie oznacza zdyskontowaną część kosztu inwestycji, która nie jest pokryta dochodem netto z projektu,

  • „luka” i poziom dofinansowania określany jest przez wzór matematyczny (dokument roboczy nr 4, str. 13),

  • zastosowanie „luki” gwarantuje, iż projekt będzie miał zasoby wystarczające na jego realizację i pozwala uniknąć przyznania nienależnych korzyści odbiorcy pomocy, czyli finansowania projektu w wysokości większej niż to konieczne.


  Etap 3 okre lenie rzeczywistego w a ciwego poziomu dofinansowania fs3
  Etap 3 - Określenie rzeczywistego (właściwego) poziomu dofinansowania FS

  Podstawowe zasady

  • stosuje się do wszystkich projektów, niezależnie od wielkości

  • stosuje się do wszystkich projektów, niezależnie od wielkości dochodu

  • stosuje się jednakowo do wszystkich projektów, niezależnie od funduszu

  • obniża się poziom wydatków kwalifikowanych, a nie stopę dofinansowania


  Etap 3 okre lenie rzeczywistego w a ciwego poziomu dofinansowania fs4
  Etap 3 - Określenie rzeczywistego (właściwego) poziomu dofinansowania FS

  Ustalenie struktury finansowania

  Koszty kwalifikowane + koszty niekwalifikowane = koszty całkowite

  FS + udział własny (środki publiczne) + środki własne na wydatki niekwalifikowane + (kredyt/pożyczka)


  Etap 3 okre lenie rzeczywistego w a ciwego poziomu dofinansowania fs5
  Etap 3 - Określenie rzeczywistego (właściwego) poziomu dofinansowania FS

  1. Wyliczenie stopy luki finansowej, tj.

  • Wyliczenie wartości bieżącej dochodów (przychody – koszty operacyjne + wartość rezydualna)

  • Odniesienie jej do wartości bieżącej inwestycji

   2. Określenie „kwoty decyzji”, tj.

  • Pomnożenie kosztów kwalifikowanych przez stopę luki finansowej

   3. Określenie maks. kwoty dofinansowania:

  • Pomnożenie „kwoty decyzji” przez stopę dofinansowania z priorytetu/działania (najczęściej – 85%)


  Etap 3 - Określenie rzeczywistego (właściwego) poziomu dofinansowania FS

  Luka w finansowaniu, luka finansowa

  - ta część nakładów, której nie da się sfinansować z przyszłych dochodów

  Nakłady: (1500) 1354,6

  Dochód: 803,5

  Luka: 551,1

  Stopa luki: 41%


  Etap 3 - Określenie rzeczywistego (właściwego) poziomu dofinansowania FS

  Wartość kosztów kwalifikowanych 100

  Stopa luki 80%

  Stopa priorytetu 85%

  Wydatki kwalifikowane 80

  Wydatki beneficjenta 32

  Kwota dofinansowania 68


  Etap 3 - Określenie rzeczywistego (właściwego) poziomu dofinansowania FS

  • Beneficjent musi ponieść 15% wydatków kwalifikowanych (czyli luki finansowej) oraz 100% wydatków wykraczających poza lukę

  • Przykład:

   • Wartość projektu: 100 mln euro

   • Stopa luki finansowej 70%

   • Wydatki kwalifikowane 70 mln euro, wydatki niekwalifikowane 30 mln euro

   • Stopa dofinansowania priorytetu/działania: 85% (Dofinansowanie = 100 mln * 70% * 85% = 59,5 mln)


  Podstawowe zasady dofinansowania FS

  • Wszystkie projekty mają jednakowy poziom dofinansowania odnoszący się do wydatków kwalifikowanych; poziom ten jest odzwierciedlony w tabelach finansowych programu / działania.

  • Każdy projekt ma indywidualnie wyliczaną „kwotę decyzji”, zależną od dochodów – która określa maksymalny poziom wydatków kwalifikowanych.

  • Wydatki wykraczające poza lukę finansową nie są kwalifikowane (nie podlegają dofinansowaniu).


  Definicje pojęć dofinansowania FS

  • Dochód, dochód netto

   • Obejmuje wyłącznie koszty i przychody o charakterze finansowym (cash flow, ujęcie kasowe) oraz tzw. wartość rezydualną

   • Jest różnicą pomiędzy przychodami a kosztami operacyjnymi (wprawdzie w wersji angielskiej są ‘revenue generating projects’, ale poziom dofinansowania jest obniżany wyłącznie w przypadku wystąpienia dochodu, nie przychodu)

   • Wyliczany jest dla projektu, a nie dla całego przedsięwzięcia

   • Nie jest dochodem w rozumieniu ustawy o rachunkowości

   • Najbliższe pojęcie: wartość bieżąca salda przepływów pieniężnych


  Definicje pojęć dofinansowania FS

  • Kwota decyzji

   • „Kwota do której stosowana jest stopa współfinansowania” (dla dużych projektów – art. 41 ust. 2).

   • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych dla projektu, powstała po zastosowaniu stopy luki finansowej do kwoty kosztów kwalifikowanych.


  Definicje pojęć dofinansowania FS

  Wydatki kwalifikowane (art. 55 ust. 2)

  „ Kwalifikowalne wydatki na projekty generujące dochód nie przekraczają bieżącej wartości kosztu inwestycji pomniejszonej o bieżącą wartość dochodu netto z inwestycji”

  • Odnoszą się do wartości zdyskontowanej: ponieważ inwestycja zazwyczaj realizowana może być przez kilka lat, zazwyczaj wartość wydatków kwalifikowanych (wartość bieżąca) jest niższa niż wartość kwalifikowanych kosztów inwestycji.

  • Wykorzystuje się je wyłącznie dla wyliczenia poziomu luki finansowej (w %).

  • Praktyczne zastosowanie art. 55 odnosi się do „kwoty decyzji”.


  Wyliczenie poziomu luki finansowej dofinansowania FS

  • Brane są pod uwagę zarówno koszty niekwalifikowane,jak i kwalifikowane (w tym poniesione poza okresem kwalifikowalności),

  • Brane są pod uwagę wyłącznie elementy związane z przepływami finansowymi oraz wartość rezydualną, nie bierze się pod uwagę tworzonych rezerw, w szczególności rezerwy wykonania, gdyż nie wiążą się bezpośrednio z wydatkowaniem środków (chyba, że są to wydatki dotyczące gwarancji, zabezpieczeń, itp.)

  • Finansowa stopa dyskontowa 5% w cenach stałych (stopa rzeczywista), 8% w bieżących (stopa nominalna)

  • Analizę przeprowadza się dla projektu


  Wyliczenie poziomu luki finansowej dofinansowania FS

  • Okres odniesienia przyjęty na potrzeby analizy rozumiany jest jako okres, za który należy sporządzić prognozę przepływów pieniężnych generowanych przez projekt, licząc od roku poniesienia pierwszych wydatków związanych z faktyczną realizacją projektu.

  • Okresy odniesienia w sektorach:

   • Gospodarka wodno-ściekowa – min. 25 lat

   • Odpady – min. 15 lat

   • Energetyka 15-25 lat

   • Koleje – 30 lat

   • Porty morskie i lotnicze – 25 lat

   • Drogi 25-30 lat

   • Przemysł – 10 lat


  Wyliczenie poziomu luki finansowej dofinansowania FS

  • Najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne (stopa wzrostu PKB, wskaźnik inflacji, stopa realnego wzrostu płac) powinny być oparte o ujednolicone pomiędzy projektami założenia

  • VAT powinien być uwzględniony zgodnie z zasadami jego kwalifikowalności (tj. pomimo, że inne wydatki niekwalifikowane są uwzględniane, VAT odzyskiwalny nie jest uwzględniany)

  • W przypadku odrębnego operatora i właściciela infrastruktury, dokonuje się skonsolidowanej analizy

  • Wspólna luka, możliwe odrębne założenia, dla projektów grupowych


  Inwestycje modernizacyjne dofinansowania FS

  • Dochodem jest wyłącznie różnica pomiędzy dochodami w ramach obecnie istniejącej infrastruktury (wariant „0”) a dochodami po zrealizowaniu inwestycji

  • Na dochód wpływają zarówno zmiany przychodów, jak i zmiany kosztów operacyjnych

  • Przykład (ceny stałe) (wariant 0, inwestycyjny, projekt):


  Wyliczenie poziomu dofinansowania – przykład dofinansowania FS

  • Koszty całkowite (bez rezerwy wykonania) = 1500

  • Koszty kwalifikowane (bez rezerwy wyk.) = 1200

  • Rezerwa wykonania = 10% * 1200 = 120

  • Stopa luki = 58,82% (z poprzednich wyliczeń)

  • Kwota decyzji = 58,82% * 1320 = 776

  • Stopa dofinansowania dla działania = 70%

  • Kwota dofinansowania = 70% * 776 = 543


  Przykład dofinansowania FS

  • Okres odniesienia – 3 lata (dla łatwego rachunku)

  • Moment sporządzania analizy – 2007 r.

  • Wartość rezydualna (2009) – 100

  • Stopa dyskontowa – 5%

  • Tylko 80% nakładów jest kosztem kwalifikowanym (koszt kwalifikowany w nawiasie w tabeli poniżej)


  Przykład dofinansowania FS


  Etap 4 analiza finansowej trwa o ci projektu
  Etap 4 Analiza finansowej trwałości projektu dofinansowania FS

  Analiza zasobów finansowych

  • Należy wykazać, iż założone źródła finansowania projektu wystarczą na pokrycie wszystkich wydatków dotyczących projektu w okresie realizacji i eksploatacji.

  • Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych beneficjenta/ projektu.


  Etap 4 analiza finansowej trwa o ci projektu1
  Etap 4 Analiza finansowej trwałości projektu dofinansowania FS

  Analiza sytuacji finansowej beneficjenta

  • Analiza historycznych sprawozdańfinansowych beneficjenta,

  • Prognoza sprawozdań finansowych beneficjenta.


  Arkusz kalkulacyjny (np. Excel) dofinansowania FS

  • Podstawowe narzędzie pozwalające dokonać obliczeń w trakcie oceny analizy finansowej przedsięwzięcia

  • Możliwość dokonywania jednoczesnych operacji nawet na tysiącach wierszy i szybkiego poprawienia w przypadku zmiany założeń

  • Dobry model:

   • Ma wyraźnie wyodrębnione założenia (najlepiej w odrębnym arkuszu lub arkuszach) i wskazane komórki, w których wprowadza się dane

   • Automatycznie dokonuje aktualizacji w przypadku zmian kluczowych danych wejściowych

   • Pozwala w przejrzysty sposób prześledzić mechanizm i formuły obliczeń (ma jasno opisane wiersze i kolumny, zawiera niezbędne komentarze itp.)

   • W wyraźny sposób uwzględnia ryzyko


  Analiza finansowa - Podsumowanie dofinansowania FS

  • Analiza projektu powinna się opierać na w miarę realistycznym modelu ekonomicznym (finansowym), który powinien starać się objąć najistotniejsze czynniki wpływające na projekt; ze względu na zróżnicowanie projektów, tylko bardzo podobne projekty mogą opierać się o identyczny model.

  • Na wynik ma wpływ czynnik czasu.

  • Przy ocenie modelu należy sprawdzić w szczególności tendencję do zbytniego optymizmu.

  • Przejrzysty model powinien prześledzić przyjęte założenia i ich kompletność.

  • Prognozy ekonomiczne mające wpływ na wynik będą obarczone ryzykiem – jeśli w przyszłości się niedokładnie sprawdzą, nie będzie to świadczyło, że są nieprawidłowe.


  Analiza ekonomiczna dofinansowania FS


  Etapy prowadzenia analizy ekonomicznej
  Etapy prowadzenia analizy ekonomicznej dofinansowania FS

  1. Określenie założeń do analizy ekonomicznej.

  2. Przejście z cen rynkowych na ceny ekonomiczne.

  3. Określenie wskaźników oceny ekonomicznej projektu (wskaźników efektywności – ENPV, ERR).

  4. Inne metody analizy ekonomicznej – analiza wielokryterialna, analiza jakościowa.


  Etap 1 za o enia do analizy ekonomicznej
  Etap 1 – założenia do analizy ekonomicznej dofinansowania FS

  Metoda analizy ekonomicznej

  • Określenie zakresu/metody analizy ekonomicznej:

   • analiza kosztów i korzyści,

   • analiza wielokryterialna,

   • analiza jakościowa.


  Etap 1 za o enia do analizy ekonomicznej1
  Etap 1 – założenia do analizy ekonomicznej dofinansowania FS

  Horyzont czasowy

  • Okres, na który prowadzona jest analiza:

   • Zgodny z okresem prowadzenia analizy finansowej.


  Etap 1 za o enia do analizy ekonomicznej2
  Etap 1 – założenia do analizy ekonomicznej dofinansowania FS

  Jednostka miary

  • Analiza kosztów i korzyści:

   • określana w jednostkach pieniężnych [PLN, EUR], w cenach stałych.

  • Analiza wielokryterialna:

   • przypisanie do zmiennych ocen punktowych i wag oraz określenie wpływu (ocena punktowa x waga).

    c) Analiza jakościowa:

   • forma opisowa;

   • w miarę możliwości dążymy do kwantyfikacji efektów (korzyści) w jednostkach naturalnych.


  Etap 1 za o enia do analizy ekonomicznej3
  Etap 1 – założenia do analizy ekonomicznej dofinansowania FS

  b) Czas

  • Przy ocenie projektów należy uwzględnić wartość pieniądza w czasie - proces zwany dyskontem (dla analizy ekonomicznej metodą kosztów i korzyści wyrażonej w jednostkach pieniężnych).

  • PV = FVt / (1+d)t

   d - stopa dyskontowa,

   FVt - przepływ w okresie t,

   PV – obecna wartość przyszłych przepływów

   gotówkowych w okresie t.


  Etap 1 za o enia do analizy ekonomicznej4
  Etap 1 – założenia do analizy ekonomicznej dofinansowania FS

  Stopa dyskontowa

  Wybór odpowiedniej stopy dyskontowej – Społeczna stopa dyskontowa

  • Wartość na poziomie równym lub wyższej od finansowej stopy dyskontowej.

  • KE sugeruje społeczną stopę dyskontową na poziomie 5,5% dla Państw objętych pomocą Funduszu Spójności.

  • Do sporządzenia analizy ekonomicznej dla funduszy UE przyjmujemy stopę dyskontową podaną przez Instytucję Zarządzającą.


  Etap 2 od cen rynkowych do cen ekonomicznych
  Etap 2 – od cen rynkowych do cen ekonomicznych dofinansowania FS

  Od ceny rynkowej do ceny ekonomicznej

  Aby przekształcić ceny rynkowe na ceny ekonomiczne należy dokonać następujących korekt:

  • fiskalnych,

  • zewnętrznych,

  • uwzględniających zniekształcenia rynku.


  Etap 2 korekty fiskalne
  Etap 2 - Korekty fiskalne dofinansowania FS

  • Korekty te mają na celu eliminacje z przepływów finansowych pozycji, które stanowią przepływ pomiędzy beneficjentem, a budżetem publicznym.

  • Korekty fiskalnepoleją na eliminacji z przepływów:

   • podatków pośrednich – VAT, także w sytuacji gdy VAT jest pozycją kosztową;

   • subwencji oraz innych transferów płatności, subwencji na pracowników.


  Etap 2 korekty zewn trzne
  Etap 2 - Korekty zewnętrzne dofinansowania FS

  • Korekty mające na celu ustalenie wartości korzyści i kosztów zewnętrznych nie ustalonych w analizie finansowej.

  • Należy dążyć do uwzględnienia wszystkich kosztów lub korzyści społecznych jakie przechodzą z analizowanego projektu na inne podmioty.

  • Dążymy do wyrażenia kosztów/korzyści zewnętrznych wjednostkach pieniężnych.


  Etap 2 korekty zewn trzne przyk ady spo eczne korzy ci zewn trzne
  Etap 2 - Korekty zewnętrzne – przykłady dofinansowania FSSpołeczne korzyści zewnętrzne

  • Niższy stopień ładunków zanieczyszczeń kierowanych do wód.

  • Wydłużenie przewidywanej długości życia dzięki poprawie wyposażenia obiektów ochrony zdrowia w sprzęt medyczny.

  • Powstanie nowych podmiotów gospodarczych.

  • Powstanie nowych miejsc pracy.

  • Wzrost liczby ludzi z wyższym wykształceniem w regionie/kraju.


  Etap 2 korekty zewn trzne przyk ady spo eczne koszty zewn trzne
  Etap 2 - Korekty zewnętrzne – przykłady dofinansowania FSSpołeczne koszty zewnętrzne

  • Utrata produkcji rolnej z tytułu odmiennego przeznaczenia ziemi;

  • Wzrost kosztów usuwania ścieków;

  • Zajęcie danej powierzchni pod zakład unieszkodliwiania odpadów.


  Etap 2 uwzgl dnienie zniekszta ce rynku
  Etap 2 - Uwzględnienie zniekształceń rynku dofinansowania FS

  • Ceny rynkowe są ustalone na podstawie danych z niedoskonałych rynków; nie odzwierciedlają faktycznej wartości lub poniesionych kosztów.

  • Niedoskonałość cenowa może wystąpić w przypadku:

   1. Produktów (wyroby/towary) – rynek międzynarodowy/krajowy.

   2. Płac(płaca minimalna).

   3. Ziemi/gruntów.


  Etap 3 okre lenie wska nik w efektywno ci
  Etap 3 – Określenie wskaźników efektywności dofinansowania FS

  Projekt jest ekonomicznie uzasadniony gdy:

  • ENPVjest dodatnie (większe od zera);

  • EIRRjest większa niż stopa dyskontowa;

  • Wskaźnik B/C większy od jedności.


  Etap 4 inne metody analizy ekonomicznej
  Etap 4 - Inne metody analizy ekonomicznej dofinansowania FS

  Analiza wielokryterialna

  • Metoda analizy uwzględniająca zmienne, których nie można ująć w pełnej analizie ekonomicznej – trudne do wyrażenia w jednostkach pieniężnych.

  • Odnosi się do wartościowania celów projektu.


  Etap 4 inne metody analizy ekonomicznej1
  Etap 4 - Inne metody analizy ekonomicznej dofinansowania FS

  Analiza wielokryterialna - Etapy analizy

  • Wyrażenie celów projektu w zmiennych mierzalnych.

  • Przypisanie celom projektu wag.

  • Określenie kryteriów oceny.

  • Oszacowanie skutków interwencji – przeprowadzenie oceny punktowej poszczególnych celów.

  • Określenie wpływu – iloczyn oceny punktowej i przyjętych wag.

  • Zsumowanie ocen punktowych.


  Analiza wrażliwości i ryzyka dofinansowania FS

  • Zgodnie z art.. 40 lit e Rozporządzenia 1083/2006 w przypadku „dużych projektów” należy dokonać oceny ryzyka – przeprowadzić analizę wrażliwości i ryzyka.

  • Analiza wrażliwości i ryzyka dla inwestycji finansowanych z dotacji powinna być wykonana w odniesieniu do analizy trwałości finansowej

  • Zalecane są metody analizy:

  • Analiza wrażliwości powinna zbadać zmiany w saldach środków pieniężnych spowodowane zmianą istotnych parametrów; beneficjent powinien przeliczyć model uwzględniając różne scenariusze makroekonomicze – podstawowy i pesymistyczny.

  • Analiza ryzyka powinna mieć charakter jakościowy, gdzie ocenia się prawdopodobieństwo faktycznego wystąpienia danego ryzyka (niskie, średnie i wysokie) i określić okoliczności, które wywołają określoną sytuację


  Dziękuję za uwagę dofinansowania FSAgencja EUROPOMOCtel. (22) 815 38 34 tel. kom. 0501 222 210e-mail: [email protected]

  105


  ad