Dane informacyjne
Download
1 / 74

Dane INFORMACYJNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 201 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tematyka projektu. Lokalny rynek pracy szanse i zagrozenia dla absolwentw szkl regionu i Polski . To temat wybrany przez nasza grupe projektowa. Sprbowalismy zgromadzic wiedze na temat dwch rynkw rynku pracy i rynku edukacji w naszym regionie i Polsce, a takze przedstawic powiazania miedz

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Dane INFORMACYJNE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dane INFORMACYJNE

 • Nazwa szkoy:

 • II Liceum Oglnoksztacce im. C. K. Norwida

 • ID grupy:

 • 97/40

 • Kompetencja:

 • Przedsibiorczo

 • Temat projektowy:

 • Lokalny rynek pracy szanse i zagroenia dla absolwentw szk regionu i Polski

 • Semestr/rok szkolny:I semestr/2009-2010


Tematyka projektu

 • Lokalny rynek pracy szanse i zagroenia dla absolwentw szk regionu i Polski

To temat wybrany przez nasz grup projektow. Sprbowalimy zgromadzi wiedz na temat dwch rynkw rynku pracy i rynku edukacji w naszym regionie i Polsce, a take przedstawi powizania midzy nimi. Jedn z form pozyskiwania informacji bya wsppraca z instytucjami, pracodawcami oraz szkoami ponadgimnazjalnymi w naszym miecie.

Zebran wiedz uzupenialimy zasobami Internetu.

Kolejnym krokiem bdzie prowadzenie przez nastpne lata elektronicznego poradnika dla naszych absolwentw. Liczymy na wspprac z pracodawcami.


Cele projektu

gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie zgromadzonych informacji,

ksztatowanie samodzielnoci w korzystaniu z rnych rde informacji,

doskonalenie umiejtnoci prezentacji zebranych informacji,

rozwijanie wasnych zainteresowa,

samodzielno i odpowiedzialno w podejmowanych dziaaniach.

A take:

ksztacenie umiejtnoci pracy w grupie,

rozwijanie umiejtnoci planowania pracy, przewidywania i radzenie sobie w sytuacjach nietypowych.


 • Temat spotkania: Podzia zada.


 • W nowoczesnej gospodarce nikt nie bdzie bezpieczny. Kady cznie z najlepiej wyksztaconymi bdzie musia zmienia nie tylko prac, ale take swoj profesj i kwalifikacje 3-4 razy w yciu, aby nie wypa z obiegu.


Rynek pracy - podstawowe kategorie


Rynek pracy - podstawowe kategorie


rynek edukacji jednym z najszybciej rozwijajcych si rynkw XXI wieku:


Czynniki wzrostu popytu na edukacj


 • Jest jednym z efektw tzw. nowej gospodarki.

 • Wadze ugrupowa integracyjnych i rzdy poszczeglnych pastw dostrzegaj przede wszystkim strategiczne znaczenie edukacji - w tym zwaszcza e-learningu - dla przyspieszenia wzrostu gospodarczego i zmniejszenia bezrobocia, firmy - wyszej konkurencyjnoci, za ludzie - wikszych szans znalezienia zatrudnienia, lepszych zarobkw i wyszego statusu spoecznego.


 • W dugookresowej strategii rozwoju Polski do roku 2025 stwierdza si m.in.: We wspczesnym rozwoju spoeczno gospodarczym, w krajach tworzcych cywilizacj i gospodark opart na wiedzy, nowego znaczenia nabiera czowiek; czowiek staje si nonikiem wiedzy - wyksztacony czowiek jest w spoeczestwie wiedzy symbolem tego spoeczestwa. (...) W warunkach cywilizacji informacyjnej oraz gospodarki opartej na wiedzy, wiedza i informacja zdobywana w wyniku bada naukowych i przekazywana w procesie ksztacenia - staje si najwaniejszym zasobem gospodarki.

 • Polska 2025, Dugookresowa strategia trwaego i zrwnowaonego rozwoju RCSS, Warszawa 2000 r., s.48.


 • Wzrost popytu na edukacj, wynikajcy z rosncej wiadomoci koniecznoci ksztacenia, wymownie ilustruje przykad Polski, gdzie w latach 90. powstao 110 wyszych uczelni prywatnych, a liczba studentw w tym czasie wzrosa czterokrotnie. Ludzie chc si uczy, bowiem powszechnie znane statystyki zatrudnienia na caym wiecie pokazuj, e im wyszy poziom edukacji, tym wyszy poziom aktywizacji zawodowej, nisze bezrobocie i wysze zarobki.


 • Wyniki bada wykazuj, e stanowice jeden z najtrudniejszych problemw spoecznych - bezrobocie dugookresowe, wie si z reguy z niskim poziomem wyksztacenia i kwalifikacji. Badania wykazuj te, e poziom wyksztacenia jest dodatnio skorelowany z poziomem mobilnoci przestrzennej, ktra staje si konieczna w dostosowywaniu si do konsekwencji szybkich zmian na rynku pracy i ktrej brak jest jedn z przyczyn wysokiego bezrobocia strukturalnego. Szkolenia uwaane s za jedn z najbardziej efektywnych form aktywnej interwencji pastwa na rynku pracy.


 • Szybkie tempo zmian wywoywanych upowszechnianiem si nowych technologii powoduje zmiany w strukturze popytu na pracownikw. Maleje udzia robotnikw, ktrzy kwalifikacje zawodowe zdobywali gwnie poprzez prac, ronie natomiast zatrudnienie tzw. pracownikw wiedzy (knowledgeworkers). Ich prac zawodow poprzedza dugi okres nauki w formalnych systemach szkolnych, charakter pracy wymaga za uzupeniania wiedzy przez cae ycie. Mwi si, e rynek "pracy" zastpuje rynek "wiedzy".


 • Ronie przecitny poziom wyksztacenia - w krajach rozwinitych wyksztacenie rednie staje si coraz czciej minimalnym kryterium wejcia na rynek pracy, zwaszcza do jego drugiego segmentu, a wic do prac lepiej patnych, o wyszym prestiu spoecznym, stwarzajcych moliwoci awansu.


 • Przesunicie popytu w stron wykwalifikowanych pracownikw wiedzy jest jednym z najbardziej widocznych symptomw przejcia do gospodarki opartej na wiedzy. Odnosi si to nie tylko do grup zawodowych tradycyjnie uwaanych za wysoko wykwalifikowane, ale przede wszystkim do najszybciej rosncej obecnie grupy zawodowej, ktr okrela si jako "technicy wiedzy" (knowlegdetechnologist), np. laboranci, programici itp. Przewiduje si, e ten typ pracy ju w niedalekiej przyszoci bdzie w krajach rozwinitych dominujcym segmentem w strukturze zatrudnienia.

 • P. Drucker, The next society, The Economist, listopad 2001 r.


 • Typowy dla obecnej fazy rozwoju ekonomicznego pracooszczdny, a czsto nawet bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy powoduje, e na kurczcym si rynku pracy narasta konkurencja. Jest to kolejna przyczyna, dla ktrej ksztacenie ustawiczne staje si koniecznoci dla coraz wikszej grupy pracownikw.

 • Taki charakter wzrostu jest obecnie typowy nie tylko dla krajw wysokorozwinitych. Bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy mia miejsce np. w Polsce w latach 90., kiedy PKB rs a zatrudnienie malao.


 • Posugiwanie si Internetem wymusza znajomo jzyka angielskiego. Okoo 80% przekazw internetowych jest w tym jzyku. Dominujcy w Internecie jzyk angielski spowodowa, e liczba osb na wiecie posugujcym si nim, dla ktrych nie jest on jzykiem rodzimym, przewyszya ju liczb nativespeakers.

 • Stwarza to m.in. ogromny popyt na kursy jzykowe.


 • Kolejnym czynnikiem zwikszajcym popyt na usugi edukacyjne jest wzrost udziau elastycznych form zatrudnienia. Przewiduje si, e w cigu najbliszych 20-25 lat okoo poowa pracownikw w krajach wysoko rozwinitych nie bdzie pracowaa w dominujcym obecnie systemie penoetatowego trwaego zatrudnienia. Nastpi wzrost liczby zatrudnionych na umowy okresowe, zlecenia czy kontrakty. Takie formy daj tej grupie pracownikw do wykorzystania na nauk i podnoszenie kwalifikacji t cz czasu, ktra nie jest przeznaczona na prac.


 • Konieczno podnoszenia i zmiany kwalifikacji - nierzadko kilkukrotnej - jest te konsekwencj faktu, e stale ronie rednia dugo ycia, a w konsekwencji take redni okres aktywnoci zawodowej. Obecnie w krajach wysoko rozwinitych wynosi on przecitnie okoo 50 lat. Jest to okres zbyt dugi na to, aby przy obecnym tempie zmian otoczenia, nabyty u progu ycia zawodowego rodzaj wyksztacenia i kwalifikacji wystarczyy na cae ycie. Jest to kolejna przyczyna, ktra powoduje, e o ile w przeszoci faza nauki poprzedzaa faz pracy, to w przyszoci, nauka i praca bd coraz bardziej powizane i wspzalene.


 • Nowym zjawiskiem potgujcym potrzeb ksztacenia ustawicznego jest skrcenie ycia firm. Pod wpywem postpu technicznego i globalizacji nasila si konkurencja. Powoduje to, e niewiele firm funkcjonuje obecnie duej ni trwa okres aktywnoci zawodowej ich pracownikw. Upadek, zmiana profilu firmy lub czste obecnie fuzje i przejcia, oznaczaj dla sporej liczby pracownikw konieczno zmiany pracy i zwizanego z tym uzupenienia kwalifikacji.


edukacja- definicje

1. Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna: http://wiem.onet.pl

2. T. Pateman: Education [in:] W. Outhwaite, T. Bottomore: The Blackwell Dictionary of TwentiethCenturySocialThought, Cambridge; przyt. za: Pierwsza dekada niepodlegoci. Prba socjologicznej syntezy, E. Wnuk-Lipiski, M. Zikowski (red.), Instytut Studiw Politycznych PAN, Warszawa 2001, s. 181.


edukacja- definicje

3. Wojnar, wiatowa dekada rozwoju kulturalnego nowe propozycje dla edukacji, [w:]Edukacja wobec wyzwa XXI wieku, Warszawa 1997, s.141.


Nowe technologie informacyjne jako rdo poday usug edukacyjnych

 • Rwnoczenie z rosncym popytem na edukacj, dokonuje si w tej dziedzinie przeom w zakresie technik pozyskiwania wiedzy. Sytuacj od strony poday usug edukacyjnych radykalnie zmienia postp w dziedzinie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, ktry po raz pierwszy w historii umoliwia masowy dostp do wiedzy i edukacji.


Nowe technologie informacyjne jako rdo poday usug edukacyjnych

 • W Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej - ePolskaMinisterstwa Nauki i Informatyzacji do dziaa o najwyszym priorytecie zaliczono m.in. zapewnienie wszystkim szkoom szerokopasmowego dostpu do Internetu oraz rozwj akademickich sieci komputerowych. Zgodnie z ustalonymi priorytetami dwch kluczowych inicjatyw Unii Europejskiej: eEuropa i eLearning, w Polsce promuje si wdraanie do edukacji technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwj e-learningu m.in. w ramach programw wsplnotowych Leonardo da Vinci i SOCRATES (MINERWA).


Edukacja na rynku pracy

 • Pojcie najczciej rozumiane jako konieczno odpowiedniego doboru i dopasowania rodzaju kierunkw ksztacenia w szkoach do tych zawodw, na ktre istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy.

 • Jest to idea rozumiana jako denie do ksztacenia gwnie w tych zawodach, ktre s (lub bd) potrzebne na rynku pracy. Problem tylko w tym, e tak naprawd niezwykle trudno jest okreli jednoznaczn list takich zawodw oraz poziom chonnoci rynku pracy w poszczeglnych zawodach w kolejnych latach.

 • Dzisiaj wiadomo jedynie to, e sytuacja i potrzeby rynku pracy coraz szybciej ewoluuj i s zmienne.


Edukacja na rynku pracy

 • W innym znaczeniu "edukacja dla rynku pracy" rozumiana jest jako konieczno dopasowania treci programowych ksztacenia w zawodach do wymaga i oczekiwa pracodawcw. W tym rozumieniu jest ona jak najbardziej moliwa do realizacji w szkoach, pod warunkiem dokadnej i systematycznej analizy potrzeb pracodawcw oraz utworzenia mechanizmw zwrotnych wdraajcych uzyskane wyniki do systemu edukacji (zarwno dla modziey jak i dorosych). Istniej zarwno na wiecie jak i w naszym kraju odpowiednie wzorce takich rozwiza.[1]

 • [1]Sultana, R.G. (2004) Guidance Policies in the Learning Society: Trends, Challenges and Responses across Europe. Thessaloniki: CEDEFOP w http://www.drogowskazy.edu.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=14


Edukacja na rynku pracy

 • Edukacja dla rynku pracy to take nauczenie kadego czowieka w trakcie standardowego procesu edukacji umiejtnoci optymalnego planowania swojego rozwoju zawodowego. Kady czowiek jest w stanie nauczy si tak planowa swj rozwj zawodowy, aby by on zgodny z jego osobistym potencjaem i potrzebami rynku pracy.


 • Lista pracownikw, ktrych najtrudniej znale,

 • czyli 10 najbardziej poszukiwanych zawodw w 2009 r.

 • /wedug deklaracji pracodawcw/


Polska

Europa

wiat

1. Wykwalifikowani pracownicy fizyczni

2. Menederowie projektw

3. Przedstawiciele handlowi

4. Inynierowie

5. Kierowcy

6. Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni

7. Pracownicy sekretariatu, asystenci dyrekcji, asystenci ds. administracji

8. Kucharze/ szefowie kuchni

9. Pracownicy produkcji

10. Pracownicy dziau Obsugi Klienta i Wsparcia Klienta

1. Wykwalifikowani pracownicy fizyczni

2. Przedstawiciele handlowi

3. Technicy (produkcji, procesu produkcji i utrzymania ruchu)

4. Inynierowie

5. Kierowcy

6. Czonkowie zarzdu/ kadra najwyszego szczebla

7. Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni

8. Pracownicy ksigowoci i finansw

9. Pracownicy ds. IT

10. Mechanicy

1. Wykwalifikowani pracownicy fizyczni

2. Przedstawiciele handlowi

3. Technicy (produkcji, procesu produkcji i utrzymania ruchu)

4. Inynierowie

5. Czonkowie zarzdu/ kadra najwyszego szczebla

6. Pracownicy ksigowoci i finansw

7. Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni

8. Pracownicy produkcji

9. Pracownicy sekretariatu, asystenci dyrekcji, asystenci ds. administracji

10. Kierowcy


ZAWODY PRZYSZOCI (?)

 • Mechatronik, czyli skrzyowanie kilku zawodw (mechanika, elektronika i informatyka).

 • Mysteryclient lub mysteryshopper, czyli tajemniczy klient - osoba bez twarzy, bez nazwiska, ktr wynajmuj korporacje, aby sprawdzia jako obsugi w oddziaach firmy.

 • Teletutor - wykadowca telewizyjny.

 • Pielgniarz alpinista (pielgniarz drzew) - skrzyowanie alpinisty z przyrodnikiem.

 • Groomer - osoba, ktra dba o urod psa.

 • http://www.studia.net/zawody-przyszlosci/


 • W cigu ostatnich kilkudziesiciu lat nastpi w Polsce wyrany skok edukacyjny. Uczelnie pastwowe i niepastwowe szybko zareagoway na zmieniajce si potrzeby gospodarki, rynku pracy, wynikajce m.in. z przeksztacenia struktury gospodarki, napywu kapitau zagranicznego, dostosowujc do nich (na miar swoich moliwoci) profile ksztacenia.


 • Wspczesna gospodarka wymaga ludzi starannie i nowoczenie wyksztaconych, koncepcyjnych, zdolnych do atwego adaptowania si do zmiennego otoczenia. Coraz czciej czowiek musi by przygotowany do podejmowania pracy w warunkach szybkich zmian specjalizacji i zawodw wynikajcych m.in. z gwatownego rozwoju wiedzy technicznej i technologii, dokonujcych si procesw umidzynarodowienia i globalizacji gospodarki, ktre prowadz do wzmoenia konkurencji.1

Szerzej problem ten omwiono w: Polska 2025. Dugookresowa Strategia Trwaego i

Zrwnowaonego Rozwoju, Rada Ministrw, Warszawa, czerwiec 2000, s. 48.


 • Ekonomici zakadaj, i do 2020 r. system edukacji w Polsce bdzie zsynchronizowany ze zmianami gospodarczno-spoeczno-kulturalnymi dokonujcymi si w krajach rozwinitych gospodarczo.1 Oznacza to, i nastpi dalszy rozwj gospodarki powodujcy zanikanie starych i powstawanie nowych zawodw, wymagajcych wysokich i bardzo wysokim kwalifikacji. Zakada si, i spord dziesiciolatkw uczszczajcych do szkoy pod koniec lat 90. co drugi bdzie pracowa w zawodzie, ktrego dzisiaj jeszcze nie ma i w znacznej wikszoci bd one miay charakter usugowy.

Cz. Kupisiewicz, Cz. Banach: Strategia rozwoju edukacji do roku 2020 [w:]

Strategia rozwoju Polski do roku 2020, s. 215-217.


 • Autorzy Strategii rozwoju edukacji podkrelaj, i wobec powyszego wymaga to bdzie:

 • poszerzenia oferty edukacyjnej pod wzgldem sieci szk, form i metod ksztacenia na poziomie wyszym (rozbudowa studiw wieczorowych, zaocznych, podyplomowych w uczelniach pastwowych i niepastwowych), co doprowadzi do wzrostu liczby studentw, ale i wymaga bdzie przyrostu liczby nauczycieli akademickich;


 • ksztacenia wielopoziomowego i szerokoprofilowego poprzez tworzenie studiw wielopoziomowych (licencjackich, wyszych zawodowych, magisterskich i doktoranckich) z gwarancj dronoci midzy poszczeglnymi poziomami, a take ksztacenia szerokoprofilowego na uniwersytetach i innych uczelniach, wzrostu efektywnoci studiw oraz uatwienia reorientacji zawodowej;


 • zsynchronizowania kierunkw ksztacenia z potrzebami rynku pracy, szczeglna rola przypada tu studiom licencjackim;

 • systemu oceny jakoci studiw i akredytacji;

 • przeznaczania na edukacj od 6% do 8% PKB w perspektywie lat 2015-2020 (cznie ze rodkw budetowych i pozabudetowych).

http://www.instytut.info/images/stories/ksiazki_polecane/17_ksztalcenie_ustawiczne/13-Dabrowska.pdf


 • Lokalny rynek pracy


Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Stargardzkim w 2009 r.

 • W Powiatowym Urzdzie Pracy w Stargardzie Szczeciskim na dzie 31.12.2009r. zarejestrowanych byo 7.639 osb bezrobotnych, w tym 4.187 kobiet, czyli 55%. Stopa bezrobocia wynosia 19,7% i bya wysza od stopy bezrobocia w porwnywalnym okresie tj. z dnia 31.12.2008r. o 4,8%. Bezwzgldna liczba osb bezrobotnych w porwnaniu do koca grudnia 2008r. zwikszya si o 2.397 osb, natomiast w porwnaniu do koca stycznia 2009r. zwikszya si o 1.649 osb.


 • Wikszo osb bezrobotnych zgodnie ze stanem na dzie 31.12.2009. to osoby, ktre:

 • posiadaj wyksztacenie gimnazjalne lub nisze 2.411 osb, co stanowi 31,6 % ogu bezrobotnych,

 • ze staem pracy od jednego roku do piciu lat 1.669 osb, co stanowi 21,8% ogu bezrobotnych,

 • osoby mode w wieku 25 34 lata 2.265 osoby, co stanowi 29,6 % ogu bezrobotnych,

 • osoby, ktre pozostaj bez pracy od 1 do 3 miesicy- 1.980 osb, co stanowi 25,9 % ogu bezrobotnych.


 • Struktura osb bezrobotnych wedug wieku, wyksztacenia, stau pracy i czasu pozostawania bez pracy w Powiecie Stargardzkim

 • wedug stanu na dzie 31.12.2009r.


 • Osoby bezrobotne w Powiecie Stargardzkim wedug wyksztacenia na dzie 31.12.2009r.


 • Osoby bezrobotne w Powiecie Stargardzkim wedug wieku na dzie 31.12.2009r.


 • Usugi i instrumenty rynku pracy realizowane przez Powiatowy Urzd Pracyw Stargardzie Szczeciskim w 2009 roku


 • 1. Porednictwo pracy - oferty pracy pracodawcy zgaszali przede wszystkim w nastpujcych zawodach:

 • zawody budowlane, zawody mechaniczne, zawody gastronomiczne, zawody brany usugowej i handlowej, stanowiska pracy dla kierowcw i operatorw rnego sprztu, oferty pracy nie wymagajce od kandydatw kwalifikacji, oferty dla pracownikw administracyjnych, edukacja, stanowiska zwizane z ochron zdrowia.

 • Zawody wymienione s zgodnie z liczb ofert malejco.


 • 2. Europejskie Suby Zatrudnienia (EURES)

 • Kady doradca EURES z danego wojewdztwa pozyskuje oferty do pracy za granic dla swojego regionu.

 • W okresie od stycznia do grudnia 2009 r. Wojewdzki Urzd Pracy w Szczecinie przekaza do Powiatowego Urzdu Pracy w Stargardzie Szczeciskim 154 oferty pracy (na 1.506 miejsc pracy) za granic w ramach sieci EURES, pochodzcych od zagranicznych Doradcw EURES, Koordynatora Krajowego EURES oraz wojewdzkich urzdw pracy w kraju, w nastpujcych zawodach:


 • spawacz, elektryk, programista, kierowca samochodu ciarowego, operator sprztu cikiego, inynier budowlany, inynier mechanik, opiekun dzieci, rzenik, wykrawacz, inynier elektryk, pracownik hotelowy, pracownik brany finansowej, pracownik leny, opiekun osb starszych, technik - mechanik, informatyk, farmaceuta, recepcjonista, kelner, kucharz, monter instalacji sanitarnych, pracownik gospodarczy, pokojowy/wka, pracownik sezonowy w ogrodnictwie, stolarz, murarz, animator kultury, konserwator techniczny, lekarz (rne specjalnoci), sprzedawca, pielgniarka.


 • 3. Zwrot kosztw przejazdu

 • W 2009 roku z moliwoci otrzymania zwrotu kosztw przejazdu skorzystao 658 osb, w tym 31 osb bezrobotnych skierowanych przez Urzd do pracy oraz 627 osb korzystajcych z instrumentw rynku pracy.

 • Moliwo skorzystania ze zwrotu kosztw przejazdu daa szans na podjcie pracy wielu osobom bezrobotnym, przede wszystkim mieszkajcym na terenie gmin naszego powiatu, jak rwnie miasta Stargard Szczeciski. Osoby te podjy prac gwnie w Stargardzie Szczeciskim, Szczecinie i Szczecin Dbiu, w wyniku skierowania do pracy otrzymanego z Urzdu.


 • 4. Prace spoecznie uyteczne

 • W 2009 roku podpisano z gminami Powiatu Stargardzkiego i Miastem Stargard Szczeciski porozumienia w sprawie sposobu organizowania i finansowania prac spoecznie uytecznych.

 • 5. Stae

 • W okresie od stycznia do grudnia 2009r. Powiatowy Urzd Pracy w Stargardzie Szczeciskim skierowa na sta do 12 miesicy 545 osb.


 • 6. Przygotowanie do wykonania zawodu

 • W styczniu 2009 r. Powiatowy Urzd Pracy skierowa 141 osb bezrobotnych na przygotowanie zawodowe, w tym:

 • Program Operacyjny Kapita Ludzki - 130 osb,

 • Fundusz Pracy - 11 osb.

 • 7. Prace subsydiowane

 • Prace interwencyjne

 • Roboty publiczne


 • 8. Dotacje na rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej

 • W okresie od 01 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. Powiatowy Urzd Pracy zawar z osobami bezrobotnymi 236 umw o przyznanie rodkw na rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej.

 • 9. Refundacja kosztw wyposaenia lub doposaenia stanowiska pracy

 • W ramach zawartych umw utworzono cznie 40 stanowisk pracy, w tym 38 dla osb bezrobotnych oraz 2 dla osb niepenosprawnych.


 • 10. Refundacja kosztw opieki nad dzieckiem lub dziemi

 • 11. Refundacja wiadcze integracyjnych wypacanych uczestnikom zaj w Centrum Integracji Spoecznej


 • 12. Poradnictwo zawodowe

 • Powiatowy Urzd Pracy w okresie od stycznia do grudnia 2009 roku obj poradnictwem zawodowym 4.963 osoby.

 • Grupow informacj zawodow objtych byo 1.699 osb bezrobotnych, w tym:

 • w szkoach 4 spotkania z 279 osobami,

 • w Centrum Integracji Spoecznej w Stargardzie Szczeciskim

 • spotkania z 42 osobami,

 • w jednostkach wojskowych - 4 spotkania z 479 osobami,

 • grupowa informacja zawodowa dla osb zarejestrowanych po raz pierwszy w Urzdzie 899 osb.


 • Z indywidualnego poradnictwa zawodowego skorzystay 3.264 osoby, w tym z wyksztaceniem:

 • 1. wyszym - 225 osb,

 • 2. policealnym i rednim zawodowym 641 osb,

 • 3. rednim oglnoksztaccym 281 osb,

 • 4. zasadniczym zawodowym 897 osb,

 • 5. gimnazjalnym i niszym 1.220 osb.

 • Z pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy skorzystao 470 osb w ramach zorganizowanych przez Powiatowy Urzd Pracy 15 szkole w Klubie Pracy.


 • 13. Szkolenia

 • Powiatowy Urzd Pracy w Stargardzie Szczeciskim w okresie od stycznia do grudnia 2009 roku w ramach podwyszenia kwalifikacji zawodowych osb bezrobotnych, skierowa ze rodkw Funduszu Pracy, projektw z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Spoecznej oraz Europejskiego Funduszu Spoecznego Programu Operacyjnego Kapita Ludzki cznie na szkolenia indywidualne i grupowe 452 osoby bezrobotne oraz 2 osoby bezrobotne w ramach rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych.


Programy rzdowe, regionalne i lokalne

 • Programy finansowane z Europejskiego Funduszu Spoecznego Program Operacyjny Kapita Ludzki:

 • RYNEK PRACY DLA KADEGO

 • PO PIERWSZE PRACA Integracyjne Centra Pracy dla osb zagroonych wykluczeniem spoecznym w wojewdztwie zachodniopomorskim

 • DORADCA ZAWODOWYCH I POREDNIK PRACY W STANDARDACH UNIJNYCH


Programy finansowane ze rodkw Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Spoecznej

 • MODZI NA RYNKU PRACY POWIATU STARGARDZKIEGO program zwikszajcy aktywno zawodow osb do 30 roku ycia

 • 45/50PLUS PROGRAM AKTYWIZACJI OSB BEZROBOTNYCH PO 45 ROKU YCIA ZAMIESZKUJACYCH TEREN POWIATU STARGARDZKIEGO program zwikszajcy aktywno zawodow osb w wieku 45/50 plus

 • PRZEDSIBIORCZY BEZROBOTNY WSPARCIE SAMOZATRUDNIENIA I PRZEDSIEBIORCZOCI W POWIECIE STARGARDZKIM program zwizany z rozwojem maej i redniej przedsibiorczoci

 • INNE PROGRAMY AKTYWIZACJI aktywizacja pozostaych osb bezrobotnych


 • 14. Dodatek aktywizacyjny

 • 15. Finansowanie kosztw studiw podyplomowych

 • 16. Stypendia z tytuu podjcia nauki


 • Lokalny rynek edukacji


 • Lokalny rynek edukacji

Szkoy zawodowe

Szkoy policealne

Szkoyrednie

Uczelnie wysze

Inne


Szkoy rednie

I Liceum Oglnoksztacce im. A. Mickiewicza

http://www.lo1.stargard.edu.pl/

II Liceum Oglnoksztacce im. C. K. Norwida

http://www.stargard.edu.pl/lo2

Zesp Szk nr 1 im. Mieszka I

http://www.zs1.stargard.pl

Zesp Szk nr 2

http://www.zs2-stargard.edu.pl

Zesp Szk nr 5

Centrum Ksztacenia Praktycznego im. T. Taskiego http://www.zs5ckp.prv.pl


Szkoy rednie niepubliczne

Grupa Szk Niepublicznych

http://www.gsn.com.pl/gsn2/

Centrum Nauki i Biznesu "AK" Sp z o. o. http://www.zak.edu.pl/

Centrum Edukacyjne Omnibus Magorzaty Starzyskiej

www.omnibus.stargard.com.pl

Centrum Edukacji "Sukces"- Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych

ul. Staszica 2, Stargard Szczeciski

Prywatne Technikum Hotelarskie (ul. Mieszka I 2, Stargard)

Prywatne Technikum Budowlane (ul. Skadowa 2a, Stargard)


Szkoy policealne

Niepubliczne Szkoy "AK" http://www.stargard.edu.pl/zak/

Collegium Medyczne Medica

http://www.medica.edu.pl/

Centrum Edukacyjne Omnibus http://www.szkolyomnibus.pl/

Maximus Edukacja

http://www.maximus-edukacja.pl

Grupa Szk Niepublicznych

http://www.gsn.com.pl

Centrum Edukacyjne Omnibus http://www.omnibus.stargard.com.pl

Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe

Park 3 Maja 2

Stargard Szczeciski

Centrum Nauki i Biznesu "AK" Sp z o. o. http://www.zak.edu.pl/


Uczelnie wysze

Stargardzka Szkoa Wysza STARGARDINUM

http://www.stargardinum.pl

Pierwsza niepubliczna szkoa wysza w Stargardzie, prowadzi studia I stopnia na kierunkach: Ekonomia, Dziennikarstwo i komunikacja spoeczna (licencjackie) oraz Informatyka (inynierskie), studia podyplomowe , kursy oraz Lokaln Akademi Cisco

Zachodniopomorska Szkoa Biznesu Wydzia Przedsibiorczoci w Stargardzie http://www.zpsb.stargard.pl

Niepubliczna szkoa wysza, prowadzi studia I stopnia na kierunku Ekonomia, kursy, szkolenia, studia podyplomowe


Szkoy artystyczne

Szkoy taca

Pastwowa Szkoa Muzyczna I i II stopnia im. W. Lutosawskiego

Kazimierza Wielkiego 13, Stargard Szczeciski

Szkoa taca "ALFA-ASTRA

ul . Pisudskiego 105

Stargard Szczeciski

www.astra.szczecin.pl

Szkoa Taca BOLERO

ul. Szczeciska 17

Stargard Szczeciski

Szkoa Taca "RESPECT"

http://www.szkolatanca-respect.pl


Szkoy jzykowe

BRITISH SCHOOL Oglnopolska Szkoa Jzykowa http://www.britishschool.pl/

Centrum Edukacyjne GLOBE http://www.globe.edu.pl/

Centrum Jzykw Obcych EFFEKT http://www.effekt.com.pl/

Chica-gointernational

http://www.chica-gointernational.eu/

Szkoa Jzykw Obcych Alfa & Omega

http://www.alfaomega.stargard.pl/

Szkoa Jzykw Obcych EXPERT http://expert.stargard.pl/

Szkoa Jzykw Obcych UNIT

http://www.unit.stargard.com.pl/


Inne oferty szkoleniowe

KURSY ZAWODOWE

KURSY TEMATYCZNE / SPECJALISTYCZNE

SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZESTWA I HIGIENY PRACY

KURSY USTAWOWE (ZAWODOWE) DLA KIEROWCW

Centrum Kursowo Konsultingowe Training Service

http://ckkts.com


Oferty szkoleniowe Powiatowego Urzdu Pracy

 • Organizacja szkole stanowi jedn z podstawowych usug rynku pracy. Powiatowy Urzd Pracy inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia bezrobotnych, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwikszajcych szanse na uzyskanie lub otrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

http://www.pupstargard.pl/index.php?s=oferty


zakoczenie

 • Na podstawie zgromadzonej wiedzy moemy stwierdzi, i zwizek midzy edukacj a rynkiem pracy w naszym miecie jest do spjny. Niewtpliwie jednak, naley zwrci uwag na ponisze rozwaania.

 • Wrd ofert PUP przewaaj te, ktre wi si z rnorodnymi formami ksztacenia zawodowego.

 • Wzorem krajw UE powinny by podejmowane coraz czciej inicjatywy zachcajce do przeduania i uzupeniania ksztacenia (promowanie uczenia si przez cae ycie), take w formie eksternistycznej lub prowadzone w miejscach pracy, oraz podwyszania wiedzy zasobw ludzkich.


zakoczenie

 • Niezwykle istotne jest inicjowanie wsppracy pomidzy pracodawcami i szkoami zawodowymi. To od niej w duej mierze zaley dopasowanie poday absolwentw do popytu jaki kreuje rynek pracy.

 • Powinny by rozwijane na wiksz skal centra ksztacenia praktycznego, ktre niewtpliwie przyczyniyby si do czenia ksztacenia zawodowego ze szkoleniami poza szkoami w ramach ksztacenia ustawicznego.


 • Zmiany powinny zaistnie take w zakresie szkolnictwa wyszego:

 • powszechno informacji dotyczcych perspektyw

 • zawodowych danej uczelni, kierunku, profilu,

 • monitoring rynku pracy,

 • powizanie szkolnictwa wyszego z pracodawcami,

 • powizanie stau z programem nauki,

 • zmiany systemu finansowania studiw wyszych,

 • zmiana oferty kierunkw studiw,

 • promocja mobilnoci

 • promocja ksztacenia ustawicznego.

 • Zachcamy do zapoznania si ze szczegami na stronie

 • http://www.isp.org.pl/files/6987754790638137001134733998.pdf


 • Dzikujemy Wszystkim, dziki ktrym moglimy wykona zadanie projektowe.


ad
 • Login