Download

Menaxhimi strategjik


Advertisement
Download Presentation
Comments
kirti
From:
|  
(867) |   (0) |   (0)
Views: 219 | Added: 23-08-2012
Rate Presentation: 0 1
Description:
Analiza e zinxhirit t? vler?s. Kjo si metod? i sh?rben verifikimit se si aktivitetet e organizat?s shfryt?zojn? avantazhin konkurues t? saj. Aktivitetet e organizat?s: Aktivitetet primare: logjistika e brendshme, operacionet, logjistika e jashtme, marketingu dhe shitja dhe sh?rbi
Menaxhimi strategjik

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Menaxhimi strategjik Analiza e mjedisit t? brendsh?m Analiza e zinxhirit t? vler?s Prof : Enver Kutllovci Punoi: Filloret? Gashi

2. Analiza e zinxhirit t? vler?s Kjo si metod? i sh?rben verifikimit se si aktivitetet e organizat?s shfryt?zojn? avantazhin konkurues t? saj. Aktivitetet e organizat?s: Aktivitetet primare: logjistika e brendshme, operacionet, logjistika e jashtme, marketingu dhe shitja dhe sh?rbimi Aktivitetet ndihm?se: furnizimi, zhvillimi i tekonologjis?, zhvillimi i burimeve njer?zore dhe infrastruktura Aktivitetet primare Logjitstika e brendshme: marrja, magazinimi dhe shp?rndarja e inputit te produktit Operacionet: transformimi i inputeve n? produkt final Logjistika e jashtme: grumbullimi, magazinimi dhe shp?rndarja e produkteve te klient?t Sh?rbimi: instalimi, riparimet, trajnimi dhe rezervat

3. Aktivitetet ndihm?se Furnizimi: blerja e inputeve p?r aktivitetet primare Zhvillimi i teknologjis?: teknologjit? kryesore mund t? ken? lidhje direkte me produktet Zhvillimi i resurseve njer?zore: trajnimi, rekrutimi, zhvillimi dhe shp?rblimi I pun?tor?ve Infratruktura: sistemi i planifikimit, financ?s, kontrollit t? cil?sis?, po ashtu strukturat dhe rutinat q? e mb?shtesin kultur?n e organizat?s P?rdorimi i burimeve Aktivitetet e vler?s dhe lidhja n? mes tyre jan? burim i avantazhit konkurues, andaj duhet t? vler?sohet p?rdorimi i burimeve Lidhje t? r?nd?sishm? n? mes t? aktiviteteve primare Lidhja ne mes t? nj? aktiviteti primar dhe nj? aktiviteti ndihm?s Lidhja midis aktiviteteve ndihm?se mund t? krijojn? vler?

4. Kontrolli i burimeve Nj? kriter q? sh?rben p?r vler?simin e kapacitetit strategjik t? nj? kompanie ?sht? shkalla e kontrollit t? burimeve Kontrolli i burimeve e rrit apo e dob?son kapacitetin strategjik mund t? kuptohet p?rmes k?tyre pyetjeve A jan? treguesit e rezultatit n? p?rputhje me veprimtarin? e organizat?s kundrejt konkurenc?s A b?jn? dallim menaxher?t n? mes te asaj ?ka ?sht? e r?nd?ishm? dhe e par?nd?sishme kur kryejn? kontrollin A informohen n? koh?n e duhur menaxher?t rreth sistemit t? kontrollit n? m?nyr? q? t? japin gjykimet dhe vendimet e tyre Rrug?t p?rmes s? cilave organizata mund t?i kontrolloj aktivitet e vler?s: Integrimi vertikal Koncepti i kontrollit t? rezultatit t? furnitor?ve Drejtimi total i cil?sis?

5. Analiza krahasuese Analiza e zinxhirit t? vler?s inkurajon menaxher?t t? nd?rmarrin nj? studim kritik t? burimeve t? organizat?s m? q?llim q? t? njohin se sa aktivitetet e ve?anta t? vler?s dhe lidhjet midis tyre ndihmojn? n? avantazhin konkurues t? organizat?s Format e analiz?s krahasuese Analiza historike ? studion shfryt?zimin e burimeve t? nj? organizate n? krahasim me vitet paraardh?se me q?llim q? t? indetifikoj ?do ndryshim Krahasimi me normat e industris? ? sh?rben p?r vlersimin nga pikpamja perspektive t? burimeve t? kompanis? dhe nga ana tjet?r p?rcakton pozicionin relativ t? kompanis? n? industri. Analiza e praktik?s m? t? mir?: profili i konkurentit dhe standardet

6. Vler?simi i bilancit te burimeve Shtrirja n? t? cil?n aktivitetet dhe burimet e organizat?s e plot?sojn? nj?ra tjetr?n - n? k?t? rast p?rdoret analiza portofol Bilanci i kualifikimit t? personelit - shkalla e bilancit t? njer?zve brenda organizat?s, n? termat e kualifikimit personal dhe llojit t? personalitetit Analiza e fleksibilitetit - n?se shkalla e burimeve t? organizat?s p?rputhet me nivelin e pasiguris? s? mjedisit dhe shkall?s s? rrezikut q? kompania ?sht? e gatshme t? nd?rmarr?

7. Identifikimi I faktor?ve ky? Vler?sim i holl?sish?m i fuqive dhe dob?sive kryesore t? organizat?s. Esenca e nj? strategjie t? formuluar mir? q?ndron n? faktin sa ajo arrin t? ekuilibroj? k?rc?nimet dhe shanset e mjedisit t? jasht?m me fuqit? dhe dob?sit? e mjedisit t? brendsh?m Analiza S?OT Identifikim sistematik I fuqive, dob?sive, k?rcnimeve dhe shanseve Shanset ? nj? situat? e favorshme n? mjedisin e jasht?m K?rc?nimet - nj? situate e pafavorshm? n? mjedisin e jasht?m Fuqit? ? nj? burim apo mjeshtri ose nj? avantazh tjet?r konkurues Dob?sit? ? nj? kufizim apo munges? n? burime, mjeshtri dhe kapacitete q? e d?mtojn? seriozisht rezultatin e firm?s

8. Egzistojn? m?nyra t? ndryshme t? analiz?s s? situat?s T? fillosh me identifikimin e faktor?ve t? r?nd?sish?m Nisja e analiz?s nga p?rcaktimi i q?llimeve dhe objektivave t? firm?s T? p?rnqendrohesh vet?m n? shanset Struktura ne vazhdim ?sht? vet?m nj? nga opsionet e mundshme Hapi i par? - p?rgatitja e profilit t? organizat?s Hapi i dyt? - identifikimi dhe vler?simi I faktor?ve (ekonomik, social, politik, demografik, teknologjik, tregu dhe konkurenca Hapi i tret? ? parashikimi I s? ardhmes Hapi i kat?r ? njohja e fuqive dhe dob?sive t? organizat?s Hapi i pest? - hartimi I alternativave Hapi i gjasht? ? zgjedhja strategjike Hapi i shtat? - planet p?r ngjarje t? paparashikuara

9. Var?sisht prej situat?s n? t? cil?n gjendet firma mund te aplikoj strategji te ndryshme per sa i p?rket faktor?ve t? jasht?m dhe t? brendsh?m Faktor?t ? brendsh?m Faktor?t e jasht?m

10. Strategjit? (WT, WO, ST DHE SO) Strategjia WT (mini ? mini) ? q?llimi i k?saj strategjie ?sht? minimizimi i dob?sive dhe k?rc?nimeve Strategjia WO (mini ? maxi) ? q?llimi i k?saj strategjie ?sht? t? minimzoj? dob?sit? dhe t? maksimizoj? shanset Strategjia ST (maxi ? mini) - q?llimi i kesaj strategjie ?sht? maksimizimi i fuqive dhe minimizimi I k?rc?nimeve Strategjia SO (maxi ? maxi) ? maksimizimi fuqive dhe shfryt?zimi i shanseve nga mjedisi Me q?llim q? t? identifikohet n?se strategjia aktuale e organizat?s duhet t? ndiqet apo t? z?vend?sohet ndiqet kjo procedur?: Identifikimi i strategjive ose strategjis? q? po ndjek organizata Identifikimi i ndryshimeve ky?e n? mjedisin e jasht?m Identifikimi i faktor?ve t? brendsh?m

11. Kompetencat dalluese Identifikimi atyre fuqive t? veqanta q? i jepin organizat?s ep?rsi mbi konkurrent?t dhe atyre dob?sive q? duhen shmangur. Q? nje kompetenc? dalluese (burim) t? jet? mb?shtet?s i nj? strategjie efektive ajo duhet t? kaloj? n? disa teste sa i p?rket vler?s Testi i paemitueshm?ris? - a ?sht? kompetenca e v?shtir? p?r tu kopjuar Testi i jet?gjat?sis? ? sa shpejt kompetenca dalluese zhvler?sohet Testi i p?rkat?sis? ? cili e zot?ron vler?n q? e p?rmban kompetenca dalluese Testi i z?vend?sueshm?ris? ? a mundet q? nj? kompetenc? t? z?vend?sohet nga nj? tjet?r Testi i superioriteti konkurues ? cila kompetenc? ?sht? realisht ma e mira


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro