Lënda:
Download
1 / 38

Lënda: Menaxhimi Elektronik i Projekteve - PowerPoint PPT Presentation


 • 253 Views
 • Uploaded on

Lënda: Menaxhimi Elektronik i Projekteve. RM1: Nxënësi duhet të prezantoj rëndësinë dhe konceptin e Ms Project. Njohurit që përfitohen nga nxënësi:. I. Konceptet themelore-Veglat per Menaxhimin e Projektit Planifikimi i Projekteve Menaxhimi i Orarit Komunikimi i Informatave te projektit,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Lënda: Menaxhimi Elektronik i Projekteve' - bardia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Lënda:

Menaxhimi Elektronik i Projekteve


Rm1 nx n si duhet t prezantoj r nd sin dhe konceptin e ms project
RM1:Nxënësi duhet të prezantoj rëndësinë dhe konceptin e Ms Project


Njohurit q p rfitohen nga nx n si

Njohurit që përfitohen nga nxënësi:

I. Konceptet themelore-Veglat per Menaxhimin e Projektit

Planifikimi i Projekteve

Menaxhimi i Orarit

Komunikimi i Informatave te projektit,

Gant Chart, WBS

Krijimi i Projektit,

Puna me Projekete

Hapja e Projekteve ,

Ruajtja, Ndryshimet dhe Tabelat.


Shkatht sit q p rfitohen nga nx n si
Shkathtësitë që përfitohen nga nxënësi:

 • Njohja me Ms Project

 • Planifikimi I Projetktit

 • Startimi i Programint

 • Njohja me Gant Chart dhe tabelat percjellese

 • Zbërthimi i WBS


Q ndrimet sjelljet q zhvillohen nga nx n si
Qëndrimet(sjelljet)që zhvillohen nga nxënësi:

 • Komunikim I duhur Nxënës Profesor;

 • Vëmendje e Duhur rreth Hartimit dhe Prezantimit te Projektit;

 • Bashkëpunim dhe Vlerësim rreth Projektit

 • Stuhi Mendimesh ( Brainstorming)

 • Realizimi i Detyrave ne Kohen e Caktuar;


Kriteret e vlersimit nx n si duhet t
Kriteret e vlersimit-Nxënësiduhettë:

 • Fitoj Njohuri rreth Ms Project

 • Filloj me njohjen e Programit

 • Filloj me nje Projekt

 • Njoh rendesin e Gant Chart-it.


Instrumentet e vler simit
Instrumentet e Vlerësimit

 • Bashkëbisedimi Nxënës-Profesor

 • Test

 • Realizueshmëria praktike e projektit

  Detyra praktike:

 • Fillimi me njohjen e programit dhe zbatimin e komandave në projektin fillestarëNjohurite q p fitohen nga nx n si
Njohurite Projektit te Riqëpëfitohennganxënësi:

II. KrijimiiProjektitteRi

 • DefinimiiProjektit

 • CaktimiiOrarit

 • Vendosja e Informatave ne Projekt

 • Opcionete Kalendarit

 • AktivitetrrethProjektit(Krijimi, Kopjimi, Fshirja e Aktiviteteve.)

 • Kohezgjatja e Aktiviteteve

 • Angazhimi, Vleresimi , Milestone.


Shkatht sit q p rvetsohen nga nx n si
Shkathtësit Projektit te Riqëpërvetsohennganxënësi:

 • Fillimi I ProjektitteRi

 • Shtimi I tegjithatedhenaverretheProjektitRealizues

 • Caktimi I oraritdheditevetepunes ne kuaderteprojektit

 • Caktimi I aktivitetevekryesoredhendryshimevetemundeshme.


Qendrimet sjelljet q zhvillohen nga n n si
Qendrimet Projektit te Ri(sjelljet)qëzhvillohennganënësi:

 • Komunikim I duhur Nx-Prof

 • Perqendrim rreth fillimit te Projektit

 • Bashkpunimi dhe sqarim rrethe Projektit fillestar

 • Realizimi i Detyrave ne Kohen e Caktuar;


Kriteret e vlersimit nx n si duhet t1
Kriteret Projektit te Ri e vlersimit-Nxënësiduhettë:

 • Fitoj Njohuri rreth fillimit te Projektit me Ms Project

 • Caktoj Orarin e punes dhe ndryshimet e Mundeshme

 • Te shtoj aktivitete ne baze te Projektit fillestar

 • Te vleresoj si duhet ndryshimet ne Projekt


Instrumentet e vlersimit
Instrumentet e Vlersimit: Projektit te Ri

 • Bashkëbisedimi Nxënës-Profesor

 • Test

 • Realizueshmëria praktike e detyrave

  Detyra Praktike:

 • Zbatimi I Ideve te Projektit ne Projekt Fillestar ne Ms Project


Rm 3 nx n si duhet te caktoj orarin e pun s dhe nd rlidhjet me aktivitet e projektit
RM 3: Nxënësi duhet te caktoj Orarin e Punës dhe ndërlidhjet me Aktivitet e Projektit


Njohurite q p fitohen nga n x n si
Njohurite ndërlidhjet me Aktivitet e Projektitqëpëfitohennganxënësi:

III. Percaktimi i Orarit te Punes dhe Ndërlidhjet

 • Lidhja Finish To Start dhe Start To Start

 • Lidhja Finish To Finish dhe Start To Finish

 • Kushtëzimet dhe Deadlines( Kushtëzimi i aktivitetit dhe Vendosja e Deadlines)

 • Shenimet dhe Hiperlidhjet(vendosja e shenimitper aktivitet dhe e hiperlidhjes)


Shkatht sit q p rvetsohen nga nx n si1
Shkathtësit ndërlidhjet me Aktivitet e Projektitqëpërvetsohennganxënësi:

 • Caktimi I Orarit te Punes

 • Te caktojn fillimin dhe perfundimin e nje Aktiviteti gjate projektit

 • Kushtezimet e aktiviteteve fillestare dhe perfundimtare

 • Vendosja e hiperlidhjeve ndermjet projekteve te ndryeshme


Qendrimet sjelljet q zhvillohen nga n n si1
Qendrimet ndërlidhjet me Aktivitet e Projektit(sjelljet)qëzhvillohennganënësi:

 • Komunikim I Duhur Nx - Prof;

 • Perfundim dhe Vlersim I aktiviteve ;

 • Menaxhim I Hiperlidhjeve mes projekteve te ndryeshme

 • Bashkpunimi dhe bashkebisedim rreth Projektit;


Kriteret e vlersimit nx n si duhet t2
Kriteret ndërlidhjet me Aktivitet e Projektit e vlersimit-Nxënësiduhettë:

 • Qe njohurit e fituara ti zbatoj ne Punim

 • Te Caktoj Orarin dhe ndryshimet rreth tij

 • Te Tregoj Prioritet rreth Aktiviteve fillestare

 • Zbatimin e hiperlidhjeve te duhura ne Projekt


Instrumentet e vlersimit1
Instrumentet e Vlersimit: ndërlidhjet me Aktivitet e Projektit

 • Bashkebisedim Nxenes- Profesor

 • Test

 • Vleresim I Realizueshmeris se Detyrave

  Detyra praktike:

 • Te Caktohen Prioritet e Projektit dhe Caktimi I Aktiviteteve FillestareNjohurite q p fitohen nga nx n si1
Njohurite te Projektitqëpëfitohennganxënësi:

IV. KostotdheResurset

 • Resurset, Llojet e resurseve, Nderlidhja me Kohezgjatejen e punes.

 • Krijimidhemodifikimiiresurseve

 • Kostot- KostotfikesedheVariabile

 • AlokomidheModifikimiiResurseve per Aktivitet


Shkatht sit q p rvetsohen nga nx n si2
Shkathtësit te Projektitqëpërvetsohennganxënësi:

 • Caktimi I Kostove te duhura rreth projektit

 • Ndarja e kostove variabile dhe fikese

 • Permbledhja dhe caktimi I Resurseve te nevojshme

 • Manipulimi te ndryesheme rrethe kostove dhe resurseve


Qendrimet sjelljet q zhvillohen nga n n si2
Qendrimet te Projektit(sjelljet)qëzhvillohennganënësi:

 • Komunikim I duhur Nx-Prof

 • Perqendrim rreth caktimeve te Kostove dhe Resurseve

 • Bashkpunimi dhe sqarim kostove dhe resurseve

 • Realizimi i Detyrave ne Kohen Caktuar;


Kriteret e vlersimit nx n si duhet t3
Kriteret te Projektit e vlersimit-Nxënësiduhettë:

 • Zbatoj qe Kostot Fikese dhe Variabile te jene ne vend te duhur

 • Caktimin e Resurseve te duhura ne Project

 • Zbatimin e ndryshimeve eventuale rreth Kostove

 • Manipulimin dhe ndryshimin e Resurseve


Instrumentet e vlersimit2
Instrumentet e Vlersimit: te Projektit

 • Bashkebisedim Nxenes- Profesor

 • Test

 • Vleresim I Realizueshmeris se Detyrave

  Detyra praktike

 • Caktimi I Kostove dhe resurseve ne Kuader te ProjektitNjohurite q p fitohen nga nx n si2
Njohurite mire te Projektitqëpëfitohennganxënësi:

V. Monitorimi i Projektit

 • Rruga Kritike per aktivitet Kritike

 • Monitorimi i progresit

 • Ricaktimi i orarit

 • Shfaqeja dhe fshehja e vijave te progresit

 • Shfaqeja dhe fshehja e kolonave

 • Filtrimi i tyre


Shkatht sit q p rvetsohen nga nx n si3
Shkathtësit mire te Projektitqëpërvetsohennganxënësi:

 • Monitorimi duhur I Pojektit

 • Menyrat e monitorimit

 • Zgjidhja e Problmeve te Paparashikueshme

 • Caktimi I rruges Kritike dhe Fiktive

 • Filtrimi I opcioneve rreth zgjidhjes se Problemeve ne kuader te Projektit


Q ndrimet sjelljet q zhvillohen nga n n si
Q mire te Projektitëndrimet(sjelljet)qëzhvillohennganënësi:

 • Komunikim I duhur Nx-Prof

 • Perqendrim rreth Monitorimit dhe caktimit te dobesive

 • Bashkpunimi dhe sqarim rreth Monitorimit

 • Sqarim I Rruges Kritike

 • Realizimi i Detyrave ne Kohen e caktuar;


Kriteret e vlersimit nx n si duhet t4
Kriteret mire te Projektit e vlersimit-Nxënësiduhettë:

 • Monitoroj dhe Vlersoj Realizimin e Projektit

 • Zgjidh dhe ndryshoj aktivitet per Realizimin e Projektit

 • Arrij qe ta Shkurtoj rrugen Kritike

 • Kontrolloj Arritshmerin e projektit


Instrumentet e vlersimit3
Instrumentet e Vlersimit: mire te Projektit

 • Bashkebisedim Nxenes- Profesor

 • Test

 • Vleresim I Realizueshmeris se Detyrave

  Detyra praktike:

 • Monitorimi dhe Kontrollomi I Aktiviteve Te projektitNjohurite q p fitohen nga nx n si3
Njohurite me te gjitha elementet e mesuaraqëpëfitohennganxënësi:

VI. RadhitejadheFiltrimiiAktiviteteve

 • RicaktimiiOrarit per Aktivitet e Pakompletuara

 • Shfaqeja e OrarittePlanitAktualdheatijBazik

 • Pershtatja e Programit Ms Project

 • Raportet ne Ms Project.


Shkatht sit q p rvetsohen nga nx n si4
Shkathtësit me te gjitha elementet e mesuaraqëpërvetsohennganxënësi:

 • Ndryshimet e Mundshme ne realizimin perfundimtar te Projektit

 • Ndryshimet e orarit actual nga ai Bazik

 • Realizimi Perfundimtar I Projektit

 • Prezantimi I Projektit perfundimtar


Qendrimet sjelljet q zhvillohen nga n n si3
Qendrimet me te gjitha elementet e mesuara(sjelljet)qëzhvillohennganënësi:

 • Komunikim I duhur Nx-Prof

 • Perqendrim rreth Perfundimit te Projektit

 • Bashkpunimi dhe sqarim rreth Projektit dhe Veshtersit e Realizimit

 • Realizimi i Detyrave ne Kohe e Caktuar;


Kriteret e vlersimit nx n si duhet t5
Kriteret me te gjitha elementet e mesuara e vlersimit-Nxënësiduhettë:

 • Te realizoj me Sukses Perfundimin e Projektit

 • Te Krahasoj Projektin Fillestar dhe Perfundimtar

 • Te Prezantoj ne Menyren e Duhur

 • Te Zbatoj dhe Konkretizoj Projektin me Sukses


Instrumentet e vler simit1
Instrumentet e Vlerësimit: me te gjitha elementet e mesuara

 • Bashkëbisedim Nxënës- Profesor

 • Test

 • Vlerësimi I Realizueshmërisë se Detyrave

  Detyrë praktike:

 • Prezantimi dhe Konkretizimi I Projektit perfundimtarë


Ju uroj vit t mbar dhe suksese
Ju uroj vit të mbarë dhe suksese !! me te gjitha elementet e mesuara


ad