slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
” Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów wodnych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

” Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów wodnych - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

P rojekt PL 0302. ” Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów wodnych w województwie małopolskim”. Prezentuje: Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska mgr inż. Paweł Ciećko Kraków –Tarnów, Grudzień 2009.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ” Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów wodnych' - kirk-may


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Projekt PL 0302

”Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa

w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów wodnych

w województwie małopolskim”

Prezentuje:

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

mgr inż. Paweł Ciećko

Kraków –Tarnów, Grudzień 2009

uwarunkowania realizacji projektu
Uwarunkowania realizacji projektu

W roku 2007:

 • 42% badanych wód powierzchniowych i 22,3% wód podziemnych stanowiły wody złej jakości (klasy IV i V),
 • 68,5% wód powierzchniowych ujmowanych do zaopatrzenia ludności wymagało stosowania wysokosprawnych metod uzdatniania, a 21% nie spełniało wymagań żadnej kategorii
 • 45% wód powierzchniowych to wody zeutrofizowane lub zagrożone eutrofizacją ze źródeł komunalnych
slide3

Roczny pobór wody do zaopatrzenia ludności w województwie małopolskim kształtuje się na poziomie:

 • 105 mln m3 wód powierzchniowych,
 • 50 mln m3 wód podziemnych
wa ne daty
WAŻNE DATY
 • 12.04.2007– złożenie przez WIOŚ Kraków wniosku aplikacyjnego
 • 02.06.2008 - Grand Offer Letter

List z ofertą pomocyudzielonej przez

Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych

za pośrednictwem

Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli

 • 21.10. 2008 – podpisanie umowy z NFOŚiGW

na dofinansowanie projektu

warunki og lne
Warunki ogólne
 • Pomoc nie powinna przekroczyć 1.556.731 Euro
 • Koszty kwalifikowane projektu:1.831.448 Euro
 • Całkowity koszt projektu: 1.946.751 Euro
 • Wysokość pomocy: do 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych ukończonego Projektu
 • Przewidywany czas trwania 18 miesięcy
 • Pierwsza data kwalifikowalności: 16 maja 2008
slide6

Zgodnie z kwalifikacją i oceną BMF w Brukseli

 • Projekt PL 0302 w zakresie:
 • monitoringu środowiska i dostarczania informacji o środowisku,
 • nowych technik monitoringu zgodności oraz zastosowania
 • i realizacji technik pomiarówautomatycznych w badaniu środowiska wodnego,
 • sposobów gromadzenia, analizowania, agregowania
 • i rozpowszechniania wszelkichrodzajów informacji o środowisku
 • uzupełnia cele projektu
 • PL 0100
 • realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
 • we współpracy z Norweskim Ministerstwem Zanieczyszczeń (SFT)
cele projektu
Cele projektu

!! Cel główny:

Wzmocniona ochrona środowiska jako wynik lepszej zgodności z wymaganiami prawnymi

! Cel bezpośredni - efekty natychmiastowe:

Ulepszona informacja i kontrola wód powierzchniowych i podziemnych

w województwie małopolskim

zadania projektu
Zadania projektu

I.Zakup i instalacja wyposażenia kontrolno-pomiarowego

II. Implementacja i walidacja metod badań

III. Optymalizacja sieci monitoringu środowiska

IV. Rozwój i implementacja systemu IT do zbierania, przechowywania, przetwarzania i udostępniania on-line danych środowiskowych

V. Promocja i zarządzanie projektem.

i zakup i instalacja wyposa enia kontrolno pomiarowego
I.Zakup i instalacja wyposażenia kontrolno-pomiarowego
 • aparatura do oznaczania m.in. substancji priorytetowych i niebezpiecznych: 10 urządzeń m.in.:ICP, chromatografy, analizator rtęci, analizatory związków chloroorganicznych i ogólnego węgla organicznego,
 • automatyczny sprzęt pomiarowy do badań terenowych : 10 mierników wieloparametrowych do badań wód powierzchniowych, 15 sond do prowadzenia pomiarów automatycznych w wodach podziemnych
 • mikroskop z oprogramowaniem, sprzęt do badań biologicznych i mikrobiologicznych (m.in. licznik kolonii bakterii, testy Colilert
 • sprzęt i wyposażenie pomocnicze
 • samochód terenowy

Łączna kwota: 3 331 000 zł tj.43,5% wartości projektu

ii implementacja i walidacja metod bada
II.Implementacja i walidacja metod badań
 • wdrożono i opracowano charakterystyki 18 metod referencyjnych i procedur badawczych do prowadzenia badań w warunkach laboratorium

85 wskaźników (m.in. wyznaczenie granic oznaczalności, precyzji)

 • udział w 19 porównaniach międzylaboratoryjnych

i badaniach biegłości w zakresie pobierania próbek i badania wód i ścieków, w tym 11 o zasięgu europejskim, a 2 o zasięgu światowym

iii optymalizacja sieci monitoringu rodowiska
III. Optymalizacja sieci monitoringu środowiska
 • Przeprowadzono badania wód powierzchniowych ujmowanych do zaopatrzenia ludności w 12 punktach i wód podziemnych w 14 punktach na 10 ujęciach w zlewni Dunajca
 • Opracowano metody statystyczne analizy danych monitoringu wód dla potrzeb: optymalizacji pomiarów, systemu ocen stanu wód powierzchniowych, oceny jakości wód, raportowania zgodnie z RDW, oceny wód nieobjętych badaniami
 • Przeprowadzono testowanie i ocenę możliwości wzmocnienia systemu kontroli i monitoringu presji poprzez wdrożenie pomiarów automatycznych (oczyszczalnie, odbiorniki ścieków, wody podziemne)
iv rozw j i implementacja systemu it
IV. Rozwój i implementacja systemu IT
 • zakup sprzętu komputerowego (serwery, komputery, laptopy, drukarki kolorowe) i oprogramowania za łączna kwotę ok.

1 260 000 zł tj.16,4% wartości projektu

 • wyposażenie laboratoriów WIOŚ w komputerowy system obsługi laboratorium typu LIMS, umożliwiający przepływ danych wewnątrz laboratorium i eksport danych do baz funkcjonujących w innych komórkach organizacyjnych WIOŚ
 • opracowanie i wdrożenie Bazy Danych Monitoringu Wód - systemu informatycznego do gromadzenia, przetwarzania i wieloaspektowej analizy danych, udostępniania oraz prezentowania on-line informacji o środowisku,
 • opracowanie i wdrożenie aplikacji GIS wspomagającej

projektowanie i optymalizację sieci monitoringu wód

efekty niewymierne
Efekty niewymierne
 • uzyskanie szczegółowych danych o rodzaju, zasięgu i zakresie presji działających na Jednolite Części Wód, ze szczególnym uwzględnieniem wód przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do picia,
 • zapewnienie efektywnego pod względem kosztów rozwoju sieci monitoringu wód,
 • specjalizacja laboratoriów WIOŚ – określenie laboratoriów wiodących dla poszczególnych rodzajów badań,
 • przeprowadzenie szkoleń m.in. w zakresie nowych technik badawczych i oprogramowania ArcGIS
 • uzyskanie możliwości prowadzenia badań monitoringowych w pełnym zakresie, wymaganymi metodami i z wymaganą precyzją.
ad