Test osobnosti - PowerPoint PPT Presentation

Test osobnosti
Download
1 / 18

  • 67 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Test osobnosti. Spracoval : Dalai Lama. Môžeš spoznať svoju skutočnú osobnosť !!! Dostaneš len 4 krátke otázky, ale výsledok Ťa veľmi prekvapí. Neoklam sám seba len preto, lebo si zvedavý na výsledok! Pokračuj stlačením Enter….

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Test osobnosti

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Test osobnosti

Test osobnosti

Spracoval : Dalai Lama


Test osobnosti

Me spozna svoju skuton osobnos!!!Dostane len 4 krtke otzky, ale vsledok a vemi prekvap.Neoklam sm seba len preto, lebo si zvedav na vsledok!Pokrauj stlaenm Enter


Test osobnosti

Tvoja myse a Tvoje pocity vytvraj padk, z ktorho m najv osoh, ke ho otvor.Bude sa dobre zabva, ale len vtedy, ke presne dodr nvody.Nepodvdzaj!!!Pokrauj stlaenm Enter.


Pred za iatkom si elaj vo a o

PRED ZAIATKOM SI ELAJ VOAO !!!

Nap svoje elanie na papier a pokrauj stlaenm Enter...


Test osobnosti

Upozornenie !!!

Odpovede nap v uvedenom porad!

S len 4 otzky, ale ke si dopredu pozrie vsledky, Tvoje odpovede nebud pravdiv!!!

Take ani nhodou nepozri vsledky!!!

Pokrauj stlaenm Enter.


Test osobnosti

Zober si pero a papier a na ten nap svoje odpovede!

Na konci testu ich bude potrebova.

Tento test vea prezrad o Tvojej skutonej osobnosti.

Na otazky odpovedz na zklade Tvojich pocitov!!!

Pokrauj stlaenm Enter.


1 ot zka tu uveden druhy zvierat usporiadaj do poradia pod a toho ako sa ti p ia

1. otzkaTu uveden druhy zvierat usporiadaj do poradia poda toho, ako sa Ti pia!

KravaTiger

Ovca

K

Prasa

Tvoju odpove nap na papier a pokrauj stlaenm Enter !!!


Test osobnosti

2. otzkaK nasledujcim slovm prira jednu vlastno, ktor a napadne vo vzahu s uvedenm slovom!! (napr.: K = rchly)

a.) Pes

b.) Maka

c.) Potkan

d.) Kva

e.) More

Odpovde nap na papier a pokrauj stlaenm Enter !!!


Test osobnosti

3. otzkaMysli na takch ud, ktor a poznaj a stotoni ich s nasledujcimi farbami!!(Ku kadmu loveku prira len jednu farbu!)

a.) lt

b.) oranov

c.) erven

d.) biela

e.) zelen

Odpovde nap na papier a pokrauj stlaenm Enter !!!


4 ot zka

4. otzka

Na zver nap svoje obben slo a svoj obben de v tdni !

Odpovde nap na papier a pokrauj stlaenm Enter !!!


Skon il si

Skonil si???

Prosm a, bu si ist v tom, e si na otzky odpovedal primne a e odpovede odzrkadluj skutonos !!!!


Test osobnosti

Posledn anca....Ak by si si chcel znovu prezrie Tvoje odpovede, stla Esc a spusti znova prezentciu!Vetky Tvoje odpovede s v poriadku ??? Tak potom pokrauj stlaenm Enter.


Teraz sa m e pozrie na v sledky

Teraz sa me pozrie na vsledky.

Ale ete predtm:

Zopakuj si Tvoje elanie!!!

Nap ho na papier a pokrauj stlaenm Enter !!!


V sledok 1 ot zka t to ot zka zodpoved na to o m v tvojom ivote prednos

Vsledok:1. otzkaTto otzka zodpoved na to, o m v Tvojom ivote prednos:

Krava =KARIRA

Tiger=HRDOS

Ovca =LSKA

K =RODINA

Prasa =PENIAZE

Nap na svoj papier veda nzvov zvirat uveden vrazy!

Tebou vytvoren poradie ukazuje to, e o a na ktorom mieste je zaraden v Tvojom ivote.

.... pokrauj slaenm Enter !!!


2 ot zka

2. otzka

Opis psa:

TVOJA OSOBNOS

Opis maky:

Osobnos Tvojho (Tvojej) partnera(partnerky)

Opis potkana:

Osobnos Tvojho nepriatea

Opis kvy:

Ukae, ak si v posteli.

Opis mora:

Uke, ak ivot ije.

Vsledky nap veda vlastnost a pokrauj stlaenm Enter !!!


3 ot zka

3. otzka

lt:

Tento lovek na Teba nikdy nezabudne.

Oranov:

Tohto loveka povauje za najlepieho priatea.

erven:

Tohto loveka m naozaj rd.

Biela :

Tento lovek je Tvoj duevn spriaznenec .

Zelen:

Na tohto loveka sa bude pamta po cel Tvoj ivot.

Vsledky nap veda mien a pokrauj stlaenm Enter !!!


4 ot zka1

4. otzka

Poli tento test aspo tokm uom, ak je Tvoje astn slo,

a Tvoje elanie sa spln v ten de, ktor si napsal, ako Tvoj obben de v tdni.

Tento test pripravil:

Dalai Lama

V roku Millnia.

Porozmlaj trochu o tomto vetkom!

Stlaenm Enter ukoni...


Test osobnosti

Tento e-mail nevyma,

ale do 96 hodn poli alej.

Bude fantasticky prekvapen.

Je to pravda !!!

aj vtedy, ke Ty tomu never !!!!

Koniec


  • Login