2 determinace osobnosti d di n a neurofyziologick z klad sociokulturn vlivy temperament charakter
Download
1 / 22

Struktura osobnosti - PowerPoint PPT Presentation


 • 590 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

2. Determinace osobnosti – dědičný a neurofyziologický základ, sociokulturní vlivy. Temperament. Charakter. Struktura osobnosti. Temperament Rysy osobnosti Schopnosti, inteligence Charakter. Úrovňové pojetí osobnosti. Zawadského model stromu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Struktura osobnosti

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2 determinace osobnosti d di n a neurofyziologick z klad sociokulturn vlivy temperament charakter

2. Determinace osobnosti – dědičný a neurofyziologický základ, sociokulturní vlivy. Temperament. Charakter


Struktura osobnosti

Struktura osobnosti

 • Temperament

 • Rysy osobnosti

 • Schopnosti, inteligence

 • Charakter


Rov ov pojet osobnosti

Úrovňové pojetí osobnosti

Zawadského model stromu

 • v základech (osobnosti) jsou schopnosti a temperament, ve vrcholu je dle Allporta „zhodnocená osobnost“, tedy charakter (vztah ke světu a k sobě samému)


Determinace osobnosti

Determinace osobnosti

 • vrozený temperament s biologickým základem - ne statický, pružnost, reakční norma

 • charakter, dotvářený v interakci s prostředím - amorální u kojence, prospěšný v raném dětství, konformní v pozdějším dětství, uvědomovaný v adolescenci, altruistický u zralých dospělých – schopnost osobnostně růst a měnit se v každé etapě života


Determinace osobnosti1

Determinace osobnosti

 • temperament nelze jednoduše změnit – genetická podmíněnost, ale faktory prostředí mají vliv v jeho ovlivňování – emoční paměť, zvyk (chemické reakce v mozku doprovázející rané emoční reakce)

 • charakter – názory, postoje – Naučený na základě sociálního hodnocení (dobře, špatně), vázáno na mozkovou kůru a reprezentace vzpomínek

 • podstatou charakteru je to, jak sami sebe chápeme (jsme zodpovědní za své chování nebo řízeni osudem?, jsme součástí společnosti nebo jsme mimo ni a řídíme se jen vlastním názorem?…). počáteční reakce na podněty dány spíše temperamentem, způsob jak si podněty vykládáme a a jak jednáme závisí na získaném charakteru


Biologick vlivy

Biologické vlivy

 • Behaviorální genetika: studuje relativní zastoupení vlivů dědičnosti a prostředí (natureand nurture) na chování a prožívání


Gen y dna

Stočení jazyka je jedním zmála projevů, které závisí na specifickém dominantním genu.

Naopak běžná je složitá vazba na genetickou informaci.

Geny & DNA


Vrozen vs z skan v zkum dvoj at

Vrozené vs. získané?: výzkum dvojčat

 dvouvaječných dvojčat = dědičné vlivy + vlivy prostředí

 jednovaječných dvojčat = vlivy prostředí

-------------------------------------------------------------------

 (D-J) = dědičné vlivy


Determinace osobnosti2

Determinace osobnosti

 • rodíme se s určitým složením genů; rozehráváme ho v reakční normě právě způsobem výchovy

 • nature AND nurture (nikoli příroda nebo výchova ale příroda A výchova)

 • stejné zážitky nevyvolávají stejné reakce, ani nemají stejný vliv (ztráta blízkého člověka, hyperprotektivní matka…) – lidé se rodí s různými geny – různými mozky- ty jsou základem odlišných ososbností

 • rodiče (a učitelé) nemohou ovlivnit vše co jejich děti dělají, je důležitější děti poznat, než se je snažit „vymodelovat“ do ideálu – dovolit uskutečnit a rozvinout potenciál

 • na svět přicházíme jako nějak určení jedinci – zbytek života je hledání co jsme vlastně zač


Soci ln vlivy

Sociální vlivy

 • mem – kdykoli někoho imitujete, cosi se předává. Ono „cosi“ může být předáváno znovu a začít žít vlastním životem (myšlenky, módní fráze, módní směry, tvar stavebních oblouků…)

 • nejsložitější memplex – „já“

  • přemýšlejte o svém skutečném „já“ – kdo jsem „já“, kde je „já“, co dělá „já“,


Intera kce gen a prost ed

Interakce genů a prostředí

 • Environmentalní faktory factors interagují s genetickými při ovlivňování mnoha rysů. Například, podvýživa v raném věku může ovlivnit kognitivní schopnosti.


Temperament

Temperament

 • jedna z dimenzí (konstitutivních složek) osobnosti, souvisí s emocemi, případně s emoční a snahovou (motivačně podmíněnou) vzrušivostí – charakterizuje dynamiku psychické činnosti („temperamentum“ správný poměr mísení tělesných šťáv, mnemotechnicky i „tempo“ a „tempera“ – zabarvení)

 • vrozené obecné vlastnosti duševní dynamiky – projevují se v impulsivitě, síle a rychlosti duševních procesů

 • relativně formální charakteristika – není vázána na zážitkový obsah


Temperament1

Temperament

 • Allport: temperament zahrnuje vnímavost k emocionální situaci, obvyklou sílu a rychlost odpovědi, kvalitu převládající nálady a všechny zvláštnosti fluktuace a intenzity nálady

 • Eysenck: více či méně stabilní a přetrvávající systém afektivního chování


Ty komponentov teorie temperamentu

Čtyřkomponentová teorie temperamentu

Hippokrates –humorální teorie, systematické zpracování Galén

charakteristiky komponent dle Rempleina

popis komponent podle Eysencka


Morfologick teorie temperamentu

Morfologické teorie temperamentu

 • Ernst Kretschmer (1888 – 1964)

  předpoklad souvislosti tělesné stavby a disponovanosti k určitému prožívání a chování a predisponovanosti k určitému typu duševní choroby:

  Temperametovým (a tělesným) typům odpovídají při nadměrné zátěži vyšší pravděpodobnosti rozvoje určité duševní poruchy :

  • pyknik - cyklotýmní temperament

   • - maniodepresivní porucha

  • astenik/leptosom - schizotýmní temperament

   • - schizofrenní psychózy

  • atletik - viskózní resp. epitýmní temperament

   • - epilepsie


Morfologick teorie temperamentu1

Morfologické teorie temperamentu

 • William H. Sheldon

  Typy nazývá

  • viscerotonní

  • somatotonní

  • cerebrotonní.

   (Tyto tři typy odpovídají Kretschmerově cyklotýmii, epitýmii a shizotýmii.)

   spíše historické přístupy, přesto dobře strukturují každodenní zkušenosti


N kter sou asn teorie temperamentu

Některé současné teorie temperamentu

 • A.H.Buss, R.Plomin – vývojově interakční teorie temperamentu

  • utváření temperamentových dispozic závisí na interakci s okolím a příležitostech ke vzniku určitého chování

  • 4 základní složky

   • aktivita (spontánní výdej fyzické energie)

   • emocionalita (tíseň a ohrožení- úzkost, později strach a hněv – vysoká autonomní aktivace)

   • sociabilita (preferování pobytu ve společnosti druhých oproti samotě)

    např. introverze = nízká sociabilita, nízká aktivita; agresivita = vysoká aktivita a emocionalita


N kter sou asn teorie temperamentu1

Některé současné teorie temperamentu

 • C. R. Cloninger – neurobiologicky založená teorie (3 složky temperamentu – odpovídají určité neuromodulaci, každá několik dimenzí)

  • vyhledávání nového (behaviorální aktivace; dopamin)

   • explorační vzrušivost – stoická rigidita

   • impulzivita – reflexe

   • extravagance – rezervovanost chaotičnost – systematičnost

  • vyhýbání se poškození (behaviorální inhibice, serotonin)

   • anticipační pesimismus – uvolněný optimismus

   • hodně – málo obav z neurčitého

   • smělost – plachost před neznámými lidmi

   • unavitelnost, astenie - odolnost

  • závislost na odměně (behaviorální podpora, noradrenalin)

   • senzitivita

   • citová vázanost

  • perzistence


Charakter a postoje

Charakter a postoje

 • propojení poznávacích, emočních a motivačních procesů při strukturování zkušenosti a vytváření souboru postojů a morální struktury osobnosti

 • stabilizovaný soubor postojů tvoří jeden z výchozích stupňů rozvoje charakteru

  • postoj = získaná a relativně ustálená komplexní tendence k myšlenkové, citové a akční odezvě na určité objekty, osoby, sociální skupiny, problémy, situace či hodnoty

 • systém postojů jedince = osobní pojetí světa

  • předsudky = převzaté, tradicí udržované iracionální postoje


Charakter

Charakter

 • charakter

  • v čistě psychologickém smyslu = individuální zvláštnost člověka

  • „morální charakter“ = pohotovost jednat dle určitých etických principů

   • řada současných psychologů charakter považuje za etickou kategorii (osobnost z pohledu morálních kritérií)

 • Allport: CH = zhodnocená osobnost

 • Krueger: CH = zdroj odpovědného jednání a hodnocení; širší a podrobnější pohled na člověka než obsahuje jeho pouhé „jáství“

 • charakter jako

  • soustava vztahů k sobě a ke světu

  • soustava dominujících vlastností

  • soustava zásad a způsobů jejich naplňování


ad
 • Login