2 determinace osobnosti d di n a neurofyziologick z klad sociokulturn vlivy temperament charakter
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Struktura osobnosti PowerPoint PPT Presentation


 • 452 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

2. Determinace osobnosti – dědičný a neurofyziologický základ, sociokulturní vlivy. Temperament. Charakter. Struktura osobnosti. Temperament Rysy osobnosti Schopnosti, inteligence Charakter. Úrovňové pojetí osobnosti. Zawadského model stromu

Download Presentation

Struktura osobnosti

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2. Determinace osobnosti – dědičný a neurofyziologický základ, sociokulturní vlivy. Temperament. Charakter


Struktura osobnosti

 • Temperament

 • Rysy osobnosti

 • Schopnosti, inteligence

 • Charakter


Úrovňové pojetí osobnosti

Zawadského model stromu

 • v základech (osobnosti) jsou schopnosti a temperament, ve vrcholu je dle Allporta „zhodnocená osobnost“, tedy charakter (vztah ke světu a k sobě samému)


Determinace osobnosti

 • vrozený temperament s biologickým základem - ne statický, pružnost, reakční norma

 • charakter, dotvářený v interakci s prostředím - amorální u kojence, prospěšný v raném dětství, konformní v pozdějším dětství, uvědomovaný v adolescenci, altruistický u zralých dospělých – schopnost osobnostně růst a měnit se v každé etapě života


Determinace osobnosti

 • temperament nelze jednoduše změnit – genetická podmíněnost, ale faktory prostředí mají vliv v jeho ovlivňování – emoční paměť, zvyk (chemické reakce v mozku doprovázející rané emoční reakce)

 • charakter – názory, postoje – Naučený na základě sociálního hodnocení (dobře, špatně), vázáno na mozkovou kůru a reprezentace vzpomínek

 • podstatou charakteru je to, jak sami sebe chápeme (jsme zodpovědní za své chování nebo řízeni osudem?, jsme součástí společnosti nebo jsme mimo ni a řídíme se jen vlastním názorem?…). počáteční reakce na podněty dány spíše temperamentem, způsob jak si podněty vykládáme a a jak jednáme závisí na získaném charakteru


Biologické vlivy

 • Behaviorální genetika: studuje relativní zastoupení vlivů dědičnosti a prostředí (natureand nurture) na chování a prožívání


Stočení jazyka je jedním zmála projevů, které závisí na specifickém dominantním genu.

Naopak běžná je složitá vazba na genetickou informaci.

Geny & DNA


Vrozené vs. získané?: výzkum dvojčat

 dvouvaječných dvojčat = dědičné vlivy + vlivy prostředí

 jednovaječných dvojčat = vlivy prostředí

-------------------------------------------------------------------

 (D-J) = dědičné vlivy


Determinace osobnosti

 • rodíme se s určitým složením genů; rozehráváme ho v reakční normě právě způsobem výchovy

 • nature AND nurture (nikoli příroda nebo výchova ale příroda A výchova)

 • stejné zážitky nevyvolávají stejné reakce, ani nemají stejný vliv (ztráta blízkého člověka, hyperprotektivní matka…) – lidé se rodí s různými geny – různými mozky- ty jsou základem odlišných ososbností

 • rodiče (a učitelé) nemohou ovlivnit vše co jejich děti dělají, je důležitější děti poznat, než se je snažit „vymodelovat“ do ideálu – dovolit uskutečnit a rozvinout potenciál

 • na svět přicházíme jako nějak určení jedinci – zbytek života je hledání co jsme vlastně zač


Sociální vlivy

 • mem – kdykoli někoho imitujete, cosi se předává. Ono „cosi“ může být předáváno znovu a začít žít vlastním životem (myšlenky, módní fráze, módní směry, tvar stavebních oblouků…)

 • nejsložitější memplex – „já“

  • přemýšlejte o svém skutečném „já“ – kdo jsem „já“, kde je „já“, co dělá „já“,


Interakce genů a prostředí

 • Environmentalní faktory factors interagují s genetickými při ovlivňování mnoha rysů. Například, podvýživa v raném věku může ovlivnit kognitivní schopnosti.


Temperament

 • jedna z dimenzí (konstitutivních složek) osobnosti, souvisí s emocemi, případně s emoční a snahovou (motivačně podmíněnou) vzrušivostí – charakterizuje dynamiku psychické činnosti („temperamentum“ správný poměr mísení tělesných šťáv, mnemotechnicky i „tempo“ a „tempera“ – zabarvení)

 • vrozené obecné vlastnosti duševní dynamiky – projevují se v impulsivitě, síle a rychlosti duševních procesů

 • relativně formální charakteristika – není vázána na zážitkový obsah


Temperament

 • Allport: temperament zahrnuje vnímavost k emocionální situaci, obvyklou sílu a rychlost odpovědi, kvalitu převládající nálady a všechny zvláštnosti fluktuace a intenzity nálady

 • Eysenck: více či méně stabilní a přetrvávající systém afektivního chování


Čtyřkomponentová teorie temperamentu

Hippokrates –humorální teorie, systematické zpracování Galén

charakteristiky komponent dle Rempleina

popis komponent podle Eysencka


Morfologické teorie temperamentu

 • Ernst Kretschmer (1888 – 1964)

  předpoklad souvislosti tělesné stavby a disponovanosti k určitému prožívání a chování a predisponovanosti k určitému typu duševní choroby:

  Temperametovým (a tělesným) typům odpovídají při nadměrné zátěži vyšší pravděpodobnosti rozvoje určité duševní poruchy :

  • pyknik - cyklotýmní temperament

   • - maniodepresivní porucha

  • astenik/leptosom - schizotýmní temperament

   • - schizofrenní psychózy

  • atletik - viskózní resp. epitýmní temperament

   • - epilepsie


Morfologické teorie temperamentu

 • William H. Sheldon

  Typy nazývá

  • viscerotonní

  • somatotonní

  • cerebrotonní.

   (Tyto tři typy odpovídají Kretschmerově cyklotýmii, epitýmii a shizotýmii.)

   spíše historické přístupy, přesto dobře strukturují každodenní zkušenosti


Některé současné teorie temperamentu

 • A.H.Buss, R.Plomin – vývojově interakční teorie temperamentu

  • utváření temperamentových dispozic závisí na interakci s okolím a příležitostech ke vzniku určitého chování

  • 4 základní složky

   • aktivita (spontánní výdej fyzické energie)

   • emocionalita (tíseň a ohrožení- úzkost, později strach a hněv – vysoká autonomní aktivace)

   • sociabilita (preferování pobytu ve společnosti druhých oproti samotě)

    např. introverze = nízká sociabilita, nízká aktivita; agresivita = vysoká aktivita a emocionalita


Některé současné teorie temperamentu

 • C. R. Cloninger – neurobiologicky založená teorie (3 složky temperamentu – odpovídají určité neuromodulaci, každá několik dimenzí)

  • vyhledávání nového (behaviorální aktivace; dopamin)

   • explorační vzrušivost – stoická rigidita

   • impulzivita – reflexe

   • extravagance – rezervovanost chaotičnost – systematičnost

  • vyhýbání se poškození (behaviorální inhibice, serotonin)

   • anticipační pesimismus – uvolněný optimismus

   • hodně – málo obav z neurčitého

   • smělost – plachost před neznámými lidmi

   • unavitelnost, astenie - odolnost

  • závislost na odměně (behaviorální podpora, noradrenalin)

   • senzitivita

   • citová vázanost

  • perzistence


Charakter a postoje

 • propojení poznávacích, emočních a motivačních procesů při strukturování zkušenosti a vytváření souboru postojů a morální struktury osobnosti

 • stabilizovaný soubor postojů tvoří jeden z výchozích stupňů rozvoje charakteru

  • postoj = získaná a relativně ustálená komplexní tendence k myšlenkové, citové a akční odezvě na určité objekty, osoby, sociální skupiny, problémy, situace či hodnoty

 • systém postojů jedince = osobní pojetí světa

  • předsudky = převzaté, tradicí udržované iracionální postoje


Charakter

 • charakter

  • v čistě psychologickém smyslu = individuální zvláštnost člověka

  • „morální charakter“ = pohotovost jednat dle určitých etických principů

   • řada současných psychologů charakter považuje za etickou kategorii (osobnost z pohledu morálních kritérií)

 • Allport: CH = zhodnocená osobnost

 • Krueger: CH = zdroj odpovědného jednání a hodnocení; širší a podrobnější pohled na člověka než obsahuje jeho pouhé „jáství“

 • charakter jako

  • soustava vztahů k sobě a ke světu

  • soustava dominujících vlastností

  • soustava zásad a způsobů jejich naplňování


 • Login