K lt r ve duyarlilik testler n n kullanimi ve yorumu
Download
1 / 42

KÜLTÜR VE DUYARLILIK TESTLERİNİN KULLANIMI VE YORUMU - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KÜLTÜR VE DUYARLILIK TESTLERİNİN KULLANIMI VE YORUMU. Feriha Çilli Hall Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı. Akılcı tedavinin kilit noktalarından birisi, etken patojenin ve antimikrobiyal ajanlara duyarlılığının belirlenmesi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

KÜLTÜR VE DUYARLILIK TESTLERİNİN KULLANIMI VE YORUMU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


K lt r ve duyarlilik testler n n kullanimi ve yorumu

KLTR VE DUYARLILIK TESTLERNN KULLANIMI VE YORUMU

Feriha illi Hall

Ege niversitesi Tp Fakltesi

Tbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal


K lt r ve duyarlilik testler n n kullanimi ve yorumu

Aklc tedavinin kilit noktalarndan birisi, etken patojenin ve antimikrobiyal ajanlara duyarllnn belirlenmesi


K lt r ve duyarlilik testler n n kullanimi ve yorumu

 • nvaziv ya da noninvaziv yntemlerle alnan deiik alt solunum yolu sekresyonlar incelenir

 • Bakteriyolojik almalar

  • rneklerin Gram boyasyla mikroskobik incelemesi

  • kalitatif/kantitatif kltrler


Bakteriyolojik tan da g l kler

Bakteriyolojik tanda glkler

 • Gzlenen/soyutlanan organizmalarn

  etyolojideki rol?

  Kolonizasyon/enfeksiyon

 • rnek alm srasnda sklkla kolonizasyon

  ya da flora elemanlar rneklere karr

 • Sonularn yorumlanmas zor


Kaliteli balgam rne i

Kaliteli balgam rnei

 • Mikroskopik olarak kk bytmede

  Her sahada 25<yass epitel hcresi olanlar atlmal

  Her sahada 25< PNL,10>yass epitel bulunanlara kltr

 • Kltr sonular Gram boyamas ile birlikte yorumlanmal

 • Gram incelemesinde arlkl olarak gzlenen bakterinin kltrde de retilmesi etyolojiyi aklamada yardmc


K lt r ne zaman

Kltr ne zaman?

 • Ayaktan tedavi edilen hastada ampirik tedavi balanabilir

 • Hastanede yatrlarak tedavisine karar verilen

 • Ayaktan ampirik balanan tedaviye yantszlk

 • Durumu arlaarak hastaneye yatmas gereken hastalarda

  Gram inceleme teknikleri ve bakteriyolojik kltr


Toplumda geli en enfeksiyonlarda

Toplumda gelien enfeksiyonlarda

 • Patojenin saptanmas iin bronkoskopi, transtorasik giriim ve dier invaziv ilemler sk kullanlmaz

 • Klinii ar seyreden ya da ktleen hastalarda gerekebilir


K lt r ve duyarlilik testler n n kullanimi ve yorumu

 • Plevral effzyon: zgllk yksek ancak plevra invazyonu sk deil

 • Trans torasik ine aspirasyonu (TTA): Ar pnmoni olgularnda kullanm artan bir yntem

 • PSB ve BAL: Kolonizasyon ve enfeksiyon ayrmn kolaylatrabilmek amacyla

  • BAL 104 CFU/ml

  • PSB 103 CFU/ml

 • Kan: zgll ok yksek, duyarll ok dk

  Antibiyotik balanmadan, hastaln balangcnda erken dnem iki kan kltr


Hastanede geli en enfeksiyonlarda

Hastanede gelien enfeksiyonlarda

 • nvaziv yntemlerin hi birinin dierine stnl yok

 • En ucuz, en hzl, en az invaziv olan ve rnei alacak personelde en az tecrbe gerektiren yntem hangisi ise o uygulanmal

 • Balgam inceleme iin ok uygun bir rnek deil

 • En sk, PSB,BAL ve endotrakeal aspirasyon (EA) rnekleri

  Journal of Antimicrob Chemother 2008; 62: 5-34


Kantitatif k lt r n rol

Kantitatif kltrn rol

 • Antibiyotik tedavisinde deiiklik yoksa BAL kltrleri negatif olgularda antibiyotik kesilebilir

 • BAL rneklerinin, kalitatif kltrlerinin tekrarlanabilirlii yksek

 • Kantitatif kltrler ile %20 yanl tan

 • PSB ve BAL rneklerinin kantitatif kltrleri gvenilir deil

  Journal of Antimicrob Chemother 2008; 62: 5-34


K lt r ve duyarlilik testler n n kullanimi ve yorumu

 • rneklerden soyutlanan her mikroorganizma iin tedavi balamak doru deil

 • Gerekliyse klinisyen ve mikrobiyoloun ortak konsltasyonu sonucunda

 • Ar olgularda tedavi balanmal, klinik yant ve kltr sonularna gre tekrar dzenlenmeli

 • Kan kltr pozitiflii de yine klinik tablo nda mikrobiyolog ve klinisyen tarafndan birlikte deerlendirilmeli

 • Akcier d bir odak da olabilir


Duyarlilik testler

DUYARLILIK TESTLER

 • Bir antibiyotiin antimikrobikrobiyal aktivitesinin saptanmas iin uygulanan invitro ilemler

 • Bakteriler doal direnli olabilir ya da gelitirebilir

 • Asl ama enfeksiyon tedavisinin seimine yardmc olmak

 • Direncin epidemiyolojik gzlemi

 • Hastane epidemilerinde diren fenotiplerinin karlatrlmas

 • Doal diren profili ile bakteri tanmlanmasnda


Clinical and laboratory standarts institute clsi kriterleri

Clinical and Laboratory Standarts Institute (CLSI) kriterleri

 • Grup A: Belirli mikroorganizmalarda test panelinde rutin bulunmas ve bildirimi uygun ilalar

 • Grup B: nemli ve ncelikli ilalar iermekte ancak kstl bildirimi nerilen ilalardr. Grup Adaki ayn snftan ilalara direnli olduunda bildirilmeli

 • Grup C: zellii olan klinik rnekler, allerji, tolerans, polimikrobiyal enfeksiyonlar veya A grubu ilalara yant alnamadnda test edilecek, ek veya alternatif ajanlar

 • Grup U: sadece ve ncelikle riner enfeksiyonlarn tedavisinde kullanlan ilalar


K lt r ve duyarlilik testler n n kullanimi ve yorumu

 • Her geen gn saylarnn artmas, rutin duyarllk testlerinde antibiyotikler arasnda seim yaplmasn gerekli klmakta

 • Duyarl(S): Baka kontrendikasyon yoksa belirtilen etkene bal enfeksiyonun test edilen ilacn uygun dozlaryla tedavi edilebileceini gsterir

 • Orta duyarl (I):lacn fizyolojik olarak youn olduu vcut blgelerinde ya da ilacn normalden yksek dozlarnn kullanlabilecei durumlarda klinik olarak etkili olacan belirtir

 • Direnli (R): zolatn ilacn normal sistemik dzeyleriyle inhibe edilemeyeceini gsterir


Duyarl l k testleri farkl y ntemler ile yap labilir

Duyarllk testleri farkl yntemler ile yaplabilir

Rutin laboratuvarlarda genellikle ilalarn inhibitr aktivitesi deerlendirilir

 • Dilsyon yntemleri

 • Disk difzyon yntemi

 • Gradiyent difzyon (E-test)

 • Antimikrobik ajanlar inaktive eden enzim saptanmas


Dil syon y ntemleri

Dilsyon yntemleri

 • Standart saydaki bakteri ilacn farkl younluklaryla karlatrlarak

 • Saptanan MK deeri Duyarllk snr ile karlatrlr ve duyarl, orta duyarl ve direnli olarak deerlendirilir

 • Saaltm srasnda ulalan serum ve doku dzeyleri ile kesin duyarl bakterilerin MK deerleri gz nne alnarak belirlenmekte

 • Her antimikrobik ajan ve bakteri tr iin ayr bir snr deer

 • Saaltmda baar iin MKin serum dzeyinden dk olmas gerekir

 • Dilsyon testleri kantitatif sonu verir


T p dil syon y ntemiyle m k

MK

128 64 32 16 8 4 2 1 0.5

Antibiyotikmg / ml

Tp Dilsyon Yntemiyle MK


Disk dif zyon y ntemi

Disk difzyon yntemi

 • Belirli miktar antimikrobik emdirilmi kat diskler bakteri sspansiyonun yayld plak zerine yerletirilir

 • Antibiyotik agara yaylr ve bakteriye etkili olduu dzeylerde remeyi engeller

 • Disk evresinde yuvarlak bir inhibisyon zonu oluur

 • Zon ap llerek duyarllk kategorileri belirlenir

 • Kalitatiftir


Disk dif zyon y ntemi1

nhibisyon zonu

(mm- ap)

Disk Difzyon Yntemi


K lt r ve duyarlilik testler n n kullanimi ve yorumu

E-test

 • Difzyon temelli bir testtir. Antimikobiin farkl dzeylerinin emdirildii plastik eritler kullanlr

 • nkbasyon sresi sonunda elips eklindeki inhibisyon blgesinin strip ile kesitii konsantrasyon, MK deeri

  Enzim retiminin saptanmas

 • Klasik yntemelere gre daha hzl

  Haemophilus influenzae

  Moraxella cattarrhalis

  beta-laktamaz aktivitesinin saptanmas


K lt r ve duyarlilik testler n n kullanimi ve yorumu

 • Bakteriyostatik aktivite yansra bakterisidal aktiviteyi gsteren testler de bulunmaktdr

 • Baz diren mekanizmalar ise rutin testler ile saptanamayabilir

  • Enterik bakterilerdeki GSBLler


K lt r ve duyarlilik testler n n kullanimi ve yorumu

 • Duyarllk sonular mutlaka identifikasyon sonularyla birlikte deerlendirilmelidir.

  • Doal diren

 • Gram negatif bakteriler hcre duvarndaki d membran yaplar nedeniyle vankomisine direnli

 • Stafilokoklar hcre duvar sentezinde grevli PBPleri nedeniyle aztreonama direnli

 • Aminoglikozitlerin hcre iine alnmas oksijene baml aktif transport sistemi araclyla olduundan anaerop bakterilere kar inaktiftir


K lt r ve duyarlilik testler n n kullanimi ve yorumu

 • Bir antibiyotik ailesindeki yelerden birine kar diren bulunmas, dierleri ile ilgili yorum yapabilmeyi salar

 • Gram pozitif koklarda eritromisin direnci klaritromisin, azitromisin gibi dier makrolidlerde de diren bulunduunu gsterir

 • Eritromisin ve klindamisin direncinin birlikte bulunmas, linkozamid ve streptogramin Bye kar da diren varln gsterir

 • Gentamisin direnci saptandnda invitro olarak duyarl bulunsa da organizma tm aminoglikozitler iin yorumlanmaldr


Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pneumoniae

 • Pnmokoklarda, PBPlerin yapsal deiiklie uramalar sonucu penisilin ve beta laktam direnci gelimesi nemli bir sorun

 • Tedavide ilk seenek olan penisiline kar orta veya yksek dzey direncin rutin testlerle tanmlanabilmesi tedavide yol gsterici


K lt r ve duyarlilik testler n n kullanimi ve yorumu

CLSIS pneumoniaepenisilin duyarllk kategorileri


K lt r ve duyarlilik testler n n kullanimi ve yorumu

 • Disk difzyon yntemiyle penisilin direnci taranmaktadr

 • Tarama testinde diren saptandnda penisilin, sefotaksim / seftriakson / meropenem MKleri belirlenmelidir

 • MK baklmadan tarama testiyle penisilin direnci bildirilmemelidir

 • Penisilin MK deerleriileveya tarama testinde penisiline duyarl bulunan kkenler ampisiline, ampisilin-sulbaktam, sefaklor, sefpodoksim, sefuroksim, seftizoksim, imipenem ve meropeneme duyarl


K lt r ve duyarlilik testler n n kullanimi ve yorumu

 • Pnmokoklarda oklu direnli izolatlar sklkla makrolid, kloramfenikol, tetrasiklin ve trimetoprim-slfometoksazol gibi ajanlardan iki veya daha fazlasna direnlidir

 • Pnmokoklarda eritromisin duyarllnn test edilmesiyle azitromisin, klaritromisin ve diritromisin duyarll belirlenebilir


Haemophilus influenzae

Haemophilus influenzae:

 • Bu bakterilerde zellikle beta-laktamaz aracl diren nemlidir

 • Solunum yolu enfeksiyonlarnda amoksisilin-klavulonat, azitromisin, klaritromisin, sefaklor, sefprozil, lorakarbef, sefdinir, sefiksim, sefpodoksim, sefuroksim ve telitromisin ampirik kullanlabilecek oran ajanlar

 • Duyarllk test sonular srveyans veya epidemiyolojik almalar iin uygun


K lt r ve duyarlilik testler n n kullanimi ve yorumu

 • Ampisilin duyarllk test sonular amoksisilin aktivitesinin yorumunda kullanlr

 • Dorudan beta laktamaz testi yaplmas ampisilin ve amoksisilin direncinin hzla saptanmasn salar

 • Ampisilin ve amoksisiline direnli izolatlarn bir ounda TEM-tipinde -laktamazlar

 • H. influenzaeda, PBP deiiklii sonucunda da -laktam direnci (BLNAR) grlebilir

 • Amoksisilin-klavulonat, ampisilin-sulbaktam, sefaklor, sefuroksime in vitro duyarl grnseler bile direnli kabul edilmeli


Moraxella catarrhalis

Moraxella catarrhalis:

 • Dnyada ve lkemizde -laktamaz salglama oran %90larn zerinde

 • Duyarllk testlerinde test edilen antibiyotiklerin MK deerleri belirlenmeli

 • Kkenlerin tmnde beta-laktamaz aratrlmal, pozitif bulunanlar MK deerine baklmakszn ampisilin direnli olarak bildirilmeli


Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus

 • Stafilokoklarda metisilin direnci tedaviyi etkiler

 • En sk mecA geni tarafndan kodlanan PBP2a nedeniyle

 • Penisilinaza dayankl penisilinlere diren, metisilin direnci olarak ifade edilir

 • CLSI nerilerine gre stafilokoklarda penisilin ve metisilin duyarllklarnn saptanmas ile tm beta-laktam ajanlar iin yorum yapmak mmkn

 • Bunlarn dndaki beta-laktamlarn test edilmesine gerek yok


K lt r ve duyarlilik testler n n kullanimi ve yorumu

 • Penisilin duyarl: tm penisilin trevleri, sefemler, karbapenemlere duyarl

 • Penisilin direnli, metisilin duyarl: Penisilinaz varl. Penisilinaza direnli penisilinler, -laktam/-laktamaz inhibitr kombinasyonlarna, sefemler ve karbapenemlere duyarl

 • Metisilin direnli:n-vitro koullarda duyarl bulunsalar bile, penisilinler, -laktam/-laktamaz inhibitr kombinasyonlarna, karbapenemler gibi tm -laktam ajanlara kar direnli.

  Direnli olarak bildirilmeli ya da hi bildirilmemeli

 • Sklkla aminoglikozit, makrolit, klindamisin, tetrasiklin gibi ajanlara da direnlidir

 • Vankomisin, teikoplanin ve linezolid duyarllk sonular bildirilmeli


Gram negatif basiller

Gram negatif basiller

 • Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli ve dier baz Enterobacteriacea yelerinde GSBLretimi

 • 250 den fazla GSBL

 • GSBLlerin ounluu TEM ve SHV trevleridir ve hastane kkenli izolatlarda sktr

 • Sefamisinler ve karbapenemler dnda tm beta-laktam ajanlar hidrolize ederler

 • Klavulonat, sulbaktam ve tazobaktam ile inaktive edilebilirler


K lt r ve duyarlilik testler n n kullanimi ve yorumu

 • Tarama ve dorulama testleri

 • Bir izolatn ESBL rettii saptandnda invitro duyarllk sonucu ne olursa olsun tm penisilinlere, sefalosporinlere ve aztreonama diren bildirilmeli

 • Enterobacter, Citrobacter, Serratia spp.,nc kuak sefalosporinlerle uzun tedaviler srasnda diren gelitirebilir. Kltr ve antibiyotik duyarllk testlerinin aralkl tekrar uygun


K lt r ve duyarlilik testler n n kullanimi ve yorumu

 • Son on ylda TEM ve SHV d ESBL trevleri

 • Bunlarn bir ksm karbapenemleri de hidrolize edebilmekte, toplum kkenli izolatlarda da bulunabilmekte

 • Metalloenzimler karbapenemler de dahil olmak zere tm -laktam ajanlar paralayabilen enzimlerdir

 • Karbapenemlerin yaygn kullanlmas sonucu bu tip enzimleri reten mutantlarn seleksiyon

 • Stenotrophomonas maltophiliada intrensek olarak bulunmaktadr

 • Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter kkenlerinde de bulunurlar


Sonu olarak

Sonu olarak;

 • Solunum yolu enfeksiyonlarnn etyolojik tansnda baz glkler vardr

 • Uygun rneklerin mikroskobik inceleme ve kltrleri etyolojik ajanlarn; duyarllk testleri de aklc tedavi seeneklerinin belirlenmesine yardmc olur

 • Mikrobiyoloji laboratuvar ve klinik ibirlii iinde altnda sonu daha baarldr


Te ekk r ederim

Teekkr ederim


ad
 • Login