Dyddiau olaf Iesu - PowerPoint PPT Presentation

Dyddiau olaf iesu
Download
1 / 16

 • 143 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dyddiau olaf Iesu. Iesu'n cyrraedd Jerwsalem.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Dyddiau olaf Iesu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dyddiau olaf iesu

Dyddiau olaf Iesu


Iesu n cyrraedd jerwsalem

Iesu'n cyrraedd Jerwsalem

 • Aeth Iesu i mewn i Jerwsalem ar gefn asyn i ddangos mai un o'r gwerin bobl ydoedd, nid brenin ar geffyl ond dyn cyffredin ar asyn. Anfonwyd ei ddisgyblion i ddod o hyd i'r asyn drosto a daethant o hyd iddo yn yr union fan lle dywedodd y byddai i'w gael.


Sul y blodau

Sul y Blodau

 • Wrth i Iesu farchogaeth heibio i'r bobl yn y dorf, chwifion nhw ganghennau palmwydd tuag ato a'u gosod o flaen ei draed. Mae hyn yn esbonio enw'r Saeson am y diwrnod hwn, sef “Palm Sunday” (Sul y Blodau yn Gymraeg).


Ogof lladron

Ogof Lladron

 • Aeth Iesu i mewn i'r deml a gwelodd bobl yn gwerthu nwyddau'n dwyllodrus.

 • Bwriodd y byrddau drosodd gan weiddi, “Tŷ Duw yw hwn ond rydych wedi'i droi'n ogof lladron.”


Y swper olaf

Y Swper Olaf


Geiriau iesu

Geiriau Iesu

 • Eisteddodd Iesu gyda'i ddisgyblion mewn ystafell ar y llawr uchaf lle dathlodd ei bryd o fwyd olaf gyda nhw.

 • Dywedodd fod y bara'n cynrychioli “ei gorff” a'r gwin “ei waed”.

 • Dywedodd hefyd wrth y lleill y byddai un ohonynt yn ei wadu deirgwaith ac y byddai un ohonynt yn ei fradychu â chusan.


Gardd gethsemane

Gardd Gethsemane

 • Aeth Iesu i weddïo yng Ngardd Gethsemane.

 • Gofynnodd, “Pam rydych yn gwneud hyn i mi?”

 • Yna cusanodd Jwdas Iesu ac fe'i harestiwyd gan warchodlu Rhufeinig.


Ar brawf

Ar Brawf

 • Daethpwyd ag Iesu gerbron Pontiws Pilat a ddywedodd ei fod wedi golchi'i ddwylo o'r mater ac yn gadael i'r bobl benderfynu pwy ddylai farw. Pleidleisiodd y dorf i adael i Barabbas - lleidr - fynd yn rhydd a chondemniodd Iesu i farwolaeth.


Dyddiau olaf iesu

Iesu'n cario'r groes

Gorfodwyd Iesu i gario ei groes ei hun i Galfaria. Cerddodd ar hyd y Via Dolorosa lle'r oedd angen iddo aros am seibiant sawl gwaith. Cynigiodd rhai pobl eu helpu ond fe'u hataliwyd gan y milwyr Rhufeinig. Roeddent am weld Iesu'n dioddef am ei fod wedi honni mai Brenin yr Iddewon ydoedd.


Ar y groes

Ar y Groes

 • Hoeliwyd Iesu i groes trwy ei arddyrnau a'i draed.

 • Gwisgodd goron o ddrain ar ei ben a barodd iddo waedu. Ymgasglodd pobl o'i gwmpas.

 • Fe'i groeshoeliwyd gyda dau leidr.


Mae r diwedd yn nes u

Mae'r Diwedd yn Nesáu

 • Aeth milwr Rhufeinig at Iesu a'i drywanu yn ei ystlys, a phan ofynnodd Iesu am ddŵr rhoddwyd sbwng iddo wedi'i drochi mewn finegr.

 • Gwaethygodd hyn ei sychder ac roedd yn beth creulon i'w wneud.


Dydd gwener y groglith

Dydd Gwener y Groglith

 • Yn sydyn trodd yr awyr yn ddu ac roedd pawb yn gwybod bod Iesu wedi marw.

 • Trodd milwr Rhufeinig at ei ffrind gan ddweud, “Hwnnw oedd Mab Duw.” Erbyn hynny roedd yn credu.

 • Tynnwyd Iesu oddi ar y groes a'i gymryd i feddrod dyn cyfoethog a gredai fod Iesu'n fab Duw.


I r beddrod

I'r Beddrod

 • Lapiwyd Iesu mewn amdo a rhoddwyd olewau pêr megis coed sandal drosto i'w berarogli. Yna rhoddwyd ei gorff mewn beddrod.

 • Cafodd mynedfa'r beddrod hwn ei chau gan faen mawr a oedd wedi cael ei rolio o flaen yr agoriad.


Dyddiau olaf iesu

Atgyfodi

 • Ar y dydd Sul ar ôl i Iesu farw, aeth Mair Magdalen i lawr i'r beddrod ond roedd y maen wedi cael ei symud ac nid oedd y corff yno.

 • Aeth Mair ar ei phenliniau dan wylo.

 • Clywodd lais y tu ôl iddi'n gofyn beth oedd o'i le...


Mae iesu yn fyw

Mae Iesu yn Fyw

 • …Iesu ydoedd!

 • Roedd wedi cael ei adfywiocáu a dywedodd wrth Fair i fynd i roi gwybod am hyn i'r disgyblion.

 • Roedd Mair mewn sioc ond gwnaeth fel y gofynnodd Iesu iddi wneud.

 • Aeth hi i chwilio amdanynt.


Esgyniad

Esgyniad

 • Siaradodd Iesu â'r disgyblion ac yna esgynnodd i'r nefoedd i eistedd ar ddeheulaw Duw, ei dad.


 • Login