SUNUM - PowerPoint PPT Presentation

Sunum
Download
1 / 33

 • 150 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SUNUM. YÖNETİCİLERİN ESKİMESİ VE ESKİMEYE DİRENEN YÖNETİCİLER. Yöneticilik bir sanattır. Tarihte ne kadar önemli ise günümüzde de önemini korumaktadır. Yöneticilik bir meziyettir. GİRİŞ:. Her mesleğin kendine has güçlükleri ve sorunları vardır.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SUNUM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sunum

SUNUM


Y net c ler n esk mes ve esk meye d renen y net c ler

YNETCLERN ESKMES VE ESKMEYE DRENEN YNETCLER


Sunum

Yneticilik bir sanattr.

Tarihte ne kadar nemli ise gnmzde de nemini korumaktadr.

Yneticilik bir meziyettir.

GR:


Sunum

Her meslein kendine has glkleri ve sorunlar vardr.

Her i ve meslek bir takm nitelikler ve donanmlar ister.


Sunum

Biz bu sunumda; eskimi yneticiden bahsetmeyeceiz. nk; eskimi ynetici: o greve getirilmeden nce ya da getirildii andan itibaren, yetersiz olan yneticidir.


Sunum

Gmlein ilk dmesi yanl iliklenince, dierleri de yanl gider. C. BRUNO


Sunum

Bu tr yneticiye yetersiz ya da eskimi ynetici diyoruz. Bunlar bu sunumun dndadr.


Sunum

AMACIMIZ; Greve atandnda yeterli olan bir yneticinin, eitli nedenlerle ve zamanla ynetim etkinliini ve yeterliliini yitirmesine, baka bir ifade ile eskimeye urayabileceine dikkat ekerek tedbirler almasna ve eskimeyen bir ynetici konumunu salamasna dikkat ekmektir.


Esk men n nedenler

ESKMENN NEDENLER:

 • Kiisel nedenler

 • Kurumsal nedenler

 • evresel nedenler

 • Dier nedenler


1 ki isel nedenler

1. Kiisel Nedenler:

Yneticinin kendi kiilik yapsndan ya da fiziksel yapsndan kaynaklanan nedenlerdir.

a) Eskimilie elverili ve eimli bir kiilik yaps tayan, kendini gelitiremeyen, yeniliklere ayak uyduramayan ve okumayan yneticiler abuk eskir.

Ar duygusal veya alngan, ok sinirli ve stresli, ok karamsar veya ktmser, ar tutkular ve hrslar olan kiilerin ynetici olmalar halinde eskime srecinin hz, dierlerine gre daha hzl olabilir.


Sunum

b) eitli salk sorunlar, ok alma, ar yorulma, stres, uykusuzluk, hareketsizlik ve iyi beslenmeme gibi nedenler, insann fizik gcn ve enerjisini tketir ve eskitir.

c) Yalanma: Fiziksel yalanmadan ziyade, beyinsel yalanma, bir yneticiyi daha abuk eskitmektedir. Okumayan, aratrmayan, proje retmeyen ve vaziyeti idare eden yneticiler, kendilerini gen zannetseler bile, gerekte eskimi yneticiler snfna girmektedirler.


Sunum

d) Duygusal zorlanma: Kt alkanlklar, yneticiyi ruhsal bir bunalma srkleyebilir.

Ar i ve grev dknl, abartl bir titizlik ve duyarllk, zel yaamla i yaamnn birbirine kartrlmas ve dier ruhsal sorunlar yneticileri eskitir.


2 kurumsal nedenler

2. Kurumsal Nedenler:

Yneticinin grev yapt i ortam artlarndan kaynaklanan nedenlerdir.

a) Ar lde siyasallam bir kurumda yneticilik yapmak

b) Yeteneklerinin greviyle badamamas

c) Kuruluu ile ilgili yeterli danmanlk hizmetinin kendisine verilememesi, yneticinin eskime srecini hzlandrr.


3 evresel nedenler

3. evresel Nedenler:

Yneticinin grev yapt kurumun dndan, aile ve arkada evresinden ya da kamuoyundan kaynaklanan nedenlerdir.

a) Hemen her yneticiye evreden birtakm bask ve etkiler yaplmaya allr. Bunlar, daha ok yneticinin e dost evresi ile, iliki iinde bulunduu evrelerdir. Yneticilerin bu tr etkilere ve basklara direnmesi beklenir. Ancak baz yneticilerin bu basklara direnemedikleri ve hatalar yaptklar grlmektedir.


Sunum

te yandan bunlara direnen yneticilerin de pek takdir grd sylenemez. Her iki durum da yneticiyi eskitir.

b) Siyasal etkiler: Siyasal etkilere ak olan kurumlarda yneticilik yapmak ok zordur. Siyasi g odaklar, yneticileri etkileyerek, isteklerini gerekletirmeye alrlar. Bu basklar kimi zaman tehdit ve antaj eklinde, kimi zaman da kayrma ve dl eklinde olabilir. Bu etkilere direnemeyen yneticilerin eskimesi kanlmazdr.


4 di er nedenler

4. Dier Nedenler:

 • lkenin genel ynetim sistemi

 • Ekonomik sorunlar

 • Geim sknts

 • Mesleki dayanma eksiklii gibi nedenler de yneticilerin eskimesinde etkili olabilir.


Esk m l n olumsuz sonu lari kar imiza nasil b r y net c t p ikarir

ESKMLN OLUMSUZ SONULARI KARIMIZA NASIL BR YNETC TP IKARIR?

 • Evet efendimcilik

 • Bbrlenme

 • ekilcilik ve bahane retme

 • Bovermilik ve umursamazlk

 • Frsat deerlendirenler


1 evet efendimcilik

1. Evet Efendimcilik:

Byle yneticiler, doru-yanl, hakl-haksz ayrm yapmadan herkese evet, haklsnz gibi szlerle hitap eder. Hibir eye, hibir zaman kar gelmez, itiraz etmezler. Bu tip yneticiler, eskimi yneticiler snfna girdikleri halde srekli gzde ve gndemde olmay becermekte ve stleri tarafndan, yanlarnda bulunulmas arzulanan kiilerdir. Byle davran sonucunda ynetim rr ve ie yaramaz hale gelir.


2 b b rlenme

2. Bbrlenme:

Tepeden kubak bakan, kendini hizmet eden deil, hizmet edilen olarak gren, ar gven duygusu iinde kaslan, kendisini efendi, bakalarn kle zanneden yneticilerin hastaldr. Bu hastala yakalanan yneticiler, eskimi, fosillemi yneticilerdir. Bu hastalk nce beyni kreltip, sonra duygular ve beyni fel ederek, gvdeyi ii bo bir aa ktne dntrr.


3 ekilcilik ve bahane retme

3. ekilcilik ve Bahane retme:

Bu hastaln belli bal gstergeleri, her ii formalitelere hapsetmek, mevzuat hazretleri bahanesine snarak etliye stlye karmamak, beceriksizliine yasalar ve kurallar bahane ederek, tpk rmcek ana yakalanm kelebek gibi aresiz ve kurumu yneticiler olup, eskime dzeyi ok yksek olan tiplerdir.


4 bo vermi lik ve umursamazl k

4. Bovermilik ve Umursamazlk:

Bunlarn ise i retmek, kurumu yceltmek gibi bir dertleri yoktur. Dertsiz, gamsz, kedersiz, geni yaradll insanlardr. Gelen aam, giden paam, gzlerimi kaparm, vazifemi yaparm diyen tiplerdir.


5 f rsat de erlendirenler

5. Frsat Deerlendirenler:

Bunlar, ellerine geen her frsat kendileri adna deerlendirmeye alrlar ve her iten karlk beklerler. Hediye ve ikramdan ok holanrlar ve kendileriyle birlikte yakn evrelerini ihya ederler.

Sonu olarak unu sylemek mmkndr: Yneticileri eskiten nedenler oktur. Eskime sonucu kan belirtiler de o kadar ok ve eitlidir.


Esk meyen y net c nasil olur

ESKMEYEN YNETC NASIL OLUR?

 • retken yneticiler

 • effaf yneticiler

 • lkeli yneticiler

 • Simge yneticiler


1 retken y neticiler

1. retken Yneticiler:

Bu snfa giren yneticiler, bo durmay, tembellii ve i bekletmeyi sevmezler. Titiz ve dzenlidirler. Tpk ileyen demir gibi ldar ve pas tutmazlar. ini seven, proje reten, her frsat kurumunun yarar iin kullanan, tekeden st saan ya da sinekten ya karan tipte yneticilerdir. Kolay kolay eskimezler. Saylar ok az olmakla birlikte varlklarn eitli kurumlarda grmek mmkndr.


2 effaf y neticiler

2. effaf Yneticiler:

Kiilik olarak z sz bir insanlar olup, bu kiilik zelliklerini yneticiliklerine de yanstrlar. Drst, dzgn ve effaf alrlar. Tpk her cepheden gne alan ev gibidirler. Karanlk ve izbe yerleri ve ileri sevmezler.


3 lkeli y neticiler

3. lkeli Yneticiler:

Grevlerine olan dknlkleri ve ilkelerine ballklar, onlar direnli ve takdir edilen yneticiler arasna sokmaya yeter. etin ceviz olduklar iin onlarla uramay kimse gze alamaz.


4 simge y neticiler

4. Simge Yneticiler:

Kendini yetitirmi, mesleinde yetkin, lkesinin gereklerini iyi kavram yneticilerdir. Akll, bilinli ve sorumluluk tayan yaplar nedeniyle kolay kolay eskimezler.


Konumuzun zet

KONUMUZUN ZET:

Yneticilik zor ve ypratc bir meslektir. Bu meslee has zel nitelikler gerektirir. Eitim ve donanm gerektirir. Bunlar da yetmez. Kendini srekli yenilemek, gelitirmek ve diren kazanmak gerekir.


Sunum

En bandan yeterli donanma ve nitelie sahip olmadan ynetici olanlar, ksa srede ypranr, eskir ve baarsz olur. Kaybolup gitmeye mahkmdurlar.


Sunum

te yandan, balangta yeterli olan bir ynetici, bu niteliini gelitirmez ve rehavete kaplrsa ksa sre sonra o da eskir. Oysa eskime hastalnn bilincinde olan ve ona kar gerekli donanm ve direnci kazanan yneticiler, hem kolayca eskimez, hem de bulunduu yerin hakkn fazlasyla verir.


Sunum

Her lkenin, her kurumun ve her dzeyde iin, eskimeyen, eskimeye kar direnen yneticilere ihtiyac vardr.

Eskimeyen yneticilerin oalmas dileklerimizle sayglarmz sunarz.

STESOB ETM MDRL


Sunum

Hazrlam olduumuz sunumlar www.istesob.org web adresinden Eitim Mdrl blmne girerek bilgisayarnza indirebilirsiniz.


Te ekk r eder z stesob e t m m d rl e itim m d r metin tem e itim m d asistan ahmet z g ndo du

TEEKKR EDERZSTESOB ETM MDRLEitim Mdr: Metin TEMEitim Md. Asistan: Ahmet Z. GNDODU


 • Login