Likabehandlingsplaner granskning och f rslag till f rb ttringsomr den
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

Likabehandlingsplaner: granskning och förslag till förbättringsområden PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Likabehandlingsplaner: granskning och förslag till förbättringsområden. Presentation för personalgrupp 18 jan. 2012 Bengt Andersson. Plan för att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter. Skollagen 6 kapitel, 7 §. Bakgrund.

Download Presentation

Likabehandlingsplaner: granskning och förslag till förbättringsområden

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Likabehandlingsplaner granskning och f rslag till f rb ttringsomr den

Likabehandlingsplaner: granskning och förslag till förbättringsområden

Presentation för personalgrupp 18 jan. 2012

Bengt Andersson


Plan f r att fr mja barns och elevers lika r ttigheter och m jligheter

Plan för att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter

 • Skollagen 6 kapitel, 7 §


Bakgrund

Bakgrund

 • Skolinspektionens synpunkter utifrån tillsyn av hela verksamheten 2009

 • Lärgångar för skolledare genomförda 2010

 • Beslut om internkontroll 2011


Skolinspektionens kritiska synpunkter

Skolinspektionens kritiska synpunkter

 • Kartläggning saknas

 • Elever känner inte till planen

 • Elever inte medverkat i framtagandet

 • Gemensamma planer för olika verksamheter

 • Personal inte medverkat

 • Elevhälsoteam inte medverkat

 • Insatser, genomförda och kommande redovisas inte

 • Gemensam plan särskola – skola

 • Plan saknas när vuxen kränker elev

 • Ansvarsfördelning rektor –personal saknas


Skolinspektionens beslut

Skolinspektionens beslut

 • ”Skolinspektionen bedömer att kommunen inte ser till att det finns en plan mot kränkande behandling i enlighet med författningarna……” (sid 15)

 • ”Skolinspektionen bedömer att kommunen inte följt upp och utvärderat verksamheternas likabehandlingsplaner på det sätt som avses i författningarna. (sid 16)


Vad r en kr nkning

Vad är en kränkning?

 • En kränkning sker när en person behandlar en annan på ett sätt som brister i respekt för den andres värde och intresse.


Uppdrag f r granskningen

Uppdrag för granskningen

 • Granska aktuella likabehandlingsplaner utifrån styrdokumentens krav,

 • Föreslå, mot bakgrund av granskningen, förbättringsområden


F rskolechef rektor ska enligt beo

Förskolechef/Rektor ska enligt BEO

 • ha system för att ta reda på om det förekommer kränkningar,

 • Veta att all personal känner till lagens krav,

 • involvera eleverna i det främjande och förebyggande arbetet

 • jobba för en samsyn bland personal, elever och vårdnadshavare kring nolltolerans,

 • ha resurser för fortbildning av personal


Vad ska enligt allm nna r d beskrivas i planen

Vad ska, enligt Allmänna råd, beskrivas i planen?

 • långsiktiga mål och det främjande arbetet

 • slutsatser utifrån kartläggning om läget i verksamheten,

 • konkreta åtgärder och ansvarsfördelning

 • rutiner för akuta situationer

 • rutiner för uppföljning

 • hur dokumentationen av ärenden görs

 • hur eleverna varit delaktiga i framtagandet av planen.


Likabehandlingsplanerna som granskats

Likabehandlingsplanerna som granskats

 • 42 granskade planer,

 • Olika till form, struktur och innehåll,

 • Omfattning i sidor, från 1 till 27.

 • Ingen tar upp kränkningar på nätet eller motsvarande


Detta saknas i de granskade planerna

Detta saknas i de granskade planerna

 • en redovisning och analys av vad fjolårets insatser ledde till för resultat.

 • beskrivning av det främjande arbetet.

 • kartläggning av verksamheten,

 • beskrivning i konkreta termer av hur risker skall avvärjas.

 • det saknas i planerna en redovisning av hur eleverna medverkat vid utformningen.


Finns men beh ver f rtydligas

Finns men behöver förtydligas

 • Vad görs när vuxen kränker elev/elever,

 • Hur skall elever och vårdnadshavare rapportera kränkningar,

 • När görs anmälan till annan myndighet,

 • Gemensam plan med diskrimineringsgrunderna,

 • Hur personalen har uppsikt över alla utrymmen där elever finns,

 • Åtgärder i akuta situationer.


Slutsatser

Slutsatser

 • Planerna behöver förbättras för att leva upp till de krav som förordningarna ställer!

  Orsaker till britser kan vara att

 • verksamheten gör mer än vad som beskrivs i planerna,

 • frågans prioritering i verksamheten för låg,

 • demokratisk process saknas,

 • flera förändringar av och i verksamheten pågår samtidigt


F rb ttringsomr den

Förbättringsområden

Reflektionkring en kommunövergripande struktur för en barnsyn som innefattar hela barnet och dygnets alla timmar (politisk nivå)

 • Gör rektor mer tillgänglig i verksamheten Renodla rektors uppdrag, …rektorn och förskolechefen ska ha ansvaret för sådana mer övergripande frågor där ett särskilt ansvar i egenskap av skolledare framstår som normalt och naturligt. (förvaltningsnivå) 1)

 • Avsätt tid för en process, …ett systematiskt arbete som utgår från en kartläggning och analys av den egna verksamhetens behov och förutsättningar, där all personal är involverad och alla elever ges möjlighet att delta!(skolnivå)2)

 • 1) = Ny skollag i praktiken sid 22

 • 2 = Vad fungerar? www.skolverket.se/forskning


Utvecklingsst d

Utvecklingsstöd - värdegrund

Utvecklingsstöd

www.skolverket.se/vardegrund


Ett s tt att inleda processen skolniv

Ett sätt att inleda processen (skolnivå)

analysera i varje enhet

 • Demokrati eller elevmedverkan, hur finns det i verksamheten och hur definieras den?

 • Vilken är attityden, beteendet och kompetensen i personalens möte med barnen = ledarskapet?


Rektors f rskolechefs checklista f r f rb ttring

Rektors/förskolechefs checklista för förbättring

 • Nu gällande plan; aktuell? när togs den fram?

 • Samverkan med eleverna, hur då?

 • Kartläggning, har vi gjort en sådan?

 • Mätbara mål är….!

 • Åtgärder för att förebygga är..!

 • Åtgärder för att främja är…!

 • Uppföljningar görs, när?


Forts checklista

Forts. Checklista

 • Dessa resurser finns för arbetet?

 • Så här kommunicera vi planen!

 • Den årliga utvärderingen genomförs….. När ,hur och var?


Verktyg f r jobbet med planen

Verktyg för jobbet med planen

www.planforskolan.se

För att i fem steg utforma planen

Innehåller tips och lagtext för varje steg

 • Utvärdera

 • Främja

 • Kartlägg

 • Förebygg

 • Rutiner för akuta situationer

  Planen är klar!


R dda barnen

Rädda barnen

 • Rädda Barnen lanserar nytt material för arbete mot mobbing

 • Materialet kommer att lanseras i slutet av januari 2012 och är utformat som checklistor inom områdena "Värdegrund", "Inflytande", "Vuxennärvaro", "nätet" och "föräldrardialog".

 • Till exempel pekar vi på vikten av att involvera och ge elever inflytande över skolans likabehandlingsarbete och på att föra en kontinuerlig dialog med elevernas föräldrar kring mobbning.


Ur vad fungerar

Ur Vad fungerar?

Detta rekommenderar Skolverket för goda resultat:

 • Främja genom elevers aktiva medverkan …. (demokratiutveckling!)

 • Förebygg genom uppföljning, personalutb., ordningsregler, disciplinära strategier mot icke önskvärt beteende…

 • Upptäck och åtgärda genom system för vuxennärvaro ute, åtgärder för mobbare och mobbade, kooperativa lag, dokumentation.


Sammanfattning

Sammanfattning

 • 42 planer har jämförts med styrdokumentens krav,

 • Planerna är oftast utformade som policydokument, inte som planer

 • Det saknas ofta minst 5 grundläggande delar,

 • Planerna lever inte upp till kraven i styrdokumenten,

 • Alla planer uttrycker en vilja att skapa trygghet,

 • Nationellt samma situation som i Kba,

 • Frågan behöver högre prioritet i alla nivåer


Processtid st d uppf ljning

Processtid, stöd, uppföljning


 • Login