Kajian ajaran sesat batiniah
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 31

KAJIAN AJARAN SESAT: BATINIAH PowerPoint PPT Presentation


 • 248 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KAJIAN AJARAN SESAT: BATINIAH. PH3303. PENDAHULUAN. Salah satu aspek yang menjadi tunjang kepada ajaran sesat atau salah di Malaysia ialah pemahaman dan penggunaan penafsiran yang memberikan penekanan kepada unsur batin atau rahsia sesuatu amalan. Cara tersebut dikenali sebagai Batiniah.

Download Presentation

KAJIAN AJARAN SESAT: BATINIAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kajian ajaran sesat batiniah

KAJIAN AJARAN SESAT: BATINIAH

PH3303


Pendahuluan

PENDAHULUAN

 • Salah satu aspek yang menjadi tunjang kepada ajaran sesat atau salah di Malaysia ialah pemahaman dan penggunaan penafsiran yang memberikan penekanan kepada unsur batin atau rahsia sesuatu amalan.

 • Cara tersebut dikenali sebagai Batiniah


Pengertian batiniah

PENGERTIAN BATINIAH

 • BAHASA: bahagian dalaman / tersembunyi / sebalik yang lahir atau zahir

 • ISTILAH: Golongan Syiah Ismailiyyah yang menekankan dua perkara:

  • Sesuatu ilmu diambil dari Imam

  • Setiap yang zahir itu mempunyai makna batin dan yang diwahyukan mempunyai takwilan.


Nama nama batiniyah

NAMA-NAMA BATINIYAH

 • Golongan ini juga dikenali dengan berbagai nama seperti yang disebutkan oleh al-Ghazali di dalam Fadaih al-Batiniyyah:

  • Batiniyyah-berasal dari pendapat mereka bahawa segala yang zahir itu ada batin

  • Qaramitah/Qarmatiyyah- berasal dari nama pengasas hamdun b. Qarmit/Qirmit al-Kufi


Kajian ajaran sesat batiniah

-samb.

 • Khurramiyyah / Khurramdiniyyah – berasal dari usaha golongan ini yang menolak taklif syarak dan menyeru manusia mengikut nafsu

 • Isma`iliyyah – dinisbahkan kepada nama Isma`il b. Ja`far al-Sadiq

 • Babikiyyah – dinisbah kepada nama ketua Babik al-Khurami yang bergiat zaman Khalidah al-Mu`tasim


Kajian ajaran sesat batiniah

-samb.

 • Sab`iyyah- Syiah Imam Tujuh

 • Muhammirah – Amalan pengikut golongan ini yang memakai pakaian bewarna merah

 • Ta`limiyyah – merujuk kepada pegangan yang mempercayai bahawa ilmu hanya boleh diperolehi melalui imam/guru yang maksum sahaja


Pandangan al shatibi

Pandangan al-Shatibi

 • Batiniyyah adalah satu golongan yang banyak mendustai perkara-perkara yang berhubung dengan ketuhanan, akhirat, pembatalan syariat, pengingkaran kenabian, kebangkitan, penafian terhadap syurga dan neraka


Sejarah pertumbuhan batiniyah

SejarahPertumbuhanBatiniyah

 • Gerakan Batiniyah muncul pada zaman Khalifah al-Ma`mun (198-218H) dan kerebak pada zaman Khalifah al-Mu`tasim (218-227H). Seterusnya gerakan it terus bergerak sehinggalah ke hari ini.

 • Menurut Prof. Abdulfatah, gerakan ini telah dipelopori oleh sekumpulan penganut Majusi tersebut adalah berasaskan kepada pandangan mereka iaitu:


Kajian ajaran sesat batiniah

-SAMB.

 • Muhammad itubukannabiataurasul yang membawa agama yang sebenartetapihanyalahseorang Arab yang lahirdikalanganbangsanya yang tidakmempunyaitamadundanpengetahuanTapi, katamerekalagi, Muhammad berpeluanguntukmenegakkan Negara danpemerintahannyadanmeraikmanusiamenganutajarannyasamaadadengansukaataudenganpaksa. Sekarangkedudukan Muhammad itusudahkuat. Pengikut-pengikutnyasudahmenguasaibngsadanhartabendakita, kitatidakdapatmengalahkannyalagi. Sebabitutidakbijakkitamenentangnyasecaraterang-terangtetapihendaklahkitaberpura-puramasukagamanyadandaridalamagamanyasendirikitarosakkanajarannyadenganhelah yang halus. Jikadengankekerasankitatidakbolehmenjatuhkannyamakadenganhaluskitabolehmerosakkannya.


Kajian ajaran sesat batiniah

-SAMB.

 • Kenyataanitnidiperkuatkanlagioleh al-Dailami, seorangahlisejarahdidalambukunyaQawaid `Aqa’id Ali bin Muhammad al-Batiniyah: 

  • TelahdipersetujuibahawapengasasmazhadBatiniyahialahsekumpulanorang-orangMajusidan al-KhurramiyahiaitusatukumpulandaripadaMajusi, falsafahdanYahudi. Merekaberkata: Muhammad telahmenguasaikitadanmembatalkan agama kita Muhammad mendapatbantuan-bantuan yang memenangkanajarannya. Kita tidakdapatmenentangkuasanyadenganpedangdanpeperangankeranamerekamempunyaikekuatandantentera yang banyaksertamenguasailautdandarat. Kita jugatidakdapatmenguasaimerekamelaluifikiran-fikirandanpendapat-pendapatkerenamerekaterdiridaripadailama`-ulama, mutakalimun, orang yang mempunyaikelebihandanmerekamempunyaikitabdantulisan. Denganitukitahendaklahmenggunakantipudayadankesamaran-kesamaranuntukmerosakkan agama merekatanpamerekasedar. (AbdRahman al-Hanbakah al-Maidani, al-`Aqidah al-IslamiyahwaAsasuha”.


Kajian ajaran sesat batiniah

-SAMB.

 • Abd al-Qahir al-Baghdadi jugamenyatakanbahawapengasasajaranBatiniyahialahorang-orangMajusi yang menjadikanaspekbatinsebagaiasasdalampemikiranmerekadanterbaik. JUsterumerekamenta’wilkan al-Quran danHadisselaridenganasasmereka. Di sampingitu, merekajugamemegangkuatajaranketuhananMajusi yang mempercayaiduaTuhaniaituAhrimandanAhura Mazda sedangkangolonganBatiniyah pula menegaskantentang al-Awwaldan al-Thani (al-Farq, 385).


Kajian ajaran sesat batiniah

-SAMB.

 • Bagaimanapunapabiladitelitimengenaipengerkanuntukmeruntuhkanajaran Islam, makabeberapaperistiwalebihawalmempunyaikaitan yang kuat. PadazamanKhalifah al-Mahdi (158-169H), mnculgerakan yang bergelar al-Muqanna’iyyahdiKhurasan yang merupakanpengikut al-Muqanna’. Beliaumenyebarkanfahaman yang menggugurkankewajipansembahyang, zakat, puasa, hajidanmenghalalkansegalajenishartadandanwanita (Hasan Ibrahim Hassan, Sejarah Islam, yayasanterengganu, 1987,133.)


Kajian ajaran sesat batiniah

-SAMB.

 • Selanjutnyadiikutigerakan al-KhurramiyahdizamanKhalifah al-Ma’mun yang diasaskanolehseorang yang bernamaMazdak. Kumpulan inisemakinberkembangdizaman al-Mu`tasim yang bertujuanuntukmenghapuskansyariat Islam dankembalikepadafahamanIlhad. Nizam al-Mulukmencatatkanbahawagolonganinimenolakkewajopansembahyang, puasa, zakatdanhaji. Merekajugamenghalalkanarakdanmenyerusupayasegala yang diharamkanolehsyarakdihalalkandanseorangperempuanbolehdikongsiolehbeberapalelaki.


Kajian ajaran sesat batiniah

SAMB.

 • Daripadakelompokinimuncul pula satugerakan lain iaitu al-Khurramiyah al-Babikiyah, sempenanamapenganjurnya yang bernamaBabak yang mendakwadirinyaadalahTuhan.(ibid)

 • GolonganBatiniyahinijugatelahmenimbulkankeadaanhuruhara, menculikdanmembunuhulamasehinggaterpaksadiperangiolehKhalifah al-Ma’mundan al-Mu`tasim.


Kajian ajaran sesat batiniah

-SAMB.

 • Kemudiannya, gerakaninitelahdiketuaiolehAbd Allah bin Maimun al-Ahwazi. Beliauadalahseorang yang arifmengenai agama Yahudidanfalsafah, pandaidalamilmusihir, kaya d n mempunyaipengaruhdalammasyarakatnya. Beliauberpura-puramenjadiseorangahlitasawuf yang amatwarak. Apabilaberadadikalanganmasyarakatsunnah, iaberpura-puramenjadi Muslim yang amatkuatberibadah. ApabilabeliauberadadikalanganmasyarakatSyiah pula, iaberpura-puramenjadiseorangsyiah yang bersemangatmendewa-dewakanSaidin Ali dan Ali BaytdanmencacisemuaSahabatRasulullahs.a.w. yang lain. Pergerakanbeliauinimendapatsambutandaripadaorangramaisehinggamunculberbagainamadanapabilagerakannyadiketahuiolehpemerintahan, makabeliauakanbersembunyidanmelarikandiriketempat lain. GerakaninijugamendapatsambutandaripadakalanganSyiahkeranamempunyaiasas yang samaiaitumenerimatakwilan.


Kajian ajaran sesat batiniah

-SAMB.

 • Kata-kata Abd Allah bin al-Hasan al-Qairawani iaitu pemimpin mashab Batiniyah kepada Sulaiman bin al-Hasan al-Janani (al-Dhahabi, al-Tafsir wa al-Mufassirun, 240):

  • “Sesungguhnya aku perintahkan kamu agar menimbulkan keraguan-keraguan kepada manusia mengenai al-Qur’an, al-Taurat, al-Zabur dan al-Injil. Serulah mereka supaya membatalkan syariat, mengingkari kebangkitan dari kubur, mengingkari malaikat di langit dan jin di bumi …”


Matlamat dan objektif batiniyyah

MATLAMAT DAN OBJEKTIF BATINIYYAH

 • MATLAMAT:

  • Menolak keseluruhan ajaran Islam

 • OBJEKTIF:

  • Mencaci dan memandang rendah golongan Ulama

  • Membuat tafsiran batin dan takwilan terhadap seluruh ajaran Islam

  • Mewujudkan gerakan rahsia dalam masyarakat Islam


Dasar dasar batiniyyah

DASAR-DASAR BATINIYYAH

 • 1. BATIN

  • Merupakan konsep asas gerakan ini

  • Menganggap setiap yang zahir dalam syariat itu mempunyai pengertian batin

  • Setiap zahir itu adalah simbol kepada yang batin

  • Orang yang hanya mengetahui yang zahir adalah jahil dan akan selamanya terikat dengan hukum syarak


Kajian ajaran sesat batiniah

- samb.

 • 2. TAKWIL

  • Merupakan konsep asas yang kedua

  • Penggunaan takwil untuk mendapatkan makna batin dari amalan syariat dan nas zahir

  • Kedudukan takwil adalah sama dengan tanzil

  • Orang yang boleh mentakwil hanyalah orang yang diberikan ilmu oleh Allah s.w.t.

  • Kedudukan orang itu adalah sama dengan Nabi dan Rasul.


Kajian ajaran sesat batiniah

- samb.

 • Bentuk-bentuk Takwil

  • Takwilan amalan syariat

  • Takwilan hal-hal sam`iyyat

  • Takwilan huruf dan bilangan

  • Takwilan ayat


Kajian ajaran sesat batiniah

- samb.

 • KHAS DAN AM

  • Dasar ini digunakan untuk mengkategori pengikut

  • Khas –

   • Pengikut setia (berpegang 2 dasar utama)

   • Perantara Mu`allim dan pengikut Am

   • Boleh mentakwil jika diizinkan guru

  • Am –

   • Pengikut baru atau belum memegang kuat 2 dasar utama

   • Mengikut segala perintah guru / Khas


Contoh contoh takwilan

CONTOH-CONTOH TAKWILAN

 • Mandi Junub – segera menyampaikan ajaran kepada orang yang boleh dipengaruhi

 • Zina – menurunkan titik nutfah ilmu batin kepada orang yang belum bai`ah (bocor rahsia)

 • Mandi – Memperbaharui perjanjian taat setia dengan guru

 • Taharah – membersihkan diri daripada sebarang iktikad selain Guru


Kajian ajaran sesat batiniah

- samb.

 • Puasa – menahan dari membocor rahsia guru

 • Kaabah – Muhammad

 • Pintu Kaabah – Ali

 • Al-Safa – Muhamad

 • Al-Marwah – Ali

 • Al-Miqat – al-Asas (Imam)

 • Tawaf 7 kali – Tawaf dengan Muhammad dan Imam Tujuh


Kajian ajaran sesat batiniah

- samb.

 • Janji Seksa Neraka – hukum taklif syarak di dunia yang menjadi beban orang jahil

 • Janji Syurga – orang yang memahmi erti batin syariat

 • Malaikat – pendakwah kepada ajaran Batiniah

 • Taufan Nabi Nuh – Karam orang yang berpegang dengan sunnah


Kajian ajaran sesat batiniah

- samb.

 • Bahtera nabi Nuh – ajaran batiniah yang menyelamatkan manusia

 • Jin – golongan Batiniah zaman nabi Sulaiman

 • Syaitan – orang yang berpayah melakukan amalan zahir


Cara pengenalan batiniah

CARA PENGENALAN BATINIAH

 • SesuatuajaranituadalahajaranBatiniahataubolehdianggapmempunyaikecenderungankearahapabilamemperlihatkanciri-ciriberikut:

  • Membuattakwilankearahbatinhinggamenafikanmaknazahir

  • Menerimatakwilanbatinsahaja

  • Mentaqdiskanindividuketahapmelampau (imam maksum)

  • Menggugurkanataumenolaktaklifsyarak yang qat`i

  • Percayawujudwahyu/komunikasi direct Tuhan

  • Gerakanbersifattaqiyyah/rahsia/sembunyi


Teknik memikat mangsa

TEKNIK MEMIKAT MANGSA

 • al-Dhawq wa al-Tafarrus (Tilik dan Perhati)

  Penyebar perlu pandai membaca dan memahami hati dan pendirian orang yang ingin dipikatnya. Penyebar mestilah pandai memilih perkara-perkara daripada syariat yang boleh dikatakan ada batinnya. Beliau juga mestilah pandai seribu macam takwilah batin menurut kesesuaian jiwa mangsanya.


Kajian ajaran sesat batiniah

-SAMB

 • al-Ta’nis (BeramahMesra)

  • Penyebarakancubamendampingidanberamahmesradenganorang yang cubadioengaruhinya. Umpamanyapenyebarakanmemintauntukbermalamdirumahmangsadanmengadakanmajlisilmudandiselitkanjugacercaannyaterhadapulama.

 • al-Tashkik (Keraguan)

  • Penyebarakanmemberikansoalan-soalan yang sukardijawabolehmangsa. Iabertujuanuntukmenimbulkankeraguandidalamhatimangsanya.


Kajian ajaran sesat batiniah

-SAMB

 • al-Ta`liq (Gantung)

  • Penyebarakanmembiarkanorang yang nampaknyaberminatuntukmengetahuijawapan-jawapanitubeberapa lama bagimenampakkanketinggianilmuitu yang tidakbolehdisebarkansebarangan. Sebaliknya, iahanyadiketahuiolehnabi, walidanorang-orangtertentusahaja.

 • al-Ribt(Ikat)

  • Apabilaseseorangitumenampakkankesungguhan yang amatsangatuntukmengetahuijawapantersebut, makadiadimintauntukberjanjitidakmembocorkanrahsiaitu. Makadenganjanjidanangkatsumpaholehmangsa, makaiadikatakantelahmendapatkeistimewaan yang hanyapadagolongan yang khusussahaja.Danmajlisangkatsumpahakandiadakan yang kebiasaannyadilakukanpadawaktumalam, menggunakankainputih, kemenyan, minum air tertentudanpengeras.


Kajian ajaran sesat batiniah

SAMB.

 • al-Tadlis (Penipuan) 

  • Setelahangkatsumpah, ajaranitutidakdiberikanlagibagimennjukkankemuliaanilmuitu. Makamangsaperlubersabarkeranatarafmereka yang masihbarudanrendah. Lama kelamaanmangsaakandiberikanjawapansetelahberjanjiuntukmerahsiakan pa yang dibukakankepadanya.

 • al-Talbis (Kesamaran)

  • Penyebarakanmengatakanperkara-perkara yang samara dankabur yang mungkinpadazahirnyabenartetapitidakpadahakikatnya. Cth: “Kenaldirikenal Allah” atau “NakberibadatkepadaTuhanperlukenalTUhandulu”.


Kajian ajaran sesat batiniah

-SAMB

 • al-Khal`u wa al-Salkh (Cabut/Cerai dan Rungkai/Seleweng) 

  • Peringkat ini, setelah segala rahsia didedahkan maka taklif syarak perlu dibuang dan dirungkaikan. Dengan itu, seorang yang menadi mangsanya, akan meninggalkan kewajipan suruhan syarak, melakukan larangan syarak dan akhirnya menyeleweng dari ajaran yang benar


 • Login