Efektywne wykorzystanie funduszy
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

Polityka spójności 2007-2013 Cel konwergencja PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Efektywne wykorzystanie funduszy europejskich i ich znaczenie dla Polski. Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego maj 2008 r. Polityka spójności 2007-2013 Cel konwergencja. Środki na politykę spójności w Polsce w okresie 2004-2006. 2004-2006. UE 94%. 12,8 mld euro, w tym:

Download Presentation

Polityka spójności 2007-2013 Cel konwergencja

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Efektywne wykorzystanie funduszy europejskich i ich znaczenie dla Polski.Elżbieta BieńkowskaMinister Rozwoju Regionalnegomaj 2008 r.


Polityka spójności 2007-2013Cel konwergencja


Środki na politykę spójności w Polsce w okresie 2004-2006

2004-2006

UE

94%

12,8 mld euro, w tym:

8,6 mld euro na 7 programów operacyjnych i 2 Inicjatywy Wspólnotowe w ramach funduszy strukturalnych

4,2 mld euro w ramach Funduszu Spójności na duże inwestycje z zakresu transportu i środowiska

Polska6%

UE (2000-2006) – 213,0 mld EURPL (2004-2006) – 12,8 mld EUR


Środki na politykę spójności w Polsce 2007 - 2013

Polska - największy beneficjent w UE - ponad 19% całości środków polityki spójności

Łączna wielkość zaangażowanych środków finansowych w realizację NSS 2007-2013: ok. 85,6 mld euro(w tym z UE: 67,3 mld euro)

60% środków polityki spójności w Polsce na realizację Strategii Lizbońskiej


Polityka Spójności w PolsceWyzwania

 • Polska – największy beneficjent w UE - ponad 19% całości środków polityki spójności

 • Duża odpowiedzialność Polska „wizytówką” polityki spójności

 • Dążenie do osiągnięcia celów Strategii Lizbońskiej

  • 64,01 % na poziomie NSS = 42,5 mld euro

 • Od nas zależy, czy przyznane nam środki zostaną wykorzystane w sposób efektywny

 • Efektywne wykorzystanie funduszy europejskich = sprawny system realizacji

 • Zapewnienie odpowiedniej zdolności administracyjnej dla sprawnego wdrażania

  • ok. 120 instytucji zaangażowanych w procespotrzeba silnych IZ


Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia2007-2013

Regionalne PO

PO Rozwój Polski Wsch.

PO Infrastruktura i środowisko

PO Kapitał ludzki

PO Innowacyjna gospodarka

PO Pomoc Techniczna

PO Europejskiej Współpracy Terytor.

Cel strategiczny:

Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej

Cele horyzontalne:

 • Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa

 • Poprawa jakości kapitału ludzkiegoi zwiększenie spójności społecznej

 • Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski

 • Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług

 • Wzrost konkurencyjności polskich regionówi przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej

 • Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich


Rezerwa wykonania

Regionalne Programy

1,3 mld

Operacyjne

EUR

24,9%

PO Infrastruktura

i Środowisko

41,9%

16,6 mld

EUR

27,9 mld

2,3 mld

EUR

PO Rozwój

EUR

Polski Wschodniej

3,4%

9,7 mld

8,3 mld

EUR

EUR

PO Kapitał ludzki

14,6%

0,7 mld

0,5 mld

PO Europejskiej Współpracy

EUR

Terytorialnej

EUR

PO Innowacyjna gospodarka

1,1%

12,4%

PO Pomoc

Techniczna

0,8%

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia2007-2013

Struktura nakładów według programów operacyjnych

NSRO = 67,3 mld EUR,


Programy realizowane w latach 2007-2013


Programy realizowane w latach 2007-2013


Programy realizowane w latach 2007-2013


Programy realizowane w latach 2007-2013


System instytucjonalny PO/RPO

 • Instytucja Zarządzająca (IZ) - odpowiada za przygotowanie i realizację programu operacyjnego

  • MRR w przypadku programów zarządzanych centralnie

  • Zarządy Województw w przypadku regionalnych programów operacyjnych

 • Instytucja Pośrednicząca - organ administracji publicznej lub inna jednostka sektora finansów publicznych, której została powierzona, w drodze porozumienia zawartego z Instytucją Zarządzającą, część zadań związanych z realizacją programu operacyjnego (art.5 pkt3 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju)

  • właściwe ministerstwa w przypadku programów zarządzanych centralnie (oprócz PO RPW)

 • Instytucje Pośredniczące II stopnia - podmiot publiczny lub prywatny odpowiedzialny za realizację części lub całości priorytetów programu operacyjnego (art.5 pkt3 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju)

  • funkcję IP II dla działań (grup operacji) w ramach danej osi priorytetowej pełni podmiot wybrany zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju


System instytucjonalny PO/RPOInstytucja certyfikująca i audytowa

Instytucja certyfikująca

 • Zadania Instytucji Certyfikującej realizowane sąza pomocą komórki organizacyjnej MRR (Departament Instytucji Certyfikującej), która jest niezależna od komórek wykonujących funkcje IZ

  W ramach RPO Instytucja Certyfikująca deleguje część swoich zadań w zakresie certyfikacji do Urzędów Wojewódzkich pełniących rolę tzw. Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji na podstawie porozumienia.

Instytucja audytowa

 • Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (GIKS), którego funkcję pełni sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, niezależny od IZ PO/RPO, Instytucji Pośredniczących, Instytucji Pośredniczących II stopnia oraz Instytucji Certyfikującej.

 • Za pośrednictwem Departamentu Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE oraz 16 urzędów kontroli skarbowej umiejscowionych na poziomie województwa.


System instytucjonalny PO/RPOKomitet monitorujący

Podstawą prawną powołania komitetów monitorujących są:

 • przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999,

 • przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

 • Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013 r.

  Komitetowi monitorującemu PO przewodniczy minister właściwy pełniący rolę instytucji zarządzającej, tj. Minister Rozwoju Regionalnego.

  Komitetowi monitorującemu RPO przewodniczy przedstawiciel właściwej instytucji zarządzającej RPO, tj. właściwego miejscowo zarządu województwa.

  W komitecie monitorującym zostanie zapewnione uczestnictwo

  stronie rządowej, samorządowej oraz partnerom społecznym

  i gospodarczym, w tym partnerom zajmującym się zagadnieniami

  środowiska naturalnego oraz wspierania równości szans kobiet i mężczyzn


Zarządzanie Programami Operacyjnymi na lata 2007-2013

Najważniejsze instytucje:

MRR – kordynacja, Instytucja Certyfikująca

MRR* 5 Instytucji Zarządzających

16 RPO

16 Urzędów Marszałkowskich

* 16 Instytucji Zarządzających

PO Infrastruktura i Środowisko

PO Innowacyjna Gospodarka

POKapitał Ludzki

PORozwój Polski Wschodniej

Ministerstwo Finansów - Instytucja Audytowa

PO Pomoc Techniczna


Znaczenie funduszy europejskich dla Polski


Struktura projektów w ramach NPR 2004-2006

Struktura ilościowa (w tys.)

Struktura wartościowa (w mld zł)

Najwięcej projektów wg ilości dotyczy sektoraprodukcyjnego (powyżej 80%), których wartość stanowi tylko 32,5% wartości projektów ogółem.

Projekty z zakresu infrastruktury (ilościowo 4,7%) stanowią powyżej 56% wartości projektów ogółem.


Struktura dofinansowania wspólnotowego (wg wartości)

Największa wartościowo część wsparcia udzielana jest na przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury transportowej i środowiskowej (łącznie 30,9 mld zł tj. prawie 59% całej alokacji na lata 2004-2006).

Niewielki jest udział wsparcia przeznaczonego na B+R, rozwój społeczeństwa informacyjnego i cele społeczne


Beneficjenci

mln zł

Beneficjenci realizujący projekty o najwyższej wartości:

 • JST – 38,1% wartości projektów ogółem,

 • przedsiębiorstwa – 24,8%,

 • jednostki budżetowe – 23,2%

Fakt, iż ponad 38% projektów (wg wartości) realizują JST świadczy o aktywności tych jednostek w zaspokajaniu potrzeb lokalnych.


Realizacja celów Strategii Lizbońskiej

Projekty prolizbońskie wg priorytetów SL ( % wartości)

Według przeprowadzonych ewaluacji, środki dostępne z ramach programów operacyjnych przyczyniły się w latach 2004-2007 do poprawy podstawowych kategorii makroekonomicznych związanych z realizacją priorytetów Strategii Lizbońskiej (wzrost gospodarczy, zatrudnienie, stopa inwestycji) w kilku lub kilkunastu procentach.

Projekty prolizbońskie w dużym stopniu zorientowane są na kapitał rzeczowy i ludzki, przyczyniający się do szybkiego wzrostu wydajności. Natomiast wiele projektów nielizbońskich nakierowanych jest na infrastrukturę, co skutkuje szybszym zwiększeniem zatrudnienia.


Ocena wpływu realizacji NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013 na poziom PKB(w %)

Źródło: Ocena makroekonomicznego wpływu realizacji NPR 2004-2006 oraz NSRO 2007-2013 przy użyciu modelu HERMIN dla polskiej gospodarki, WARR, lipiec 2007 r. oraz szacunki IBnGR przygotowane na zlecenie MRR, czerwiec 2007r.

W latach 2004-2006 efekty oddziaływania funduszy UE były jeszcze nieznaczne, co wynika z ograniczonego zaangażowania środków w tym okresie. Zwiększenie tego wpływu można było zaobserwować już w roku 2007.

Ocenia się, że w 2007 r. poziom PKB był wyższy od 0,9% do 3,3% (w zależności od modelu) w stosunku do poziomu braku interwencji w ramach NPR

Maksymalny wpływ przewidywany jest na lata 2013-2015


Ocena wpływu realizacji NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013 na liczbę pracujących(tys. osób) (według modelu HERMIN)

Źródło: Ocena makroekonomicznego wpływu realizacji NPR 2004-2006 oraz NSRO 2007-2013 przy użyciu modelu HERMIN dla polskiej gospodarki, WARR, lipiec 2007 r.

Wykorzystanie funduszy unijnych ma wyraźny wpływ na wzrost liczby pracujących.

Wg modelu HERMIN, dzięki tym funduszom, w 2007 r. nastąpił przyrost liczby pracujących o 316 tys., co jest zbieżne z wynikami przeprowadzonej ewaluacji w tym obszarze.


Dziękuję za uwagę.

Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoUl. Wspólna 2/4www.mrr.gov.pl


 • Login