Polityka spójności 2007-2013 Cel konwergencja - PowerPoint PPT Presentation

Efektywne wykorzystanie funduszy
Download
1 / 23

 • 117 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Efektywne wykorzystanie funduszy europejskich i ich znaczenie dla Polski. Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego maj 2008 r. Polityka spójności 2007-2013 Cel konwergencja. Środki na politykę spójności w Polsce w okresie 2004-2006. 2004-2006. UE 94%. 12,8 mld euro, w tym:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Polityka spójności 2007-2013 Cel konwergencja

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Polityka sp jno ci 2007 2013 cel konwergencja

Efektywne wykorzystanie funduszy europejskich i ich znaczenie dla Polski.Elżbieta BieńkowskaMinister Rozwoju Regionalnegomaj 2008 r.


Polityka sp jno ci 2007 2013 cel konwergencja

Polityka spójności 2007-2013Cel konwergencja


Polityka sp jno ci 2007 2013 cel konwergencja

Środki na politykę spójności w Polsce w okresie 2004-2006

2004-2006

UE

94%

12,8 mld euro, w tym:

8,6 mld euro na 7 programów operacyjnych i 2 Inicjatywy Wspólnotowe w ramach funduszy strukturalnych

4,2 mld euro w ramach Funduszu Spójności na duże inwestycje z zakresu transportu i środowiska

Polska6%

UE (2000-2006) – 213,0 mld EURPL (2004-2006) – 12,8 mld EUR


Rodki na polityk sp jno ci w polsce 2007 2013

Środki na politykę spójności w Polsce 2007 - 2013

Polska - największy beneficjent w UE - ponad 19% całości środków polityki spójności

Łączna wielkość zaangażowanych środków finansowych w realizację NSS 2007-2013: ok. 85,6 mld euro(w tym z UE: 67,3 mld euro)

60% środków polityki spójności w Polsce na realizację Strategii Lizbońskiej


Polityka sp jno ci w polsce wyzwania

Polityka Spójności w PolsceWyzwania

 • Polska – największy beneficjent w UE - ponad 19% całości środków polityki spójności

 • Duża odpowiedzialność Polska „wizytówką” polityki spójności

 • Dążenie do osiągnięcia celów Strategii Lizbońskiej

  • 64,01 % na poziomie NSS = 42,5 mld euro

 • Od nas zależy, czy przyznane nam środki zostaną wykorzystane w sposób efektywny

 • Efektywne wykorzystanie funduszy europejskich = sprawny system realizacji

 • Zapewnienie odpowiedniej zdolności administracyjnej dla sprawnego wdrażania

  • ok. 120 instytucji zaangażowanych w procespotrzeba silnych IZ


Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007 2013

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia2007-2013

Regionalne PO

PO Rozwój Polski Wsch.

PO Infrastruktura i środowisko

PO Kapitał ludzki

PO Innowacyjna gospodarka

PO Pomoc Techniczna

PO Europejskiej Współpracy Terytor.

Cel strategiczny:

Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej

Cele horyzontalne:

 • Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa

 • Poprawa jakości kapitału ludzkiegoi zwiększenie spójności społecznej

 • Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski

 • Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług

 • Wzrost konkurencyjności polskich regionówi przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej

 • Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich


Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007 20131

Rezerwa wykonania

Regionalne Programy

1,3 mld

Operacyjne

EUR

24,9%

PO Infrastruktura

i Środowisko

41,9%

16,6 mld

EUR

27,9 mld

2,3 mld

EUR

PO Rozwój

EUR

Polski Wschodniej

3,4%

9,7 mld

8,3 mld

EUR

EUR

PO Kapitał ludzki

14,6%

0,7 mld

0,5 mld

PO Europejskiej Współpracy

EUR

Terytorialnej

EUR

PO Innowacyjna gospodarka

1,1%

12,4%

PO Pomoc

Techniczna

0,8%

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia2007-2013

Struktura nakładów według programów operacyjnych

NSRO = 67,3 mld EUR,


Polityka sp jno ci 2007 2013 cel konwergencja

Programy realizowane w latach 2007-2013


Polityka sp jno ci 2007 2013 cel konwergencja

Programy realizowane w latach 2007-2013


Polityka sp jno ci 2007 2013 cel konwergencja

Programy realizowane w latach 2007-2013


Polityka sp jno ci 2007 2013 cel konwergencja

Programy realizowane w latach 2007-2013


Polityka sp jno ci 2007 2013 cel konwergencja

System instytucjonalny PO/RPO

 • Instytucja Zarządzająca (IZ) - odpowiada za przygotowanie i realizację programu operacyjnego

  • MRR w przypadku programów zarządzanych centralnie

  • Zarządy Województw w przypadku regionalnych programów operacyjnych

 • Instytucja Pośrednicząca - organ administracji publicznej lub inna jednostka sektora finansów publicznych, której została powierzona, w drodze porozumienia zawartego z Instytucją Zarządzającą, część zadań związanych z realizacją programu operacyjnego (art.5 pkt3 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju)

  • właściwe ministerstwa w przypadku programów zarządzanych centralnie (oprócz PO RPW)

 • Instytucje Pośredniczące II stopnia - podmiot publiczny lub prywatny odpowiedzialny za realizację części lub całości priorytetów programu operacyjnego (art.5 pkt3 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju)

  • funkcję IP II dla działań (grup operacji) w ramach danej osi priorytetowej pełni podmiot wybrany zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju


System instytucjonalny po rpo instytucja certyfikuj ca i audytowa

System instytucjonalny PO/RPOInstytucja certyfikująca i audytowa

Instytucja certyfikująca

 • Zadania Instytucji Certyfikującej realizowane sąza pomocą komórki organizacyjnej MRR (Departament Instytucji Certyfikującej), która jest niezależna od komórek wykonujących funkcje IZ

  W ramach RPO Instytucja Certyfikująca deleguje część swoich zadań w zakresie certyfikacji do Urzędów Wojewódzkich pełniących rolę tzw. Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji na podstawie porozumienia.

Instytucja audytowa

 • Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (GIKS), którego funkcję pełni sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, niezależny od IZ PO/RPO, Instytucji Pośredniczących, Instytucji Pośredniczących II stopnia oraz Instytucji Certyfikującej.

 • Za pośrednictwem Departamentu Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE oraz 16 urzędów kontroli skarbowej umiejscowionych na poziomie województwa.


System instytucjonalny po rpo komitet monitoruj cy

System instytucjonalny PO/RPOKomitet monitorujący

Podstawą prawną powołania komitetów monitorujących są:

 • przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999,

 • przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

 • Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013 r.

  Komitetowi monitorującemu PO przewodniczy minister właściwy pełniący rolę instytucji zarządzającej, tj. Minister Rozwoju Regionalnego.

  Komitetowi monitorującemu RPO przewodniczy przedstawiciel właściwej instytucji zarządzającej RPO, tj. właściwego miejscowo zarządu województwa.

  W komitecie monitorującym zostanie zapewnione uczestnictwo

  stronie rządowej, samorządowej oraz partnerom społecznym

  i gospodarczym, w tym partnerom zajmującym się zagadnieniami

  środowiska naturalnego oraz wspierania równości szans kobiet i mężczyzn


Polityka sp jno ci 2007 2013 cel konwergencja

Zarządzanie Programami Operacyjnymi na lata 2007-2013

Najważniejsze instytucje:

MRR – kordynacja, Instytucja Certyfikująca

MRR* 5 Instytucji Zarządzających

16 RPO

16 Urzędów Marszałkowskich

* 16 Instytucji Zarządzających

PO Infrastruktura i Środowisko

PO Innowacyjna Gospodarka

POKapitał Ludzki

PORozwój Polski Wschodniej

Ministerstwo Finansów - Instytucja Audytowa

PO Pomoc Techniczna


Z naczenie funduszy europejskich dla polski

Znaczenie funduszy europejskich dla Polski


Polityka sp jno ci 2007 2013 cel konwergencja

Struktura projektów w ramach NPR 2004-2006

Struktura ilościowa (w tys.)

Struktura wartościowa (w mld zł)

Najwięcej projektów wg ilości dotyczy sektoraprodukcyjnego (powyżej 80%), których wartość stanowi tylko 32,5% wartości projektów ogółem.

Projekty z zakresu infrastruktury (ilościowo 4,7%) stanowią powyżej 56% wartości projektów ogółem.


Struktura dofinansowania wsp lnotowego wg warto ci

Struktura dofinansowania wspólnotowego (wg wartości)

Największa wartościowo część wsparcia udzielana jest na przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury transportowej i środowiskowej (łącznie 30,9 mld zł tj. prawie 59% całej alokacji na lata 2004-2006).

Niewielki jest udział wsparcia przeznaczonego na B+R, rozwój społeczeństwa informacyjnego i cele społeczne


Polityka sp jno ci 2007 2013 cel konwergencja

Beneficjenci

mln zł

Beneficjenci realizujący projekty o najwyższej wartości:

 • JST – 38,1% wartości projektów ogółem,

 • przedsiębiorstwa – 24,8%,

 • jednostki budżetowe – 23,2%

Fakt, iż ponad 38% projektów (wg wartości) realizują JST świadczy o aktywności tych jednostek w zaspokajaniu potrzeb lokalnych.


Realizacja cel w strategii lizbo skiej

Realizacja celów Strategii Lizbońskiej

Projekty prolizbońskie wg priorytetów SL ( % wartości)

Według przeprowadzonych ewaluacji, środki dostępne z ramach programów operacyjnych przyczyniły się w latach 2004-2007 do poprawy podstawowych kategorii makroekonomicznych związanych z realizacją priorytetów Strategii Lizbońskiej (wzrost gospodarczy, zatrudnienie, stopa inwestycji) w kilku lub kilkunastu procentach.

Projekty prolizbońskie w dużym stopniu zorientowane są na kapitał rzeczowy i ludzki, przyczyniający się do szybkiego wzrostu wydajności. Natomiast wiele projektów nielizbońskich nakierowanych jest na infrastrukturę, co skutkuje szybszym zwiększeniem zatrudnienia.


Polityka sp jno ci 2007 2013 cel konwergencja

Ocena wpływu realizacji NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013 na poziom PKB(w %)

Źródło: Ocena makroekonomicznego wpływu realizacji NPR 2004-2006 oraz NSRO 2007-2013 przy użyciu modelu HERMIN dla polskiej gospodarki, WARR, lipiec 2007 r. oraz szacunki IBnGR przygotowane na zlecenie MRR, czerwiec 2007r.

W latach 2004-2006 efekty oddziaływania funduszy UE były jeszcze nieznaczne, co wynika z ograniczonego zaangażowania środków w tym okresie. Zwiększenie tego wpływu można było zaobserwować już w roku 2007.

Ocenia się, że w 2007 r. poziom PKB był wyższy od 0,9% do 3,3% (w zależności od modelu) w stosunku do poziomu braku interwencji w ramach NPR

Maksymalny wpływ przewidywany jest na lata 2013-2015


Polityka sp jno ci 2007 2013 cel konwergencja

Ocena wpływu realizacji NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013 na liczbę pracujących(tys. osób) (według modelu HERMIN)

Źródło: Ocena makroekonomicznego wpływu realizacji NPR 2004-2006 oraz NSRO 2007-2013 przy użyciu modelu HERMIN dla polskiej gospodarki, WARR, lipiec 2007 r.

Wykorzystanie funduszy unijnych ma wyraźny wpływ na wzrost liczby pracujących.

Wg modelu HERMIN, dzięki tym funduszom, w 2007 r. nastąpił przyrost liczby pracujących o 316 tys., co jest zbieżne z wynikami przeprowadzonej ewaluacji w tym obszarze.


Dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę.

Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoUl. Wspólna 2/4www.mrr.gov.pl


 • Login