Analiza wska nikowa
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 72

Analiza wskaźnikowa PowerPoint PPT Presentation


 • 909 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Analiza wskaźnikowa. Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania Analiza rentowności Ocena rynkowej wartości akcji i kapitału. Plan zajęć:. Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania Analiza rentowności Ocena rynkowej wartości akcji i kapitału. Obszar II - Zadłużenie.

Download Presentation

Analiza wskaźnikowa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Analiza wska nikowa

Analiza wskaźnikowa

Analiza zadłużenia

Analiza sprawności działania

Analiza rentowności

Ocena rynkowej wartości akcji i kapitału


Plan zaj

Plan zajęć:

 • Analiza zadłużenia

 • Analiza sprawności działania

 • Analiza rentowności

 • Ocena rynkowej wartości akcji i kapitału


Obszar ii zad u enie

Obszar II - Zadłużenie


Ocena stopnia zad u enia przedsi biorstwa obejmuje dwa obszary kt re okre laj

Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa obejmuje dwa obszary , które określają:

 • - wskaźniki obrazujące poziom zadłużenia przedsiębiorstwa,

  - wskaźniki informujące o zdolności przedsiębiorstwa do obsługi długu.


Poziom zad u enia przedsi biorstwa

Poziom zadłużenia przedsiębiorstwa

Ocena ma na celu ustalenie, kto dostarczył firmie środków: właściciele czy zewnętrzni kredytodawcy.


Najistotniejsze wska niki

Najistotniejsze wskaźniki:

 • Wskaźnik ogólnego zadłużenia,

 • wskaźnik zadłużenia kapitału własnego,

 • wskaźnik zadłużenia długoterminowego,

 • wskaźnik zadłużenia środków trwałych

 • wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi

 • wskaźnik trwałości struktury finansowania

 • Wskaźnik zastosowania kapitału własnego

 • Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej


Wska nik og lnego zad u enia

wskaźnik ogólnego zadłużenia

 • wskaźnik ogólnego zadłużenia = (zobowiązania ogółem / aktywa ogółem) x 100%

 • wskaźnik określa udział zobowiązań w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa,

 • wysoki wskaźnik świadczy o dużym ryzyku finansowym – utracie zdolności do zwrotu długów,

 • wg standardów zachodnich, jeżeli nie została zachwiana równowaga między kapitałem obcym a kapitałem własnym, wskaźnik ten powinien oscylować w przedziale 0,57 – 0,67.


Wska nik zad u enia kapita u w asnego

wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

 • wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = kapitał własny/zobowiązania ogółem

 • wskaźnik ten określa stopień zaangażowania kapitału obcego w stosunku do kapitału własnego,

 • wskazuje na możliwość pokrycia zobowiązań kapitałami własnymi,

 • wg standardów zachodnich za racjonalny poziom wskaźnika przyjmuje się w małym biznesie proporcję 3:1, dla średnich i dużych firm zaleca się relację 1:1.


Ws ka nik zad u enia d ugoterminowego

wskaźnik zadłużenia długoterminowego,

 • wskaźnik zadłużenia długoterminowego = zobowiązania długoterminowe / kapitał własny

 • wskaźnik długu, ryzyka – dotyczy długów spłacanych w okresie dłuższym niż rok od daty sporządzenia bilansu,

 • zadowalający poziom tego wskaźnika wynosi 0,5,

 • wskaźnik wyższy niż 1,0 świadczy, że zobowiązania długoterminowe są wyższe niż kapitał własny,

 • za racjonalny wskaźnik długu przyjmuje się przedział 0,5 – 1,0.


Wska nik zad u enia rodk w trwa ych

wskaźnik zadłużenia środków trwałych

 • wskaźnik pokrycia zobowiązań długoterminowych rzeczowymi składnikami majątku = rzeczowe składniki majątku trwałego / zobowiązania długoterminowe

 • kredyty długoterminowe najczęściej zabezpieczone są przez określony majątek trwały,

 • wskaźnik informuje o stopniu zabezpieczenia zobowiązań długoterminowych przez rzeczowe składniki majątku przedsiębiorstwa.


Wska nik pokrycia aktyw w trwa ych kapita ami sta ymi

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi

 • wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi = kapitał własny wraz z kapitałami mniejszościowymi + zobowiązania długoterminowe + długoterminowe rozliczenia międzyokresowe / aktywa trwałe

 • Umożliwia sprawdzenie czy w spółce została zachowana tzw. złota reguła finansowa, zgodnie z którą aktywa trwałe powinny być finansowane kapitałem długoterminowym, czyli takim który jest do dyspozycji przedsiębiorstwa ponad 1 rok.

 • Im wyższa wartość wskaźnika, tym większe bezpieczeństwo finansowe spółki.

 • Jeśli jest większy od 1 oznacza to zapewnioną długoterminową płynność


Wska nik trwa o ci struktury finansowania

Wskaźnik trwałości struktury finansowania

 • Wskaźnik trwałości struktury finansowania = (kapitał własny wraz z kapitałami mniejszości + zobowiązania długoterminowe z rezerwami)/ aktywa ogółem.

 • Pokazuje, jaki jest udział kapitałów długoterminowych finansowaniu majątku przedsiębiorstwa.

 • Wysokie wartości oznaczają wyższy stopień bezpieczeństwa finansowego.


Wska nik zastosowania kapita u w asnego

Wskaźnik zastosowania kapitału własnego

 • Wskaźnik zastosowania kapitału własnego = kapitał własny wraz z udziałami mniejszości/ aktywa trwałe

 • Ukazuje, w jakim stopniu aktywa trwałe są finansowane przez kapitał pochodzący od udziałowców lub akcjonariatu.

 • Im wyższy, tym lepiej


Wska nik zastosowania kapita u obcego

Wskaźnik zastosowania kapitału obcego

 • Wskaźnik zastosowania kapitału obcego = zobowiązania i rezerwy/aktywa obrotowe

 • W celu przeprowadzenia analizy finansowej przedsiębiorstwa, przez zobowiązania rozumie się również rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe znajdujące się po stronie pasywów.


Wska nik og lnej sytuacji finansowej

Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej

 • Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej = wskaźnik zastosowania kapitału własnego * wskaźnik zastosowania kapitału obcego

 • Podobnie jak powyższe dwa wskaźniki przedstawia relacje pomiędzy źródłami finansowania, a aktywami przedsiębiorstwa.

 • Uznaje się, iż rosnące wartości wskaźnika oznaczają poprawę sytuacji finansowej spółki.


Zdolno przedsi biorstwa do obs ugi d ugu

Zdolność przedsiębiorstwa do obsługi długu

Ocenie możliwości zwrotu przyznanych kredytów służą wskaźniki:

 • wskaźnik pokrycia obsługi długu (wiarygodności kredytowej),

 • wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych,

 • wskaźnik pokrycia obsługi kredytu z cash flow.


W ska nik pokrycia obs ugi d ugu wiarygodno ci kredytowej

Wskaźnik pokrycia obsługi długu (wiarygodności kredytowej)

 • wskaźnik pokrycia obsługi długu I = (zysk przed opodatkowaniem + odsetki) / (raty kapitałowe + odsetki)

 • wskaźnik informuje ile razy zysk w działalności przedsiębiorstwa pokrywa roczne spłaty kredytu długoterminowego i odsetki,

 • określa stopień zabezpieczenia obsługi kredytu przez wygospodarowany w przedsiębiorstwie zysk,

 • wysokość wskaźnika zależy od kondycji finansowej firmy i powinna być większa od 1 (minimum 1,2; wg Banku Światowego minimum - 1,3, optimum 2,5).


W ska nik pokrycia obs ugi d ugu wiarygodno ci kredytowej1

Wskaźnik pokrycia obsługi długu (wiarygodności kredytowej)

 • wskaźnik pokrycia obsługi długu II = zysk po opodatkowaniu / (raty kapitałowe + odsetki)

 • uznawany za bardziej uzasadniony do liczenia wskaźnika pokrycia obsługi długu,

 • poziom wskaźnika pokrycia obsługi długu opartego na zysku netto powinien być co najmniej równy lub wyższy niż 1,

 • malejąca wielkość wskaźnika może świadczyć o nieefektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem, niewielkiej zyskowności zainwestowanych środków, nadmiernej skłonności do inwestowania,

 • stale utrzymujący się niski poziom wskaźnika może stanowić sygnał do konieczności wydłużenia okresu spłaty kredytu.


W ska nik pokrycia zobowi za odsetkowych

Wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych

 • wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych = (zysk przed opodatkowaniem + odsetki) / odsetki

 • wskaźnik informuje o zdolności przedsiębiorstwa do terminowej spłaty odsetek,

 • do ustalenia przyjmuje się zysk brutto, gdyż odsetki płacone są kredytodawcy przed odprowadzeniem podatku dochodowego do budżetu.


W ska nik pokrycia obs ugi kredytu z cash flow

Wskaźnik pokrycia obsługi kredytu z cash flow

 • wskaźnik pokrycia obsługi kredytu z cash flow = (zysk netto + amortyzacja) / (rata kredytu + odsetki)

 • wskaźnik uznawany za najbardziej praktyczny i istotny wykładnik wiarygodności kredytowej przedsiębiorstwa,

 • za wartość normatywną przyjmuje się 1,5,

 • niższy poziom wskaźnika informuje, iż projekt inwestycyjny finansowany kredytem stanowi przedsięwzięcie o podwyższonym ryzyku.


Obszar iii sprawno dzia ania aktywno

Obszar III – Sprawność działania (aktywność)


Analiza wska nikowa

W celu pomiaru aktywności przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania zasobów majątkowych wykorzystuje się wskaźniki sprawności działania:

 • wskaźniki oparte na kosztach wytwarzania w przedsiębiorstwie,

 • wskaźniki rotacji,

 • wskaźniki gospodarowania zasobami.

  W praktyce do oceny przedsiębiorstwa dobiera się wskaźniki odpowiadające specyfice prowadzonej działalności.


Wska niki aktywno ci gospodarczej oparte na kosztach

Wskaźniki aktywności gospodarczej oparte na kosztach

 • wskaźnik operacyjności = (koszt własny sprzedaży / sprzedaż netto) x 100%

 • najbardziej ogólny wskaźnik aktywności firmy (tzw. wskaźnik kosztów),

 • wskaźnik obrazuje efektywność gospodarowania w firmie oraz zdolność zarządzających do kontroli i obniżki kosztów,

 • uzależniony od rodzaju działalności przedsiębiorstwa,

 • przyjmowany poziom wskaźnika mieści się w granicach 50 – 90%;

 • wskaźnik wyższy niż 90% może wskazywać na trudności w uzyskaniu zwrotu poniesionych nakładów gospodarczych

 • wskaźnik niższy niż 50% informuje o wysokiej zyskowności danego rodzaju działalności przedsiębiorstwa.


Wska niki aktywno ci gospodarczej oparte na kosztach1

Wskaźniki aktywności gospodarczej oparte na kosztach

 • wskaźnik kontroli kosztów administracyjnych = (koszty administracyjne / sprzedaż netto) x 100%

 • informuje o udziale kosztów administracyjnych w wartości sprzedaży,

 • wg standardów zachodnich koszty administracyjne zawierają się w przedziale 10 – 15% ogółu kosztów i powinny uwzględniać wszystkie ogólne koszty prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, również odsetki od zaangażowanych kapitałów obcych.


Wska niki aktywno ci gospodarczej oparte na kosztach2

Wskaźniki aktywności gospodarczej oparte na kosztach

 • poziom zobowiązań w koszcie własnym sprzedaży = (zobowiązania bieżące / koszt własny sprzedaży) x 100%

 • informuje o udziale zobowiązań bieżących wraz z przypadającą na dany rok ratą zobowiązań długoterminowych w koszcie własnym sprzedaży,

 • w ocenie kondycji finansowej istotne są zmiany wskaźnika w czasie stanowiące podstawę oceny struktury zobowiązań z punktu widzenia wymagalności ich spłaty.


Wska niki aktywno ci gospodarczej oparte na kosztach3

Wskaźniki aktywności gospodarczej oparte na kosztach

 • wskaźnik pokrycia kosztów kapitałem obrotowym = (aktywa bieżące – pasywa bieżące) / (koszty własne sprzedaży – amortyzacja) x 100%

 • informuje w jakim stopniu środki obrotowe po spłacie zobowiązań krótkoterminowych pokrywają koszty działalności przedsiębiorstwa.


Wska niki aktywno ci gospodarczej oparte na kosztach4

Wskaźniki aktywności gospodarczej oparte na kosztach

 • wskaźnik poziomu kosztów finansowych = (koszty finansowe / średni stan zobowiązań ogółem) x 100%

 • wskaźnik służy przede wszystkim do porównań z zyskownością zaangażowanych w przedsiębiorstwie kapitałów,

 • wielkość wskaźnika zależy od zadłużenia przedsiębiorstwa zobowiązaniami długoterminowymi, stopnia pokrycia zapotrzebowania na kapitał obrotowy kredytami krótkoterminowymi oraz od wysokości stopy procentowej kredytów i pożyczek.


Wska niki rotacji

Wskaźniki rotacji

 • Część z nich była już omawiana przy okazji płynności: wskaźnik ściągalności należności, wskaźnik spłaty zobowiązań, wskaźnik rotacji zapasów.

 • Ponadto są to jeszcze wskaźniki rotacji majątku.


Wska niki rotacji maj tku wska nik obrotowo ci aktyw w

Wskaźniki rotacji majątku(wskaźnik obrotowości aktywów)

 • wskaźnik globalnego obrotu aktywami = sprzedaż netto / średni stan aktywów ogółem

 • Wskaźnik obrotowości aktywów = sprzedaż netto/aktywa ogółem

 • najbardziej ogólny wskaźnik globalnego obrotu aktywami,

 • informuje ile razy sprzedaż netto jest większa od aktywów posiadanych przez przedsiębiorstwo,

 • wielkość wskaźnika uzależniona jest od specyfiki branży.


Wska niki rotacji maj tku wska nik obrotowo ci aktyw w trwa ych

Wskaźniki rotacji majątku(wskaźnik obrotowości aktywów trwałych)

 • wskaźnik rotacji środków trwałych = sprzedaż netto / średni stan środków trwałych

 • Wskaźnik obrotowości aktywów trwałych = sprzedaż netto/ aktywa trwałe

 • ukazuje efektywność wykorzystania środków trwałych uczestniczących w tworzeniu wartości sprzedaży,

 • określa ile razy sprzedaż netto jest większa od środków trwałych zaangażowanych w działalności przedsiębiorstwa,

 • dużą wartość poznawczą odgrywa w firmach, w których środki trwałe stanowią ważny element majątku,

 • poddając analizie wielkość wskaźnika należy uwzględniać fakt, iż środki trwałe wykazuje się w wartości netto!


Wska niki rotacji maj tku

Wskaźniki rotacji majątku

 • wskaźnik rotacji majątku obrotowego = sprzedaż netto / średni stan majątku obrotowego

 • ukazuje ile razy w ciągu roku następuje „odtworzenie” majątku obrotowego poprzez sprzedaż wyrobów i usług,

 • określa szybkość obrotu aktywów czynnych przedsiębiorstwa,

 • im wyższy poziom wskaźnika, tym lepsza jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa,

 • porównanie poziomu wskaźnika w czasie pozwala ustalić tendencję zmian w zakresie gospodarowania majątkiem obrotowym,

 • zbyt wysoki poziom wskaźnika informuje o zamrożeniu kapitału obrotowego, zbyt niski może prowadzić do zachwiania rytmiczności produkcji i sprzedaży oraz pogorszenia stopnia wykorzystania środków trwałych.


W ska nik pomocniczy

Wskaźnik pomocniczy

 • wskaźnik rotacji środków płynnych = sprzedaż netto / średni stan należności i środków pieniężnych

 • wskaźnik istotny w firmach, w których majątek obrotowy stanowi podstawowy zasób majątkowy firmy.


Wska niki gospodarowania zasobami

Wskaźniki gospodarowania zasobami

 • uzupełniają grupę wskaźników charakteryzujących aktywność przedsiębiorstwa w wykorzystaniu zasobów,

 • obejmują wskaźniki dotyczące wykorzystania potencjału ludzkiego i środków trwałych,

 • obrazują pozycję finansową przedsiębiorstwa.


Wska niki gospodarowania zasobami1

Wskaźniki gospodarowania zasobami

 • wydajność pracy na 1 zatrudnionego = sprzedaż netto / przeciętna liczba zatrudnionych


Wska niki gospodarowania zasobami2

Wskaźniki gospodarowania zasobami

 • produktywność środków trwałych = sprzedaż netto / przeciętny stan środków trwałych brutto


Ocena stopnia zmian rodk w trwa ych i r de finansowania

Ocena stopnia zmian środków trwałych i źródeł finansowania:

 • stopień sfinansowania przyrostu środków trwałych z amortyzacji = (amortyzacja / przyrost środków trwałych) x 100%


Ocena stopnia zmian rodk w trwa ych i r de finansowania1

Ocena stopnia zmian środków trwałych i źródeł finansowania:

 • stopień sfinansowania przyrostu środków trwałych z cash flow = (zysk netto + amortyzacja) / przyrost środków trwałych x 100%

 • informuje o stopniu pokrycia przyrostu środków trwałych z własnych wygospodarowanych środków.


Ocena stopnia zmian rodk w trwa ych i r de finansowania2

Ocena stopnia zmian środków trwałych i źródeł finansowania:

 • stopień sfinansowania przyrostu aktywów z cash flow = (zysk netto + amortyzacja) / przyrost aktywów ogółem x 100%


Obszar iv rentowno

Obszar IV - Rentowność


Obszar iv rentowno1

Obszar IV - Rentowność

 • Ø    Stanowi podstawowy miernik informujący o szybkości zwrotu zaangażowanego w przedsiębiorstwie kapitału.

 • Ø    Służy ocenie nie tylko przedsiębiorstwa, ale i zdolności kierownictwa do generowania zysków z zaangażowanych środków.

 • Wykorzystywana w analizie prospektywnej do prezentacji przyszłej sytuacji majątkowo – finansowej firmy.


Rentowno mo na rozpatrywa w trzech uj ciach

Rentowność można rozpatrywać w trzech ujęciach:

 • rentowność sprzedaży (rentowność handlowa),

 • rentowność majątku (rentowność ekonomiczna),

 • rentowność zaangażowanych kapitałów własnych (rentowność finansowa).


Rentowno sprzeda y

Rentowność sprzedaży

W zależności od kategorii zysku przyjmowanej do obliczeń, wskaźniki rentowności liczone są jako brutto i netto.


Rentowno sprzeda y rentowno brutto

Rentowność sprzedaży(rentowność brutto)

 • wskaźnik rentowności sprzedaży brutto (rentowność brutto) = (zysk przed opodatkowaniem / sprzedaż netto) x 100%

 • Może, ale nie musi być podawany w procentach.

 • wielkość wskaźnika jest niezależna od stopy opodatkowania zysku,

 • odzwierciedla politykę cen przedsiębiorstwa oraz zysk, jaki generuje ono poprzez określoną wielkość sprzedaży,

 • zaleca się ustalanie tego wskaźnika na podstawie zysku osiągniętego z działalności podstawowej.


Rentowno sprzeda y rentowno netto

Rentowność sprzedaży(rentowność netto)

 • wskaźnik rentowności sprzedaży netto (rentowność netto) = (zysk netto / sprzedaż netto) x 100%

 • Może, ale nie musi być podawany w procentach.

 • wskaźnik określany zwrotem ze sprzedaży, informuje o udziale zysku po opodatkowaniu w wartości sprzedaży, czyli jaką marżę zysku przynosi dana wartość sprzedaży,

 • im niższy poziom wskaźnika, tym większa wartość sprzedaży powinna być zrealizowana dla określonej kwoty zysku,

 • większa wartość wskaźnika oznacza korzystniejszą kondycję finansową firmy,

 • podniesienie rentowności netto oznacza wzrost efektywności sprzedaży, gdyż każda złotówka sprzedaży generuje dodatkowy zysk,


Rentowno dzia alno ci operacyjnej

Rentowność działalności operacyjnej

 • Rentowność działalności operacyjnej = zysk z działalności operacyjnej/przychody netto ze sprzedaży

 • Im wyższa wartość wskaźnika, tym lepiej.


W ielko wska nika rentowno ci sprzeda y zale y od rodzaju dzia alno ci

Wielkość wskaźnika rentowności sprzedaży zależy od rodzaju działalności:

 • niska zyskowność występuje przy wytwarzaniu wyrobów charakteryzujących się krótkim cyklem produkcyjnym i możliwością szybkiej ich sprzedaży,

 • wyższa marża zyskowności jest niezbędna w sytuacji dłuższego cyklu eksploatacji (konieczność pokrycia wyższych kosztów).


Rentowno maj tku

Rentowność majątku

Rentowność ekonomiczna informuje o wielkości zysku netto przypadającego na jednostkę wartości zaangażowanego w przedsiębiorstwie majątku.


Rentowno maj tku rentowno aktyw w roa

Rentowność majątku(rentowność aktywów, ROA)

 • wskaźnik rentowności majątku = (zysk netto / wartość majątku ogółem) x 100%

 • wskaźnik określany również zwrotem z majątku (return on assest - ROA), wyznacza ogólną zdolność aktywów przedsiębiorstwa do generowania zysku,

 • im wartość wskaźnika wyższa, tym korzystniejsza sytuacja finansowa firmy,

 • wskaźnik stanowi ogólny miernik podnoszenia efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie,

 • wielkość wskaźnika determinuje szereg różnorodnych czynników, niekiedy o przeciwnym kierunku oddziaływania.


Rentowno maj tku1

Rentowność majątku

 • rentowność aktywów = rentowność sprzedaży neto x rotacja aktywów

  Z równania wynika, iż taka sama rentowność aktywów może być wynikiem zupełnie różnej polityki sprzedaży:

 • 1) polityki ilości (niskich cen), charakteryzującej się niską zyskownością jednostkową, ale odpowiednio wyższą wielkością sprzedaży,

 • polityki jakości (wysokich cen), charakteryzującej się wysoką zyskownością i niską rotacją aktywów.


Rentowno finansowa

Rentowność finansowa

 • rentowność finansowa dotyczy zyskowności zaangażowanego kapitału własnego,

 • stanowi obszar zainteresowania akcjonariuszy,

 • pozwala określić stopę zysku z inwestycji w danym przedsiębiorstwie.


Rentowno finansowa rentowno kapita u w asnego roe

Rentowność finansowa(rentowność kapitału własnego, ROE)

 • wskaźnik zyskowności kapitału własnego (rentowności kapitału własnego, ROE) = (zysk netto / kapitał własny) x 100%

 • Może być wyrażony w procentach, ale nie musi.

 • wyższa wartość wskaźnika zwrotu kapitału oznacza korzystniejszą sytuację finansową przedsiębiorstwa,

 • wyższa efektywność kapitału własnego stwarza możliwość uzyskania wyższych dywidend oraz dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.


Rentowno finansowa1

Rentowność finansowa

 • Do celów analitycznych wskaźnik zwrotu kapitału własnego można przedstawić jako iloczyn:

 • zysk netto / kapitał własny = (zysk netto / aktywa ogółem) x (aktywa ogółem / kapitał własny)

 • wielkość wskaźnika zależy od wielkości wygospodarowanego zysku oraz od źródeł finansowania majątku,


Rentowno finansowa2

Rentowność finansowa

 • zysk netto / kapitał własny = (zysk netto / sprzedaż netto) x (aktywa (pasywa) ogółem / kapitał własny)

 • wielkość wskaźnika zależy również od rentowności sprzedaży oraz rotacji majątku.

 • Rozwinięciem relacji kształtujących zyskowność kapitałów własnych jest model analizy Du Ponta.


Analiza przyczynowa wska nika rentowno ci kapita u w asnego obejmuje

Analiza przyczynowa wskaźnika rentowności kapitału własnego obejmuje:

 • rentowność sprzedaży netto,

 • rotację majątku posiadanego przez przedsiębiorstwo,

 • strukturę kapitału zaangażowanego w przedsiębiorstwie.


Rentowno finansowa3

Rentowność finansowa

 • wskaźnik zyskowności kapitału stałego = (zysk netto + odsetki od długów długoterminowych) / (kapitał własny + długi długoterminowe) x 100%

 • uzupełnia informacje o rentowności kapitału własnego,

 • ukazuje potencjalne możliwości rozwoju przedsiębiorstwa,

 • stanowi istotny miernik kondycji finansowej przedsiębiorstwa zarówno dla akcjonariuszy, kierownictwa i instytucji finansowych.


Rentowno stanowi konsekwencj przyj tej strategii rozwoju firmy obejmuj cej

Rentowność stanowi konsekwencję przyjętej strategii rozwoju firmy obejmującej:

 • politykę cen oraz kontrolę kosztów wyznaczających udział zysku w sprzedaży, czyli marżę zysku,

 • politykę inwestycji, od której zależy produktywność i rentowność inwestycji,

 • politykę finansową, która określa strukturę zadłużenia umożliwiającą zwiększenie rentowności inwestycji w odniesieniu do właścicieli kapitału lub powodującą spadek tej rentowności.


Obszar v rynkowa warto ci akcji i kapita u

Obszar V – Rynkowa wartości akcji i kapitału


Wska niki rynku kapita owego s u ocenie op acalno ci inwestycji w dan firm obejmuj umownie

Wskaźniki rynku kapitałowego służą ocenie opłacalności inwestycji w daną firmę, obejmują (umownie):

 • wskaźniki istotne dla akcjonariuszy,

 • wskaźniki istotne dla potencjalnych inwestorów oraz firmy korzystającej z kapitału akcyjnego


Wska niki wykorzystywane przez akcjonariuszy

Wskaźniki wykorzystywane przez akcjonariuszy

 • zysk na 1 akcję (EPS) = zysk netto / ilość wyemitowanych akcji

 • najbardziej ogólny wskaźnik informujący o wielkości zysku przypadającym na jedną akcję zwykłą, niezależnie od tego czy zysk ten zostanie wypłacony jako dywidenda, czy zagospodarowany w przedsiębiorstwie,

 • ilustruje skalę potencjalnych korzyści akcjonariusza, przy założeniu, że dywidenda zależy od wielkości wygospodarowanego zysku,

 • wskaźnik zysku na 1 akcję ma wartość historyczną, służy ocenie przyszłości firmy.


Wska niki wykorzystywane przez akcjonariuszy1

Wskaźniki wykorzystywane przez akcjonariuszy

 • stopa zyskowności akcji = (zysk na 1 akcję / cena rynkowa akcji) x 100%

 • obrazuje, jaki procent zysku przynosi dana akcja w relacji do jej ceny giełdowej,

 • wykorzystywany do porównywania korzyści lokowania kapitałów w różne firmy.


Wska niki wykorzystywane przez akcjonariuszy2

Wskaźniki wykorzystywane przez akcjonariuszy

 • wskaźnik stopy dywidendy = (dywidenda na 1 akcję / cena rynkowa 1 akcji) x 100%

 • ilustruje bezpośrednie korzyści dla posiadaczy akcji,

 • porównanie wskaźników różnych firm umożliwia ocenę rozpiętości korzyści osiąganych przez zakup różnych rodzajów akcji.


Wska niki wykorzystywane przez akcjonariuszy3

Wskaźniki wykorzystywane przez akcjonariuszy

 • wskaźnik stopy wypłat dywidendy = (dywidenda na 1 akcję / zysk netto na 1 akcję) x 100%

 • stanowi uzupełnienie wskaźnika stopy dywidendy,

 • obrazuje udział dywidendy w zysku po opodatkowaniu,

 • niski poziom wskaźnika sygnalizuje przeznaczenie znacznej kwoty zysków na rozwój


Wska niki wykorzystywane przez akcjonariuszy4

Wskaźniki wykorzystywane przez akcjonariuszy

 • rentowność akcji R = ((cena sprzedaży akcji – cena zakupu akcji) + suma dywidend / cena zakupu akcji) x 100%

 • służy ocenie zysku / straty na sprzedaży akcji.


Wska niki dla potencjalnych inwestor w i emitent w akcji

Wskaźniki dla potencjalnych inwestorów i emitentów akcji

 • PER = cena rynkowa akcji / zysk netto na 1 akcję

 • najbardziej popularny wskaźnik ułatwiający przybliżoną ocenę celowości inwestowania w akcje danej spółki (price earnings ratio),

 • wskaźnik umożliwia ocenę opłacalności lokat kapitałowych w różnych firmach,

 • określa liczbę lat, w ciągu których nastąpi zwrot nakładu na zakup akcji, przy założeniu, że firma będzie w przyszłości przynosić zyski takie jak dotychczas,

 • na wartość PER wpływa cena giełdowa akcji, zyskowność firmy i ogólna sytuacja na rynku kapitałowym


Wska niki dla potencjalnych inwestor w i emitent w akcji1

Wskaźniki dla potencjalnych inwestorów i emitentów akcji

 • cena giełdowa = (PER x zysk netto) / ilość wyemitowanych akcji

 • umożliwia ustalenie górnej granicy cen akcji atrakcyjnej dla potencjalnego inwestora,

 • każdy zakup akcji powyżej tak ustalonej ceny giełdowej będzie związany z coraz wyższym ryzykiem,

 • przy zakupie poniżej ceny giełdowej można spodziewać się dodatkowych korzyści.


Wska niki wykorzystywane w analizie prognostycznej u atwiaj ce podj cie decyzji co do zakupu akcji

Wskaźniki wykorzystywane w analizie prognostycznej ułatwiające podjęcie decyzji co do zakupu akcji:

 • wskaźnik ceny do kapitału własnego (price to equity ratio)PEQ = cena rynkowa akcji / kapitał własny przypadający na akcję

 • niska wartość wskaźnika oznacza z reguły, że spółka osiąga wyjątkowo małe zyski bieżące, posiada nie w pełni wykorzystany majątek o znacznej wartości, stwarza nadzieję na dobre wyniki w przyszłości,

 • niski wskaźnik może stanowić wskazówkę dla inwestorów, którzy planują zakup akcji jako lokaty kapitału w dłuższym horyzoncie czasowym.


Wska niki wykorzystywane w analizie prognostycznej u atwiaj ce podj cie decyzji co do zakupu akcji1

Wskaźniki wykorzystywane w analizie prognostycznej ułatwiające podjęcie decyzji co do zakupu akcji:

 • wskaźnik zysku zainwestowanego w przedsiębiorstwie po wypłaceniu akcjonariuszom dywidend

 • PR = ((zysk netto na 1 akcję – dywidenda na 1 akcję) / zysk na 1 akcję) x 100%


Wska nik rentowno ci kapita w w asnych firmy

wskaźnik rentowności kapitałów własnych firmy

 • RNT = (zysk netto na 1 akcję / kapitał własny na 1 akcję) x 100%


Wska nik szybko ci wzrostu zysk w analizowanego przedsi biorstwa

wskaźnik szybkości wzrostu zysków analizowanego przedsiębiorstwa

 • GR = ((zysk w roku n – zysk w roku n – 1) / zysk w roku n – 1) x 100%


Wska niki rynku kapita owego wykorzystywane

Wskaźniki rynku kapitałowego wykorzystywane:

 • w ocenie opłacalności inwestowania kapitałów w akcjach danej firmy w porównaniu z akcjami innych firm,

 • w porównaniu z innymi alternatywnymi możliwościami lokat, np. depozyty bankowe, obligacje, bony skarbowe, itp.


Ocena przedsi biorstwa na rynku kapita owym

Ocena przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym:

 • pozytywna – umożliwia uzyskanie dodatkowych kapitałów na cele rozwojowe; chroni firmę przed przejęciem przez konkurentów drogą wykupu kontrolnego pakietu akcji,

 • negatywna – możliwość utraty zewnętrznych źródeł finansowania; ryzyko przejęcia przez konkurencję kontrolnego pakietu akcji, utrata samodzielności, zagrożenie likwidacją.


 • Login