V system element systemu informatycznego wydzia u geodezji urz du miasta starostwa powiatowego
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 40

V-SYSTEM element systemu informatycznego wydziału geodezji urzędu miasta starostwa powiatowego PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

V-SYSTEM element systemu informatycznego wydziału geodezji urzędu miasta starostwa powiatowego. V-SYSTEM węzeł infrastruktury informacji przestrzennej.

Download Presentation

V-SYSTEM element systemu informatycznego wydziału geodezji urzędu miasta starostwa powiatowego

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V-SYSTEM

element systemu informatycznego

wydziału geodezji

urzędu miasta

starostwa powiatowego


V-SYSTEM

węzeł infrastruktury

informacji przestrzennej


Intencją prezentacji jest przedstawienie koncepcji funkcjonowania i wdrożenia systemu zarządzania bazami danych przestrzennych pozostających w kompetencji służby geodezyjnej i kartograficznej na szczeblu powiatowym.

Przedstawiana koncepcja jest oparta na naszych doświadczeniach. Uwzględnia istniejące uwarunkowania organizacyjne i prawne, ale przedstawia też naszą wizję funkcjonowania powiatowego węzła katastralnego, a co za tym idzie, zawiera postulaty zmian organizacyjno-prawnych, zmierzających do zracjonalizowania i usprawnienia działania rozwiązań dotychczasowych.


ODGiK

?

Otoczenie


KTO KOMU?

KIEDY I CO?

DLACZEGO?


MITY

Co chcemy?


MITY

Co mamy?


REALIA


Aby osiągnąć optymalny rezultat trzeba:

 • Nie sięgać po nierealne.

 • Nie marnować tego, co jest.

 • Pamiętać, że bogaci liczą każdy grosz i... wydają dużo pieniędzy... Ale z sensem...


Główne tezy

 • Historii nie zmienimy

 • Akceptujemy realia

 • Doceniamy to, co się udało zrobić

 • Nie tworzymy mitów

 • Robimy to, co potrzebne i możliwe

 • Integrujemy zasób z otoczeniem

 • Modernizujemy przez uproszczenia

 • Rozróżniamy błędy, braki i rozbieżności


 • Podstawowy wpływ na stan danych EGiB miały uwarunkowania historyczne, które były pierwotnym czynnikiem „modelującym” rejestry EGiB. Polityka państwa po II wojnie światowej była w tym aspekcie różna w poszczególnych rejonach kraju i skażona doktrynalnym podejściem do prawa własności.


 • Stan danych EGiB osiągnął poziom, w którym nie można już oczekiwać radykalnej, skokowej poprawy. Możliwe są dwie opcje działania, a właściwie zastosowane powinny być równolegle obydwie:

  • zmiany w przepisach oraz związane z nimi przedsięwzięcia, które pozwolą na znaczne uzupełnienie danych,

  • akceptacja niektórych braków w danych z powodu ograniczeń prawnych, wysokich kosztów ich usunięcia i jednocześnie niewielkich w stosunku do nakładów korzyści


 • Niezależnie od oceny stanu danych EGiB i planów poprawienia ich kompletności i jakości należy dostrzec pozytywne skutki informatyzacji EGiB, np. budowa systemu LPIS.

 • Narzędzia kontroli i dostosowania danych mają ograniczone zastosowanie, raportów nie można traktować literalnie, wymagają poprawnej merytorycznie interpretacji. W chwili obecnej narzędzia te są niezbędne w procesie obiegu informacji ewidencyjnej, ale ich rola będzie się zmniejszała z powodu przejmowania funkcji kontrolnych przez systemy źródłowe i bazy klientów przyjmujących dane. Jest to stan, do którego należy dążyć.


 • Decyzje o tworzeniu następujących elementów zasobu:

  • wektorowa mapa ewidencyjna,

  • ewidencja budynków i lokali,

  • wektorowa mapa zasadnicza,

  • GESUT,

   powinny uwzględniać czynniki ekonomiczne, czyli odpowiedzi na pytania, jakim kosztem i w jakim celu mają być realizowane oraz – w oparciu o dotychczasowe doświadczenia – w jaki sposób są wykorzystywane tam, gdzie już powstały.


O ile istotne jest pokrycie całej powierzchni kraju wymienionymi komponentami zasobu, o tyle zakres (i jakość) informacji może być uzależniony od rzeczywistych potrzeb, a jego rozszerzanie powinno postępować w miarę dopływu środków, poczynając od obszarów, na których jest to najbardziej potrzebne. Planując te zadania trzeba pozyskiwać środki na ich finansowanie od podmiotów, które będą beneficjentami.

W szczególności zwracamy uwagę na możliwość zainicjowania kartotek budynkowych na podstawie danych geometrycznych.


 • System EGiB jest jedynie częścią zasobu geodezyjnego, jego prawidłowe działanie wymaga integracji nie tylko danych opisowych i geometrycznych, ale równoległej integracji z systemami administracyjnymi (obieg dokumentów i spraw, obsługa wykonawstwa geodezyjnego).


 • Jednym z podstawowych wymogów, który musi zostać spełniony w procesie informatyzacji kraju, zatem i na etapie projektowania i wdrażania systemów informacji przestrzennej, jest wyeliminowanie redundancji danych w rejestrach publicznych, zgodnie z zapisami dyrektywy INSPIRE. W tym celu niezbędne będą zmiany prawa znoszące nadmierną suwerenność poszczególnych rejestrów (np. NKW), likwidujące lub integrujące niektóre z nich.


 • Rejestry EGiB i NKW w istocie mogą stanowić jednolitą strukturę danych niezależnie od tego, czy kompetencje tych dwóch rejestrów zostaną połączone, czy też rozdzielone. Nie ma technicznych przeszkód, aby dzisiejszy EGiB „zajął się” jedynie Dz.I KW, a NKW pozostałymi, przy czym dla Dz.II NKW referencyjne byłyby rejestry podmiotowe (dzisiaj: PESEL, KRS, REGON, NIP), oczywiście w przypadku podmiotów nimi objętych (nie będzie w tych rejestrach podmiotów, które przestały istnieć przed powstaniem rejestrów, bądź podmioty spoza zasięgu terytorialnego rejestrów).


PESEL

NIP

REGON

KRS

????? Inne rejestry?

KATASTER

NKW

Dz.II, III, IV

kopiowanie

weryfikacja

EGiB

Dz.I

+ dane geodezyjne

+ dane wartościowe


 • Przewidujemy powstanie nowego rejestru publicznego w postaci EGiB opartej w znacznym stopniu na modelu katastru zaproponowanym przez FIG. W tym celu konieczna jest częściowa modyfikacja modelu danych wprowadzonego przez specyfikację standardu SWDE. Nie przeczy to tezie poprzedniej, uwzględnia jedynie obecny stan prawny mocujący NKW i EGiB jako rejestry odrębne. Zbudowanie nowej struktury danych bazy EGiB będzie przygotowaniem do przyszłej integracji NKW i EGiB.


PODSUMOWANIE

Rozwój cyfrowego zasobu geodezyjnego wymaga:


 • zastosowania systemu informatycznego, który będzie wspomagał pracę całego wydziału geodezji, nie tylko prowadzenie EGiB,

 • modernizacji (polegającej na uproszczeniu) modelu danych opartego na specyfikacji obiektów SWDE zawartej w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie EGiB oraz (a może głównie) licznych przepisów prawa wpływających na budowę zasobu,


 • optymalnego wykorzystania aktualnej zawartości zasobu do inicjowania jego modernizacji, w tym wykorzystania danych wektorowych do zainicjowania ewidencji budynków,

 • analizy biznesowej prowadzącej do określenia zakresu i sposobu prowadzenia Mapy Zasadniczej i GESUT,

 • dostępu do baz/rejestrów referencyjnych.


Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Powiatowy Węzeł Katastralny


Co dalej? (Pytania)

 • Czy dostępne standardy wymiany danych są rozwiązaniem docelowym?

 • Czy będziemy się opierać na standardach lokalnych uzależniających wykonawców od aktualnych rozwiązań informatycznych ODGiK?

 • Czy wypracujemy uniwersalny standard wymiany danych?

 • Czy zdefiniujemy zasady wymiany danych w trybie różnicowym?


Co dalej? (Próba odpowiedzi)

 • Czy dostępne standardy wymiany danych są rozwiązaniem docelowym? Zdecydowanie: NIE

 • Czy będziemy się opierać na standardach lokalnych uzależniających wykonawców od aktualnych rozwiązań informatycznych ODGiK? Docelowo: NIE. Aktualnie: ZDECYDOWANIE TRZEBA TAKI WARIANT STOSOWAĆ.

 • Czy wypracujemy uniwersalny standard wymiany danych? JEST TO KONIECZNE (i nastąpi)

 • Czy zdefiniujemy zasady wymiany danych w trybie różnicowym? PRZEDE WSZYSTKIM MUSZĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZMIANY W STANDARDACH.


PODZIĘKOWANIA

 • Dziękujemy organizatorom szkolenia za zaproszenie do uczestnictwa

 • Dziękujemy za wysłuchanie prezentacji

 • Prosimy o potraktowanie prezentacji jako zaproszenia do dyskusji na tematy, które są istotne dla naszego środowiska zawodowego


 • Login