V-SYSTEM element systemu informatycznego wydziału geodezji urzędu miasta starostwa powiatowego - PowerPoint PPT Presentation

V system element systemu informatycznego wydzia u geodezji urz du miasta starostwa powiatowego
Download
1 / 40

 • 124 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

V-SYSTEM element systemu informatycznego wydziału geodezji urzędu miasta starostwa powiatowego. V-SYSTEM węzeł infrastruktury informacji przestrzennej.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

V-SYSTEM element systemu informatycznego wydziału geodezji urzędu miasta starostwa powiatowego

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V system element systemu informatycznego wydzia u geodezji urz du miasta starostwa powiatowego

V-SYSTEM

element systemu informatycznego

wydziału geodezji

urzędu miasta

starostwa powiatowego


V system w ze infrastruktury informacji przestrzennej

V-SYSTEM

węzeł infrastruktury

informacji przestrzennej


V system element systemu informatycznego wydzia u geodezji urz du miasta starostwa powiatowego

Intencją prezentacji jest przedstawienie koncepcji funkcjonowania i wdrożenia systemu zarządzania bazami danych przestrzennych pozostających w kompetencji służby geodezyjnej i kartograficznej na szczeblu powiatowym.

Przedstawiana koncepcja jest oparta na naszych doświadczeniach. Uwzględnia istniejące uwarunkowania organizacyjne i prawne, ale przedstawia też naszą wizję funkcjonowania powiatowego węzła katastralnego, a co za tym idzie, zawiera postulaty zmian organizacyjno-prawnych, zmierzających do zracjonalizowania i usprawnienia działania rozwiązań dotychczasowych.


V system element systemu informatycznego wydzia u geodezji urz du miasta starostwa powiatowego

ODGiK

?

Otoczenie


V system element systemu informatycznego wydzia u geodezji urz du miasta starostwa powiatowego

KTO KOMU?

KIEDY I CO?

DLACZEGO?


V system element systemu informatycznego wydzia u geodezji urz du miasta starostwa powiatowego

MITY

Co chcemy?


V system element systemu informatycznego wydzia u geodezji urz du miasta starostwa powiatowego

MITY

Co mamy?


V system element systemu informatycznego wydzia u geodezji urz du miasta starostwa powiatowego

REALIA


Aby osi gn optymalny rezultat trzeba

Aby osiągnąć optymalny rezultat trzeba:

 • Nie sięgać po nierealne.

 • Nie marnować tego, co jest.

 • Pamiętać, że bogaci liczą każdy grosz i... wydają dużo pieniędzy... Ale z sensem...


G wne tezy

Główne tezy

 • Historii nie zmienimy

 • Akceptujemy realia

 • Doceniamy to, co się udało zrobić

 • Nie tworzymy mitów

 • Robimy to, co potrzebne i możliwe

 • Integrujemy zasób z otoczeniem

 • Modernizujemy przez uproszczenia

 • Rozróżniamy błędy, braki i rozbieżności


V system element systemu informatycznego wydzia u geodezji urz du miasta starostwa powiatowego

 • Podstawowy wpływ na stan danych EGiB miały uwarunkowania historyczne, które były pierwotnym czynnikiem „modelującym” rejestry EGiB. Polityka państwa po II wojnie światowej była w tym aspekcie różna w poszczególnych rejonach kraju i skażona doktrynalnym podejściem do prawa własności.


V system element systemu informatycznego wydzia u geodezji urz du miasta starostwa powiatowego

 • Stan danych EGiB osiągnął poziom, w którym nie można już oczekiwać radykalnej, skokowej poprawy. Możliwe są dwie opcje działania, a właściwie zastosowane powinny być równolegle obydwie:

  • zmiany w przepisach oraz związane z nimi przedsięwzięcia, które pozwolą na znaczne uzupełnienie danych,

  • akceptacja niektórych braków w danych z powodu ograniczeń prawnych, wysokich kosztów ich usunięcia i jednocześnie niewielkich w stosunku do nakładów korzyści


V system element systemu informatycznego wydzia u geodezji urz du miasta starostwa powiatowego

 • Niezależnie od oceny stanu danych EGiB i planów poprawienia ich kompletności i jakości należy dostrzec pozytywne skutki informatyzacji EGiB, np. budowa systemu LPIS.

 • Narzędzia kontroli i dostosowania danych mają ograniczone zastosowanie, raportów nie można traktować literalnie, wymagają poprawnej merytorycznie interpretacji. W chwili obecnej narzędzia te są niezbędne w procesie obiegu informacji ewidencyjnej, ale ich rola będzie się zmniejszała z powodu przejmowania funkcji kontrolnych przez systemy źródłowe i bazy klientów przyjmujących dane. Jest to stan, do którego należy dążyć.


V system element systemu informatycznego wydzia u geodezji urz du miasta starostwa powiatowego

 • Decyzje o tworzeniu następujących elementów zasobu:

  • wektorowa mapa ewidencyjna,

  • ewidencja budynków i lokali,

  • wektorowa mapa zasadnicza,

  • GESUT,

   powinny uwzględniać czynniki ekonomiczne, czyli odpowiedzi na pytania, jakim kosztem i w jakim celu mają być realizowane oraz – w oparciu o dotychczasowe doświadczenia – w jaki sposób są wykorzystywane tam, gdzie już powstały.


V system element systemu informatycznego wydzia u geodezji urz du miasta starostwa powiatowego

O ile istotne jest pokrycie całej powierzchni kraju wymienionymi komponentami zasobu, o tyle zakres (i jakość) informacji może być uzależniony od rzeczywistych potrzeb, a jego rozszerzanie powinno postępować w miarę dopływu środków, poczynając od obszarów, na których jest to najbardziej potrzebne. Planując te zadania trzeba pozyskiwać środki na ich finansowanie od podmiotów, które będą beneficjentami.

W szczególności zwracamy uwagę na możliwość zainicjowania kartotek budynkowych na podstawie danych geometrycznych.


V system element systemu informatycznego wydzia u geodezji urz du miasta starostwa powiatowego

 • System EGiB jest jedynie częścią zasobu geodezyjnego, jego prawidłowe działanie wymaga integracji nie tylko danych opisowych i geometrycznych, ale równoległej integracji z systemami administracyjnymi (obieg dokumentów i spraw, obsługa wykonawstwa geodezyjnego).


V system element systemu informatycznego wydzia u geodezji urz du miasta starostwa powiatowego

 • Jednym z podstawowych wymogów, który musi zostać spełniony w procesie informatyzacji kraju, zatem i na etapie projektowania i wdrażania systemów informacji przestrzennej, jest wyeliminowanie redundancji danych w rejestrach publicznych, zgodnie z zapisami dyrektywy INSPIRE. W tym celu niezbędne będą zmiany prawa znoszące nadmierną suwerenność poszczególnych rejestrów (np. NKW), likwidujące lub integrujące niektóre z nich.


V system element systemu informatycznego wydzia u geodezji urz du miasta starostwa powiatowego

 • Rejestry EGiB i NKW w istocie mogą stanowić jednolitą strukturę danych niezależnie od tego, czy kompetencje tych dwóch rejestrów zostaną połączone, czy też rozdzielone. Nie ma technicznych przeszkód, aby dzisiejszy EGiB „zajął się” jedynie Dz.I KW, a NKW pozostałymi, przy czym dla Dz.II NKW referencyjne byłyby rejestry podmiotowe (dzisiaj: PESEL, KRS, REGON, NIP), oczywiście w przypadku podmiotów nimi objętych (nie będzie w tych rejestrach podmiotów, które przestały istnieć przed powstaniem rejestrów, bądź podmioty spoza zasięgu terytorialnego rejestrów).


V system element systemu informatycznego wydzia u geodezji urz du miasta starostwa powiatowego

PESEL

NIP

REGON

KRS

????? Inne rejestry?

KATASTER

NKW

Dz.II, III, IV

kopiowanie

weryfikacja

EGiB

Dz.I

+ dane geodezyjne

+ dane wartościowe


V system element systemu informatycznego wydzia u geodezji urz du miasta starostwa powiatowego

 • Przewidujemy powstanie nowego rejestru publicznego w postaci EGiB opartej w znacznym stopniu na modelu katastru zaproponowanym przez FIG. W tym celu konieczna jest częściowa modyfikacja modelu danych wprowadzonego przez specyfikację standardu SWDE. Nie przeczy to tezie poprzedniej, uwzględnia jedynie obecny stan prawny mocujący NKW i EGiB jako rejestry odrębne. Zbudowanie nowej struktury danych bazy EGiB będzie przygotowaniem do przyszłej integracji NKW i EGiB.


V system element systemu informatycznego wydzia u geodezji urz du miasta starostwa powiatowego

PODSUMOWANIE

Rozwój cyfrowego zasobu geodezyjnego wymaga:


V system element systemu informatycznego wydzia u geodezji urz du miasta starostwa powiatowego

 • zastosowania systemu informatycznego, który będzie wspomagał pracę całego wydziału geodezji, nie tylko prowadzenie EGiB,

 • modernizacji (polegającej na uproszczeniu) modelu danych opartego na specyfikacji obiektów SWDE zawartej w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie EGiB oraz (a może głównie) licznych przepisów prawa wpływających na budowę zasobu,


V system element systemu informatycznego wydzia u geodezji urz du miasta starostwa powiatowego

 • optymalnego wykorzystania aktualnej zawartości zasobu do inicjowania jego modernizacji, w tym wykorzystania danych wektorowych do zainicjowania ewidencji budynków,

 • analizy biznesowej prowadzącej do określenia zakresu i sposobu prowadzenia Mapy Zasadniczej i GESUT,

 • dostępu do baz/rejestrów referencyjnych.


Krajowa infrastruktura informacji przestrzennej

Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Powiatowy Węzeł Katastralny


Co dalej pytania

Co dalej? (Pytania)

 • Czy dostępne standardy wymiany danych są rozwiązaniem docelowym?

 • Czy będziemy się opierać na standardach lokalnych uzależniających wykonawców od aktualnych rozwiązań informatycznych ODGiK?

 • Czy wypracujemy uniwersalny standard wymiany danych?

 • Czy zdefiniujemy zasady wymiany danych w trybie różnicowym?


Co dalej pr ba odpowiedzi

Co dalej? (Próba odpowiedzi)

 • Czy dostępne standardy wymiany danych są rozwiązaniem docelowym? Zdecydowanie: NIE

 • Czy będziemy się opierać na standardach lokalnych uzależniających wykonawców od aktualnych rozwiązań informatycznych ODGiK? Docelowo: NIE. Aktualnie: ZDECYDOWANIE TRZEBA TAKI WARIANT STOSOWAĆ.

 • Czy wypracujemy uniwersalny standard wymiany danych? JEST TO KONIECZNE (i nastąpi)

 • Czy zdefiniujemy zasady wymiany danych w trybie różnicowym? PRZEDE WSZYSTKIM MUSZĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZMIANY W STANDARDACH.


Podzi kowania

PODZIĘKOWANIA

 • Dziękujemy organizatorom szkolenia za zaproszenie do uczestnictwa

 • Dziękujemy za wysłuchanie prezentacji

 • Prosimy o potraktowanie prezentacji jako zaproszenia do dyskusji na tematy, które są istotne dla naszego środowiska zawodowego


 • Login