Neboj se mít zájem o druhé! - PowerPoint PPT Presentation

Neboj se mít zájem o druhé!
Download
1 / 12

 • 80 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Neboj se mít zájem o druhé!. „…na strach musí být dva , jeden, který strach nahání a druhý, který se bojí…“ (jeden nestačí). Neboj se mít zájem o druhé. Postavit se proti strachu z nedostatku! (možnost zneužití). Postavit se proti strachu z odmítnutí! (nebát se být jiný).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Neboj se mít zájem o druhé!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Neboj se m t z jem o druh

Neboj se mít zájem o druhé!


Neboj se m t z jem o druh

„…na strach musí být dva, jeden, který strach nahání a druhý, který se bojí…“ (jeden nestačí)

Neboj se mít zájem o druhé


Neboj se m t z jem o druh

 • Postavit se proti strachu z nedostatku! (možnost zneužití)

 • Postavit se proti strachu z odmítnutí! (nebát se být jiný)

Neboj se mít zájem o druhé


Neboj se m t z jem o druh

 • Čemu věnuješ největší pozornost, co v životě sleduješ?

 • Své představy???

Neboj se mít zájem o druhé


Neboj se m t z jem o druh

 • Čemu věnuješ největší pozornost, co v životě sleduješ?

 • Svou situaci???

Neboj se mít zájem o druhé


Neboj se m t z jem o druh

 • Čemu věnuješ největší pozornost, co v životě sleduješ?

 • Díváme se často ven???

Neboj se mít zájem o druhé


Neboj se m t z jem o druh

 • Bůh má zájem o lidi – soucítí a pomáhá jim

Bůh povolává Mojžíše, 2 M (Exodus) 3, 6 – 12

6 A pokračoval: "Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův." Mojžíš si zakryl tvář, neboť se bál na Boha pohledět.

7 Hospodin dále řekl: "Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho poháněčů. Znám jeho bolesti.

8Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré a prostorné, do země oplývající mlékem a medem, na místo Kenaanců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebúsejců.

Neboj se mít zájem o druhé


Neboj se m t z jem o druh

 • Bůh má zájem o lidi – soucítí a pomáhá jim

Bůh povolává Mojžíše, 2 M (Exodus) 3, 6 – 12

9Věru, úpění Izraelců dolehlo nyní ke mně. Viděl jsem také útlak, jak je Egypťané utlačují.

10Nuže pojď, pošlu tě k faraónovi a vyvedeš můj lid, Izraelce, z Egypta."

11 Ale Mojžíš Bohu namítal: "Kdo jsem já, abych šel k faraónovi a vyvedl Izraelce z Egypta?"

12 Odpověděl: "Já budu s tebou! A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal: Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře."

Neboj se mít zájem o druhé


Neboj se m t z jem o druh

 • Bůh ke změně často používá další lidi

Ježíšova péče o zástupy, nasycení zástupu, Mk 6, 32 – 44

34 Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře.

… jeho učedníci a řekli: "Toto místo je pusté a čas už pokročil.

36 Propusť je, ať si jdou do okolních dvorů a vesnic koupit něco k jídlu." "Kolik chlebů máte? Jděte se podívat!" Když to zjistili, řekli: "Pět, a dvě ryby."

Neboj se mít zájem o druhé


Neboj se m t z jem o druh

 • Běž i ty (na mou vinici) a dělej něco praktického

Řekl jim tedy (Ježíš) Mt 20, 7: Jděte i vy na mou vinici.

 • „Neste břemena jedni druhých…“ Gal 6,2

 • „Existuje mnohem mocnější zbraň, než síla, nebo nátlak.

 • Tou zbraní jsou dobré vztahy.

 • Dobré vztahy je však třeba nejprve vytvořit, udržovat je a rozvíjet“

 • (citát z kázání)

Neboj se mít zájem o druhé


Neboj se m t z jem o druh

 • Závěrem …

 • Neboj se, Bůh se o své lidi/ záležitosti postará!

 • Odvaha neznamená, že necítíme strach a pochybnosti, ale to, že láska přemůže strach, že ho nakonec vyžene!

 • Začněme důsledněji přemýšlet, jak přemýšlí Bůh/ Ježíš!

Neboj se mít zájem o druhé


Neboj se m t z jem o druh

 • Závěrem …

 • Neboj se mít zájem o druhé, Bůh má zájem o tebe!!!

Neboj se mít zájem o druhé


 • Login