Leksion iii analiz e struktur s s fjal s fjal formimi me prejardhje
Download
1 / 14

LEKSION III : Analizë e strukturës së fjalës Fjalëformimi me prejardhje - PowerPoint PPT Presentation


 • 328 Views
 • Uploaded on

LEKSION III : Analizë e strukturës së fjalës Fjalëformimi me prejardhje. Fjalëformimi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' LEKSION III : Analizë e strukturës së fjalës Fjalëformimi me prejardhje' - griffith-trujillo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Leksion iii analiz e struktur s s fjal s fjal formimi me prejardhje

LEKSION III :Analizëe strukturëssëfjalësFjalëformimime prejardhje


Fjal formimi
Fjalëformimi

Nëpërmjetbashkëlidhjessëllojevetëndryshmetëmorfemavedhetëfjalëvemundtëformohenfjalëtëreja. Kështu, nëpermjetbashkimittëmorfemëspun- dhemorfemëstjetër-o formohetfjala e re puno;

nëpërmjetbashkimittëmorfemësri- dhefjalëspunojformohetfjalaripunoj;

nëpërmjetbashkimittëfjalëveme, gjithëdheatëformohetfjalamegjithatë.

Pra, procesiifjalëformimitlidhet me ndryshimin e njëfjaleekzistuese, pasojë e sëcilësështënjëfjalëdytësore, qëështënëpërdorim, oseqë del edhesikrijimiri. Bashkëlidhjet e morfemaveosetëfjalëvepërndërtimin e fjalëvetërejandjekinrregullaosemodeletëcaktuara. Ngamënyra se sibashkohenmorfemat, dallohenedhemënyrat e formimittëfjalëve.


N gjuh n shqipe dallojm k to m nyra fjal formimi
gjuhënshqipedallojmëkëtomënyrafjalëformimi:

1. Prejardhjen me llojet e saj:

 • Me prefikse (parashtesa)

 • Me sufikse (prapashtesa)

 • Pa afikse (ndajshtesa)

 • Me cirkumfikse (rrethshtesa)

 • Me nyja

 • Kontekstoreose me konversion

  2. Kompozimin (përbërjen)

 • Kompozimi me fjalëtëmëvetësishme

 • Kompozimi me përngjitje

  3. Përzierjen


M nyra e prejardhjes
Mënyra e prejardhjes

Prejardhjaështëmënyra e formimittëfjalëvenëpërmjetbashkimittëafikseve (ndajshtesavefjalëformuese) me temafjalëshose me fjalë.

Psh: këngëtar(ngatemakëngëdheafiksi tar)

Punëtor(tema tor dheafiksi tor)

ihapur(afiksi I dhehemahapur )


Prejardhja me prefikse parashtesa
Prejardhja me prefikse (parashtesa)

 • Ështëformimiifjalëve me anëprefiksesh (parashtesa)

 • Për – shkruaj

 • Shpër-ndaj

 • Për-hap

 • Anti-popullor


Prejardhja me sufikse prapashtesa
Prejardhja me sufikse (prapashtesa)

 • ështëformimiifjalëve me prapashtesa

 • Vend-os

 • Hap-je

 • Mirë-si

 • Bukur-i


 • 1. Sufiksetkanëfunksionklasifikues, edhe e formojnëfjalën e re edhepërcaktojnëpjesën e ligjëratëskuajohyn.

 • P.sh.mesufikset-im, -je formohenfjalët: punim, hapje.

 • 2. U pasngjitenvetëmtemave e jofjalëve.

 • 3.Ka sufiksetëcilattërheqintheksin e fjalës

 • (O`rë) ora`r


Prejardhja pa afikse ndajshtesa
Prejardhja pa afikse(ndajshtesa)

 • ështëformimi I fjalëve pa ndonjëafiks ( ndajshtesë), por me lidhjekuptimoretëmotivueshme

 • P.sh. Emrirrjedhë (rrjedha e ujit)

 • foljamyk (emrimyk)

 • Foljakrip(ukrip) ngaemrikripetj.


Prejardhja me nyja
Prejardhja me nyja

 • ështëformimiifjalëve me anëtëparavendosjessënyjave,

 • p.sh. idalë,

 • iqeshur,

 • ihapur,

 • tëpunuar ,

 • tëmësuar,

 • tëmësuarit,


Prejardhja kontekstore ose me konversion
Prejardhjakontekstoreose me konversion

 • ështëpërftimiifjalëvepërmeskalimitnganjëpjesëligjëratenënjëtjetër, nëkushtetëcaktuarakontekstore.

 • Pra, kyllojformimimundtëtrajtohetsinjëllojprejardhjeje e kushtëzuarngarrethanatëcaktuarasintaksore. Kështu, fjalaafërpërdoretsindajfolje(E mbantegjithmoneafërkëshilltarin,) pornënjëkonteksttjetëredhesiparafjalë(Afërkëshilltaritmbanteedhekodinligjor).

 • Fjalaplaknënjëkontekstmundtëpërdoretedhesiemër(ishtetepër e dhimbshmetashihjeatëplak, qëtanimezingrihejnëkëmbë), nënjëkonteksttjetër, edhesimbiemer: (Kyburrëplaktanimeritonmëshumërespekt)


 • Prejardhjakontekstoreose me konversion, sillojformimi, ngjason me formimin pa afikse (ndajshtesa). Ndryshimetlidhenvetëm me kufizimet e formimeve pa ndajshtesëdhe me rrethanënqëkëtoformime, nganjëherë, shoqërohenedhe me ndryshimefonetike.

 • Kështu, foljetkrip, sit, shosh, qëvijnëngaemratpërkatëskrip, site, shoshe, sifoljenuk e ruajnëzanorentematikefundore-e:


B ni analiz n morfemuese t fjal v e t m poshtme
Bënianalizënmorfemuesetëfjalëvetëmëposhtme:


 • Gjeniparashtesatnëfjalët e grupittëparëdheprapashtesatnëatotëgrupittëdytë.

  a) përmbledh, nënkryetar, zbardh, skuq, ipaplotë, rindërtoj, mbingarkoj,

  b) urdhëroj, tregtar, vendos, traktorist, lumturi, hyrje, nisje, ikapshëm, shtëpizë.

 • Ja tri rrënjë, punë, komb, anë, besë. Gjenidhjetëfjalë duke ibashkuar me këtoparashtesa e prapashtesa : sor, im, ësi, tor, im, tar, ndër, mos

 • Formonifjalëtëreja duke u shtuarfjalëve: argjend, central, dritë, peshk, akull, Prishtinë, iegër, plak, frikëkëtoprapashtesa , atar, ore, as, is, tar, acak, ëri, are, si.

 • Plotësonifjalëtqëvijojnë me parashtesat : pa, mos, para, jo, sipër, për.

  barazi, ibanueshëm, ipijshëm, mirënjohje, besim, normal, shkollor, faqe, caktoj, forcoj, buzë.

 • Me ndihmën e parashtesave : ç/sh-/zh-formonifjalëtqëtregojnëtëkundërtën e fjalëvetëmëposhtme :

  organizoj, vulos, qep, dredh, thur, orientoj


Kujdes
Kujdes!

 • Parashtesazh-vendosetpërparafjalëveqëfillojnë me njëngakëtobashkëtingëllore: f, k, p, q, t, th.

 • Parashtesazh-vendosetpërparafjalëveqëfillojnë me njëngakëtobashkëtingëllore: b, d, g, gj, v.

 • Parashtesaç-vendosetpërparafjalëveqëfillojnë me njëngakëtobashkëtingëllore: l, ll, r, rr, m, n, nj, j.


ad