Z klady etnictv
Download
1 / 39

Základy účetnictví - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Základy účetnictví. 4. tématický okruh: Účetní cyklus. Systém účetních zápisů. účetnictvím se rozumí soustavné vedení záznamů o hospodářské činnosti soustavnost nutno chápat ve dvou dimenzích (tj. soustavný jako neustálý a soustavný jakožto systémový – ucelený)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Základy účetnictví' - gordy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Z klady etnictv

Základy účetnictví

4. tématický okruh:

Účetní cyklus


Syst m etn ch z pis
Systém účetních zápisů

 • účetnictvím se rozumí soustavné vedení záznamů o hospodářské činnosti

 • soustavnost nutno chápat ve dvou dimenzích (tj. soustavný jako neustálý a soustavný jakožto systémový – ucelený)

 • kombinace časových a věcných záznamů zachycovaných do účetních knih

 • východiskem je tzv. účtovací cyklus


Tovac cyklus etapy
Účtovací cyklus - etapy

0) sestavení zahajovací rozvahy

 • otevření účetních knih

 • běžné účtování transakcí

 • uzavření účetních knih (tzv. účetní uzávěrka)

 • příprava a sestavení účetních výkazů (tzv. účetní závěrka)

  1)otevření účetních knih (na počátku dalšího účetního období)…


Zahajovac rozvaha
Zahajovací rozvaha

 • sestavuje se pouze k okamžiku zahájení podnikatelské činnosti a za normálních podmínek se tato etapa v průběhu existence podniku neopakuje

 • měla by obsahovat soupis majetku, dluhů a vlastního kapitálu účetní jednotky k tomuto okamžiku

 • zahajovací rozvaha se podle českého zákona o účetnictví sestavuje i v případě jiných situacích než je zahájení činnosti (viz §19, odst. 1 – např. ke dni vstupu do likvidace, ke dni, kterým nastanou účinky prohlášení konkurzu, aj.) – jedná se ovšem o nestandardní situace


Otev en etn ch knih
Otevření účetních knih

 • 2 hlavní součásti:

  • vymezení formy účetních knih a prostoru pro jednotlivé účty

  • zápis počátečních zůstatků na stavové účty podle rozvahy na počátku období


Formy etn ch knih
Formy účetních knih

 • účetní formou se rozumí podoba zpracování záznamů

 • znaky účetních knih:

  • vztah časových a věcných zápisů (synchronní vs. nesynchronní zápisy)

  • počet účetních knih (1, 2 či více)

  • technika uskutečňování záznamu (papírová forma – přepisovací či propisovací, elektronická forma)


Z pis po te n ch z statk
Zápis počátečních zůstatků

 • podle rozvahy k počátku účetního období:

  • buď převzetím rozvahových stavů (sólo zápis), anebo

  • účtováním zůstatků přes Počáteční účet rozvažný (tj. podvojný zápis) – takto to požadují české účetní předpisy


B n tov n transakc
Běžné účtování transakcí

 • pro účtování operací platí pravidla uvedená minule:

  • u rozvahových účtů se přírůstky zachycují na stranu počátečního zůstatku a úbytky na stranu opačnou

  • u výsledkových účtů se na výnosových účtech účtuje na stranu Dal a na nákladových účtech na stranu Má dáti


Etn uz v rka uzav en etn ch knih
Účetní uzávěrka(uzavření účetních knih)

 • doúčtování všech transakcí daného roku

 • věcná kontrola správnosti účetnictví

 • formální kontrola správnosti účetnictví

 • uzavření účtů


Do tov n operac
Doúčtování operací

 • rozsah doúčtování všech transakcí daného roku do značné míry závisí na požadavcích konkrétních předpisů

 • nicméně existuje určitá skupina operací, která se objevuje téměř vždy (výpočet daně ze zisku; vyloučení výnosů a nákladů z výsledku hospodaření, které se nevztahují k běžnému účetnímu období; doúčtování operací v souvislosti s inventarizací; reklasifikace aktiv a dluhů, aj.)


Kontrola v cn spr vnosti
Kontrola věcné správnosti

 • věcnou správností účetnictví se rozumí shoda skutečného stavu jednotlivých druhů aktiv a dluhů se stavem účetním

 • nástrojem zajištění věcné správnosti účetnictví je inventarizace


Inventarizace
Inventarizace

 • sled několika operací a skládá se z:

  • přesného zjištění skutečného stavu A a D

  • porovnání skutečných stavů se stavy účetními

  • zjištění případných inventarizačních rozdílů

  • prošetření a objasnění každého rozdílu a určení jeho příčiny

  • vypořádání inventarizačních rozdílů

  • přijetí opatření s cílem minimalizovat vznik rozdílů


Inventura
Inventura

 • jedna ze součástí (nejznámější) inventarizace

 • podle povahy aktiv a pasiv se rozlišuje inventura fyzická a dokladová

 • výsledky inventury se zapisují do inventurních soupisů, které podepisuje osoba odpovědná za provedení inventarizace

 • druhy inventury:

  • průběžná - u zásob účtovaných podle druhů a dlouhodobého hmotného movitého majetku, který je v soustavném pohybu a nemá stálé místo

  • periodická - k okamžiku sestavení účetní závěrky


Vypo d n inventariza n ch rozd l
Vypořádání inventarizačních rozdílů

 • rozdíly mohou být buď kladné (přebytky) či záporné (manka, ztráty)

 • přebytky a manka či ztráty je nutné účetně vypořádat, tj. provést takové účetní zápisy, které uvedou účetní stavy do souladu se skutečností

 • rozdíly se účetně zachytí do období, ve kterém byly zjištěny


Opat en proti vzniku rozd l
Opatření proti vzniku rozdílů

 • ne vždy je možné eliminovat riziko vzniku manka (např. z důvodu technologických –vypařování lihu, atd.)

 • opatření mají spíše zabraňovat zpronevěře a rozkrádání

 • v případě zanedbaných povinností se též vyvozuje odpovědnost (zejména hmotná) u oprávněných osob

 • z tohoto důvodu se rozlišují manka do normy (přirozené úbytky obvyklé v rámci druhu podnikání) od mank nad normu (již hmotná odpovědnost)

 • předpis úhrady ztrát v důsledku manka nad normu je nutné samozřejmě zachytit v účetnictví

 • u některých aktiv manka principielně nevznikají – např. pokud se ztratí peníze z pokladny, je pokladník povinen vzniklý rozdíl uhradit


V znam inventarizace
Význam inventarizace

 • kromě základního nástroje kontroly věcné správnosti účetnictví má inventarizace i další funkce

 • její pravidelné a řádné provádění je jedním z prostředků bránících zpronevěrám majetku

 • v rámci inventarizace se zjišťuje nejen, zda účetní údaje odpovídají skutečnosti z hlediska fyzického, ale též účetní jednotka zkoumá, zda účetní ocenění aktiv odpovídá jejich skutečnému (tržnímu) ocenění

 • pokud je tržní cena aktiva nižší než účetní, potom účetní jednotka musí tento fakt v souladu se zásadou opatrnosti zachytit do účetnictví


Kontrola form ln spr vnosti
Kontrola formální správnosti

 • kontrola formální správnosti účetnictví je třetím úkonem v rámci účetní uzávěrky

 • při kontrole formální správnosti se vychází z vnitřní provázanosti účetnictví

 • při kontrole (pomocí kontrolních součtů) se využívají klíčové vazby, které by měly být dodrženy, aby bylo účetnictví alespoň po formální stránce správné


Kontroln sla v et
Kontrolní čísla - výčet

 • suma PZ (KZ) všech aktivních účtů se musí rovnat sumě PZ (KZ) pasivních účtů

 • obrat strany MD všech syntetických účtů se musí rovnat obratu D těchto účtů (za měsíc, kumulovaně od počátku období i za celé období)

 • suma částek v účetních dokladech se musí rovnat deníkovému obratu

 • deníkový obrat se musí rovnat obratu MD a obratu D všech syntetických účtů

 • deníkový obrat se musí rovnat obratu stranu MD a obratu D všech analytických účtů (pokud analytika je uzavřenou soustavou)

 • počáteční stavy, obraty MD, obraty D a konečné stavy všech analytických účtů k jednomu syntetickému se musí v úhrnu rovnat odpovídajícím údajům příslušného účtu syntetického


Opravy chyb
Opravy chyb

 • pokud se při účetní uzávěrce přijde na chyby v účetnictví, je nutné tyto chyby opravit, např.:

  • škrtnutím

  • stornováním (klasické, červeně)

  • doplňkovým zápisem

 • při opravě chyb se musí dodržet několik pravidel


Opravy etn ch z znam
Opravy účetních záznamů

 • nesmějí vést k:

  • neúplnosti

  • neprůkaznosti

  • nesprávnosti

  • nesrozumitelnosti

  • nepřehlednosti

 • musí být prováděny tak, aby bylo možno určit:

  • osobu zodpovědnou za provedení každé opravy

  • okamžik jejího provedení

  • zjistit obsah opravovaného účetního záznamu před opravou a po opravě


Uzav en t
Uzavření účtů

 • zjištění obratů MD a D jednotlivých syntetických účtů

 • převod obratů výsledkových účtů na účet hospodářského výsledku (u nás se nazývá Účet zisků a ztrát)

 • výpočet konečných zůstatků na rozvahových účtech a vyznačení konečného zůstatku v hlavní knize

 • uzavření účetnictví převodem konečných zůstatků rozvahových účtů a konečného zůstatku na Účtu zisků a ztrát na zvláštní účet - Konečný účet rozvažný


Etn z v rka vod
Účetní závěrka(úvod)

 • je vyvrcholením celoroční práce a předkládá uživatelům informace určitým způsobem utříděné

 • skládá se z účetních výkazů a přílohy k účetním výkazům

 • počet, druh a podoba účetních výkazů se mohou v jednotlivých úpravách účetnictví lišit


Etn z v rka mo n sou sti
Účetní závěrka(možné součásti)

 • rozvaha (bilance, výkaz o finanční pozici)

 • výsledovka (výkaz zisku a ztráty)

 • výkaz o peněžních tocích (výkaz cash-flow)

 • výkaz o změnách ve vlastním kapitálu

 • výkaz o souhrnném výsledku hospodaření

 • příloha k účetní výkazům


Z kladn p edpoklady sestaven etn z v rky
Základní předpoklady sestavení účetní závěrky

 • účetní jednotka

 • trvání účetní jednotky

 • peníze jako měřící jednotka

 • účetní období (12 po sobě jdoucích měsíců – může být, ale nemusí být shodné s kalendářním rokem)


Obecn uzn van etn z sady
Obecně uznávané účetní zásady

 • neexistuje jejich přesný exaktní výčet, jedná se o postupy, které si našly své místo v účetnictví v průběhu času

 • pohled na význam a obsah jednotlivých zásad se v čase může měnit


N kter ze z sad
Některé ze zásad

 • zásada konzistence (stálost používaných metod)

 • zásada bilanční kontinuity

 • zásada zákazu kompenzace

 • zásada opatrnosti

 • realizační princip

 • zásada souměření výnosů a nákladů


Oce ov n ve f
Oceňování ve FÚ

 • pod pojmem oceňování prvků účetních výkazů se tradičně chápe proces určení peněžní částky, kterou jsou oceněny tyto prvky

 • kvalita oceňování je klíčovým prvkem pro získání užitečné informace


Vztah oce ov n v kazy rozhodov n
Vztah oceňování – výkazy - rozhodování

Individuální ocenění aktiva

Individuální ocenění dluhu

Ocenění

nedokončené výroby a

hotových výrobků

Souhrnné ocenění aktiv

Souhrnné ocenění dluhů

Výše nákladů

Výše vlastního kapitálu

Výše hospodářského

výsledku

Bilanční suma

A to vše má vliv na velikost dividend, daní, hodnoty ukazatelů finanční analýzy

a odvozeně i na rozhodování uživatelů účetních informací


Mo n oce ovac z kladny
Možné oceňovací základny

 • historické ceny

 • běžné tržní ceny

 • současná hodnota budoucích peněžních toků


Historick ceny po izovac ceny
Historické ceny(pořizovací ceny)

 • aktiva jsou oceněna v částce peněz či peněžních ekvivalentů zaplacených při získání konkrétního aktiva v okamžiku jeho nabytí;

 • dluhy jsou oceněny v částce očekávané platby potřebné k uspokojení tohoto závazku v rámci běžné podnikatelské činnosti


B n ceny
Běžné ceny

 • běžná cena se může vyskytovat v několika variantách:

  • běžná tržní cena na vstupu

  • běžná tržní cena na výstupu

  • tzv. fair value (řádná hodnota, reálná hodnota – hypotetická tržní cena)


B n cena obnovy reproduk n cena
Běžná cena obnovy(reprodukční cena)

 • aktiva jsou zaznamenána v částce, jež by musela být zaplacena za stejné či obdobné aktivum pořizované v současnosti

 • závazky v nediskontované částce požadované k uhrazení závazku za současných podmínek


B n cena pozbyt realiza n cena
Běžná cena pozbytí(realizační cena)

 • aktiva jsou vykázána v částce, kterou je v současnosti možno získat běžným prodejem aktiva

 • závazky v nediskontované částce uspokojující splnění dlužnické povinnosti v rámci běžné podnikatelské činnosti


Fair value re ln hodnota
Fair value(reálná hodnota)

 • fair-value aktiva (dluhu) je částka, za niž by mohlo být aktivum nakoupeno či směněno (dluh mohl být vyrovnán) za obvyklých podmínek mezi znalými a ochotnými partnery při běžné transakci


Sou asn hodnota
Současná hodnota

 • aktiva jsou vyjádřena v současné hodnotě budoucích čistých peněžních přítoků, které jsou očekávány, že budou vygenerovány daným aktivem v běžném podnikatelském procesu

 • dluhy jsou oceněny v diskontované výši budoucích čistých peněžních odtoků z podniku


Zp sob oce ov n
Způsob oceňování

 • oceňování ve finančním účetnictví probíhá ve dvou rovinách, a to:

  • k okamžiku uskutečnění účetního případu

  • ke konci rozvahového dne

 • zatímco v prvním případě se položky oceňují ve skutečných pořizovacích cenách, které byly vynaloženy na získání aktiva, v druhém případě je možné uvažovat o ocenění jakoukoliv oceňovací základnou (záleží vždy na požadavcích konkrétních účetních norem)


Z sada oce ov n v hc
Zásada oceňování v HC

 • vedle dříve uvedených obecně uznávaných zásad se můžete též setkat se zásadou oceňování v historických cenách

 • hlavní výhodou je, že tento přístup (v návaznosti na metodický prvek dokladovost) omezuje subjektivní vlivy při vstupu údajů do účetního zpracování


Slabiny oce ov n v hc
Slabiny oceňování v HC

 • rozdílnými účetními politikami lze ovlivnit, jaká část historických pořizovacích nákladů se stane složkou výsledku hospodaření a která zůstane v rozvaze

 • závažnějším nedostatkem historických cen je postupná ztráta relevance historické ceny pro rozhodování; s prodlužujícím se časovým horizontem mezi sestavením rozvahy a pořízením aktiva se totiž snižuje vypovídací schopnost historické ceny a stává se tak téměř nepotřebnou pro rozhodování o budoucím vývoji


D sledek
Důsledek

 • snaha o oceňování položek ve vazbě na aktuální vývoj tržních cen

 • prosazuje se zejména u položek, u kterých tržní cena je spolehlivě zjistitelná

 • hlavní oceňovací bází (alespoň ve světě) se postupně stává fair value (zejména u investic, ale i u jiných položek)


ad