z klady soci lnej pr ce
Download
Skip this Video
Download Presentation
Základy sociálnej práce

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 116

Z klady soci lnej pr ce - PowerPoint PPT Presentation


 • 467 Views
 • Uploaded on

Základy sociálnej práce. Sylabus. 1.Čo všetko je sociálna práca . Rôzne pohľady a definície soc.práce u nás i v zahraničí (americká škola,európska škola) Charakter sociálnej práce. 2. Pomoc a pomáhanie. Čo je pomoc a čo je pomáhanie Vývoj organizovania pomoci Formy pomoci,motívy pomoci

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Z klady soci lnej pr ce' - sampson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 o v etko je soci lna pr ca
1.Čo všetko je sociálna práca
 • Rôzne pohľady a definície soc.práce u nás i v zahraničí (americká škola,európska škola)
 • Charakter sociálnej práce
2 pomoc a pom hanie
2. Pomoc a pomáhanie
 • Čo je pomoc a čo je pomáhanie
 • Vývoj organizovania pomoci
 • Formy pomoci,motívy pomoci
 • Členenie pomoci(horizontálne,vertikálne)
 • Typy pomoci
3 soci lna starostlivos a soci lna pomoc
3. Sociálna starostlivosť a sociálna pomoc
 • Vysvetlenie oboch pojmov,delenie soc.pomoci
 • Rôzne pohľady na sociálnu starostlivosť a sociálnu pomoc
4 soci lny pracovn k
4. Sociálny pracovník
 • Rôzne definície sociálneho pracovníka
 • Osobnosť sociálneho pracovníka
 • Kompetencie sociálneho pracovníka
5 soci lny klient
5. Sociálny klient
 • Kto je sociálny klient
 • Typológia klientov (na základe aktivity, veku, problémovej situácie, správania)
6 vz ah soci lneho pracovn ka s jeho klientom
6. Vzťah sociálneho pracovníka s jeho klientom
 • Druhy vzťahov
 • Hranice medzi pomáhajúcim a klientom
7 soci lna diagn za
7. Sociálna diagnóza
 • Rôzne chápania pojmu soc.diagnóza
 • Sociálna diagnostika
8 soci lny probl m
8. Sociálny problém
 • Čo je sociálny problém
 • Sociálne skupiny problémov
 • Sociálny konflikt
9 soci lna opora
9. Sociálna opora
 • Čo rozumieme pod pojmom soc.opora a čo pod pojmom soc.podpora
 • Rôzne formy opory
10 soci lna sie
10. Sociálna sieť
 • Čo je sociálna sieť
 • Predpokady pre tvorbu soc. siete
11 soci lna intervencia
11. Sociálna intervencia
 • Pojem
 • Poskytovanie intervencie
12 polia soci lnej pr ce
12. Polia sociálnej práce
 • Pojem,druhy
 • Vybrané polia soc.práce
13 profesion lne role
13. Profesionálne role
 • Pojem rola
 • Role, ktoré soc.pracovník zastáva v praxi
14 rovne soci lnej pr ce
14. Úrovne sociálnej práce
 • Rôzne úrovne(mikro,mezo,makroprax)
 • Nová úroveň(globálna alebo metaúroveň)
tudijn literat ra
Študijná literatúra
 • Levická,J.:2005.Základy sociálnej práce. Trnava. ProSocio,2005
 • Levická,J.-Mrázová,A.:Úvod do sociálnej práce.Trnava,FZSP TU,2004
 • Matoušek, O. a kol.:Základy sociální práce. Praha,Portál.2001
1 medzin rodn feder cia soc pracovn kov
1.Medzinárodná federácia soc.pracovníkov
 • Sociálna práca podporuje sociálne zmeny orientované na riešenie problémov v medziľudských vzťahoch,pomáha ľuďom zlepšovať svoje životy prostredníctvom pomoci zameranej na rozvoj schopností robiť slobodné rozhodnutia.Opierajúc sa o vedecké poznanie ľudského správania a sociálneho systému zasahuje sociálna práca práve tam,kde prichádza k nezhodám v interakcii ľudí a ich okolia.Základom soc.práce sú princípy ľudských práv a sociálnej starostlivosti.
1 americk n rodn asoci cia soc pracovn kov
1.Americká národná asociácia soc.pracovníkov
 • Soc.práca je profesionálna aktivita zameraná na pomáhanie jednotlivcom, skupinám či komunitám zlepšiť alebo obnoviť ich schopnosť soc.fungovania a na tvorbu spoločenských podmienok priaznivých pre tento cieľ.
1 holandsk asoci cia soc pracovn kov
1.Holandská asociácia soc.pracovníkov
 • Funkciou soc.pracovníka je pomáhať ľuďom, ktorí sa pokúšajú riešiť a zvládnuť problémy vo fungovaní, v interakciách s ich soc.prostredím.Prostredníctvom svojej pomoci sa soc.pracovník snaží zlepšiť spôsob, ktorým ľudia sociálne fungujú, alebo vzťahy medzi ľuďmi a ich soc.prostredím.
1 tefan strie enec
1.Štefan Strieženec
 • Hlavný cieľ soc.práce vidí v tom,že sa optimálnym fungovaním sociálnych inštitúcií zameraných na starostlivosť, zabezpečenie a pomoc jednotlivcom,skupinám alebo komunitám.
1 a salomonov
1.A. Salomonová
 • Vznik a nárast soc.problémov v spoločnosti je priamo úmerný vedecko-technickému rozvoju spoločnosti,kt.ovplyvňuje aj nároky kladené na jednotlivca spoločnosťou.
 • Za cieľ starostlivosti považuje rozvoj celej osobnosti a to buď prispôsobením sa človeka k okoliu alebo prispôsobením okolia požiadavkám a schopnostiam hendikepovaného.
1 sp vo svete
1.SP vo svete
 • Soc.práca je vo svete v súčasnosti vnímaná ako multidiscipli.vedná oblasť,kt. disponuje špeciálnymi metódami práce a teoreticky je zameraná na oblasť soc.starostlivosti o jednotlivca,skup.,komunitu ako aj na prípravu odborníkov do tejto oblasti.
 • Je to tiež praktická činnosť,kt.je zameraná na predchádzanie,úpravu,riešenie problémov jednotl.,skup.,komun.za pomoci soc.pracov.
1 sp v na ich podmienkach
1.SP v našich podmienkach
 • Je vnímaná ako činnosť orientovaná na získavanie a spracovanie informácií o príčinách vzniku hmotnej a sociálnej núdze, ako aj o potrebe poskytovania sociálnej pomoci,o voľbe adekvátnej formy soc.pomoci a sledovania jej účinnosti.
1 americk kola
1.Americká škola
 • Konkrétnosť
 • Dôraz na význam rodiny
 • Využívať všetky zdroje v prospech klienta
 • Osobný kontakt
 • Špeciálna príprava odborníkov
 • Pomoc k svojpomoci
1 franc zska kola
1.Francúzska škola
 • Zdôrazňuje význam hodnoty.Napr.pomoc blížnemu v núdzi-hodnota kresťanstva.
 • Z tejto požiadavky sa vyvinula celá západná SP.
1 americk a eur pska kola sp
1.Americká a európska škola SP
 • Charakterizujú SP takto:je to dynamický a dlhodobý proces,kt.môže byť občas aj provizórny , ideologický aspekt SP je nesporný
 • Niektoré európske školy SP zdôrazňujú význam rodiny pri riešení sociálnych kolízií.
1 vo v eobecnosti je sp charakteristick
1.Vo všeobecnosti je SP charakteristická:
 • Verejný charakter
 • Inštitucionálnu formu
 • Preventívny charakter
 • Pluralitu zdrojov
 • Úzky vzťah medzi teóriou a praxou
 • Subjektívny charakter
 • Premenlivý charakter
2 pomoc a pom hanie28
2.Pomoc a pomáhanie
 • Pomáhanie-životne a prirodzene nevyhnutnou kategóriou ľudstva a ľudí
 • Stredovek-spontánna a osobná pomoc(almužny)

-organizovaná(starí ľudia,siroty,)

Špitály-prvé organizované inštitúcie

-zriaďovateľ cirkev zo začiatku,neskôr mestská vrchnosť

2 pomoc a pom hanie29
2.Pomoc a pomáhanie
 • Vstredoveku soc.starostlivosť poskytujú:

-kostoly

-kláštory

-rády(rád nemeckých rytierov,...)

-zámožný jednotlivci

Nielen cirkev ale aj viacerí myslitelia sa snažili vytvoriť „model“,kt. by zabezpečil zlepšenie situácie obyvateľstva.

2 pomoc a pom hanie30
2.Pomoc a pomáhanie
 • Spolu s pravidlami upravujúcimi profes.poskytovanie pomoci sa utvárajú aj pravidlá nároku upravujúce“práva na pomoc“.Pomoc sa tak stáva soc. Kategóriou,niečím reálne existujúcim. Tento vývoj sa završuje v legislatívne stanovených formách pomoci.
2 pomoc a pom hanie31
2.Pomoc a pomáhanie
 • Z historického hľadiska je poskytovanie pomoci možné rozdeliť na:

-individuálnu,dobrovoľnú pomoc poskytovanú súkromnými osobami-aktuálna pomoc

-sociálnu politiku reprezentovanú štátom, a je určená právom a peniazmi-preventívny charakter

-služby orientované na človeka,kt.sú reprezentované SP,zdravotnou starostlivosťou a vzdelávaním-najzákladnejšia starostlivosť

2 pomoc a pom hanie32
2.Pomoc a pomáhanie
 • Starostlivosť je prirodzenou súčasťou pomoci.

Starostlivosť na tej najzákladnejšej úrovni je ochranou života.Zároveň je ale niečím viac než zachovaním holej existencie-je to podpora dôstojného života.Starostlivosť úzko súvisí s kvalitou života.Táto starostlivosť nie je realizovateľná bez solidarity.

2 pomoc a pom hanie33
2.Pomoc a pomáhanie
 • Starostlivosť-priateľská aktivita zameraná na druhého človeka a to na tie stránky jeho existencie nad ktorými ľudia nemajú žiadnu moc-zraniteľnosť,závislosť, krehkosť a smrteľnosť.
 • Človek sa už oddávna ocital v situáciách,kt. nebol schopný vyriešiť sám, ale potreboval pomoc iných.
2 pomoc a pom hanie34
2.Pomoc a pomáhanie
 • Štyri základné motívy pomoci:

-súcit-snaha zmierniť utrpenie iných

-solidarita-predstava, že aj my niekedy budeme potrebovať pomoc

-láska k blížnemu-základný morálny princíp

-ľudská dôstojnosť-chrániť nie len svoju dôstojnosť, ale aj druhých

2 pomoc a pom hanie35
2.Pomoc a pomáhanie
 • Z hľadiska zamerania môžme pomoc deliť:

-horizontálne a vertikálne

Horizontálne:zdravotná oblasť,hospodársko materiálna, psychologická(psychoterapia) sociálna(poradenstvo)

Vertikálne:jednotlivcom, rodinám, skupinám, spoločnosti(soc.právna ochrana),globálnemu spoločenstvu(3svet)

2 pomoc a pom anie
2.Pomoc a pomáanie
 • Kontrola –je nevyhnutná,účelná a potrebná.Je to pozitívna aktivita prostredíctvom ktorej sa spoločnosť dozvedá, či všetci členovia si plnia svoje povinnosti,či dodržiavajú oficiálne akceptované sociálne normy,...
2 pomoc a pom hanie37
2.Pomoc a pomáhanie
 • V praxi môžme v rámci profesionálneho konania sociálneho pracovníka rozlíšiť osem spôsobov práce s klientom z kt.prvé 4 sú kontrolné:objasňovaie,presvedčovanie, dozor, opatrovanie.Ostatné 4 priraďujeme k činnostiam vychádzajúcich z princípu pomoci:sprevádzanie,vzdelávanie,poradenstvo,terapia
3 soci lna starostlivos a soci lna pomoc38
3.Sociálna starostlivosť a sociálna pomoc
 • Oba pojmy sú vyjadrením určitého vzťahu,vznikajúceho medzi dvomi aktérmi, jeden podáva pomoc,starostlivosť druhý prijíma.
 • Tento vzťah vzniká z potreby jedného z aktérov nachádzajúceho sa v situácii, v kt. potrebuje iného človeka.
 • Ten kto dáva podporu je charakterist: profesionalita,psychická a fyzická vybavenosť, profesionálne kompetencie kt.oprávňujú poskytovať túto podporu
3 soci lna starostlivos
3.Sociálna starostlivosť
 • Dominantné postavenie aktéra podporu podávajúceho,kt.miera zaangažovanosti na riešení problémovej situácie môže prevýšiť zaangažovanie klienta. Soc.pracovník rozhoduje o výbere foriem soc.staros.,o miere poskytnutia,dĺžke trvania soc.starostlivosti.
3 soci lna starostlivos40
3.Sociálna starostlivosť
 • Klient kt.starostlivosť prijíma je vnímaný ako ten, kt. nedokáže, nevládze nie je schopný hľadať a nachádzať riešenia vlastných problémov.Klient vystupuje ako odkázaný na starostlivosť odborníka, čím sa zdôrazňuje jeho pasivita.
3 soci lna starostlivos41
3.Sociálna starostlivosť
 • Podľa A.Salomonovej je úlohou soc.starostlivosti:

-Podporovať a rozvíjať u človeka schopnosti, kt.disponuje

-Zachovať a chrániť tieto schopnosti. Predchádzať a zabraňovať poškodeniu záujmov človeka.

-Obnoviť stratené schopnosti,reparovať a vyrovnávať poškodenia,pokiaľ to nie je možné tak aspoň chrániť bezmocných ľudí

3 soci lna starostlivos42
3. Sociálna starostlivosť
 • Vystupuje ako širší pojem, pričom zahŕňa v sebe aj obsah pojmu sociálna pomoc.

A. Salomonová pod pojmom soc.starost. rozumie:plánovanú podporu blahobytu u skupín obyvateľstva namierenú na tie potreby, kt.si nie sú jednotlivci schopní uspokojiť ekonomickou cestou, a o kt. sa nedokážu postarať rodiny alebo štát pomocou všeobecných verejných služieb.

3 soci lna starostlivos43
3.Sociálna starostlivosť
 • Cieľom soc.starost.je max.rozvoj celej osobnosti vedomým prispôsobením sa človeka jeho okoliu alebo prispôsobením okolia osobitným požiadavkám a schopnostiam hendicapovaného človeka.
3 soci lna pomoc
3. Sociálna pomoc
 • Pomáhajúci,čiže aktér pomoci vystupuje v partnerskej rovine,navrhuje, doporučuje, spolupôsobí pri realizácii optimálnej formy pomoci.
 • Prijímateľ pomoci je aktívnym článkom, rozhoduje o tom v čom chce pomôcť, akú formu pomoci potrebuje, volí si pomáhajúcu osobu.
3 soci lna pomoc45
3.Sociálna pomoc
 • V našich podmienkach sa pojem soc. pomoc chápe ako užšia forma štátom garantovanej starostlivosti o občana v sociálnej oblasti,kt.v zmysle zákona 195/98 Z.z o sociálnej pomoci ako:

a)soc.prevencia,soc.poradenstvo,soc.služby

b)riešenie hmotnej alebo soc.núdze,vrátane soc.núdze ZŤP, v dôsledku kt.si občan sám,alebo ani s pomocou rodiny nedokáže zabezpečiť základné životné podmienky. Zákon presne stanovuje čo sú základné životné podmienky.Jedno teplé jedlo denne,nevyhnutné ošatenie a prístrešie.

3 soci lna pomoc46
3. Sociálna pomoc
 • Podľa Strieženca sociálnu pomoc môžeme označiť ako súbor činností, ktoré občanovi pomáhajú zabezpečiť základné životné podmienky, nadobudnúť sociálnu stabilitu a obnoviť sociálnu nezávislosť a sociálnu suverenitu.
3 soci lna pomoc47
3. Sociálna pomoc
 • Schilling delí soc.pomoc na tri úrovne:

1.Primárna pomoc-slúži rozvoju osobnosti, celkovému vývoju ľudí,preventívna pomoc

2.Sekundárna pomoc-aktuálna pomoc, riešenie a zvládanie vzniklých problémov

3.Terciárna pomoc-dodatočná pomoc, vzniknuté situácie nie je možné riešiť bez cudzej pomoci

3 soci lna pomoc48
3.Sociálna pomoc
 • Sociálnu pomoc môžeme teda chápať ako štátom organizované, garantované, či poskytované formy sociálnej starostlivosti a to vrátane štátom vytváraných podmienok pre realizáciu týchto činností v rámci neštátneho sektoru.
4 soci lny pracovn k49
4. Sociálny pracovník
 • Chytil(2002):Sociálny pracovník rieši sociálne problémy,sprostredkuje pomoc pri riešení soc.problémoch, snaží sa zabrániť ich vzniku alebo vyhroteniu.
 • Žilová(2000)Soc.prac.pomáha jednotlivcovi vytvárať si rovnováhu medzi možnosťami a požiadavkami soc.prostred. a vlastnými potrebami a schopnosťami,
4 soci lny pracovn k50
4. Sociálny pracovník
 • nabádať k správnym postojom k životu a k spoločensky vhodným spôsobom správania,
 • učiť jednotlivcov rozvíjať a zlepšovať ich schopnosť riešiť problémy,
 • vychovávať jednotlivcov k pocitu zodpovednosti za vlastnú sociálnu situáciu
4 soci lny pracovn k51
4. Sociálny pracovník
 • Medzinárodná federácia soc.pracovníkov stanovila podmienky podmieňujúce výkon profesie soc.práca:
 • Ukončené minimálne 3 ročné pomaturitné vzdelanie v oblasti SP(u nás dosiahol titl.BC)alebo má ukončené Mgr.vzdelanie v oblasti SP
 • Má záujem o celoživotné permanentné vzdelávanie
 • Má minimálny vek 21rokov
 • Spĺňa osobitné požiadavky-morálna bezúhonnosť, mlčanlivosť,...
 • Disponuje požadovanou úrovňou všeobecných a odborných vedomostí,soc.zručností
4 soci lny pracovn k52
4.Sociálny pracovník
 • Predstavy o tom aká má byť osobnosť soc. pracovníka sú obsiahnuté v Etickom kódexe soc. pracovníka,kt. obsahuje nasledovné požiadavky:spravodlivosť, zodpovednosť, morálna bezúhonnosť, dôveryhodnosť, úcta a slušnosť, zdvorilosť, rešpektovanie súkromia,...
4 soci lny pracovn k53
4. Sociálny pracovník

Profesionálne kompetencie:

Schopnosť sebainštrumentalizácie-schopnosť využívať sám seba ako pracovný nástroj,využiť všetky vedomosti a zručnosti v prospech klienta, vyjadrovať city, postoje, udržať si nadhľad nad problémom, mať pod kontrolou svoje vlastné konanie, nenechať sa ovplyvňovať citovo,prejaviť pochopenie,schopnosť tolerancie k činom ktoré by som sám nikdy neakceptoval,..

4 soci lny pracovn k54
4. Sociálny pracovník
 • Schopnosť komunikovať a kooperovať
 • Iniciovať klienta k spolupráci
 • Podporovať klienta a viesť ho k samostatnosti
 • Zasahovať a poskytovať služby
4 soci lny pracovn k55
4. Sociálny pracovník
 • Za profesionálne kompetentného pokladáme soc. pracov.vtedy, keď je schopný optimálnym, vhodným spôsobom dosahovať vytýčené ciele. Predpokladom je dobré ovládanie nástrojov, teda metód a techník soc.práce, v súvislosti s tým hovoríme o Nástrojovej kompetencii sociálneho pracovníka.
4 soci lny pracovn k56
4. Sociálny pracovník
 • Ak sa učí zachytiť a porozumieť procesu myslenia a emočným stavom klienta hovoríme o tzv.Reflexívnej kompetencii.
 • Schopnosti porozumieť vzniku a vývoju určitých soc. situácií klienta, kt. v prítomnej realite spôsobujú vznik problému klienta hovoríme o Sociálnej kompetencii.
4 soci lny pracovn k57
4. Sociálny pracovník
 • Profesionálnu kompetenciu dosiahne soc. prac.až vtedy, keď dokáže spájať nástrojovú,sociálnu a reflexívnu kompetenciu.
 • Základom na dosiahnutie a udržanie týchto kompetencií je aktívna orientácia a vlastný odborový rast.
5 soci lny klient58
5. Sociálny klient
 • Je jedinec, kt.sa ocitol v preňho neriešitelnej situácii a z toho dôvodu prichádza požiadať soc.pracovníka o niektorú formu pomoci.
 • Pre klienta je charakteristické:

-negatívne hodnotenie problémovej situácie

-momentálna neschopnosť nájsť riešenie

-aktívny prístup orientovaný na hľadanie riešenia

-dobrovoľná spolupráca so soc. pracovníkom

5 soci lny klient59
5. Sociálny klient
 • Pojem sociálny klient nepoužívame len na označenie jednotlivca, ale aj na pomenovanie skupinových klientov:rodina, skupina, komunita , spoločnosť.
5 typol gia klientov
5.Typológia klientov
 • Na základe aktivity klienta
 • Na základe veku klienta
 • Na základe správania sa klienta
 • Na základe problémovej situácie klienta
5 na z klade aktivity klienta
5.Na základe aktivity klienta
 • DOBROVOĽNÝ klient-vyhľadá soc.prac. Dobrovoľne na základe vlastnej iniciatívy. Je rozhodnutý pracovať na zmene.
 • KLIENT-ODBERATEĽ si je vedomý v akej situácii sa nachádza, ale za soc.pracov. prichádza s cieľom ,aby prostredníctvom neho získal niektorú službu, dávku,..On je vlastne pasívny konzument
5 na z klade aktivity klienta62
5.Na základe aktivity klienta
 • NEDOBROVOĽNÝ klient-neprichádza na základe vlastnej vôle, ale z rozhodnutia tretej osoby, alebo inštitúcie. Návšteva soc.pracov.mu bola prikázaná.
5 na z klade veku klienta
5.Na základe veku klienta
 • Detský klient
 • Mládež
 • Dospelý klient v produktívnom veku
 • Klient vo vyššom veku
5 na z klade veku klienta64
5.Na základe veku klienta

DETSKÝ klient

-vzťahuje sa na dieťa do 15 rokov

Treba mať na zreteli, nie je spôsobilí na právne úkony,jednou z prvých úloch stanoviť osobu,kt. bude konať v jeho mene a v jeho záujme.

Rešpektovať úroveň jeho psychickej zrelosti, s tým súvisí aj komunikácia

5 na z klade veku klienta65
5. Na základe veku klienta
 • MLÁDEŽ

Vek 15-20rokov, z pohľadu praxe najrizikovejšia skupina,dostatočne dospelí aby vystupovali vo svojom mene, ale málo zrelí, aby vedeli adekvátne zhodnotiť situáciu v ktorej sa nachádzajú. Mnoho ráz sa usilujú zvládať svoje problémy sami, bez cudzej pomoci,o pomoc žiadajú až keď je situácia kritická.

5 na z klade veku
5. Na základe veku

DOSPELÝ klient

Zdanlivo najlepší klient pre spoluprácu, z psychologického hladiska zrelá osobnosť. On si však uvedomuje aký to má dosah napr. na rodinu-čo ho môže motivovať ale aj zastaviť.

5 na z klade veku klienta67
5. Na základe veku klienta
 • KLIENT VYŠŠIEHO VEKU

Tak ako pri detskom klientovi venovať pozornosť komunikácii,môžu byť poruchy sluchu, ťažšia koncentrovanosť,používať jednoduché termíny,nechať dostatok času na premyslenie odpovedí,..

5 na z klade spr vania sa klienta
5. Na základe správania sa klienta
 • Spolupracujúci klient
 • Nespolupracujúci klient
 • Rizikový klient
 • Mlčanlivý klient
 • Klient v odpore
 • Manipulatívny klient
 • Agresívny klient
5 na z klade spr vania
5. Na základe správania
 • Rizikový klient

Hlavná zásada snažiť sa o minimalizáciu rizika.Potrebné informovať kolegov, ísť do terénu vo dvojici.

5 na z klade spr vania70
5. Na základe správania

MANIPULATÍVNY klient

Nemá záujem o spoluprácu, chce získať nejaké výhody, navodzuje rodinnú atmosféru, chce získať pre seba výnimky, je veľmi vhodné aby sme mali pri práci svedka,..

5 na z klade spr vania71
5. Na základe správania

AGRESÍVNY klient

-verbálna agresivita

-fyzická agresivita

Potrebná osobná odvaha, odborná príprava na zvládanie konfliktov,

Zachovať pokoj,vecná argumentácia, nereagovať nervozitou, nezastrašovať, ..

5 na z klade spr vania72
5. Na základe správania

MLČANLIVÝ klient

Nekomunikatívny,alebo jednoslabičné odpovede,niekedy slabšia slovná zásoba,nízka sebadôvera, prílišný rešpekt pred soc.pracovníkom

5 na z klade spr vania73
5. Na základe správania

KLIENT V ODPORE

Odmieta spoluprácu,neguje soc.pracovníka, nerešpektuje odporúčania práve naopak,

Hlavnými príčinami:predchádzajúce negatívne skúsenosti,nedôvera nájsť riešenie,nepripravenosť niesť zodpovednosť

Kedy?strata blízkej osoby, nespravodlivé odsúdenie,závažná choroba,...

5 na z klade spr vania74
5. Na základe správania

APATICKÝ klient

Rezignoval nájsť riešenie sám alebo za pomoci odborníka,stráca záujem o hľadanie riešenia,pri komunikácii soc. pracovníkom všetko odsúhlasí ale nie je to schopný previesť

5 na z klade probl movej situ cie
5. Na základe problémovej situácie

KLIENT bezdomovec

ZáVISLý KLIENT

NEZAMESTNANý KLIENT

KLIENT SO ZDRAVOTNýM POSTIHNUTíM

KLIENT PáCHAJúCI TRESTNú čINNOSŤ

6 vz ah soci lneho pracovn ka s jeho klientom76
6. Vzťah sociálneho pracovníka s jeho klientom
 • Podľa toho, čo vo vzťahu soc. pracovník –klient prevláda môžeme rozlišovať niekoľko druhov vzťahov:

-vzťah založený na partnerskom prístupe

-vzťah založený na expertnom prístupe( nadradený vzťah, soc.prac. sa chápe ako expert)

-vzťah založený na praktickom prístupe(verí svojim osobným skúsenostiam, nedôveruje teórii)

6 vz ah soci lneho pracovn ka s jeho klientom77
6. Vzťah sociálneho pracovníka s jeho klientom
 • Z hladiska potrieb klienta sociálna práca pokladá za optimálny partnerský vzťah, ktorého vonkajšie znaky sú:formálnosť,trvanie v čase na to vymedzenom,realizácia prostredníctvom niekoľkých stretnutí,zameranie na cieľ, ukončenie vzťahu po splnení cieľa ale aj v prípade nenaplnenia
6 vz ah soci lneho pracovn ka s jeho klientom78
6.Vzťah sociálneho pracovníka s jeho klientom
 • Vnútorné znaky:zachovanie podstaty vzťahu(soc.pracov.je pomáhajúci, usmerňujúci)

Rovnosť-partnerstvo, kt spočíva:v rešpektovaní klienta, názorov, rozhodnutí, vedenie klienta k svojpomoci, komplexný prístup,rešpektovanie všetkých klientových práv

6 hranice medzi pom haj cim a klientom
6.Hranice medzi pomáhajúcim a klientom
 • Nadmerná pomoc-snažíme sa urobiť všetko, len aby klient musel robiť čo najmenej,čím sa však berie adresátovi možnosť osobného vyrovnania sa so záťažou situáciou.
 • Obetovanie sa pre klienta-soc.prac.sa správa ku klientovi ako k osobe neschopnej vlastnej autonómie,osobe závislej na starostlivosti soc.pracov.
6 hranice medzi pom haj cim a klientom80
6.Hranice medzi pomáhajúcim a klientom
 • Splývanie-keď soc.pracov. začne problémy klienta vnímať ako svoje vlastné.

Býva to založené väčšinou na súcite.Je veľmi dôležité rozlišovať medzi súcitom a empatiou.Pri empatii si dokážeme predstaviť a precítiť čo klient prežíva,ale zostávame sami sebou.

Pri súcite sa s klientom stotožníme.

6 hranice medzi pom haj cim a klientom81
6.Hranice medzi pomáhajúcim a klientom
 • Nepriepustnosť hraníc-u soc.pracov. Vzniká, keď chce ochrániť seba samého pred depresiami,...

Prejavuje sa chladným prístupom, odstupom, na okolie môže pôsobiť ako prejav silnej osobnosti, ale v skutočnosti ide iba o snahu zakryť vlastnú citlivosť a zraniteľnosť.

7 soci lna diagn za82
7. Sociálna diagnóza
 • Termíny u nás zaviedla Krakešová – Došková
 • Pod sociálnou diagnózou rozumie Richmondova snahu o pokiaľ možno exaktnú definíciu nielen osobnosti človeka, kt. potrebuje pomoc, ale i jeho sociálnej situácie, v kt. sa nachádza.Osobnosť človeka sa v chápe v sociologickom zmysle slova,čiže súčasťou osobnosti sú vzťahy jednotlivca k okoliu, alebo závislosť jednotlivca na okolí alebo okolia na jedincovi.
7 soci lna diagn za83
7. Sociálna diagnóza
 • Richmondova hovorí o dvoch typoch sociálnej diagnózy:
 • Širšie a užšie chápanie soc.diagnózy.
 • Širšie znamená, že soc.pracov.dospel k záverom prostredníctvom nasledovných krokov:1.vyšetril okolnosti sociálneho problému-zozbieral materiály,informácie

2.Roztriedil a posúdil zozbierané informácie

3.Urobil výklad problému a definoval soc. obtiaže

7 soci lna diagn za84
7.Sociálna diagnóza
 • Užšie chápanie soc.diagnózy sa orientuje na tretí bod- výklad a definovanie problému.Podľa Richmondovej je možné dospieť k správnemu poznaniu prostredníctvom diagnosticko-metodického postupu, kt. v sebe zahŕňa:

1.Úplný rozhovor

2.Šetrenie u najbližších členov rodiny

3.Vyhľadanie ďalších prameňov k dokonalejšiemu poznaniu klienta a jeho situácie

7 soci lna diagnostika
7. Sociálna diagnostika
 • Rozumieme ucelený systém metód a postupov zameraných na získavanie a vyhodnocovanie info o klientovi s cieľom odhaliť príčiny, pre kt. sa ocitol v sociálnej kolízii, ako aj faktory, kt. spôsobili,že túto soc.kolíziu klient nevie riešiť samostatne s využitím vlastných zdrojov.
7 hlavn cie soc diagnostiky
7.Hlavný cieľ soc. diagnostiky
 • Nie je produkt-soc.diagnóza,kt.pôsobí ako triedič klientov do určitých skupín-alkoholik,bezdomovec,...ale vlastne stanovenie adekvátnych foriem pomoci ako aj miery pomoci ktorá mu má byť poskytnutá.
8 soci lny probl m87
8. Sociálny problém
 • Je chápaný ako spoločensky uznaná, alebo spoločnosťou vnímaná, záťažová situácia, kt.konkrétna spoločnosť označuje za obtiažnu, nežiadúcu.
 • Staub-Bernasconi definuje soc.problém ako kvalitatívny aj kvantitatívny deficit prípadne nadbytok vo vybavení primárne individua,sekundárne soc. systémov ako je napr. rodina
8 soci lny probl m88
8.Sociálny problém
 • Schiling hovorí o 4 deficitoch:

-nesplnenie základných požiadaviek a želaní,spôsobených nedostatočnou výbavou človeka pri súčasnej nadmernej výbave iných ľudí alebo skupín

-prekážajúce mocenské vzťahy

-asymetrické príjmy a výdaje a tým aj výmenné vzťahy

-eticko-morálne dilemy,práva a povinnosti voči samým sebe a ostatným členom spoločnosti

8 soci lny konflikt
8.Sociálny konflikt
 • Na soc.konflikt môžeme pozerať ako na určité „protirečenia“ kt. vznikajú medzi dvoma alebo viacerými soc. subjektami.

Sociálnym konfliktom sa tak stávajú strety,vzťahy v spoločnosti, ktoré v sebe obsahujú rozpor v cieľoch.Napr. generačný konflikt,babka -vnučka

9 soci lna opora90
9.Sociálna opora
 • Menej používaný termín, väčšinou vnímaná ako morálna podpora okolia,alebo konkrétna materiálna pomoc.

Soc.opora môže byť poskytovaná rôznymi formami:

-emočná soc.opora-citová podpora,založená na empatii,povzbudzovaní,..

-informačná opora-informácie

-inštrumentálna alebo vecná-materiálna pomoc

9 soci lna podpora
9.Sociálna podpora
 • Poskytovanie finančnej pomoci,napr. dávky v sociálnej núdzi,sociálna pôžička,príspevok na kompenzáciu.
10 soci lna sie92
10.Sociálna sieť
 • Ľudská spoločnosť pretrváva vďaka rôznym druhom vnútorných väzieb:

-na základe rodinnej príslušnosti,bez možnosti výberu

-na základe osobného výberu(kamaráti, manželia)

-na základe rozhodnutia tretej osoby(prac. skupiny,)

-náhodne(cesta električkou,..)

10 soci lna sie93
10.Sociálna sieť
 • Popri osobnej sieti založenej na neformálych vzťahoch, existuje tiež formálna soc.sieť,respek.systém soc.sietí,kt. je tvorený:

-inštitúciami

-organizáciami

-nadáciami

-obč.združeniami

10 soci lna sie94
10.Sociálna sieť
 • Sociálna sieť to sú vlastne na sebe navzájom nezávisle existujúci poskytovatelia rôznych foriem soc. služieb pôsobiacich v určitej lokalite.Hovoríme o lokálnej alebo komunitnej,či verejnej socialnej sieti.
10 soci lna sie95
10.Sociálna sieť
 • Prax ukazuje,že najlepšie fungujúcimi sú práve komunitné soc.siete budované pre lokálne potreby.Ide o siete vytvorené v konkrétnom sociálnom prostredí,s dobrou znalosťou miestnych podmienok, problémov.
10 soci lna sie dobre funguj ca
10.Sociálna sieť-dobre fungujúca
 • Adresná-poskytuje a ponúka tie služby, kt. sú potrebné
 • Dostupná-že je v mieste bydliska,alebo v blízkej vzdialenosti
 • Akceptovaná-prostredie,kde je vybudovaná ju chápe ako potrebnú
 • Stabilná-služby poskytuje trvalo
 • Flexibilná-pružne reaguje na potreby komunity
 • Známa-vedia o nej klienti
11 soci lna intervencia97
11.Sociálna intervencia
 • Sociálna intervencia sa používa na označenie zámerného zasahovania do spôsobov konania jednotlivcov, skupín či inštitúcií, do ich životných a pracovných podmienok,do štruktúry vzťahov a pod...

So sociálnou intervenciou v jej dnešnom význame(ako uvádza von Kardov)sa môžeme stretnúť už v období osvietenectva, teda keď sa začína budovať novo chápaná veda o štáte. Ide napr.o obdobie kedy sa štát snaží riešiť demogr.problémy,starostlivosť o chudobných,..

11 soci lna intervencia98
11.Sociálna intervencia
 • V 19.st. už nachádzame v jednotlivých štátoch praktické postupy využívané pri riešení sociálnych procesov.V tomto období sa používa pojem sociálno-politická intervencia.

Sociálno-politická intervencia v tomto období zaujala rolu sprostredkovateľa, nachádzajúceho sa medzi občanmi a štátom.Na základe SI dochádza k teoretickému aj praktickému riešeniu otázok:

11 soci lna intervencia99
11.Sociálna intervencia

-akými procesmi má štát regulovať dianie v spoločnosti

-stanovenie rozsahu udalostí (choroba,staroba,nezamestnanosť) na kt. sa má soc.-politická intervencia viazať

-stanovenie stavu vyžadujúceho si soc.-polit. intervenciu

11 soci lna intervencia100
11.Sociálna intervencia
 • Dnes sa pojem soc.-polit. intervencia používa zriedka.Odborníci sa zhodujú, že pri poskytovaní intervencie je potrebné:

-rešpektovať právo jednotlivca na určenie hraníc intervencie

-dodržiavať ochranu sociálnej, psychickej, fyzickej integrity klienta a to aj práva na odmietnutie pomoci

-musí byť realizovaná pre klienta zrozumiteľným spôsobom

11 soci lna intervencia101
11.Sociálna intervencia

-rešpektovať právo klienta nahliadnuť do vlastného spisu

-max.miera dodržania dobrovoľnosti

-poskytnúť max.priestor na prevzatie vlastnej zodpovednosti, rozhodovania, riešenia vlastnej situácie

12 polia soci lnej pr ce102
12.Polia sociálnej práce
 • Soc.pole je prostredie,v ktorom pôsobí soc.pracovník.

Strieženec hovorí:Pole-je termín používaný vo význame priestoru,plochy,územia,ako sily dávajúce vymedzenému priestoru dynamickú štruktúru.Pomocou pojmu pole sa charakterizuje správanie subjektu v určitej konkrétnej soc.situácii(tu a teraz), súhrn jeho aktuálnych pohnútok jeho aktivity.

12 polia soci lnej pr ce103
12.Polia sociálnej práce
 • Jednotlivé oblasti soc.práce môžeme chápať aj ako praktické polia soc.práce.

-SPkuratívna

-SPterapeutická

-SPporadenská

-SPpreventívna

-SPrehabilitačná

-SPresocializačná

12 vybran polia soci lnej pr ce
12.Vybrané polia sociálnej práce
 • Chudoba
 • Rodina
 • Sociálna práca kuratívna
 • Choroba a zdravotné postihnutie
12 vybran polia soci lnej pr ce105
12.Vybrané polia sociálnej práce
 • KURATÍVNA SOC.PRÁCA

Kriminalita,delikvencia, suicídne správanie, prostitúcia,závislosti,..-sociálno-patologické javy.

Zmena takéhoto správania, jeho úplné odstránenie,alebo aspoň minimalizáia a nahradenie novým spoločnosťou akceptovaným správaním sa realizuje kuratívnou soc.prácou.

12 kurat vna soc pr ca sa orientuje
12.Kuratívna soc.práca sa orientuje:
 • Na občanov prepustených z VTOS
 • Občanom ,kt. bol trest podmienečne odložený
 • Občanom,kt.bol uložený alternatívny trest
 • Jedincov prepustených zo zariadení na liečbu závislostí
 • Jedincov žijúcich nedôstojným spôsobom života(ludia bez domova).....
12 soci lna pr ca kurat vna
12.Sociálna práca kuratívna
 • Súhrnne sa klientela, na kt.sa orientuje kuratívna soc.práca označuje ako spoločensky neprispôsobivé osoby.
 • Inštitúcie s kt. Kurátori spolupracujú:

-súdy,polícia,resocializačné zariadenia, krízové centrá, azylové domy,nápravno.výchovné ústavy,..

13 profesion lne role108
13.Profesionálne role
 • Rola je chápaná vo všeobecnosti ako očakávaný spôsob správania sa viazaný na určitý spoločenský status.
 • V SP sa s problematikou rolí stretávame v dvoch základných rovinách:

a)Profesionálna rola,rola kt.hrá soc.pracov.

b)Klientská rola

13 role kt zast vaj soc pracovn ci pod a austina smitha koppa
13.Role,kt.zastávajú soc.pracovníci podľa Austina, Smitha, Koppa

1.Sprostredkovanie a spájanie-reťazenie

služieb-cieľ dostať klienta do kontaktu s existujúcimi službami

2.advokácia-presadzovanie práv klienta

3.Posudzovanie statusu klienta-posúdenie problémov,stanovenie ich charakteru, rozsahu, naliehavosti

4.Posudzovanie zdrojov-posúdenie podmienok v akých sa klient nachádza, aké sú zdroje kt. Má k dispozícii

13 role kt zast va soc prac pod a austina smitha koppa
13.Role kt.zastáva soc.prac.podľa Austina, Smitha, Koppa

5.Plánovanie služieb-navrhuje,modifikuje, plán služieb

6.Poradenstvo a riešenie problémov-radí s cieľom pomôcť klientovi získať nadhľad nad problémom, redukovať napätie, prispieť k riešeniu

7.učenie-rozvíjať zručnosti klienta

8.Prípadový manažment/koordinácia prípadu-soc.pracov.vedie záznami o práci s klientom

13 role kt zast va soc prac pod a austina smitha koppa111
13.Role kt.zastáva soc.prac.podľa Austina, Smitha , Koppa

9.Formálna terapeutická intervencia-podľa štandardných akceptovaných terapeutických postupov sa usiluje poskytnúť profesionálnu pomoc

10.dokumentácia-záznam práce postupov, do štandardných formulárov inštitúcie poskytujúcej služby

11.Sebahodnotenie a ďalší rozvoj- cieľom stanoviť adekvátnosť vlastného výkonu, vyhľadať radu a konzultovať(supervízia)

14 rovne soci lnej pr ce112
14.Úrovne sociálnej práce
 • Mikroprax-v SP sa tak označuje práca s jednotlivcom, pre kt. je charakteristické, že sa realizuje prostredníctvom osobného kontaktu.
 • Soc.pracovník kompetencie:

-schopnosť optimálnej komunikácie

-empatia

-otvorenosť

-vedieť budovať profesionálny vzťah

-schopnosť akceptovať klienta

-partnerský prístup

14 rovne soci lnej pr ce113
14.Úrovne sociálnej práce
 • Mezoprax-soc.práca s rodinou alebo malou skupinou

Pre prácu so skupinou je dôležité:

-poznať a rozumieť dynamike skupiny

-vedieť vytvárať pozitívne vzťahy v skupine

-zapájať všetkých členov skupiny

-smerovať skupinu k plánovanej zmene

-vedieť využívať prirodzené zdroje jednotlivých členov v skupine pre prácu v skupine

-vedieť vytyčovať ciele v skupine

14 rovne soci lnej pr ce114
14.Úrovne sociálnej práce
 • Soc.pracovník v skupine disponuje:

-flexibilita

-disciplína

-citová otvorenosť

-spontánnosť

-akceptácia

-spravodlivosť

14 rovne soci lnej pr ce115
14.Úrovne sociálnej práce
 • Makroprax-soc.práca na úrovni komunity

Činnosti vykonávané na tejto úrovni smerujú k pomoci ľuďom v konkrétnych životných situáciách na určitom územnom celku.

Soc.pracovník by mal:

-mať znalosť pomerov v komunite,dôkladné poznanie problémov,potrieb

 • schopnosť zaangažovať členov komunity do riešenia problémov
 • Schopnosť osloviť a získať k spolupráci formálnych aj neformálnych lídrov
 • Schopnosť znášať napätie,kt.je typické pre komunitu
 • Zručnosť pri riešení konfliktov
14 rovne soci lnej pr ce116
14.Úrovne sociálnej práce
 • Meta úroveň-globálna úroveň

Soc.pracov.-pôsobiaci na tejto úrovni pracuje v medzinárodných inštitúciách zameraných na oblasť humanitárnej a rozvojovej pomoci.

Kompetencie S.pracovníka:jazykové znalosti,náboženské, etnické, ekonomické, sociálne a iné osobitosti krajiny v kt. Bude pracovať.

ad