Advertisement
1 / 116

Z klady soci lnej pr ce


1.Co v?etko je soci?lna pr?ca . R?zne pohlady a defin?cie soc.pr?ce u n?s i v zahranic? (americk? ?kola,eur?pska ?kola)Charakter soci?lnej pr?ce. 2. Pomoc a pom?hanie. Co je pomoc a co je pom?hanieV?voj organizovania pomociFormy pomoci,mot?vy pomociClenenie pomoci(horizont?lne,vertik?lne)Typy p

Download Presentation

Z klady soci lnej pr ce

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Z klady soci lnej pr ce l.jpg

Základy sociálnej práce

Sylabus


1 o v etko je soci lna pr ca l.jpg

1.Čo všetko je sociálna práca

 • Rôzne pohľady a definície soc.práce u nás i v zahraničí (americká škola,európska škola)

 • Charakter sociálnej práce


2 pomoc a pom hanie l.jpg

2. Pomoc a pomáhanie

 • Čo je pomoc a čo je pomáhanie

 • Vývoj organizovania pomoci

 • Formy pomoci,motívy pomoci

 • Členenie pomoci(horizontálne,vertikálne)

 • Typy pomoci


3 soci lna starostlivos a soci lna pomoc l.jpg

3. Sociálna starostlivosť a sociálna pomoc

 • Vysvetlenie oboch pojmov,delenie soc.pomoci

 • Rôzne pohľady na sociálnu starostlivosť a sociálnu pomoc


4 soci lny pracovn k l.jpg

4. Sociálny pracovník

 • Rôzne definície sociálneho pracovníka

 • Osobnosť sociálneho pracovníka

 • Kompetencie sociálneho pracovníka


5 soci lny klient l.jpg

5. Sociálny klient

 • Kto je sociálny klient

 • Typológia klientov (na základe aktivity, veku, problémovej situácie, správania)


6 vz ah soci lneho pracovn ka s jeho klientom l.jpg

6. Vzťah sociálneho pracovníka s jeho klientom

 • Druhy vzťahov

 • Hranice medzi pomáhajúcim a klientom


7 soci lna diagn za l.jpg

7. Sociálna diagnóza

 • Rôzne chápania pojmu soc.diagnóza

 • Sociálna diagnostika


8 soci lny probl m l.jpg

8. Sociálny problém

 • Čo je sociálny problém

 • Sociálne skupiny problémov

 • Sociálny konflikt


9 soci lna opora l.jpg

9. Sociálna opora

 • Čo rozumieme pod pojmom soc.opora a čo pod pojmom soc.podpora

 • Rôzne formy opory


10 soci lna sie l.jpg

10. Sociálna sieť

 • Čo je sociálna sieť

 • Predpokady pre tvorbu soc. siete


11 soci lna intervencia l.jpg

11. Sociálna intervencia

 • Pojem

 • Poskytovanie intervencie


12 polia soci lnej pr ce l.jpg

12. Polia sociálnej práce

 • Pojem,druhy

 • Vybrané polia soc.práce


13 profesion lne role l.jpg

13. Profesionálne role

 • Pojem rola

 • Role, ktoré soc.pracovník zastáva v praxi


14 rovne soci lnej pr ce l.jpg

14. Úrovne sociálnej práce

 • Rôzne úrovne(mikro,mezo,makroprax)

 • Nová úroveň(globálna alebo metaúroveň)


Tudijn literat ra l.jpg

Študijná literatúra

 • Levická,J.:2005.Základy sociálnej práce. Trnava. ProSocio,2005

 • Levická,J.-Mrázová,A.:Úvod do sociálnej práce.Trnava,FZSP TU,2004

 • Matoušek, O. a kol.:Základy sociální práce. Praha,Portál.2001


1 medzin rodn feder cia soc pracovn kov l.jpg

1.Medzinárodná federácia soc.pracovníkov

 • Sociálna práca podporuje sociálne zmeny orientované na riešenie problémov v medziľudských vzťahoch,pomáha ľuďom zlepšovať svoje životy prostredníctvom pomoci zameranej na rozvoj schopností robiť slobodné rozhodnutia.Opierajúc sa o vedecké poznanie ľudského správania a sociálneho systému zasahuje sociálna práca práve tam,kde prichádza k nezhodám v interakcii ľudí a ich okolia.Základom soc.práce sú princípy ľudských práv a sociálnej starostlivosti.


1 americk n rodn asoci cia soc pracovn kov l.jpg

1.Americká národná asociácia soc.pracovníkov

 • Soc.práca je profesionálna aktivita zameraná na pomáhanie jednotlivcom, skupinám či komunitám zlepšiť alebo obnoviť ich schopnosť soc.fungovania a na tvorbu spoločenských podmienok priaznivých pre tento cieľ.


1 holandsk asoci cia soc pracovn kov l.jpg

1.Holandská asociácia soc.pracovníkov

 • Funkciou soc.pracovníka je pomáhať ľuďom, ktorí sa pokúšajú riešiť a zvládnuť problémy vo fungovaní, v interakciách s ich soc.prostredím.Prostredníctvom svojej pomoci sa soc.pracovník snaží zlepšiť spôsob, ktorým ľudia sociálne fungujú, alebo vzťahy medzi ľuďmi a ich soc.prostredím.


1 tefan strie enec l.jpg

1.Štefan Strieženec

 • Hlavný cieľ soc.práce vidí v tom,že sa optimálnym fungovaním sociálnych inštitúcií zameraných na starostlivosť, zabezpečenie a pomoc jednotlivcom,skupinám alebo komunitám.


1 a salomonov l.jpg

1.A. Salomonová

 • Vznik a nárast soc.problémov v spoločnosti je priamo úmerný vedecko-technickému rozvoju spoločnosti,kt.ovplyvňuje aj nároky kladené na jednotlivca spoločnosťou.

 • Za cieľ starostlivosti považuje rozvoj celej osobnosti a to buď prispôsobením sa človeka k okoliu alebo prispôsobením okolia požiadavkám a schopnostiam hendikepovaného.


1 sp vo svete l.jpg

1.SP vo svete

 • Soc.práca je vo svete v súčasnosti vnímaná ako multidiscipli.vedná oblasť,kt. disponuje špeciálnymi metódami práce a teoreticky je zameraná na oblasť soc.starostlivosti o jednotlivca,skup.,komunitu ako aj na prípravu odborníkov do tejto oblasti.

 • Je to tiež praktická činnosť,kt.je zameraná na predchádzanie,úpravu,riešenie problémov jednotl.,skup.,komun.za pomoci soc.pracov.


1 sp v na ich podmienkach l.jpg

1.SP v našich podmienkach

 • Je vnímaná ako činnosť orientovaná na získavanie a spracovanie informácií o príčinách vzniku hmotnej a sociálnej núdze, ako aj o potrebe poskytovania sociálnej pomoci,o voľbe adekvátnej formy soc.pomoci a sledovania jej účinnosti.


1 americk kola l.jpg

1.Americká škola

 • Konkrétnosť

 • Dôraz na význam rodiny

 • Využívať všetky zdroje v prospech klienta

 • Osobný kontakt

 • Špeciálna príprava odborníkov

 • Pomoc k svojpomoci


1 franc zska kola l.jpg

1.Francúzska škola

 • Zdôrazňuje význam hodnoty.Napr.pomoc blížnemu v núdzi-hodnota kresťanstva.

 • Z tejto požiadavky sa vyvinula celá západná SP.


1 americk a eur pska kola sp l.jpg

1.Americká a európska škola SP

 • Charakterizujú SP takto:je to dynamický a dlhodobý proces,kt.môže byť občas aj provizórny , ideologický aspekt SP je nesporný

 • Niektoré európske školy SP zdôrazňujú význam rodiny pri riešení sociálnych kolízií.


1 vo v eobecnosti je sp charakteristick l.jpg

1.Vo všeobecnosti je SP charakteristická:

 • Verejný charakter

 • Inštitucionálnu formu

 • Preventívny charakter

 • Pluralitu zdrojov

 • Úzky vzťah medzi teóriou a praxou

 • Subjektívny charakter

 • Premenlivý charakter


2 pomoc a pom hanie28 l.jpg

2.Pomoc a pomáhanie

 • Pomáhanie-životne a prirodzene nevyhnutnou kategóriou ľudstva a ľudí

 • Stredovek-spontánna a osobná pomoc(almužny)

  -organizovaná(starí ľudia,siroty,)

  Špitály-prvé organizované inštitúcie

  -zriaďovateľ cirkev zo začiatku,neskôr mestská vrchnosť


2 pomoc a pom hanie29 l.jpg

2.Pomoc a pomáhanie

 • Vstredoveku soc.starostlivosť poskytujú:

  -kostoly

  -kláštory

  -rády(rád nemeckých rytierov,...)

  -zámožný jednotlivci

  Nielen cirkev ale aj viacerí myslitelia sa snažili vytvoriť „model“,kt. by zabezpečil zlepšenie situácie obyvateľstva.


2 pomoc a pom hanie30 l.jpg

2.Pomoc a pomáhanie

 • Spolu s pravidlami upravujúcimi profes.poskytovanie pomoci sa utvárajú aj pravidlá nároku upravujúce“práva na pomoc“.Pomoc sa tak stáva soc. Kategóriou,niečím reálne existujúcim. Tento vývoj sa završuje v legislatívne stanovených formách pomoci.


2 pomoc a pom hanie31 l.jpg

2.Pomoc a pomáhanie

 • Z historického hľadiska je poskytovanie pomoci možné rozdeliť na:

  -individuálnu,dobrovoľnú pomoc poskytovanú súkromnými osobami-aktuálna pomoc

  -sociálnu politiku reprezentovanú štátom, a je určená právom a peniazmi-preventívny charakter

  -služby orientované na človeka,kt.sú reprezentované SP,zdravotnou starostlivosťou a vzdelávaním-najzákladnejšia starostlivosť


2 pomoc a pom hanie32 l.jpg

2.Pomoc a pomáhanie

 • Starostlivosť je prirodzenou súčasťou pomoci.

  Starostlivosť na tej najzákladnejšej úrovni je ochranou života.Zároveň je ale niečím viac než zachovaním holej existencie-je to podpora dôstojného života.Starostlivosť úzko súvisí s kvalitou života.Táto starostlivosť nie je realizovateľná bez solidarity.


2 pomoc a pom hanie33 l.jpg

2.Pomoc a pomáhanie

 • Starostlivosť-priateľská aktivita zameraná na druhého človeka a to na tie stránky jeho existencie nad ktorými ľudia nemajú žiadnu moc-zraniteľnosť,závislosť, krehkosť a smrteľnosť.

 • Človek sa už oddávna ocital v situáciách,kt. nebol schopný vyriešiť sám, ale potreboval pomoc iných.


2 pomoc a pom hanie34 l.jpg

2.Pomoc a pomáhanie

 • Štyri základné motívy pomoci:

  -súcit-snaha zmierniť utrpenie iných

  -solidarita-predstava, že aj my niekedy budeme potrebovať pomoc

  -láska k blížnemu-základný morálny princíp

  -ľudská dôstojnosť-chrániť nie len svoju dôstojnosť, ale aj druhých


2 pomoc a pom hanie35 l.jpg

2.Pomoc a pomáhanie

 • Z hľadiska zamerania môžme pomoc deliť:

  -horizontálne a vertikálne

  Horizontálne:zdravotná oblasť,hospodársko materiálna, psychologická(psychoterapia) sociálna(poradenstvo)

  Vertikálne:jednotlivcom, rodinám, skupinám, spoločnosti(soc.právna ochrana),globálnemu spoločenstvu(3svet)


2 pomoc a pom anie l.jpg

2.Pomoc a pomáanie

 • Kontrola –je nevyhnutná,účelná a potrebná.Je to pozitívna aktivita prostredíctvom ktorej sa spoločnosť dozvedá, či všetci členovia si plnia svoje povinnosti,či dodržiavajú oficiálne akceptované sociálne normy,...


2 pomoc a pom hanie37 l.jpg

2.Pomoc a pomáhanie

 • V praxi môžme v rámci profesionálneho konania sociálneho pracovníka rozlíšiť osem spôsobov práce s klientom z kt.prvé 4 sú kontrolné:objasňovaie,presvedčovanie, dozor, opatrovanie.Ostatné 4 priraďujeme k činnostiam vychádzajúcich z princípu pomoci:sprevádzanie,vzdelávanie,poradenstvo,terapia


3 soci lna starostlivos a soci lna pomoc38 l.jpg

3.Sociálna starostlivosť a sociálna pomoc

 • Oba pojmy sú vyjadrením určitého vzťahu,vznikajúceho medzi dvomi aktérmi, jeden podáva pomoc,starostlivosť druhý prijíma.

 • Tento vzťah vzniká z potreby jedného z aktérov nachádzajúceho sa v situácii, v kt. potrebuje iného človeka.

 • Ten kto dáva podporu je charakterist: profesionalita,psychická a fyzická vybavenosť, profesionálne kompetencie kt.oprávňujú poskytovať túto podporu


3 soci lna starostlivos l.jpg

3.Sociálna starostlivosť

 • Dominantné postavenie aktéra podporu podávajúceho,kt.miera zaangažovanosti na riešení problémovej situácie môže prevýšiť zaangažovanie klienta. Soc.pracovník rozhoduje o výbere foriem soc.staros.,o miere poskytnutia,dĺžke trvania soc.starostlivosti.


3 soci lna starostlivos40 l.jpg

3.Sociálna starostlivosť

 • Klient kt.starostlivosť prijíma je vnímaný ako ten, kt. nedokáže, nevládze nie je schopný hľadať a nachádzať riešenia vlastných problémov.Klient vystupuje ako odkázaný na starostlivosť odborníka, čím sa zdôrazňuje jeho pasivita.


3 soci lna starostlivos41 l.jpg

3.Sociálna starostlivosť

 • Podľa A.Salomonovej je úlohou soc.starostlivosti:

  -Podporovať a rozvíjať u človeka schopnosti, kt.disponuje

  -Zachovať a chrániť tieto schopnosti. Predchádzať a zabraňovať poškodeniu záujmov človeka.

  -Obnoviť stratené schopnosti,reparovať a vyrovnávať poškodenia,pokiaľ to nie je možné tak aspoň chrániť bezmocných ľudí


3 soci lna starostlivos42 l.jpg

3. Sociálna starostlivosť

 • Vystupuje ako širší pojem, pričom zahŕňa v sebe aj obsah pojmu sociálna pomoc.

  A. Salomonová pod pojmom soc.starost. rozumie:plánovanú podporu blahobytu u skupín obyvateľstva namierenú na tie potreby, kt.si nie sú jednotlivci schopní uspokojiť ekonomickou cestou, a o kt. sa nedokážu postarať rodiny alebo štát pomocou všeobecných verejných služieb.


3 soci lna starostlivos43 l.jpg

3.Sociálna starostlivosť

 • Cieľom soc.starost.je max.rozvoj celej osobnosti vedomým prispôsobením sa človeka jeho okoliu alebo prispôsobením okolia osobitným požiadavkám a schopnostiam hendicapovaného človeka.


3 soci lna pomoc l.jpg

3. Sociálna pomoc

 • Pomáhajúci,čiže aktér pomoci vystupuje v partnerskej rovine,navrhuje, doporučuje, spolupôsobí pri realizácii optimálnej formy pomoci.

 • Prijímateľ pomoci je aktívnym článkom, rozhoduje o tom v čom chce pomôcť, akú formu pomoci potrebuje, volí si pomáhajúcu osobu.


3 soci lna pomoc45 l.jpg

3.Sociálna pomoc

 • V našich podmienkach sa pojem soc. pomoc chápe ako užšia forma štátom garantovanej starostlivosti o občana v sociálnej oblasti,kt.v zmysle zákona 195/98 Z.z o sociálnej pomoci ako:

  a)soc.prevencia,soc.poradenstvo,soc.služby

  b)riešenie hmotnej alebo soc.núdze,vrátane soc.núdze ZŤP, v dôsledku kt.si občan sám,alebo ani s pomocou rodiny nedokáže zabezpečiť základné životné podmienky. Zákon presne stanovuje čo sú základné životné podmienky.Jedno teplé jedlo denne,nevyhnutné ošatenie a prístrešie.


3 soci lna pomoc46 l.jpg

3. Sociálna pomoc

 • Podľa Strieženca sociálnu pomoc môžeme označiť ako súbor činností, ktoré občanovi pomáhajú zabezpečiť základné životné podmienky, nadobudnúť sociálnu stabilitu a obnoviť sociálnu nezávislosť a sociálnu suverenitu.


3 soci lna pomoc47 l.jpg

3. Sociálna pomoc

 • Schilling delí soc.pomoc na tri úrovne:

  1.Primárna pomoc-slúži rozvoju osobnosti, celkovému vývoju ľudí,preventívna pomoc

  2.Sekundárna pomoc-aktuálna pomoc, riešenie a zvládanie vzniklých problémov

  3.Terciárna pomoc-dodatočná pomoc, vzniknuté situácie nie je možné riešiť bez cudzej pomoci


3 soci lna pomoc48 l.jpg

3.Sociálna pomoc

 • Sociálnu pomoc môžeme teda chápať ako štátom organizované, garantované, či poskytované formy sociálnej starostlivosti a to vrátane štátom vytváraných podmienok pre realizáciu týchto činností v rámci neštátneho sektoru.


4 soci lny pracovn k49 l.jpg

4. Sociálny pracovník

 • Chytil(2002):Sociálny pracovník rieši sociálne problémy,sprostredkuje pomoc pri riešení soc.problémoch, snaží sa zabrániť ich vzniku alebo vyhroteniu.

 • Žilová(2000)Soc.prac.pomáha jednotlivcovi vytvárať si rovnováhu medzi možnosťami a požiadavkami soc.prostred. a vlastnými potrebami a schopnosťami,


4 soci lny pracovn k50 l.jpg

4. Sociálny pracovník

 • nabádať k správnym postojom k životu a k spoločensky vhodným spôsobom správania,

 • učiť jednotlivcov rozvíjať a zlepšovať ich schopnosť riešiť problémy,

 • vychovávať jednotlivcov k pocitu zodpovednosti za vlastnú sociálnu situáciu


4 soci lny pracovn k51 l.jpg

4. Sociálny pracovník

 • Medzinárodná federácia soc.pracovníkov stanovila podmienky podmieňujúce výkon profesie soc.práca:

 • Ukončené minimálne 3 ročné pomaturitné vzdelanie v oblasti SP(u nás dosiahol titl.BC)alebo má ukončené Mgr.vzdelanie v oblasti SP

 • Má záujem o celoživotné permanentné vzdelávanie

 • Má minimálny vek 21rokov

 • Spĺňa osobitné požiadavky-morálna bezúhonnosť, mlčanlivosť,...

 • Disponuje požadovanou úrovňou všeobecných a odborných vedomostí,soc.zručností


4 soci lny pracovn k52 l.jpg

4.Sociálny pracovník

 • Predstavy o tom aká má byť osobnosť soc. pracovníka sú obsiahnuté v Etickom kódexe soc. pracovníka,kt. obsahuje nasledovné požiadavky:spravodlivosť, zodpovednosť, morálna bezúhonnosť, dôveryhodnosť, úcta a slušnosť, zdvorilosť, rešpektovanie súkromia,...


4 soci lny pracovn k53 l.jpg

4. Sociálny pracovník

Profesionálne kompetencie:

Schopnosť sebainštrumentalizácie-schopnosť využívať sám seba ako pracovný nástroj,využiť všetky vedomosti a zručnosti v prospech klienta, vyjadrovať city, postoje, udržať si nadhľad nad problémom, mať pod kontrolou svoje vlastné konanie, nenechať sa ovplyvňovať citovo,prejaviť pochopenie,schopnosť tolerancie k činom ktoré by som sám nikdy neakceptoval,..


4 soci lny pracovn k54 l.jpg

4. Sociálny pracovník

 • Schopnosť komunikovať a kooperovať

 • Iniciovať klienta k spolupráci

 • Podporovať klienta a viesť ho k samostatnosti

 • Zasahovať a poskytovať služby


4 soci lny pracovn k55 l.jpg

4. Sociálny pracovník

 • Za profesionálne kompetentného pokladáme soc. pracov.vtedy, keď je schopný optimálnym, vhodným spôsobom dosahovať vytýčené ciele. Predpokladom je dobré ovládanie nástrojov, teda metód a techník soc.práce, v súvislosti s tým hovoríme o Nástrojovej kompetencii sociálneho pracovníka.


4 soci lny pracovn k56 l.jpg

4. Sociálny pracovník

 • Ak sa učí zachytiť a porozumieť procesu myslenia a emočným stavom klienta hovoríme o tzv.Reflexívnej kompetencii.

 • Schopnosti porozumieť vzniku a vývoju určitých soc. situácií klienta, kt. v prítomnej realite spôsobujú vznik problému klienta hovoríme o Sociálnej kompetencii.


4 soci lny pracovn k57 l.jpg

4. Sociálny pracovník

 • Profesionálnu kompetenciu dosiahne soc. prac.až vtedy, keď dokáže spájať nástrojovú,sociálnu a reflexívnu kompetenciu.

 • Základom na dosiahnutie a udržanie týchto kompetencií je aktívna orientácia a vlastný odborový rast.


5 soci lny klient58 l.jpg

5. Sociálny klient

 • Je jedinec, kt.sa ocitol v preňho neriešitelnej situácii a z toho dôvodu prichádza požiadať soc.pracovníka o niektorú formu pomoci.

 • Pre klienta je charakteristické:

  -negatívne hodnotenie problémovej situácie

  -momentálna neschopnosť nájsť riešenie

  -aktívny prístup orientovaný na hľadanie riešenia

  -dobrovoľná spolupráca so soc. pracovníkom


5 soci lny klient59 l.jpg

5. Sociálny klient

 • Pojem sociálny klient nepoužívame len na označenie jednotlivca, ale aj na pomenovanie skupinových klientov:rodina, skupina, komunita , spoločnosť.


5 typol gia klientov l.jpg

5.Typológia klientov

 • Na základe aktivity klienta

 • Na základe veku klienta

 • Na základe správania sa klienta

 • Na základe problémovej situácie klienta


5 na z klade aktivity klienta l.jpg

5.Na základe aktivity klienta

 • DOBROVOĽNÝ klient-vyhľadá soc.prac. Dobrovoľne na základe vlastnej iniciatívy. Je rozhodnutý pracovať na zmene.

 • KLIENT-ODBERATEĽ si je vedomý v akej situácii sa nachádza, ale za soc.pracov. prichádza s cieľom ,aby prostredníctvom neho získal niektorú službu, dávku,..On je vlastne pasívny konzument


5 na z klade aktivity klienta62 l.jpg

5.Na základe aktivity klienta

 • NEDOBROVOĽNÝ klient-neprichádza na základe vlastnej vôle, ale z rozhodnutia tretej osoby, alebo inštitúcie. Návšteva soc.pracov.mu bola prikázaná.


5 na z klade veku klienta l.jpg

5.Na základe veku klienta

 • Detský klient

 • Mládež

 • Dospelý klient v produktívnom veku

 • Klient vo vyššom veku


5 na z klade veku klienta64 l.jpg

5.Na základe veku klienta

DETSKÝ klient

-vzťahuje sa na dieťa do 15 rokov

Treba mať na zreteli, nie je spôsobilí na právne úkony,jednou z prvých úloch stanoviť osobu,kt. bude konať v jeho mene a v jeho záujme.

Rešpektovať úroveň jeho psychickej zrelosti, s tým súvisí aj komunikácia


5 na z klade veku klienta65 l.jpg

5. Na základe veku klienta

 • MLÁDEŽ

  Vek 15-20rokov, z pohľadu praxe najrizikovejšia skupina,dostatočne dospelí aby vystupovali vo svojom mene, ale málo zrelí, aby vedeli adekvátne zhodnotiť situáciu v ktorej sa nachádzajú. Mnoho ráz sa usilujú zvládať svoje problémy sami, bez cudzej pomoci,o pomoc žiadajú až keď je situácia kritická.


5 na z klade veku l.jpg

5. Na základe veku

DOSPELÝ klient

Zdanlivo najlepší klient pre spoluprácu, z psychologického hladiska zrelá osobnosť. On si však uvedomuje aký to má dosah napr. na rodinu-čo ho môže motivovať ale aj zastaviť.


5 na z klade veku klienta67 l.jpg

5. Na základe veku klienta

 • KLIENT VYŠŠIEHO VEKU

  Tak ako pri detskom klientovi venovať pozornosť komunikácii,môžu byť poruchy sluchu, ťažšia koncentrovanosť,používať jednoduché termíny,nechať dostatok času na premyslenie odpovedí,..


5 na z klade spr vania sa klienta l.jpg

5. Na základe správania sa klienta

 • Spolupracujúci klient

 • Nespolupracujúci klient

 • Rizikový klient

 • Mlčanlivý klient

 • Klient v odpore

 • Manipulatívny klient

 • Agresívny klient


5 na z klade spr vania l.jpg

5. Na základe správania

 • Rizikový klient

  Hlavná zásada snažiť sa o minimalizáciu rizika.Potrebné informovať kolegov, ísť do terénu vo dvojici.


5 na z klade spr vania70 l.jpg

5. Na základe správania

MANIPULATÍVNY klient

Nemá záujem o spoluprácu, chce získať nejaké výhody, navodzuje rodinnú atmosféru, chce získať pre seba výnimky, je veľmi vhodné aby sme mali pri práci svedka,..


5 na z klade spr vania71 l.jpg

5. Na základe správania

AGRESÍVNY klient

-verbálna agresivita

-fyzická agresivita

Potrebná osobná odvaha, odborná príprava na zvládanie konfliktov,

Zachovať pokoj,vecná argumentácia, nereagovať nervozitou, nezastrašovať, ..


5 na z klade spr vania72 l.jpg

5. Na základe správania

MLČANLIVÝ klient

Nekomunikatívny,alebo jednoslabičné odpovede,niekedy slabšia slovná zásoba,nízka sebadôvera, prílišný rešpekt pred soc.pracovníkom


5 na z klade spr vania73 l.jpg

5. Na základe správania

KLIENT V ODPORE

Odmieta spoluprácu,neguje soc.pracovníka, nerešpektuje odporúčania práve naopak,

Hlavnými príčinami:predchádzajúce negatívne skúsenosti,nedôvera nájsť riešenie,nepripravenosť niesť zodpovednosť

Kedy?strata blízkej osoby, nespravodlivé odsúdenie,závažná choroba,...


5 na z klade spr vania74 l.jpg

5. Na základe správania

APATICKÝ klient

Rezignoval nájsť riešenie sám alebo za pomoci odborníka,stráca záujem o hľadanie riešenia,pri komunikácii soc. pracovníkom všetko odsúhlasí ale nie je to schopný previesť


5 na z klade probl movej situ cie l.jpg

5. Na základe problémovej situácie

KLIENT bezdomovec

ZáVISLý KLIENT

NEZAMESTNANý KLIENT

KLIENT SO ZDRAVOTNýM POSTIHNUTíM

KLIENT PáCHAJúCI TRESTNú čINNOSŤ


6 vz ah soci lneho pracovn ka s jeho klientom76 l.jpg

6. Vzťah sociálneho pracovníka s jeho klientom

 • Podľa toho, čo vo vzťahu soc. pracovník –klient prevláda môžeme rozlišovať niekoľko druhov vzťahov:

  -vzťah založený na partnerskom prístupe

  -vzťah založený na expertnom prístupe( nadradený vzťah, soc.prac. sa chápe ako expert)

  -vzťah založený na praktickom prístupe(verí svojim osobným skúsenostiam, nedôveruje teórii)


6 vz ah soci lneho pracovn ka s jeho klientom77 l.jpg

6. Vzťah sociálneho pracovníka s jeho klientom

 • Z hladiska potrieb klienta sociálna práca pokladá za optimálny partnerský vzťah, ktorého vonkajšie znaky sú:formálnosť,trvanie v čase na to vymedzenom,realizácia prostredníctvom niekoľkých stretnutí,zameranie na cieľ, ukončenie vzťahu po splnení cieľa ale aj v prípade nenaplnenia


6 vz ah soci lneho pracovn ka s jeho klientom78 l.jpg

6.Vzťah sociálneho pracovníka s jeho klientom

 • Vnútorné znaky:zachovanie podstaty vzťahu(soc.pracov.je pomáhajúci, usmerňujúci)

  Rovnosť-partnerstvo, kt spočíva:v rešpektovaní klienta, názorov, rozhodnutí, vedenie klienta k svojpomoci, komplexný prístup,rešpektovanie všetkých klientových práv


6 hranice medzi pom haj cim a klientom l.jpg

6.Hranice medzi pomáhajúcim a klientom

 • Nadmerná pomoc-snažíme sa urobiť všetko, len aby klient musel robiť čo najmenej,čím sa však berie adresátovi možnosť osobného vyrovnania sa so záťažou situáciou.

 • Obetovanie sa pre klienta-soc.prac.sa správa ku klientovi ako k osobe neschopnej vlastnej autonómie,osobe závislej na starostlivosti soc.pracov.


6 hranice medzi pom haj cim a klientom80 l.jpg

6.Hranice medzi pomáhajúcim a klientom

 • Splývanie-keď soc.pracov. začne problémy klienta vnímať ako svoje vlastné.

  Býva to založené väčšinou na súcite.Je veľmi dôležité rozlišovať medzi súcitom a empatiou.Pri empatii si dokážeme predstaviť a precítiť čo klient prežíva,ale zostávame sami sebou.

  Pri súcite sa s klientom stotožníme.


6 hranice medzi pom haj cim a klientom81 l.jpg

6.Hranice medzi pomáhajúcim a klientom

 • Nepriepustnosť hraníc-u soc.pracov. Vzniká, keď chce ochrániť seba samého pred depresiami,...

  Prejavuje sa chladným prístupom, odstupom, na okolie môže pôsobiť ako prejav silnej osobnosti, ale v skutočnosti ide iba o snahu zakryť vlastnú citlivosť a zraniteľnosť.


7 soci lna diagn za82 l.jpg

7. Sociálna diagnóza

 • Termíny u nás zaviedla Krakešová – Došková

 • Pod sociálnou diagnózou rozumie Richmondova snahu o pokiaľ možno exaktnú definíciu nielen osobnosti človeka, kt. potrebuje pomoc, ale i jeho sociálnej situácie, v kt. sa nachádza.Osobnosť človeka sa v chápe v sociologickom zmysle slova,čiže súčasťou osobnosti sú vzťahy jednotlivca k okoliu, alebo závislosť jednotlivca na okolí alebo okolia na jedincovi.


7 soci lna diagn za83 l.jpg

7. Sociálna diagnóza

 • Richmondova hovorí o dvoch typoch sociálnej diagnózy:

 • Širšie a užšie chápanie soc.diagnózy.

 • Širšie znamená, že soc.pracov.dospel k záverom prostredníctvom nasledovných krokov:1.vyšetril okolnosti sociálneho problému-zozbieral materiály,informácie

  2.Roztriedil a posúdil zozbierané informácie

  3.Urobil výklad problému a definoval soc. obtiaže


7 soci lna diagn za84 l.jpg

7.Sociálna diagnóza

 • Užšie chápanie soc.diagnózy sa orientuje na tretí bod- výklad a definovanie problému.Podľa Richmondovej je možné dospieť k správnemu poznaniu prostredníctvom diagnosticko-metodického postupu, kt. v sebe zahŕňa:

  1.Úplný rozhovor

  2.Šetrenie u najbližších členov rodiny

  3.Vyhľadanie ďalších prameňov k dokonalejšiemu poznaniu klienta a jeho situácie


7 soci lna diagnostika l.jpg

7. Sociálna diagnostika

 • Rozumieme ucelený systém metód a postupov zameraných na získavanie a vyhodnocovanie info o klientovi s cieľom odhaliť príčiny, pre kt. sa ocitol v sociálnej kolízii, ako aj faktory, kt. spôsobili,že túto soc.kolíziu klient nevie riešiť samostatne s využitím vlastných zdrojov.


7 hlavn cie soc diagnostiky l.jpg

7.Hlavný cieľ soc. diagnostiky

 • Nie je produkt-soc.diagnóza,kt.pôsobí ako triedič klientov do určitých skupín-alkoholik,bezdomovec,...ale vlastne stanovenie adekvátnych foriem pomoci ako aj miery pomoci ktorá mu má byť poskytnutá.


8 soci lny probl m87 l.jpg

8. Sociálny problém

 • Je chápaný ako spoločensky uznaná, alebo spoločnosťou vnímaná, záťažová situácia, kt.konkrétna spoločnosť označuje za obtiažnu, nežiadúcu.

 • Staub-Bernasconi definuje soc.problém ako kvalitatívny aj kvantitatívny deficit prípadne nadbytok vo vybavení primárne individua,sekundárne soc. systémov ako je napr. rodina


8 soci lny probl m88 l.jpg

8.Sociálny problém

 • Schiling hovorí o 4 deficitoch:

  -nesplnenie základných požiadaviek a želaní,spôsobených nedostatočnou výbavou človeka pri súčasnej nadmernej výbave iných ľudí alebo skupín

  -prekážajúce mocenské vzťahy

  -asymetrické príjmy a výdaje a tým aj výmenné vzťahy

  -eticko-morálne dilemy,práva a povinnosti voči samým sebe a ostatným členom spoločnosti


8 soci lny konflikt l.jpg

8.Sociálny konflikt

 • Na soc.konflikt môžeme pozerať ako na určité „protirečenia“ kt. vznikajú medzi dvoma alebo viacerými soc. subjektami.

  Sociálnym konfliktom sa tak stávajú strety,vzťahy v spoločnosti, ktoré v sebe obsahujú rozpor v cieľoch.Napr. generačný konflikt,babka -vnučka


9 soci lna opora90 l.jpg

9.Sociálna opora

 • Menej používaný termín, väčšinou vnímaná ako morálna podpora okolia,alebo konkrétna materiálna pomoc.

  Soc.opora môže byť poskytovaná rôznymi formami:

  -emočná soc.opora-citová podpora,založená na empatii,povzbudzovaní,..

  -informačná opora-informácie

  -inštrumentálna alebo vecná-materiálna pomoc


9 soci lna podpora l.jpg

9.Sociálna podpora

 • Poskytovanie finančnej pomoci,napr. dávky v sociálnej núdzi,sociálna pôžička,príspevok na kompenzáciu.


10 soci lna sie92 l.jpg

10.Sociálna sieť

 • Ľudská spoločnosť pretrváva vďaka rôznym druhom vnútorných väzieb:

  -na základe rodinnej príslušnosti,bez možnosti výberu

  -na základe osobného výberu(kamaráti, manželia)

  -na základe rozhodnutia tretej osoby(prac. skupiny,)

  -náhodne(cesta električkou,..)


10 soci lna sie93 l.jpg

10.Sociálna sieť

 • Popri osobnej sieti založenej na neformálych vzťahoch, existuje tiež formálna soc.sieť,respek.systém soc.sietí,kt. je tvorený:

  -inštitúciami

  -organizáciami

  -nadáciami

  -obč.združeniami


10 soci lna sie94 l.jpg

10.Sociálna sieť

 • Sociálna sieť to sú vlastne na sebe navzájom nezávisle existujúci poskytovatelia rôznych foriem soc. služieb pôsobiacich v určitej lokalite.Hovoríme o lokálnej alebo komunitnej,či verejnej socialnej sieti.


10 soci lna sie95 l.jpg

10.Sociálna sieť

 • Prax ukazuje,že najlepšie fungujúcimi sú práve komunitné soc.siete budované pre lokálne potreby.Ide o siete vytvorené v konkrétnom sociálnom prostredí,s dobrou znalosťou miestnych podmienok, problémov.


10 soci lna sie dobre funguj ca l.jpg

10.Sociálna sieť-dobre fungujúca

 • Adresná-poskytuje a ponúka tie služby, kt. sú potrebné

 • Dostupná-že je v mieste bydliska,alebo v blízkej vzdialenosti

 • Akceptovaná-prostredie,kde je vybudovaná ju chápe ako potrebnú

 • Stabilná-služby poskytuje trvalo

 • Flexibilná-pružne reaguje na potreby komunity

 • Známa-vedia o nej klienti


11 soci lna intervencia97 l.jpg

11.Sociálna intervencia

 • Sociálna intervencia sa používa na označenie zámerného zasahovania do spôsobov konania jednotlivcov, skupín či inštitúcií, do ich životných a pracovných podmienok,do štruktúry vzťahov a pod...

  So sociálnou intervenciou v jej dnešnom význame(ako uvádza von Kardov)sa môžeme stretnúť už v období osvietenectva, teda keď sa začína budovať novo chápaná veda o štáte. Ide napr.o obdobie kedy sa štát snaží riešiť demogr.problémy,starostlivosť o chudobných,..


11 soci lna intervencia98 l.jpg

11.Sociálna intervencia

 • V 19.st. už nachádzame v jednotlivých štátoch praktické postupy využívané pri riešení sociálnych procesov.V tomto období sa používa pojem sociálno-politická intervencia.

  Sociálno-politická intervencia v tomto období zaujala rolu sprostredkovateľa, nachádzajúceho sa medzi občanmi a štátom.Na základe SI dochádza k teoretickému aj praktickému riešeniu otázok:


11 soci lna intervencia99 l.jpg

11.Sociálna intervencia

-akými procesmi má štát regulovať dianie v spoločnosti

-stanovenie rozsahu udalostí (choroba,staroba,nezamestnanosť) na kt. sa má soc.-politická intervencia viazať

-stanovenie stavu vyžadujúceho si soc.-polit. intervenciu


11 soci lna intervencia100 l.jpg

11.Sociálna intervencia

 • Dnes sa pojem soc.-polit. intervencia používa zriedka.Odborníci sa zhodujú, že pri poskytovaní intervencie je potrebné:

  -rešpektovať právo jednotlivca na určenie hraníc intervencie

  -dodržiavať ochranu sociálnej, psychickej, fyzickej integrity klienta a to aj práva na odmietnutie pomoci

  -musí byť realizovaná pre klienta zrozumiteľným spôsobom


11 soci lna intervencia101 l.jpg

11.Sociálna intervencia

-rešpektovať právo klienta nahliadnuť do vlastného spisu

-max.miera dodržania dobrovoľnosti

-poskytnúť max.priestor na prevzatie vlastnej zodpovednosti, rozhodovania, riešenia vlastnej situácie


12 polia soci lnej pr ce102 l.jpg

12.Polia sociálnej práce

 • Soc.pole je prostredie,v ktorom pôsobí soc.pracovník.

  Strieženec hovorí:Pole-je termín používaný vo význame priestoru,plochy,územia,ako sily dávajúce vymedzenému priestoru dynamickú štruktúru.Pomocou pojmu pole sa charakterizuje správanie subjektu v určitej konkrétnej soc.situácii(tu a teraz), súhrn jeho aktuálnych pohnútok jeho aktivity.


12 polia soci lnej pr ce103 l.jpg

12.Polia sociálnej práce

 • Jednotlivé oblasti soc.práce môžeme chápať aj ako praktické polia soc.práce.

  -SPkuratívna

  -SPterapeutická

  -SPporadenská

  -SPpreventívna

  -SPrehabilitačná

  -SPresocializačná


12 vybran polia soci lnej pr ce l.jpg

12.Vybrané polia sociálnej práce

 • Chudoba

 • Rodina

 • Sociálna práca kuratívna

 • Choroba a zdravotné postihnutie


12 vybran polia soci lnej pr ce105 l.jpg

12.Vybrané polia sociálnej práce

 • KURATÍVNA SOC.PRÁCA

  Kriminalita,delikvencia, suicídne správanie, prostitúcia,závislosti,..-sociálno-patologické javy.

  Zmena takéhoto správania, jeho úplné odstránenie,alebo aspoň minimalizáia a nahradenie novým spoločnosťou akceptovaným správaním sa realizuje kuratívnou soc.prácou.


12 kurat vna soc pr ca sa orientuje l.jpg

12.Kuratívna soc.práca sa orientuje:

 • Na občanov prepustených z VTOS

 • Občanom ,kt. bol trest podmienečne odložený

 • Občanom,kt.bol uložený alternatívny trest

 • Jedincov prepustených zo zariadení na liečbu závislostí

 • Jedincov žijúcich nedôstojným spôsobom života(ludia bez domova).....


12 soci lna pr ca kurat vna l.jpg

12.Sociálna práca kuratívna

 • Súhrnne sa klientela, na kt.sa orientuje kuratívna soc.práca označuje ako spoločensky neprispôsobivé osoby.

 • Inštitúcie s kt. Kurátori spolupracujú:

  -súdy,polícia,resocializačné zariadenia, krízové centrá, azylové domy,nápravno.výchovné ústavy,..


13 profesion lne role108 l.jpg

13.Profesionálne role

 • Rola je chápaná vo všeobecnosti ako očakávaný spôsob správania sa viazaný na určitý spoločenský status.

 • V SP sa s problematikou rolí stretávame v dvoch základných rovinách:

  a)Profesionálna rola,rola kt.hrá soc.pracov.

  b)Klientská rola


13 role kt zast vaj soc pracovn ci pod a austina smitha koppa l.jpg

13.Role,kt.zastávajú soc.pracovníci podľa Austina, Smitha, Koppa

1.Sprostredkovanie a spájanie-reťazenie

služieb-cieľ dostať klienta do kontaktu s existujúcimi službami

2.advokácia-presadzovanie práv klienta

3.Posudzovanie statusu klienta-posúdenie problémov,stanovenie ich charakteru, rozsahu, naliehavosti

4.Posudzovanie zdrojov-posúdenie podmienok v akých sa klient nachádza, aké sú zdroje kt. Má k dispozícii


13 role kt zast va soc prac pod a austina smitha koppa l.jpg

13.Role kt.zastáva soc.prac.podľa Austina, Smitha, Koppa

5.Plánovanie služieb-navrhuje,modifikuje, plán služieb

6.Poradenstvo a riešenie problémov-radí s cieľom pomôcť klientovi získať nadhľad nad problémom, redukovať napätie, prispieť k riešeniu

7.učenie-rozvíjať zručnosti klienta

8.Prípadový manažment/koordinácia prípadu-soc.pracov.vedie záznami o práci s klientom


13 role kt zast va soc prac pod a austina smitha koppa111 l.jpg

13.Role kt.zastáva soc.prac.podľa Austina, Smitha , Koppa

9.Formálna terapeutická intervencia-podľa štandardných akceptovaných terapeutických postupov sa usiluje poskytnúť profesionálnu pomoc

10.dokumentácia-záznam práce postupov, do štandardných formulárov inštitúcie poskytujúcej služby

11.Sebahodnotenie a ďalší rozvoj- cieľom stanoviť adekvátnosť vlastného výkonu, vyhľadať radu a konzultovať(supervízia)


14 rovne soci lnej pr ce112 l.jpg

14.Úrovne sociálnej práce

 • Mikroprax-v SP sa tak označuje práca s jednotlivcom, pre kt. je charakteristické, že sa realizuje prostredníctvom osobného kontaktu.

 • Soc.pracovník kompetencie:

  -schopnosť optimálnej komunikácie

  -empatia

  -otvorenosť

  -vedieť budovať profesionálny vzťah

  -schopnosť akceptovať klienta

  -partnerský prístup


14 rovne soci lnej pr ce113 l.jpg

14.Úrovne sociálnej práce

 • Mezoprax-soc.práca s rodinou alebo malou skupinou

  Pre prácu so skupinou je dôležité:

  -poznať a rozumieť dynamike skupiny

  -vedieť vytvárať pozitívne vzťahy v skupine

  -zapájať všetkých členov skupiny

  -smerovať skupinu k plánovanej zmene

  -vedieť využívať prirodzené zdroje jednotlivých členov v skupine pre prácu v skupine

  -vedieť vytyčovať ciele v skupine


14 rovne soci lnej pr ce114 l.jpg

14.Úrovne sociálnej práce

 • Soc.pracovník v skupine disponuje:

  -flexibilita

  -disciplína

  -citová otvorenosť

  -spontánnosť

  -akceptácia

  -spravodlivosť


14 rovne soci lnej pr ce115 l.jpg

14.Úrovne sociálnej práce

 • Makroprax-soc.práca na úrovni komunity

  Činnosti vykonávané na tejto úrovni smerujú k pomoci ľuďom v konkrétnych životných situáciách na určitom územnom celku.

  Soc.pracovník by mal:

  -mať znalosť pomerov v komunite,dôkladné poznanie problémov,potrieb

 • schopnosť zaangažovať členov komunity do riešenia problémov

 • Schopnosť osloviť a získať k spolupráci formálnych aj neformálnych lídrov

 • Schopnosť znášať napätie,kt.je typické pre komunitu

 • Zručnosť pri riešení konfliktov


14 rovne soci lnej pr ce116 l.jpg

14.Úrovne sociálnej práce

 • Meta úroveň-globálna úroveň

  Soc.pracov.-pôsobiaci na tejto úrovni pracuje v medzinárodných inštitúciách zameraných na oblasť humanitárnej a rozvojovej pomoci.

  Kompetencie S.pracovníka:jazykové znalosti,náboženské, etnické, ekonomické, sociálne a iné osobitosti krajiny v kt. Bude pracovať.