P atno ci w ramach zporr biuro zarz dzania funduszami europejskimi bzfe maj 2005
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

PŁATNOŚCI W RAMACH ZPORR Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi (BZFE) Maj 2005 PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. PŁATNOŚCI W RAMACH ZPORR Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi (BZFE) Maj 2005. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR): Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Priorytet 1,3 i 4 ZPORR)

Download Presentation

PŁATNOŚCI W RAMACH ZPORR Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi (BZFE) Maj 2005

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

PŁATNOŚCI W RAMACH ZPORR

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi (BZFE)

Maj 2005


Zintegrowany Program Operacyjny

Rozwoju Regionalnego (ZPORR):

Europejski Fundusz Rozwoju

Regionalnego

(Priorytet 1,3 i 4 ZPORR)

Europejski Fundusz Społeczny

(Priorytet 2 ZPORR)

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW


Schemat przepływów finansowychz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegodla Priorytetu 1 i 3 ZPORR (bez Działania 3.4.)

KOMISJA EUROPEJSKA

(ZALICZKA LUB REFUNDACJA)

RACHUNEK „FUNDUSZOWY” W INSTYTUCJI PŁATNICZEJ (EUR)

(TRANSFER)

RACHUNEK „PROGRAMOWY” W INSTYTUCJI PŁATNICZEJ (EUR)

 (ZALICZKA LUB REFUNDACJA)

RACHUNEK „PROGRAMOWY” W INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ (EUR)

(REFUNDACJA)

BENEFICJENT

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW


Schemat przepływów finansowychz Europejskiego Funduszu Społecznegodla Priorytetu 2 i Działania 3.4.ZPORR

KOMISJA EUROPEJSKA

(ZALICZKA LUB REFUNDACJA)

RACHUNEK „FUNDUSZOWY” W INSTYTUCJI PŁATNICZEJ (EUR)

(TRANSFER)

RACHUNEK „PROGRAMOWY” W INSTYTUCJI PŁATNICZEJ (EUR)

 (ZALICZKA LUB REFUNDACJA)

RACHUNEK „PROGRAMOWY” W INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ (EUR)

(REFUNDACJA)

PROJEKTODAWCA

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW


WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Wzór wniosku Beneficjenta o płatność

stanowi załącznik do rozporządzenia

Ministra Gospodarki i Pracy

z dnia 22 września 2004 r.

w sprawie trybu, terminów i zakresu

sprawozdawczości dotyczącej realizacji

Narodowego Planu Rozwoju,

trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju

oraz trybu rozliczeń

(Dz.U. Nr 216, Poz. 2206)

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW


Kujawsko-Pomorski Urząd

Wojewódzki w Bydgoszczy

dokonał płatności na kwotę

7 114 076,69 PLN

(stan na 06.05.2005)

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW


WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Beneficjent otrzymuje środki Funduszu w

formie REFUNDACJI poniesionych przez

Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych na

realizację Projektu

Przekazanie płatności następuje w terminie

2 miesięcy od dnia złożenia przez

Beneficjenta wniosku o płatność

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW


WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Beneficjent składa wniosek o płatność nie

częściej niż raz w

miesiącu, zgodnie z zestawieniem

planowanych wydatków

w ramach Projektu

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW


Refundacja wydatków poniesionych na

realizację Projektu:

- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego (max. 75%),

- środki współfinansowania (max. 10%)

projekty w ramach Priorytetu III ZPORR

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW


WNIOSEK O PŁATNOŚĆ WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI

- potwierdzone za zgodność z oryginałem przez

osobę upoważnionądo reprezentowania Beneficjenta

kopie faktur lub inne dokumenty o równoważnej

wartościdowodowej,

- potwierdzone za zgodność z oryginałem przez

osobę upoważnionądo reprezentowania Beneficjenta

kopie dokumentówpotwierdzających odbiór

urządzeń lubwykonanie prac,

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW


WNIOSEK O PŁATNOŚĆ WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI

- w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostałyzamontowane –

potwierdzone za zgodnośćz oryginałem przez osobę

upoważnionądoreprezentowaniaBeneficjenta kopie

protokołówodbioru urządzeńlubprzyjęcia materiałów,

z podaniem ich miejsca składowania,

- oznaczone datą i potwierdzone za zgodność zoryginałem

przez osobę upoważnioną doreprezentowania Beneficjenta

kopie wyciągówbankowych z rachunku Beneficjenta lub

przelewówbankowych, potwierdzające poniesienie

wydatków,

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW


WNIOSEK O PŁATNOŚĆWYMAGANE ZAŁĄCZNIKI

- poświadczone za zgodność z oryginałem przez

osobę upoważnionądo reprezentowania Beneficjenta

kopie innych dokumentówpotwierdzających

i uzasadniających prawidłową realizację Projektu,

zgodnie z harmonogramem rzeczowym realizacji

Projektu,

- harmonogram płatności dla projektu na dwa

kolejne kwartały;

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW


WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Instytucja Pośrednicząca przekazuje środki

Funduszu po pozytywnej weryfikacji

wniosku o płatność

w wysokości procentowego

udziału w wydatkach

kwalifikowalnych Projektu określonego

w umowie o dofinansowanie projektu

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW


PŁATNOŚĆ KOŃCOWA

nie mniej niż 5 % całkowitej wartości projektu

Warunki:

- poświadczenie przez Instytucję Pośredniczącą ostatniego

wniosku o płatność,

- akceptacja przez Instytucję Pośredniczącą sprawozdania

końcowego z realizacji Projektu,

- przeprowadzenie przez Instytucję Pośrednicząca kontroli

na miejscu realizacji projektu,

- potwierdzenie przez Instytucję Pośredniczącą w informacji

pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu lub usunięcie

nieprawidłowości.

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW


WSPÓŁFINANSOWANIE

Instytucja Pośrednicząca przekazuje

współfinansowanie w terminie 2 miesięcy

od dnia złożenia wniosku o płatność,

zgodnie z poświadczonymi wydatkami

kwalifikowalnymi ujętymi we wniosku

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW


WSPÓŁFINANSOWANIE

Współfinansowanie będzie przekazywane

Beneficjentowi przez

InstytucjęPośredniczącą na podstawie

rocznego zapotrzebowania na środki

współfinansowania

Zapotrzebowanie to sporządzane jest

zgodnie z zestawieniem planowanych

wydatków w ramach Projektu

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW


maj 2005r.

Monitorowanie ZPORR


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Sprawozdawczość w ramach ZPORR

Podstawy prawne:

 • rozdział 8 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o NPR (Dz. U. Nr 116, poz. 1206)

 • rozporządzenie MGiP z dn. 26 lipca 2004 r. ws. przyjęcia UZPORR 2004 -2006 (Dz. U. Nr 200, poz. 2051)

 • rozdział 2 rozporządzenia MGiP z dn. 22 września 2004 r. ws. trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji NPR… (Dz. U. Nr 216, poz. 2206)

 • rozporządzenie MGiP z dn. 31 grudnia 2004 r. ws. wzorów sprawozdań sporządzanych ramach ZPORR (Dz. U. Nr 284, poz. 2843)

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

1


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Rodzaje sprawozdań w ZPORR

a. sprawozdania z realizacji:

 • projektu (EFS, EFRR bez dz. 3.4.)

 • działania (EFS, EFRR dz. 3.4.)

 • Programu w województwie

 • Programu

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

1


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Rodzaje sprawozdań w ZPORR

b. wg okresu sprawozdawczego:

 • okresowe - kwartalne

 • roczne

 • końcowe

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

1


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

MonitoringZPORR

Monitoring:

 • proces systematycznego zbierania, raportowania iinterpretowania danych opisujących postęp i efekty programu (- wskaźniki)

 • spełnia m.in. rolę systemu wczesnego ostrzegania

  o ewentualnych nieprawidłowościach

 • biorą w nim udział wszystkie podmioty zaangażowane we wdrażanie programu

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

1


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Monitoring ZPORR – zadania

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (UW)

 • prowadzi monitoringrealizacji komponentu regionalnego Programu

  w oparciu o wskaźniki ilościowe i jakościowe zdefiniowane w ZPORR i UZPORR,

 • odpowiada za wprowadzanie danych do systemu SIMIK na poziomie komponentu regionalnego ZPORR,

 • weryfikuje Sprawozdania z realizacji projektu od beneficjentów (P 1,3 bez 3.4., P 4)

 • weryfikuje Sprawozdania z realizacji działań od IW (P2, dz.3.4.)

 • w oparciu o ww. sporządza Sprawozdania z realizacji Programu w województwie, które po ich zaakceptowaniu przez Kujawsko-Pomorski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki są przekazywane do Instytucji Zarządzającej ZPORR.

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

1


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Kujawsko-Pomorski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki

ZASADY FUNKCJONOWANIA:

 • przewodniczy Wojewoda, zastępuje go Marszałek;

 • posiedzenia przynajmniej 4 razy do roku (zawiadomienie + materiały min. 7 dni przed);

 • częściej z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek 1/3 członków;

 • możliwość zapraszania niezależnych ekspertów oraz przedstawicieli innych instytucji, grup społecznych i zawodowych (głos doradczy);

 • możliwość udziału dla przedstawicieli KE, EBI lub właściwego UKS (obserwatorzy);

 • możliwość tworzenia stałych zespołów i grup roboczych (także spoza członków);

 • możliwość zlecania dodatkowych analiz i ekspertyz;

 • decyzje i opinie w formie uchwał: konsensus, ew. głosowanie (zwykła większość obecnych i uprawnionych), możliwy tryb obiegowy;

 • sekretariat i obsługę prac zapewnia Wojewoda.

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

1


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Kujawsko-Pomorski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki

SKŁAD:

- Instytucja Pośrednicząca(Wojewoda - przewodniczący),

- Jednostka Uczestnicząca w zarządzaniu ZPORR w województwie (Marszałek – zastępca przewodniczącego),

- Instytucje Wdrażające (Samorząd Województwa: Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Marszałkowski)

- Instytucja Zarządzająca Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (MGiP),

- ministrowie właściwi ze względu na kategorie interwencji w ramach ZPORR

- przedstawiciele właściwych miejscowo samorządów powiatowych i gminnych,

- przedstawiciele partnerów gospodarczych i społecznych z terenu województwa

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

1


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Kujawsko-Pomorski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki

SKŁAD cd.:

 • Partnerzy gospodarczy i społeczni:

 • oddziały najbardziej reprezentatywnych dla województwa organizacji pracodawców;

 • regionalne oddziały najważniejszych związków zawodowych jako organizacji pracobiorców;

 • regionalne środowiska akademickie, naukowo-techniczne oraz ośrodki innowacyjne i rozwoju przedsiębiorczości;

 • inne ważne w skali regionu organizacje pozarządowe

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

1


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA

jest pierwotnym narzędziem raportowania. We wniosku znajdują się zakładane przez projektodawcę wskaźniki i ich oczekiwane wartości docelowe.

RAPORT

jest sprawozdaniem, przedstawiającym w standaryzowanym formacie:

- aktualny stan i przebieg realizacji projektu/działania/programu(najważniejsze zadania zrealizowane i niezrealizowane oraz planowane na następny okres sprawozdawczy);

- postęp realizacji planu rzeczowego projektu/działania/programu (wskaźniki);

-finansowe wdrażanie pomocy z uwzględnieniem całkowitych wydatków faktycznych poniesionych oraz prognoza na kolejny okres sprawozdawczy.

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

1


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Monitoring ZPORR - wskaźniki

TYP :

 • Produkt - rzeczowe efekty działalności. Liczone w jednostkach materialnych, np. długość nowo budowanych dróg; liczba budynków poddanych renowacji; ilość firm, które otrzymały pomoc.

 • Rezultat - bezpośredni i natychmiastowy efekt wynikający z wdrożenia programu. Mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróży, liczba wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zmniejszenie nakładów na bieżące remonty nawierzchni, itp.)

 • Oddziaływanie - konsekwencje danego programu wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów, np. liczba innowacji wprowadzonych przez wsparte firmy w czasie 18 miesięcy po zakończeniu projektu

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

1


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimitel. 52/ 34-97-740fax. 52/ 34-97-742www.fundusze.uwoj.bydgoszcz.pl

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

1


www.fundusze.uwoj.bydgoszcz.pl

www.zporr.gov.pl

www.kwalifikowalnosc.gov.pl

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW


 • Login