Politike razvoja kreativnih industrija i programi za razvoj kreativne ekonomije - PowerPoint PPT Presentation

Politike razvoja kreativnih industrija i programi za razvoj kreativne ekonomije
Download
1 / 28

  • 85 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Politike razvoja kreativnih industrija i programi za razvoj kreativne ekonomije. Kreativne industrije u funkciji razvoja kultura nacionalnih zajednica u Vojvodini. Posebnost i izvrsnost Vojvodine ogleda se u. suživotu brojnih nacionalnih zajednica sa većinskim narodom.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Politike razvoja kreativnih industrija i programi za razvoj kreativne ekonomije

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Politike razvoja kreativnih industrija i programi za razvoj kreativne ekonomije

Politikerazvojakreativnihindustrijaiprogramizarazvojkreativneekonomije

Kreativne industrije u funkciji razvoja kultura

nacionalnih zajednica u Vojvodini


Politike razvoja kreativnih industrija i programi za razvoj kreativne ekonomije

Posebnost i izvrsnost Vojvodine ogleda se u

suivotu brojnih nacionalnih zajednica sa veinskim narodom

i u proimanju raznolikih kulturnih izraza.


Politike razvoja kreativnih industrija i programi za razvoj kreativne ekonomije

?


Politike razvoja kreativnih industrija i programi za razvoj kreativne ekonomije

Da li smo zadovoljni nainom i kvalitetom afirmacije

ove specifinosti?


Politike razvoja kreativnih industrija i programi za razvoj kreativne ekonomije

Koliko u stvari znamo o nacionalnim zajednicama

koje ive u Vojvodini?


Politike razvoja kreativnih industrija i programi za razvoj kreativne ekonomije

Nacionalne zajednice prepoznajemo najee u okviru nekih

preuzetih stereotipa. Njih potkrepljuje u veoj ili manjoj meri

zatvorenost zajednica u sopstvene okvire i nedovoljna elja

svih aktera kulturnog ivota manjinskih, veinskih - da koristei

potencijale kreativnih i inovativnih pristupa

prikau raznolikost na nove naine.


Politike razvoja kreativnih industrija i programi za razvoj kreativne ekonomije

Umreavanje Zavoda za kulturu vojvoanskih Slovaka u Kreativni klaster Vojvodine usledilo je kao elja da se produktima koji nastaju kao rezultat delovanja kulturnogsistema Slovaka dodaje uvek nova i nova vrednost.

Da probleme reavamo novim pristupima i da postanemo generator novih ideja u cilju ouvanja, unapreenja i razvoja slovake kulture u Vojvodini, to je i primarni cilj nae ustanove.


Politike razvoja kreativnih industrija i programi za razvoj kreativne ekonomije

Svaki ovek je na svoj nain kreativan. Izazov dananjice kako upotrebiti vlastiti kreativni potencijal na najbolji mogui nain?

Da bi se oslobodio ovaj veliki potencijal potrebno je stvoriti uslove.


Politike razvoja kreativnih industrija i programi za razvoj kreativne ekonomije

U sluaju manjinskih zajednica, o kulturnoj politici brinu nacionalni saveti nacionalnih manjina najvie legalne i legitimne institucije, osnovane u skladu sa Zakonom. Saveti imaju institucionalne, zakonske i finansijske okvire, pomou kojih mogu direktno ili indirektno da utiu na krajnju kulturnu produkciju.

U kojoj meri su ove institucije koristile kreativne i inovativne naine da unaprede kulturne sisteme pokazala bi dublja istraivanja.


Politike razvoja kreativnih industrija i programi za razvoj kreativne ekonomije

Razvojem stvaralakih potencijala stvaramo mogunost za razvoj kreativne ekonomije.

Na kulturni proizvod atraktivna i kvalitetna publikacija, kvalitetan festival... privlae panju javnosti i javnost je spremna da za nju izdvoji finansijska sredstva.

ak i u vremenu krize.


Politike razvoja kreativnih industrija i programi za razvoj kreativne ekonomije

U sledeoj tabeli prikazan je model na koji nain Evropska komisija shvata pojam kreativne industrije. U okviru ovog modela, razlikuje se kulturni i kreativni sektor.

U kulturni sektor se svrstava oblast tradicionalne kulture i oblast kulturne industrije njihov glavni rezultat ima primarno kulturni karakter.

U kreativni sektor se ubrajaju oblasti kreativne industrije i sve aktivnosti koje su sa njima u vezi. Ove industrije umetnost i kulturu shvataju kao dodatu vrednost pri izradi krajnjeg proizvoda ili u pruanju usluga.


Politike razvoja kreativnih industrija i programi za razvoj kreativne ekonomije

Tabela: Definisanje kulturnog i kreativnog sektora

The Economy of Culture (2006) KEA, MKW, Turun Kauppakorkeakoulu.


Politike razvoja kreativnih industrija i programi za razvoj kreativne ekonomije

Kulturne industrije mogu se odnositi na oblast manjinske kulture, jer se one fokusiraju na kulturni karakter proizvoda, budui da on nije u mogunosti da ima komercijalni potencijal. On ne moe biti veiti gubita ve mora da pronalazi kvalitetna reenja za prevazilaenje ovih nedostataka.

Kulturne industrije i zajednica stvaralaca znaajno doprinose poveanju dijaloga meu razliitim kulturama.


Politike razvoja kreativnih industrija i programi za razvoj kreativne ekonomije

Osnovu kreativnih industrija ine ljudska kreativnost i stvaralaki talenat i potencijal.

Danas stvaralatvo koje je zasnovano na ideji postaje utoliko znaajno koliko je znaajan i kapital i ljudski rad. Stvaralaki faktor je neogranien, ujedno ga je i teko definisati. Kreativna ekonomija je danas predmet mnogih naunih disciplina, koje se izmeu ostalog bave stvaranjem novih ekonomskih modela.


Politike razvoja kreativnih industrija i programi za razvoj kreativne ekonomije

Za pripadnike nacionalnih zajednica ne treba da vae nii kriterijumi. Polje kreativnosti je iroko koliko i kreativnost sama i zato je potrebno definisati pravila koja omoguuju da svaka dobra ideja moe da dobije ansu i da bude realizovana.


Politike razvoja kreativnih industrija i programi za razvoj kreativne ekonomije

U tom smislu potrebno je:


Politike razvoja kreativnih industrija i programi za razvoj kreativne ekonomije

Podravati nacionalnu kulturu i kulture nacionalnih zajednica i etnikih grupa u njihovoj raznovrsnosti, razliitosti umetnikih formi i novih trendova sa akcentom na jednakost ansi


Politike razvoja kreativnih industrija i programi za razvoj kreativne ekonomije

Stvarati sredinu, koja svima omoguuje stvaranje i irenje kulturnih vrednosti, angaovanje u vlastitim stvaralakim aktivnostima i omoguuje pristup kulturnim vrednostima


Politike razvoja kreativnih industrija i programi za razvoj kreativne ekonomije

Poveavati efektivnost kulturnih institucija u javnom sektoru njihovog upravljanja, finansiranja i vrednovanja njihove efikasnosti


Politike razvoja kreativnih industrija i programi za razvoj kreativne ekonomije

Stvarati sredinu, koja omoguuje da umetnost i kultura budu nezavisan i dinamian faktor razvoja drutva


Politike razvoja kreativnih industrija i programi za razvoj kreativne ekonomije

Podravati obrazovanje u oblasti kulture i umetnosti


Politike razvoja kreativnih industrija i programi za razvoj kreativne ekonomije

Podravati razvoj meunarodne saradnje i razmene


Politike razvoja kreativnih industrija i programi za razvoj kreativne ekonomije

Stvarati uslove za efikasno ukljuivanje kulture u procese razvoja kulturnog turizma


Politike razvoja kreativnih industrija i programi za razvoj kreativne ekonomije

Kreativneindustrijecrpe pre svegaizkvalitetnogobrazovanja

nasvimnivoimaobrazovnogprocesaiizsredinekojapruamogunost

kvalitetnograzvojanauke.

Uzsredstvazarazvojnaukeipodrkuobrazovanju u ovojoblasti

potrebnoje uklonitibarijere, koje ne dozvoljavajupretakanjeideja

nastalihnaakademskomnivou u njihovuupotrebu

u realnojpraksi.


Politike razvoja kreativnih industrija i programi za razvoj kreativne ekonomije

Ukoliko bi donosiociodlukanamanjinskomiliveinskomnivou

iskazaliveupodrkukreativnomsektoruikulturnimindustrijama,

ikulturenacionalnihzajednica bi postalevidljivijeiprepoznatljive

u nekimnovimoblicimaiformama, kojesu u skladusasavremenim

trendovimaistandardima u njihovomouvanju,

aliisvestranomrazvoju.


Politike razvoja kreativnih industrija i programi za razvoj kreativne ekonomije

Hvala na panji.


  • Login