Zasady wyboru podręczników przez nauczycieli.
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Zasady wyboru podręczników przez nauczycieli. PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zasady wyboru podręczników przez nauczycieli. Kompetencje organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego szkołę. Warszawa, 11 kwietnia 2013 r. Departament Jakości Edukacji. Pwa. Prawa i obowiązki nauczyciela.

Download Presentation

Zasady wyboru podręczników przez nauczycieli.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zasady wyboru podr cznik w przez nauczycieli

Zasady wyboru podręczników przez nauczycieli.

Kompetencje organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego szkołę.

Warszawa, 11 kwietnia 2013 r.

Departament Jakości Edukacji


Zasady wyboru podr cznik w przez nauczycieli

Pwa

Prawa i obowiązki nauczyciela

Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i innych pomocy naukowych.

Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

[art. 12 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela i art. 22a ust. 1 ustawy o systemie oświaty]


Zasady wyboru podr cznik w przez nauczycieli

Prawa i obowiązki nauczyciela

Zatem decyzja, czy a jeżeli tak, to z jakich podręczników korzystać, należy wyłącznie do nauczyciela.

Wyboru podręcznika, nauczyciel powinien dokonywać kierując się wyłącznie przesłankami dydaktycznymi oraz potrzebami i możliwościami uczniów, którzy będą z niego korzystać.


Zasady wyboru podr cznik w przez nauczycieli

Prawa i obowiązki nauczyciela

Rozwiązaniem ułatwiającym rodzicom zakup podręczników i znacznie obniżającym koszty tego zakupu jest wybór przez nauczycieli tych samych podręczników na kolejne lata.

Korzystaniu przez nauczycieli z takich samych podręczników w kolejnym roku sprzyja obowiązujące od 18 lipca 2012 r. ograniczenie możliwości składania wniosków o dopuszczenie do użytku szkolnego kolejnych wydań podręcznika, zmienionych w części stanowiącej nie więcej niż 20% objętości (nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia dopuszczenia do użytku szkolnego)

[rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników, Dz. U. z 2012 r., poz. 752]


Zasady wyboru podr cznik w przez nauczycieli

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca danego roku, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego

Dyrektor nie może ingerować w decyzje nauczycieli dotyczące wyboru podręczników, nie może także podejmować w ich imieniu wiążących zobowiązań.

[art. 22a ust. 2e ustawy o systemie oświaty]


Zasady wyboru podr cznik w przez nauczycieli

Oferowanie nauczycielom lub dyrektorom szkół jakichkolwiek korzyści w zamian za wybór konkretnego podręcznika jest niezgodne z zagwarantowaną w przepisach prawa oświatowego zasadą autonomii zawodowej nauczyciela, który w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników.

Przyjmowanie jakichkolwiek dóbr od wydawców podręczników może narażać nauczyciela/dyrektora szkoły na zarzut przyjmowania korzyści majątkowych.


Zasady wyboru podr cznik w przez nauczycieli

Kompetencje nadzorcze organu sprawującego nadzór pedagogiczny

Do kompetencji organu sprawującego nadzór pedagogiczny należy ocena stanu przestrzegania przez szkoły i nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli.

Kurator oświaty, w ramach sprawowanego nad szkołami na obszarze danego województwa nadzoru pedagogicznego, jest uprawniony do prowadzania:

 • kontroli planowych (np. kontrola w zakresie wyboru podręczników przeprowadzona w roku szkolnym 2011/2012)

 • doraźnych kontroli, których tematykę i zakres określa samodzielnie kurator oświaty.

  [art. 33 ust. 1 ustawy o systemie oświaty]


Zasady wyboru podr cznik w przez nauczycieli

Kompetencje nadzorcze organu sprawującego nadzór pedagogiczny

Zakres kontroli prowadzonej przez kuratora oświaty dotyczącej wyboru podręczników może zatem obejmować następujące kwestie:

 • samodzielność wyboru podręcznika przez nauczyciela/nauczycieli, w tym również ewentualne umowy zawarte przez szkołę z wydawcami podręczników szkolnych

 • przesłanki wyboru podręcznika przez nauczyciela/nauczycieli;

 • wybór podręcznika z wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego prowadzonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

 • podanie przez dyrektora szkoły do publicznej wiadomości zestawu podręczników obowiązujących w szkole w kolejnym roku szkolnym;

 • działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.


Zasady wyboru podr cznik w przez nauczycieli

Kompetencje nadzorcze organu prowadzącego szkołę

Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:

 • zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

 • zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), i organizacyjnej szkoły lub placówki;

 • wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

  [art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty]


Zasady wyboru podr cznik w przez nauczycieli

Kompetencje nadzorcze organu prowadzącego szkołę

Nadzór nad działalnością szkoły w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje organ prowadzący szkołę lub placówkę.

Nadzorowi organu prowadzącego szkołę podlega w szczególności prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem.

[art. 34a ust. 1 i 2 i 34b ustawy o systemie oświaty]


Zasady wyboru podr cznik w przez nauczycieli

Kompetencje nadzorcze organu prowadzącego szkołę

Prawidłowość pozyskiwania i gospodarowania przez szkołę mieniem otrzymanym w drodze różnego rodzaju umów np. umów-darowizny, podlega zatem kontroli organu prowadzącego szkołę.

Kontrola organu prowadzącego może w szczególności polegać na sprawdzeniu:

 • czy dyrektor szkoły posiada upoważnianie (jest umocowany) do zawierania umów z podmiotami zewnętrznymi

 • czy zawarta przez dyrektora szkoły umowa jest zgodna z przepisami prawa i nie ogranicza prawa nauczycieli do wyboru podręcznika


 • Login