ZÁVEREČNÁ PREZENTÁCIA
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

ZÁVEREČNÁ PREZENTÁCIA Mgr. Štefánia Vajdiarová PowerPoint PPT Presentation


  • 165 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ZÁVEREČNÁ PREZENTÁCIA Mgr. Štefánia Vajdiarová. Modlitba žalmov. Ročník: 8. ročník ZŠ. Ciele vyučovacej hodiny:. Kognitívny cieľ: Oboznámiť so starozákonnou knihou Žalmov a jej modlitbami. Afektívny cieľ: Nadchnúť sa krásou žalmov. Oceniť modlitbu žalmov pre osobný život.

Download Presentation

ZÁVEREČNÁ PREZENTÁCIA Mgr. Štefánia Vajdiarová

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Z vere n prezent cia mgr tef nia vajdiarov

ZÁVEREČNÁ PREZENTÁCIA

Mgr. Štefánia Vajdiarová


Z vere n prezent cia mgr tef nia vajdiarov

Modlitba žalmov

Ročník: 8. ročník ZŠ


Z vere n prezent cia mgr tef nia vajdiarov

Ciele vyučovacej hodiny:

Kognitívny cieľ:

Oboznámiť so starozákonnou knihou Žalmov a jej modlitbami.

Afektívny cieľ:

Nadchnúť sa krásou žalmov. Oceniť modlitbu žalmov pre osobný život.

Psychomotorický cieľ:

Formovať návyk osobnej modlitby. Integrovať do svojho života dôverný dialóg s Bohom podľa vzoru žalmistu.


Z vere n prezent cia mgr tef nia vajdiarov

Pomôcky:

Písmo sväté, Breviár, USB/resp. CD/ s prezentáciou, text žalmu 139 pre každého žiaka

Metódy:

výklad s prezentáciou, práca s textom

Úvod:

Modlitba: Otče náš

Opakovanie

Oznámenie témy: Modlitba žalmov


Z vere n prezent cia mgr tef nia vajdiarov

.

Hlavná časť

1. Čo je modlitba?

Ktoré modlitby sa najčastejšie modlievate?

Viete ako sa volá modlitebná knižka kňazov a zasvätených osôb? /breviár/

Je to štvortýždňový cyklus modlitieb zložených prevažne zo žalmov.

S ktorými žalmami sme sa doteraz stretli? /Ž 51, 23, 84, 104, 28/.


Z vere n prezent cia mgr tef nia vajdiarov

Čo sú žalmy? Kde sú zaradené v Biblii?

Kniha žalmov patrí medzi múdroslovné knihy

Starého zákona.


Z vere n prezent cia mgr tef nia vajdiarov

Názov: hebr.: „séfer tehillím“ – kniha chvál.

gr.:psalterion, čo je vlastne strunový nástroj, ktorým sa sprevádzali spevy, žalmy. Je to 150 náboženských piesní izraelského národa.

Reč: žalmy boli pôvodne napísané v hebrejčine.

Autor- takmer polovica žalmov sa pripisuje kráľovi Dávidovi, iné Asafovi, Korachovým synom a iným svätopiscom, 35 žalmov sa nepripisuje nikomu. Z čias Dávida sa používali pri posvätnej bohoslužbe a boli obľúbenou osobnou modlitbou.

Žalmy boli postupne zhromaždené do zbierky piatich kníh pravdepodobne už v 4/3 st. pr. Kr. Židia v tom videli obdobu rozdelenia kníh Zákona čiže 5 kníh Mojžišových.


Z vere n prezent cia mgr tef nia vajdiarov

3. Literárne druhy

Keď skúmame literárne formy, nachádzame v žalmoch tri veľké skupiny: hymny, prosby a ďakovné žalmy /aj keď to nie je vyčerpávajúce/.

Hymny

Každý hymnus začína povzbudením ku chvále Boha, v jadre hymnu sa podrobne rozvádzajú dôvody pre túto chválu, záver znovu zoberie úvodnú formulu alebo vysloví modlitbu.


Z vere n prezent cia mgr tef nia vajdiarov

Žalm 8

1 Zbormajstrovi. Na nápev piesne "Lis". Dávidov žalm.

2 Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! Tvoja veleba

sa vznáša nad nebesia.

3Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu naprotiveň svojim

nepriateľom, aby si umlčal pomstivého nepriateľa.

4 Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si

ty stvoril:

5 čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš?

6 Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov, slávou a cťou si ho ovenčil

7 a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk. Všetko si mu položil

pod nohy:

8 ovce a všetok domáci statok aj všetku poľnú zver,

9 vtáctvo pod oblohou a ryby v mori i všetko, čo sa hýbe po dne morskom.

10 Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!


Z vere n prezent cia mgr tef nia vajdiarov

Prosby, žalmy, utrpenia alebo náreky

Obyčajne sa začínajú volaním o pomoc alebo vyslovením dôvery. V jadre žalmu je úsilie dojať Boha tým, že sa mu vysvetlí smutné rozpoloženie pomocou rôznych metafor. Patria tu aj kajúce žalmy.


Z vere n prezent cia mgr tef nia vajdiarov

Žalm 51

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

2 Zložil ho po hriechu s Betsabe, keď k nemu prišiel prorok Nátan.

3 Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké

zľutovanie znič moju neprávosť.

4 Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu.

5 Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou.

6Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v

tvojich očiach zlé, aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a

nestranný vo svojom súde.

7 Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešneho ma počala moja mať.

8 Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrosť zjavuješ.

9 Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; umy ma a budem belší ako sneh.

10 Daj, aby som počul radosť a veselosť, a zaplesajú kosti, ktoré si

rozdrvil.

11 Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny.

12 Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.


Z vere n prezent cia mgr tef nia vajdiarov

Ďakovné žalmy

Ľud v nich vzdáva vďaky za oslobodenie z nebezpečenstva, za hojnosť úrody, za dobrodenia uštedrené kráľovi.


Z vere n prezent cia mgr tef nia vajdiarov

Žalm 124

1 Dávidova pútnická pieseň.

Keby sa nás Pán nebol ujal, nech to povie Izrael,

2keby sa nás Pán nebol ujal, keď ľudia povstali proti nám,

3 vari by nás živých boli prehltli, keď proti nám blčala ich

zúrivosť.

4 Vari by nás bola voda zaliala a riava sa prevalila cez nás.

5 Vari by sa boli prevalili cez nás rozbúrené vody.

6 Nech je velebený Pán, že nás nevydal ich zubom za korisť.

7 Naša duša unikla ako vtáča zo siete poľovníkov. Slučka

sa roztrhla a my sme na slobode.

8 Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem.


Z vere n prezent cia mgr tef nia vajdiarov

Žalmy kráľovské a žalmy mesiášske

Sem patrí napr. žalm 110. Samotný žalm je jeruzalemským kráľovským spevom, ale v židovskej a najmä kresťanskej tradícii sa stal jedným z hlavných mesiášskych textov. Nový zákon ho opakovane cituje a aplikuje na Krista. Pred židovským tribunálom Ježiš naráža na verš 1 z tohto žalmu a spája ho s proroctvom Daniela /Dan 7,13/: „Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Boha...“/Mt 26, 64/.


Z vere n prezent cia mgr tef nia vajdiarov

Žalm 110

1 Dávidov žalm. Pán povedal môjmu Pánovi: "Seď po mojej

pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám."

2 Moc tvojho žezla rozšíri Pán zo Siona: panuj uprostred svojich

nepriateľov.

3 Odo dňa tvojho narodenia patrí ti vláda v posvätnej nádhere. Splodil som

ťa ako rosu pred východom zornice.

4 Pán prisahal a nebude ľutovať: "Ty si kňaz naveky podľa radu

Melchizedechovho."

5 Pán je po tvojej pravici, v deň svojho hnevu kráľov porazí.

6 Súdiť bude národy: nakopia sa mŕtvoly; po šírej zemi hlavy rozdrví.

7 Cestou sa napije z potoka a potom hlavu zdvihne. Veľké sú diela Pánove.


Z vere n prezent cia mgr tef nia vajdiarov

Žalmy sú vrcholným dielom modlitby v Starom zákone, kde Boh sám inšpiroval city, aké musia mať voči nemu jeho deti, a slová, ktoré mali používať, keď sa obracali na neho. Recitoval ich náš Pán v synagóge, keď vystupoval do chrámu, na Veľkú noc, Panna Mária, apoštoli, mučeníci. Boli obľúbenou modlitbou pustovníkov, mníchov. Sv. Benedikt doporučoval svojim mníchom jeden krát do týždňa prečítať všetkých 150 žalmov. Cirkev ich prijala do svojej liturgie.


Z vere n prezent cia mgr tef nia vajdiarov

Čo povedali iní o žalmoch?

„Čo je milšie ako žalm? Preto krásne hovorí sám Dávid: ,Chváľte Pána, lebo žalm je dobrý; nášmu Bohu nech znie radostná a krásna chvála: Žalm je totiž zvelebovaním zo strany národa, oslavou Boha, chválospevom ľudu, jasotom všetkých, rečou všetkých vecí, hlasom Cirkvi, ľubozvučným vyznaním viery.“ /sv. Ambróz/


Z vere n prezent cia mgr tef nia vajdiarov

Sú to slová, ktoré Duch Svätý daroval

ľuďom, je to Boží Duch, ktorý sa stal slovom. Tak sa modlíme „v Duchu“ a s Duchom Svätým.

/Benedikt XVl/


Z vere n prezent cia mgr tef nia vajdiarov

Práca so žalmom 139

Tento žalm patrí medzi vrcholné diela Žaltára. Je to hymnus na nekonečného, vševediaceho a všemohúceho Boha. Veľmi pôsobivý a krásny hymnus je skomponovaný v štýle múdroslovnej meditácie poexilového obdobia. V tejto poézii sa dajú rozlíšiť štyri strofy.

Prvá strofa: /verše 1 – 6/ - oslavuje Božiu vševedúcnosť. Boh ma pozná „či sedím a či stojím... či kráčam a či odpočívam“. Boh pozná každé naše slovo ešte predtým, ako ho vyslovili naše pery


Z vere n prezent cia mgr tef nia vajdiarov

Žalm 139

1Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko;

2 ty vieš, či sedím a či stojím.

Už zďaleka vnímaš moje myšlienky:

3 či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ.

A všetky moje cesty sú ti známe.

4 Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku,

ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať.

5 Obklopuješ ma spredu i zozadu

a kladieš na mňa svoju ruku.

6 Obdivuhodná pre mňa je tvoja múdrosť;

je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť.


Z vere n prezent cia mgr tef nia vajdiarov

Druhá strofa: /verše 7 – 12/ - oslavuje nekonečnú Božiu prítomnosť. Človek môže prejsť celý priestor v zmysle vertikálnom i horizontálnom, ale vždy stretne Stvoriteľa.

7 Kam môžem ujsť pred tvojím duchom

a kam utiecť pred tvojou tvárou?

8 Ak vystúpim na nebesia, ty si tam;

ak zostúpim do podsvetia, aj tam si.

9 I keby som si pripäl krídla zorničky

a ocitol sa na najvzdialenejšom mori,

10 ešte aj tam ma tvoja ruka povedie

a podchytí ma tvoja pravica.

11 Keby som si povedal: „Azda ma tma ukryje

a namiesto svetla ma zahalí noc,“

12 pre teba ani tmy tmavé nebudú

a noc sa rozjasní ako deň.

Tebe je tma ako svetlo.


Z vere n prezent cia mgr tef nia vajdiarov

Tretia strofa: /verše 13 – 18/ -zameriava sa na človeka,

„zázrak“ Božej stvoriteľskej činnosti. Pomocou obrazu

hrnčiara a tkáča tieto verše pripomínajú, že Boh pôsobí už

v materskom lone.

13 Veď ty si stvoril moje útroby,

utkal si ma v živote mojej matky.

14 Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne;

všetky tvoje diela sú hodny obdivu

a ja to veľmi dobre viem.

15 Moje údy neboli utajené pred tebou,

keď som vznikal v skrytosti,

utkávaný v hlbinách zeme.

16 Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený,

a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni,

len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil.

17 Bože, aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky

a ich počet aký je obrovský.

18 Keby som ich všetky chcel porátať, je ich viac ako zŕn piesku;

a keby som prišiel na koniec, ešte stále som pri tebe.


Z vere n prezent cia mgr tef nia vajdiarov

Štvrtá strofa: /19 – 24/ - témou je Boží súd nad zlom, s ktorým sa modliaci konfrontuje. Stavia sa na stranu

Boha a má „v nenávisti tých, čo nenávidia“ Pána, čiže uctievačov modiel a nespravodlivých, ktorí ničia harmóniu tvorstva.

Posledná prosba je, aby modliaceho sa Pán viedol cestou života.

19 Kiež by si, Bože, zabil hriešnikov; vzdiaľte sa odo mňa, muži

krvilační.

20 Oni zlomyseľne hovoria o tebe, márnivo sa dvíhajú nad teba.

21 Či nemám mať v nenávisti tých, čo nenávidia teba, Pane, a s odporom sa odvracať od tých, čo povstávajú proti tebe?

22 Skrz-naskrz ich nenávidím, stali sa mi nepriateľmi.

23 Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce; skúmaj ma a všímaj si

moje cesty.

24 Pozri, či nejdem bludnou cestou, a veď ma po ceste k večnosti.


Z vere n prezent cia mgr tef nia vajdiarov

Práca žiakov

Spoločne prečítať tento žalm ako modlitbu, potom každý sám.

Podčiarknuť v texte slová, ktoré vyjadrujú vlastnosti Boha

Čo hovorí žalm o človekovi?

Zápis do zošita

Žalmy boli obľúbenou modlitbou v Starom zákone. Je to 150náboženských piesní izraelského národa. V žalmoch nachádzame tri veľké skupiny: hymny, prosby a ďakovné žalmy. Sú to slová, ktoré Duch Svätý daroval ľuďom. Modlil sa ich náš Pán, Panna Mária, apoštoli, pustovníci. Cirkev ich prijala do svojej liturgie.

Domáca úloha:

Ž 139 ako večernú modlitbu


Z vere n prezent cia mgr tef nia vajdiarov

Ďakujem za pozornosť

Zdroje: internet, Sväté písmo


  • Login