Projekt m sta a klimatick zm na uhl kov stopa m st r m kouck m lupa j nov k v t ebick
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

Projekt „Města a klimatická změna“ Uhlíková stopa měst ČR PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Projekt „Města a klimatická změna“ Uhlíková stopa měst ČR M. Koucká, M . Lupač , J. Novák, V. Třebický. O projektu. Řešitel: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Období realizace: 2010 – 2012 Donor: MŽP prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Pakt starostů.

Download Presentation

Projekt „Města a klimatická změna“ Uhlíková stopa měst ČR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Projekt m sta a klimatick zm na uhl kov stopa m st r m kouck m lupa j nov k v t ebick

Projekt „Města a klimatická změna“

Uhlíková stopa měst ČR

M. Koucká, M. Lupač, J. Novák, V. Třebický


O projektu

O projektu

 • Řešitel: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s.

 • Období realizace: 2010 – 2012

 • Donor: MŽP prostřednictvím Státního fondu životního prostředí


Pakt starost

Pakt starostů

 • Projekt je inspirován Evropskou iniciativou „CovenantofMayors“Pakt / Úmluva starostů a primátorů ke snížení emisí skleníkových plynů v evropských městech

Pakt starostů a primátorů je evropská iniciativa zaměřená na orgány místní a regionální správy, které se dobrovolně zavazují ke zvýšení energetické účinnosti a používání obnovitelných zdrojů energie na území, jež spravují. Přes 3500 signatářů se zavazuje ke splnění a překročení cíle Evropské unie snížit do roku 2020 emise CO2 o 20 %.


Partne i projektu

Partneři projektu

 • 5 měst a jedna městská část Prahy

 • Chrudim (Pardubický kraj, 23 240 obyvatel)

 • Jilemnice (Liberecký kraj, 5 681 obyvatel)

 • Krnov (Moravskoslezský kraj, 25 224 obyvatel)

 • Semily (Liberecký kraj, 8 736 obyvatel)

 • Svitavy (Pardubický kraj, 16 986 obyvatel)

 • MČ Praha – Libuš (Praha, 9 973 obyvatel)


Uhl kov stopa

Uhlíková stopa

 • je měřítkem dopadu lidské činnosti na klimatickou změnu

 • množství skleníkových plynů, které je vyprodukováno v důsledku lidské spotřeby produktů, služeb, energií

 • uvádí se v ekvivalentech CO2v gramech, kilogramech a v tunách

 • je mezinárodně uznávaným indikátorem udržitelného rozvoje (ECI)


V stupy projektu

Výstupy projektu

 • Případové studie pro města

 • Informační materiály pro veřejnost

 • Podrobná metodika výpočtu US města

 • Internetové stránky www.uhlikovastopa.cz

 • Návrhy a doporučení na opatření ke snížení US

 • Pracovní setkání ve městech

 • Závěrečné setkání

 • Příspěvky do odborné diskuse, propagace


Slo ky uhl kov stopy m sta

Složky uhlíkové stopy města

Energie, paliva

Doprava, MHD

Komunální odpady

Využití území

Zemědělství


Sektory uhl kov stopy

Sektory uhlíkové stopy

 • Složka „Energie“ a „Doprava“ se dále sektorově člení:

 • Obec (obecní úřad a obecní majetek)

 • Domácnosti

 • Podniky

 • „Bez rozlišení“


Zdroje dat o energi ch

Zdroje dat o energiích

 • ČEZ Distribuce, a. s., EON Distribuce, a.s., PRE, a. s.

 • skupina RWE GasNet

 • Dodavatelé CZT ve městech

 • Kvalifikované odhady podle statistik ČSÚ (např. SLDB)

 • Městské úřady (stavební odbor, městský energetik)


Zdroje dat o doprav

Zdroje dat o dopravě

 • Osobní a veřejná: Průzkum mobility a místní přepravy (standardizovaná metodika)

 • Nákladní: Ročenka dopravy MD ČR, Studie vlivu dopravy na ŽP (CDV)

 • Obecní vozový park: Městský úřad


Zdroje dat o odpadech

Zdroje dat o odpadech

 • Městský úřad

 • Provozovatel systému svozu a odstraňování komunálního odpadu

 • Provozovatel ČOV


Zdroje dat o zem

Zdroje dat o území

 • Odbor stavební a odbor životního prostředí městského úřadu

 • Porovnání vydaných stavebních povolení a souhlasu s vynětím půdy ze ZPF a LPF


Zdroje dat pro zem d lstv

Zdroje dat pro zemědělství

 • Městský úřad

 • Státní veterinární správa

 • MZe ČR, oddělení ústřední evidence zvířat


Celkov v sledky t co 2 ekv celkem na obyvatele

Celkové výsledky t CO2 ekv. celkem / na obyvatele

(TIMUR 2010 – 2012)


Srovn n us t co 2 per capita

Srovnání US t CO2 per capita

(TIMUR 2010 – 2012)


Pod l sektor

Podíl sektorů

(TIMUR 2010 – 2012)


Projekt m sta a klimatick zm na uhl kov stopa m st r

Město Chrudim

Zvláštní poděkování: Kateřina Mrózková, Šárka Trunečková


Projekt m sta a klimatick zm na uhl kov stopa m st r

Město Jilemnice

Zvláštní poděkování: Dagmar Stolínová, Martin Šnorbert, Petra Novotná


Projekt m sta a klimatick zm na uhl kov stopa m st r

Město Krnov

Zvláštní poděkování: Rostislava Rollerová, Petr Suchý


Projekt m sta a klimatick zm na uhl kov stopa m st r

Město Semily

Zvláštní poděkování: Jana Hrubá, Jaromír Mejsnar, Lenka Mlejnková


Projekt m sta a klimatick zm na uhl kov stopa m st r

Město Svitavy

Zvláštní poděkování: Marek Antoš, Iva Kosinová, J. Koudelka


Projekt m sta a klimatick zm na uhl kov stopa m st r

Městská část Praha - Libuš

Zvláštní poděkování: Jana Martínková


Projekt m sta a klimatick zm na uhl kov stopa m st r

Návrhy opatření

 • Jsou součástí případových studií

 • Převážně jsou navrhována opatření mitigační

 • Ta jsou rozdělena podle oblastí US

 • Jsou zmíněna opatření adaptační v oblastech, které jsou relevantní pro úroveň měst


Projekt m sta a klimatick zm na uhl kov stopa m st r

Případové studie


D kujeme za pozornost

Děkujeme za pozornost!

 • www.timur.cz

 • www.uhlikovastopa.cz

 • Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s., Senovážná 2, 110 00 Praha 1, info@timur.cz

 •  Řešitelé projektu:

  • Mgr. Michaela Koucká

  • Mirek Lupač

  • Mgr. Josef Novák, Ph.D.

  • RNDr. Viktor Třebický, Ph.D.


 • Login