Juridisk teori och metod i praktisk belysning: Civilrätt - PowerPoint PPT Presentation

Juridisk teori och metod i praktisk belysning civilr tt
Download
1 / 28

 • 292 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Juridisk teori och metod i praktisk belysning: Civilrätt. Mårten Schultz www.juridicum.su.se/user/masc marten.schultz@juridicum.su.se. Dagens föreläsning. Allmän introduktion till civilrättslig metod Grundläggande rättskällelära Civilrättens särskilda rättskällefrågor

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Juridisk teori och metod i praktisk belysning: Civilrätt

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Juridisk teori och metod i praktisk belysning civilr tt

Juridisk teori och metod i praktisk belysning: Civilrätt

Mårten Schultz

www.juridicum.su.se/user/masc

marten.schultz@juridicum.su.se


Dagens f rel sning

Dagens föreläsning

 • Allmän introduktion till civilrättslig metod

 • Grundläggande rättskällelära

 • Civilrättens särskilda rättskällefrågor

 • Tolkning av rättskällor inom civilrätten

 • Civilrättens systematik

 • Praktisk civilrättslig metod: Rättsfallsläsning etc.

 • ”Alternativa” metoder inom civilrätten

 • Praktiska uppsatstips

 • Notera: Fokus på förmögenhetsrätten (ej så mycket om familjerätt)


Kursens uppl gg

Kursens upplägg

 • Föreläsning – tre seminarier

 • Vid varje seminarium skall en pm presenteras. Olika fokus på de olika seminarierna:

 • Seminarium 1: Problemformulering, rättskällehantering samt andra frågor i praktisk civilrättslig metod. Pm 1.

 • Seminarium 2: Civilrättens särskilda metodproblem: Om oskrivna rättsgrundsatser, tolkningar, etc. Pm 2

 • Seminarium 3: Slutseminarium. ”Alternativa” metoder. Pm 3.


Allm nt om r ttsvetenskaplig juridisk metod

Allmänt om rättsvetenskaplig (juridisk) metod

 • Metod i rättsvetenskapliga framställningar och inom andra ämnen: Vad innebär en ”traditionell juridisk metod”?

 • Är det en empirisk metod?

 • Hermeneutisk?

 • Källkritik?

 • Vad betyder ”rättsdogmatik”?

 • Vad skiljer en juridisk framställning från en rättsvetenskaplig?


Allm nt om civilr ttens metodproblem

Allmänt om civilrättens metodproblem

 • Ofullständiga rättskällor. Jmf. straffrätten

 • Utfyllnad: Analogislut

 • Oskrivna rättsgrundsatser

 • Europarättsligt inflytande: Nya rättskällor kräver nya metoder?


Grundl ggande r ttsk llel ra

Grundläggande rättskällelära

 • Vad är en rättskälla? Många möjliga definitioner. Ett försök: Ett stöd för argumentation i rättsliga frågor.

 • Vilka rättskällor ”finns” det? Lagar, andra författningar, förarbeten, praxis, sedvana och doktrinen.


R ttsk llornas hierarki ett f rs k till taxonomi

Rättskällornas hierarki, ett försök till taxonomi

 • Grundlag

 • Vanlig lag

 • Annan författning

 • Förarbeten/praxis

 • (Föreskrifter etc.)

 • (Doktrin)


N gra r ttsk lleteoretiska fr gor

Några rättskälleteoretiska frågor

 • Är rättskällorna ”bindande?

 • Hur vet man i sådana fall det?

 • Är alla rättskällor bindande?

 • Hur löser man normkonflikter?

 • Notera att ovanstående rättskällelista inte innehåller något om ”europeiska” rättskällor – hur skall dessa passas in?


S rskilt om doktrinens betydelse

Särskilt om doktrinens betydelse

 • Är de juridiska litteraturen en rättskälla?

 • Doktrinens stora betydelse inom civilrätten

 • Förändrad (minskad) betydelse? Nja, men mindre auktoritetsstyrda åberopande av doktrinen. (Det finns inte längre någon Jan Hellner)


S rskilt om civilr ttens r ttsk llor

Särskilt om civilrättens rättskällor

 • Betänk den allmänna straffrätten: Brottsbalken central

 • Hur är det på civilrätten?

 • Förmögenhetsrätten: Handelsbalken?

 • Specifik lagstiftning uppdelad på olika områden, jmf. kontinentala kodifikationer

 • ”Stora” lagarna ofta produkter av nordiskt lagstiftningssamarbete

 • Familjerätten speciell


N gra viktiga lagar p f rm genhetsr ttens omr de

Några viktiga lagar på förmögenhetsrättens område

 • Avtalslagen

 • Köplagen

 • Konsumentlagstiftningen

 • Skadeståndslagen

 • Kommissionslagen

 • Handelsbalkens regler

 • JB:s 4 kap.


Varf r r dessa lagar viktiga

Varför är dessa lagar viktiga?

 • Många – dock inte så ofta konsumentlagstiftningen – används för analogislut. Kanske särskilt KöpL och KommL.

 • Betänk dock: Förmögenhetsrätten är i stora delar dispositiv. (Undantag: Viss konsumentlagstiftning.)

 • Innebörd: Avtalet försteg. Men även: Parterna kan välja lagstiftning i avtal – ex. PECL, polsk rätt eller annan rättsordning


Tolkning av civilr ttens r ttsk llor

Tolkning av civilrättens rättskällor

 • ”Vanliga” lagtolkningsmetoder används

 • Analogislutet (och i viss mån e contrario-slutet) vanliga och viktiga metoder – behövs som utfyllnad.

 • Stora delar av civilrätten är okodifierad


Mer om civilr ttens r ttsk llor oskrivna r ttsgrundsatser

Mer om civilrättens rättskällor: Oskrivna rättsgrundsatser

 • Begreppet oskrivna rättsgrundsatser

 • Oskrivna rättsgrundsatser som förutsättningar för vissa rättsregler, ex. kravet på orsakssamband i skadeståndsrätten

 • Oskrivna rättsgrundsatser som regler, ex. condictio indebiti

 • Hur får man kunskap om de oskrivna rättsgrundsatserna?


Civilr ttens systematik

Civilrättens systematik

 • Här: Fokus på förmögenhetsrätten. Vad finns det mer för civilrättsliga områden?

 • Den svagt utvecklade systematiken i svensk civilrätt

 • Några distinktioner: Allmän/speciell (ex. köprätt), inom-/utomobligatorisk, sakrätt/obligationsrätt

 • Betydelse av systematik: Luckor och svåra fall.


Praktisk civilr ttslig metod konkreta h llpunkter inf r uppsatsskrivande

Praktisk civilrättslig metod – konkreta hållpunkter inför uppsatsskrivande


Den traditionella uppsatsmetoden

Den traditionella uppsatsmetoden

 • Formulera ämnet, ex. vad gäller vid felaktiga utbetalningar från en bank till en kund?

 • Därefter: Fastställa ”rättsläget”. Undersök i tur och ordning: Lagreglerat? Förarbetesuttalanden? Praxis? Litteraturen? (I praktiken ofta enklast att börja i andra ändan: Vilken bok behandlar ämnet, vilka referenser ges, och därefter nysta upp frågeställningen.)

 • Egna åsikter? Kritik?


S rskilt om anv ndningen av r ttsfall

Särskilt om användningen av rättsfall

 • Bara NJA eller även andra samlingar?

 • Särskilda rättsområden: Arbetsrätt, naturligtvis AD. Specialdomstolar?

 • Hur läser man ett rättsfall (snabbt)?

 • E contrario-tolkningar?

 • RevSekr och underrätterna i NJA-fallen. Skiljaktiga meningar.


N rmare om egen analys i uppsatser

Närmare om egen analys i uppsatser

 • Ett viktigt inslag: Den egna, kritiska analysen av rättsläget

 • Kritik av en rättskälla (ex. ett HD-fall) kan vara av olika slag: Systematisk, konceptuell, empirisk, m.m.

 • Moralisk kritik? Egna värderingar? Bör vara grundad i en genomtänkt och ”djup” analys. Undvik simplistiska uttalanden: ”Vi tycker att HD var hård mot konsumenten.”


Alternativa metoder

Alternativa metoder

 • Rättssociologisk metod (empirisk?)

 • Rättsekonomisk analys

 • Feministisk analys

 • Andra postmoderna approacher

 • Filosofisk analys

 • Andra approacher

 • Komparativ rätt?


Sv righeter med alternativa approacher

Svårigheter med alternativa approacher

 • Andra metoder – svårtillgängliga/-begripliga för jurister

 • Kompatibilitet med/förhållande till den traditionella analysen

 • Någon som vill skriva inom sådana alternativa approacher?

  Kan ofta ge mycket intressanta resultat!


Praktiska tips inf r uppsatsen

Praktiska tips inför uppsatsen


Inledande fasen mnesformulering disposition metodansats

Inledande fasen: Ämnesformulering, disposition, metodansats

 • Först: Läs på om det rättsområde som du vill skriva om.

 • Hitta helst ett ”litet” ämne, en begränsad frågeställning. Gärna konkret. Ex.: Uthyrning av lös egendom på Internet, särskilt om DVD-filmsuthyrning. Det är ofta lättare att bredda ett ämne än att snäva in det.

 • Lägg tid på att sätta upp en ”tight” disposition. Dispositionen visar om du har en klar tanke men är även ett arbetsschema under processen

 • Bestäm dig för en metodansats, oftast en traditionell metod. Gör klart för dig vad metoden rent praktiskt innebär för ditt arbete.


En typisk disposition

En typisk disposition

Ämne: Skolans skadeståndsansvar vid mobbning:

1.Inledning

1.1Syfte, metod och avgränsningar

1.2Terminologi – vad är mobbning?

1.3Sammanfattning

1.5Slutsats

2.Nuvarande rättsläge

2.1Olika förbud mot diskriminering

2.2Skollagen

2.3Arbetsmiljölagen

2.4Skadeståndslagen – så långt sträcker sig skolans ansvar

2.4.1NJA 2001 s 755 – ”Grumsfallet”

2.4.2Problematiken efter NJA 2001 s 755

3.SOU 2004:50

3.1Lagens bakgrund och syfte

3.2Beviskrav och bevisbörda

3.3Hur skadeståndsansvaret regleras

3.4Tillsyn

4.Behövs lagen för att uppnå dess ändamål?

4.1Trakasserier som inte är diskriminering

4.2Inarbeta i befintlig lag

5.Varför inte strikt ansvar?

5.1Strikt ansvar

5.2Fördelen med strikt ansvar

5.3Nackdelen med strikt ansvar

6.Sammanfattande kommentarer

7.Litteratur och källförteckning


Specifika tips

Specifika tips

 • Alla sakpåståenden skall ha en hänvisning!

 • Konsekvent formalia viktig

 • Akta plagiatrisken – hellre en fotnot för mycket än en för litet

 • Tänk på att det kan finnas olika meningar i litteraturen

 • Använd gärna formatmallar – sparar ni tid på innehållsförteckning etc.

 • Skriv fullständiga hänvisningar från början

 • Skriv torrt men ”naturligt”

 • Börja skriva på en gång


Pm uppgift och grupparbete

PM-uppgift och grupparbete


Pm uppgift 1

PM-uppgift 1

 • Skriv en disposition och en inledning till en uppsats i ett ämne som du skulle kunna tänka dig att jobba med.

 • I inledningen till uppsatsen skall du ha med varför ämnet lämpar sig för en rättsvetenskaplig behandling (och varför det är intressant), samt ett metodavsnitt.

 • Överarbeta inte denna uppgift.


Grupparbete

Grupparbete

 • Dela in i er grupper med ungefär 3-4 personer, samarbeta helst med personer som du tror kommer att behandla ett närliggande rättsområde. Behandla något av de ämnen som läses upp.

 • Förbered för presentation nästa vecka. Tänk på presentationsteknik etc.


ad
 • Login