Dėstytojo ir studentų vaidmenys reflektyvaus mokymos(si) procese: pažangos ir pasiekimų vertinimas - PowerPoint PPT Presentation

Sisteminis dstytoj kompetencij tobulinimas, siekiant studij edukacinio inovatyvumo (EduKom)
Download
1 / 32

 • 247 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sisteminis dėstytojų kompetencijų tobulinimas, siekiant studijų edukacinio inovatyvumo (EduKom) Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-088. Dėstytojo ir studentų vaidmenys reflektyvaus mokymos(si) procese: pažangos ir pasiekimų vertinimas. Dr. Loreta Statauskienė

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Dėstytojo ir studentų vaidmenys reflektyvaus mokymos(si) procese: pažangos ir pasiekimų vertinimas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


D stytojo ir student vaidmenys reflektyvaus mokymos si procese pa angos ir pasiekim vertinimas

Sisteminis dstytoj kompetencij tobulinimas, siekiant studij edukacinio inovatyvumo (EduKom)Nr. VP1-2.2-MM-07-K-01-088

Dstytojo ir student vaidmenys reflektyvaus mokymos(si) procese: paangos ir pasiekim vertinimas

Dr. Loreta Statauskien

Ugdymo pltots centro projekto mokslin vadov

Kvalifikacijos tobulinimo rengini konsultant

Ugdymo turinio vietimo konsultant

2011-05-26 2011-05-27

ES struktrin parama Lietuvai 2007-2013m.


D stytojo ir student vaidmenys reflektyvaus mokymos si procese pa angos ir pasiekim vertinimas

Mokoms i BLM patirties: Mokini paangos ir pasiekim vertinimo samprata - vertinimo kaitos strategija

Patvirtinta LR vietimo ir mokslo ministro 2004 vasario 25 d. sakymu SAK-256

 • Sampratoje aptariama:

  • vertinimo tikslai ir udaviniai

  • bendrosios vertinimo nuostatos ir principai

  • vertinimas ugdymo procese ir baigus program

  • vertinimo dalyvi vaidmuo

  • sampratos gyvendinimas

 • www.pedagogika.lt

ES struktrin parama Lietuvai 2007-2013m.


D stytojo ir student vaidmenys reflektyvaus mokymos si procese pa angos ir pasiekim vertinimas

Vertinimo tikslas

 • Padti mokytis, skatinti asmenybs brand

 • Nustatyti ugdymo skm ir numatyti tolesn jo eig

 • Apibendrinti mokymosi rezultatus

ES struktrin parama Lietuvai 2007-2013m.


D stytojo ir student vaidmenys reflektyvaus mokymos si procese pa angos ir pasiekim vertinimas

Vertinimo nuostatos ir principai

 • Vertinimas grindiamas iuolaikine mokymosi samprata

 • Vertinimas padeda mokytis

 • Vertinama inios, supratimas, gebjimai, nuostatos

 • Vertinama individuali mokinio paanga

 • Vertinama pozityviai ir konstruktyviai

 • Vertinama atvirai ir skaidriai

 • Vertinama objektyviai ir veiksmingai

 • Vertinama informatyviai ir ekonomikai

ES struktrin parama Lietuvai 2007-2013m.


D stytojo ir student vaidmenys reflektyvaus mokymos si procese pa angos ir pasiekim vertinimas

TRAUKINYS

ES struktrin parama Lietuvai 2007-2013m.


D stytojo ir student vaidmenys reflektyvaus mokymos si procese pa angos ir pasiekim vertinimas

Refleksijos ir grtamojo ryio vaidmuo vertinant mokymosi rezultatus

 • Padeda aptarti mokinio kompetencijas (;G;N)

 • Sukeliamos emocijos

 • Motyvuoja / demotyvuoja tolimesnei veiklai

 • Padeda surasti mokymosi skm, t.y. bdus kaip mokytis

 • Supratimas, kokio lygio yra mokymosi pasiekimai

 • Aptarti

 • Pamatyti rezultat

 • prasminti emocijas

 • Padeda suprasti

 • Naujai matyti

 • Suasmeninti patyrim

ES struktrin parama Lietuvai 2007-2013m.


D stytojo ir student vaidmenys reflektyvaus mokymos si procese pa angos ir pasiekim vertinimas

Vertinimo metodai

Kokybiniai

 • Stebjimas

 • Interviu

 • Fakt analiz

 • Kompetencijos aplankas

 • Refleksinis dienoratis

Kiekybiniai

 • Apklausa

 • Testavimas

ES struktrin parama Lietuvai 2007-2013m.


D stytojo ir student vaidmenys reflektyvaus mokymos si procese pa angos ir pasiekim vertinimas

Diagnostinis vertinimas padeda isiaikinti, kas yra imokta ir kokia reikalinga pagalba

 • Vertinimo planavimas

 • Vertinimas mokant

 • Sukauptos informacijos fiksavimas

 • Informavimas ir komentavimas

 • Ugdymo proceso vertinimas ir koregavimas

ES struktrin parama Lietuvai 2007-2013m.


D stytojo ir student vaidmenys reflektyvaus mokymos si procese pa angos ir pasiekim vertinimas

Formuojamasis vertinimas padeda mokytis, o ne kontroliuoti

 • klausinjimas

 • grtamasis ryys

 • mokini vienas kito ir savs vertinimas

 • formuojamasis apibendrinamj test panaudojimas

  (P. Black ir kt., 2002)

ES struktrin parama Lietuvai 2007-2013m.


D stytojo ir student vaidmenys reflektyvaus mokymos si procese pa angos ir pasiekim vertinimas

Apibendrinamasis (suminis) vertinimasskirtas mokymosi rezultatams apibendrinti

Priimami sprendimai dl:

 • ugdymo turinio tinkamumo ar padjo siekti ikelt tiksl, ar buvo prieinamas kiekvienam mokiniui, kad jis galt siekti paangos

 • mokymo metod ir strategij, mokymosi uduoi, altini, itekli ar jie efektyvs, ar tinka atskiriems mokiniams, j grupms, visai klasei, ar tinkamas mokymosi tempas

 • mokymosi tiksl bei udavini ar jie reals, pasiekiami atskiriems mokiniams, j grupms, visai klasei, taip pat ir mokiniams, turintiems specialij poreiki

ES struktrin parama Lietuvai 2007-2013m.


D stytojo ir student vaidmenys reflektyvaus mokymos si procese pa angos ir pasiekim vertinimas

Kompetencijos aplanko rengimas

Studento veiklos vertinimas:kompetencijos aplankas

ES struktrin parama Lietuvai 2007-2013m.


D stytojo ir student vaidmenys reflektyvaus mokymos si procese pa angos ir pasiekim vertinimas

Aplanko tipai:

 • Pagal kontekst (mokymosi programos, veiklos, egzamino)

 • Pagal autori (individualus, bendruomens)

 • Pagal tikslus (formuojamasis, suminis, pristatymo)

ES struktrin parama Lietuvai 2007-2013m.


D stytojo ir student vaidmenys reflektyvaus mokymos si procese pa angos ir pasiekim vertinimas

Kompetencijos portfelio tikslas

 • ini

 • Gebjim

 • Nuostat vertinimas

ES struktrin parama Lietuvai 2007-2013m.


D stytojo ir student vaidmenys reflektyvaus mokymos si procese pa angos ir pasiekim vertinimas

A, ........ studentas (-)(suraomi mokymosi skms vertinimo komentarai)

 • Dalyvauju paskaitose

 • Mokausi savarankikai

 • Gaunuinformacijos .

 • Kaip mokausi planuoti savo mokymsi

 • Kaip mokausi vertinti savo mokymsi

ES struktrin parama Lietuvai 2007-2013m.


D stytojo ir student vaidmenys reflektyvaus mokymos si procese pa angos ir pasiekim vertinimas

Priimami sprendimai dl:

UGDYMO

TURINYS

 • Ko mokoms?

 • Kaip mokoms?

 • Kiek tai naudinga asmeniui?

Ar padjo siekti ikelt tiksl, ar yra prieinamas kiekvienam besimokaniajam, kad jis galt siekti paangos?

 • ugdymo turinio tinkamumo

ES struktrin parama Lietuvai 2007-2013m.


D stytojo ir student vaidmenys reflektyvaus mokymos si procese pa angos ir pasiekim vertinimas

Priimami sprendimai dl:

 • mokymo metod ir strategij, mokymosi uduoi, altini, itekli

 • ar jie efektyvs

 • ar tinka atskiriems besimokantiesiems, j grupms, visai auditorijai

 • ar tinkamas mokymosi tempas

ES struktrin parama Lietuvai 2007-2013m.


D stytojo ir student vaidmenys reflektyvaus mokymos si procese pa angos ir pasiekim vertinimas

Priimami sprendimai dl:

 • mokymosi tiksl bei udavini

Ar jie reals

- Ar pasiekiami atskiriems besimokantiesiems, j grupms, visai auditorijai, besimokantiesiems, turintiems specialij poreiki?

ES struktrin parama Lietuvai 2007-2013m.


D stytojo ir student vaidmenys reflektyvaus mokymos si procese pa angos ir pasiekim vertinimas

sivertinimas

ES struktrin parama Lietuvai 2007-2013m.


D stytojo ir student vaidmenys reflektyvaus mokymos si procese pa angos ir pasiekim vertinimas

Kodl sivertinimas yra svarbus mokantis?

 • Mokjimas sivertinti veda prie savarankiko mokymosi

 • Daro poveik grups darbingumui ir klimatui

 • Keiia dstytojo ir student santyki pobd

 • sivertinimo taikymas klasje keiia standartinius vertintojo ir vertinamojo vaidmenis

 • Studentas gyja daugiau gali, prisiima atsakomyb u savo mokymsi

 • Studento nuomons apie savo mokymosi rezultatus pripainimas didina jo mokymosi motyvacij

 • Pratinti sivertinti galima vairaus amiaus besimokaniuosius

 • Taikant sivertinimo strategijas maiau dmesio skiriama pasiekimams lyginti tarpusavyje, todl ivengiama konkurencijos.

ES struktrin parama Lietuvai 2007-2013m.


D stytojo ir student vaidmenys reflektyvaus mokymos si procese pa angos ir pasiekim vertinimas

Veiksmingi sivertinimo bdai

 • Siekdami, kad mokymasis bt kryptingas ir konstruktyvus, besimokantieji turt inoti, k jie privalo imokti

 • Kodl to mokosi (kuo jiems tai naudinga, kaip tai susij su dalyko programa)

 • Kaip tai bus vertinta

ES struktrin parama Lietuvai 2007-2013m.


D stytojo ir student vaidmenys reflektyvaus mokymos si procese pa angos ir pasiekim vertinimas

sivertinimo bdai

 • Uduoties atlikimo vertinimas pagal pateikt teising sprendim arba pagal pateiktus kriterijus

 • Mokymosi pasiekim sivertinimas pagal i anksto ikeltus, apmstytus tikslus ir pagal programos reikalavimus;

 • Mokymosi paangos vertinimas pagal sukauptus besimokanij darbus

ES struktrin parama Lietuvai 2007-2013m.


D stytojo ir student vaidmenys reflektyvaus mokymos si procese pa angos ir pasiekim vertinimas

 • sivertinimas yra veiksmingas tada, kai besimokantieji aikiai supranta mokymosi udavinius ir uduoi vertinimo kriterijus

 • Kriterijai inojimas, ko i besimokanij tikimasi ir k reikia darb atlikti patenkinamai, gerai ir puikiai

ES struktrin parama Lietuvai 2007-2013m.


D stytojo ir student vaidmenys reflektyvaus mokymos si procese pa angos ir pasiekim vertinimas

Uduotis:

Sukurkite vertinimo kriterijus

Refleksyvaus mstymo gebjimai

ES struktrin parama Lietuvai 2007-2013m.


D stytojo ir student vaidmenys reflektyvaus mokymos si procese pa angos ir pasiekim vertinimas

 • Studentai gyja daugiau pasitikjimo savimi, kai ino, k turt atlikti ir kaip bus vertintas rezultatas

 • Nordamas padti mokiniams sivertinti dstytojas turt juos aktyviai traukti ugdymo proces, skatinti kelti studij udavinius ir isiaikinti vertinimo kriterijus

ES struktrin parama Lietuvai 2007-2013m.


D stytojo ir student vaidmenys reflektyvaus mokymos si procese pa angos ir pasiekim vertinimas

 • Mokymasis sivertinti vertinant kit darbus bendrakursi darb vertinimas pagal kriterijus. Dstytojas turt sudaryti slygas ugdymo procese mokiniams vertinti vienas kito darbus ir itaisyti klaidas. Gali bti vertinamas savo indlis grups veikloje ir bendrame grups darbe.

 • Savojo darbo taisymas po kit mokini darb analizs klaidos gali bti itaisytos remiantis geresniu galim

 • uduoties atlikimo bd supratimu, gytu lyginant savo ir kit darbus. Svarbu, kad mokiniai suvokt savo darbo stiprisias ir silpnsias vietas.

 • vertint darb pavyzdiai mokiniai gali vertinti savo darb pagal mokytojo pateikt jau itaisyt pavyzd. Mokinio darbo vertinim sudaryt paties mokinio sivertinimas ir mokytojo vertinimas pagal tuos paius kriterijus ir juos atitinkant pavyzd.

ES struktrin parama Lietuvai 2007-2013m.


D stytojo ir student vaidmenys reflektyvaus mokymos si procese pa angos ir pasiekim vertinimas

Pokalbio integravimas

 • tai keitimasis informacija apie tai, kaip studentas ir dstytojas vertina mokymosi veikl ir rezultatus

 • jis yra btinas, norint gerinti konstruktyvi pedagogin sveik ir ugdymo proces

 • aptariami atlikti darbai, isakoma asmenin nuomon

ES struktrin parama Lietuvai 2007-2013m.


D stytojo ir student vaidmenys reflektyvaus mokymos si procese pa angos ir pasiekim vertinimas

sivertinimo fiksavimo sistema

 • Sutartini enkl ymjimas

 • Gavus grtamj informacij iuos duomenis svarbu panaudoti tolesnei mokymosi veiklai planuoti

 • Apvalgos lapai lapuose surayti sutarti vertinimo kriterijai, pagal kuriuos galima sivertinti savo pasiekimus

 • Mokymosi dienoratis parengtoje formoje fiksuojama savo nuomon apie studij rezultatus, paymti sunkumai ir planuojama, kas turt bti atliekama

 • Aplankas per ilg laik atlikt vertinimo uduoi ir darb segtuvas, kuris parodo studij raid ir darom paang

 • Refleksijos klausimai temos pradioje uduodami refleksij skatinantys klausimai

ES struktrin parama Lietuvai 2007-2013m.


D stytojo ir student vaidmenys reflektyvaus mokymos si procese pa angos ir pasiekim vertinimas

Pasinaudodami pateiktu aprau, pasilykite sivertinimo fiksavimo sistemos taikymo Js darbe, galimybi

ES struktrin parama Lietuvai 2007-2013m.


D stytojo ir student vaidmenys reflektyvaus mokymos si procese pa angos ir pasiekim vertinimas

Aikumo ir tikslumo savistaba

 • tai refeksyvaus mstymo bdai, kuriais besimokantysis links arba nelinks vertinti savo inias

 • Pavyzdiui, jis gali bti links arba nelinks kontroliuoti, ar jam aiki pateikta informacija ir ar jis dl imoktos informacijos nra tikras

 • Tokia savistaba nra automatika, besimokantysis smoningai nusprendia imtis uduoties, kartu vertindamas jos aikum ir tikslum, arba nesiimti, jeigu uduotis jam atrodo neaikiai, netiksliai suformuluota

 • Jeigu norime, kad besimokaniajam uduotis ar tekste pateikta informacija bt aiki, tai joje neturt bti dviprasmybi ar daugiareikmi termin, inios ir svokos turt bti pateikiamos vienareikmikai, kad besimokantysis galt iskirti svarbius j savitumus ir kiekvienam ypatumui priskirti aiki reikm, atskirti reikinius vien nuo kito.

ES struktrin parama Lietuvai 2007-2013m.


D stytojo ir student vaidmenys reflektyvaus mokymos si procese pa angos ir pasiekim vertinimas

Norint skatinti toki aikumo savistab besimokaniajam gali bti pateikiami tokio pobdio klausimai:

 • Pasakykite, ar visi testo klausimai ir uduotys yra aiks?

 • Kurie buvo neaiks, kodl?

 • Pasakykite, dl kurios informacijos skaitydami tekst nesate visikai tikras?

 • Kaip manote, kas lemia t netikrum?

 • Pagalvokite, kurie io reikinio aspektai neaiks?

 • Kurioje vietoje konkreiai is tekstas ar odiai buvo nesuprantami?

 • Pagalvokite, kas gali trukdyti laikytis nurodyt taisykli ir kodl?

 • Ivardinkite, koki klaid daniausiai pasitaiko atliekant tokio pobdio uduotis

 • Paaikinkite, dl kokios prieasties kilo konfliktas? ir pan.

ES struktrin parama Lietuvai 2007-2013m.


D stytojo ir student vaidmenys reflektyvaus mokymos si procese pa angos ir pasiekim vertinimas

Teisingumo savistaba

150 refeksyvaus mstymo bdai, kuriais mokiniai skatinami ne tik isakyti savo nuomon, bet ir pagrsti savo ini, nuomons ir atsakym teisingum.

Mokytojo pateikiami klausimai ir uduotys turt skatinti mokinius ne tik vertinti savo ini teisingum, bet ir pateikti rodym pasitelkti iorinius altinius kaip faktinio ini tikslumo patvirtinim.

Toki savistab skatina, pavyzdiui, tokie klausimai:

Pasakyk, dl kurios informacijos, skaitydamas tekst, esi tikras, kad supranti teisingai, o paskui paaikink, i ko inai, kad tekst supratai teisingai.

Kas galt patvirtinti, kad Tavo nuomon teisinga?

Ivardyk tuos reikinio aspektus, kuriais neabejoji, o paskui paaikink, i kur gali inoti, kad tai teisingos inios.

Kaip gali rodyti savo atsakymo teisingum?

Kuo gali pagrsti savo nuomon?

Ivardyk tuos klausimus, kuriuos atsakei teisingai, ir paaikink, i kur inai, kad tai teisingi atsakymai. Mokytojas turt utikrinti mokiniams reikiam pagalb ir nurodyti nauding informacijos altini, kad jie imokt pagrstai mstyti apie savo ini teisingum.

ES struktrin parama Lietuvai 2007-2013m.


D stytojo ir student vaidmenys reflektyvaus mokymos si procese pa angos ir pasiekim vertinimas

sivertinimo klausimai ikelti klausimai siekiant apibendrinti mokymosi rezultatus ir isiaikinti skm ir tobulintinas sritis:

Pabandyk vertinti savo darb:

kas pasisek, o k bt galima daryti kitaip? Ko imokai?

Kaip gali apibendrinti ir paaikinti kitiems tai, k suinojai?

Kuri veikla labiausiai patiko ir gerai seksi?

Kas buvo sudtinga ir kodl?

Kaip galtum pagerinti savo mokymosi rezultatus?

Nebaigti sakiniai.

Pamokos ar temos pabaigoje mokini refeksija gali bti skatinama nebaigtais sakiniais, kuriais mokini praoma vertinti mokymosi naud ir taikyti gytas inias, pavyzdiui:

Trys svarbiausi dalykai, kuriuos ioje pamokoje supratau... inau, kad ko imokau, yra vertinga, nes... i pamoka man bus naudinga tuo, kad...

Dirbdamas drauge su kitais grupje imokau... Noriau padkoti u pagalb..., nes... Nra mogaus, kuris neklysta, todl i savo klaid galiau pasimokyti... Kit kart pasistengsiu... ir t. t.

ES struktrin parama Lietuvai 2007-2013m.


 • Login