Gminna rada sportu
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Gminna Rada Sportu PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Gminna Rada Sportu. Bobolice, 24.04.2013. 1. Porządek obrad:. Podsumowanie otrzymanych i rozliczonych dotacji z budżetu Gminy Bobolice w 2012 r. Zestawienie dotacji przyznanych z budżetu Gminy Bobolice organizacjom w 2013 r.

Download Presentation

Gminna Rada Sportu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gminna rada sportu

Gminna Rada Sportu

Bobolice, 24.04.2013

1.


Porz dek obrad

Porządek obrad:

 • Podsumowanie otrzymanych i rozliczonych dotacji z budżetu Gminy Bobolice w 2012 r.

 • Zestawienie dotacji przyznanych z budżetu Gminy Bobolice organizacjom w 2013 r.

 • Przedstawienie wniosków dot. sportu po posiedzeniu Komisji ds. Rozwoju Rady Powiatu w Starostwie Powiatowym – Pan Zbigniew Rewkowski.

 • Propozycje tematów posiedzeń Gminnej Rady Sportu w celu opracowania harmonogramu tematów posiedzeń.

 • Komunikaty, wnioski i dyskusja.

2.


Gminna rada sportu

I. Dotacje celowe udzielone w ramach otwartego konkursy ofert na 2013 rok w zakresie kultury fizycznej i sportu (porównanie z 2012 r.).

3.


Gminna rada sportu

II. Dotacje celowe udzielone w ramach otwartego konkursy ofert na 2013 rok w zakresie kultury fizycznej i sportu (porównanie z 2012 r.) – cd.

4.


Iii najcz stsze b dy w rozliczeniu dotacji z 2012 r

III. Najczęstsze błędy w rozliczeniu dotacji z 2012 r.

 • niedokładny opis faktur, zbyt ogólnikowo opisywany cel wydatku,

  Należy pamiętać, że każdą zmianę opisu faktury / rachunku na oryginale należy parafować i opatrzyć datą dokonania zmiany.

 • brak list pokwitowań odbioru nagród rzeczowych,

  Nagrody rzeczowe podlegają obowiązkowi ich pokwitowania, wyjątek stanowią upominki (gadżety) dla wszystkich uczestników imprezy. Pokwitowanie nagrody wymagane jest przez nagrodzonego, trenera (opiekuna drużyny) lub przez osobę wręczającą, ale inną niż osoba stwierdzająca merytoryczność wydatku.

 • w sprawozdaniach częściowych brak rozliczenia całej kwoty przekazanej transzy dotacji,

 • brak rozliczenia deklarowanego wkładu własnego,

 • uwzględnienie w rozliczeniu dotacji wydatków poniesionych przed datą podpisania umowy;

  Zgodnie z §2 pkt. 2 umowy wydatki poniesione przez Zleceniobiorcę przed dniem podpisania umowy stanowią tylko i wyłącznie wkład własny organizacji i nie mogą być sfinansowane z dotacji.

 • wydatki niezgodne z kosztorysem zadania,

 • brak udokumentowanego wkładu własnego.

5.


Gminna rada sportu

IV. Procedura składania ofert i rozliczania dotacji celowej – ogłoszenie otwartego konkursu ofert i zawarcie umowy (USTAWA o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. )

6.


V procedura sk adania ofert i rozliczania dotacji celowej

V. Procedura składania ofert i rozliczania dotacji celowej –

sprawozdania częściowe

7.


Vi procedura sk adania ofert i rozliczania dotacji celowej

VI. Procedura składania ofert i rozliczania dotacji celowej

sprawozdanie końcowe

8.


Gminna rada sportu

W przypadku stwierdzenia na podstawie rozliczenia końcowego, że dotacja wykorzystana została w części lub całości niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana w nadmiernej wysokości, organ – Burmistrz Bobolic określa, w drodze decyzji, wysokość kwoty podlegającej zwrotowi do budżetu gminy (art. 152 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych) wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (§ 14 pkt. 2 umowy).

9.


Gminna rada sportu

Przykładowe koszty kwalifikowane (pokrywane w ramach dotacji) zgodnie z Programem współpracy na 2013 r:

Niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio z nim związane, w tym:

usługi transportowe, koszty podróży, koszt zakupu paliwa,

ubezpieczenie sprzętu i uczestników,

opłaty wpisowego, licencji zawodników,

zakup sprzętu sportowego,

dopłata do zakupu obuwia sportowego w wysokości do 100,00 zł na jedną parę i na jednego zawodnika,

dopłata do zakupu strojów sportowych właściwych dla danej dyscypliny sportowej w wysokości do 150 zł na jednego zawodnika,

obsługa sędziowska,

opłaty rejestracji,

obsługa administracyjna i księgowa niezbędna do realizacji oferty,

wynagrodzenie uprawnionej kadry szkoleniowej (trenerów, szkoleniowców).

10.


Gminna rada sportu

Przykłady kosztów niekwalifikowanych:

 • wsteczne finansowanie zadań,

 • pokrycie deficytu działalności stowarzyszenia,

 • diety zawodników,

 • wydatki inwestycyjne oraz zakup środków trwałych,

 • budowa, zakup i remont budynków, zakup gruntów,

 • zakup strojów dla trenerów,

 • działalność gospodarcza podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

 • działalność polityczna i religijna,

 • pokrycie kosztów utrzymania biura w tym wszystkich kosztów związanych z użytkowaniem telefonu,

 • transfery zawodnika z innego klubu sportowego,

 • kary finansowe nałożone na klub lub na zawodników tego klubu (za wyjątkiem żółtych

 • i czerwonych kartek),

 • zobowiązania klubu wynikające z kredytów, pożyczek i kosztów ich obsługi.

11.


Podsumowanie

PODSUMOWANIE:

Sprawozdanie musi być zgodne z ofertą lub z korektą kosztorysu, harmonogramu i zakresu rzeczowo – finansowego zadania.

Oferta / korekta kosztorysu

i harmonogramu

Sprawozdanie

częściowe/ końcowe

12.


Plany na 2013 rok

Plany na 2013 rok:

 • realizacja trzech projektów w ramach PROW:

 • " I Bobolicki Rajd NordicWalking. Śladami przeszłości do tu i teraz"

 • " Śladami przeszłości do tu i teraz - oznakowanie i wytyczenie szlaku pieszego"

 • „Stworzenie bazy sportowo – rekreacyjnej – ścieżka zdrowia z elementami placu zabaw”

 • organizacja Turniej Piłki Siatkowej z okazji rocznicy nadania gimnazjum w Bobolicach imienia Agaty Mróz – Olszewskiej.

13.


Dzi kuj za uwag

Halina Michalak

insp. ds. promocji, kultury i współpracy

Dziękuję za uwagę

14.


 • Login