Aktu ln stav oppi
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

Aktuální stav OPPI PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Aktuální stav OPPI. Vladimír Kebo Sněm RVŠ dne 19. května 2011. Realizace OPPI v roce 2010 – dotační programy. Úspěšnost jednotlivých programů podpory. Nejvíce žádostí o podporu bylo předkládáno v prioritní ose (PO) 2 – Rozvoj firem. Výzvy OPPI - I. čtvrtletí 2011.

Download Presentation

Aktuální stav OPPI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Aktuální stav OPPI

Vladimír Kebo

Sněm RVŠ dne 19. května 2011

Sněm RVŠ


Realizace OPPI v roce 2010 – dotační programy

Sněm RVŠ


Úspěšnost jednotlivých programů podpory

Nejvíce žádostí o podporu bylo předkládáno v prioritní ose (PO) 2 – Rozvoj firem

Sněm RVŠ


Výzvy OPPI - I. čtvrtletí 2011

Program Progres III - prodloužení

Vyhlášení výzvy: 3. 1. 2011 (prodloužení)

Příjem žádostí: 3. 1. 2011 – 31. 12. 2011

Alokace výzvy: 600 mil. Kč

Cíl programu: pomocí podpory ve formě podřízených úvěrů posilujících kapitálové vybavení podnikatele umožnit realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů, pro které je bariérou získání externího financování, nižší vlastní kapitálová vybavenost nebo omezená možnost poskytnout zajištění úvěru.

Sněm RVŠ


Výzvy OPPI - I. čtvrtletí 2011

Program Poradenství - CzechAccelerator

Vyhlášení výzvy: 15. 3. 2011

Příjem žádostí: 1. 4. 2011 – 30. 9. 2013

Alokace výzvy: 61 mil. Kč

Cíl výzvy: zlepšení kvality a dostupnosti poradenských služeb pro malé a střední podniky (MSP) a tím i zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Poskytovatelem dotace pro projekt CzechAccelerator 2011 - 2014 je Agentura pro podporu podnikání a investic - CzechInvest.

Sněm RVŠ


Výzvy OPPI - I. čtvrtletí 2011

Program Prosperita II - prodloužení

Vyhlášení výzvy: 15. 3. 2011 (prodloužení)

Příjem registračních žádostí: 1. 4. 2011 – 31. 7. 2011

Příjem plných žádostí: 1. 6. 2011 – 15. 3. 2012

Objem finančních prostředků: 4 mld. Kč

Cíl výzvy: podporovat zakládání a další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace zaměřených zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. V souvislosti s podporou inovační infrastruktury pro nově vznikající inovační firmy se program dále zaměřuje na podporu zakládání, činnosti a dalšího rozvoje podnikatelských inkubátorů.

Sněm RVŠ


Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev 2011

V květnu vyhlášeno prodloužení 2. výzvy programu ŠKOLICÍ STŘEDISKA a prodloužení 2. výzvy programu MARKETING.

Dle indikativního plánu připravuje ŘO vyhlášení dalších výzev :

PORADENSTVÍ - červen 2011, ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY - srpen 2011, ICT V PODNICÍCH, SPOLUPRÁCE/Klastry - listopad 2011

U programu ROZVOJ bude vzhledem k množství přihlášených kvalitních projektů zvýšena alokace III. výzvy, u programů EKO-ENERGIE, INOVACE, POTENCIÁL, NEMOVITOSTI dosud probíhá hodnotící proces v rámci posledních vyhlášených výzev, následně bude dle aktuálního stavu a podle kvality přihlášených projektů rozhodnuto, kdy bude vyhlášena výzva nová.

ŘO dále plánuje prodloužení aktuálních výzev programů START a ZÁRUKA.

Sněm RVŠ


Průběh implementace OPPI

Program se posouvá do fáze, kdy jsou především vydávána Rozhodnutí, realizovány projekty a zpracovávány žádosti o platbu, jejichž počet s ohledem na postupující realizaci projektů rychle narůstá.

kurz 24,479 Kč/€

Graf názorně dokládá nárůst registrace zejména plných žádostí, schválených a rozhodnutých projektů za období 1. 10. 2010 – 31. 3. 2011

Sněm RVŠ


Přehled podaných PŽ dle programů podpory

kurz 24,479 Kč/€

Největší navýšení objemu požadované dotace v plných žádostech v programech INOVACE – Inovační projekt, PROSPERITA a NEMOVITOSTI.

Sněm RVŠ


Vývoj z hlediska regionů

Z hlediska finančního objemu vydaných Rozhodnutí a objemu proplacených prostředků byl období od října 2010 do března 2011 největší pokrok zaznamenán v kraji Moravskoslezském, což je patrné z následujícího grafu.

SČ = Středočeský, JM = Jihomoravský, MSL = Moravskoslezský, ZL = Zlínský, ÚST = Ústecký, OL = Olomoucký, PLZ = Plzeňský, VYS = Vysočina, LIB = Liberecký, KH = Královehradecký, JČ = Jihočeský, PAR = Pardubický, KV = Karlovarský kraj

Sněm RVŠ


Rizika implementace – odstoupené projekty

Celkem k 31. 3. 2011 odstoupilo po podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace 290 projektů v celkové hodnotě více než 2,030 mld. Kč (82,9 mil. €), z toho je 95 projektů za 880,6 mil. Kč (36 mil. €) odstoupených z důvodu hospodářské krize.

Za období říjen 2010 – březen 2011 odstoupilo ve fázi po podepsaném Rozhodnutí 84 žadatelů za více než 485 mil. Kč (19,8 mil. €).

Odstoupené projekty k 31. 3. 2011

Sněm RVŠ


Rozhodnutí EK o pozastavení plateb pro OPPI

 • Rozhodnutí Evropské komise (DG REGIO) o pozastavení plateb pro OPPI

 • předáno České republice 7. března 2011 prostřednictvím Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu

 • dočasné přerušení finančních toků ze strany EK na účty Platebního a certifikačního orgánu ČR (tj. MF)

 • nedotýká se konkrétních plateb proplácených prostřednictvím MPO příjemcům podpory  podnikatelům, vysokým školám či municipalitám

 • OPPI nadále funguje, urychlování plateb konečným příjemcům

 • k 25. 4. 2011 autorizované výdaje 18,5 mld. Kč  více než 20 % celkové alokace OPPI

Sněm RVŠ


Hlavní důvody pozastavení plateb

 • V říjnu 2010 byla zpracována auditní zpráva auditora Evropské komise, se kterou nebyl seznámen žádný relevantní orgán v ČR  nebylo možné uplatnit námitky, vycházející mimo jiné z nedostatečně zjištěného stavu věci a místo toho bylo okamžitě přikročeno k sankčnímu opatření, tj. přerušení plateb až na 6 měsíců.

 • Hlavní důvody

 • obavy Komise z možného netransparentního výběru projektů

 • problémy v implementaci prostředků technické pomoci OPPI

 • pochybnosti o nastavení správnosti systému realizace finančního nástroje ZÁRUKA realizovaného ČMZRB a.s.

 • pochybnosti o dostatečnosti vedení Pověřených auditních subjektů na MPO ze strany Auditního orgánu (MF)

 • 13. dubna 2011 byla Evropské komisi předána společná reakce ministra průmyslu a obchodu a ministra financí ke všem nálezům z auditní zprávy, dostatečně vysvětlující namítané problematické záležitosti.

Sněm RVŠ


Navrhované změny OPPI

 • Změny v OPPI se týkají těchto oblastí:

 • Navýšení alokace OPPI v návaznosti na přidělené dodatečné prostředky a související změny

 • Zpřesnění role ČMZRB, a.s. při implementaci OPPI

 • Ostatní změny (cílové hodnoty některých indikátorů věcných cílů OPPI; úpravy kategorizace pomoci podle prioritních témat, včetně změny orientačních částek kategorizace)

 • Formální (technické) změny OPPI

 • První dvě změny byly projednány a schváleny na 8. Jednání MV OPPI v listopadu 2010. Změny OPPI se týkají verze programu schváleného Evropskou komisí v červenci 2010.

Sněm RVŠ


1. Navýšení alokace v návaznosti na přidělené dodatečné prostředky

Rozdělení dodatečných prostředků dle usnesení vlády č. 817/2010

Sněm RVŠ


1. Navýšení alokace v návaznosti na přidělené dodatečné prostředky

Na základě materiálu „Rozdělení dodatečných prostředků dle čl. 17 Meziinstitucionální dohody“, který vláda schválila na svém jednání dne 16. listopadu 2010 (UV č. 817/2010) získal OPPI 32 % z dodatečně přidělených prostředků, což odpovídá 75 854 656 EUR ze zdrojů ERDF.

ŘO OPPI má ve smyslu citovaného usnesení vlády přidělit:

 • 19 % celkových dodatečných prostředků pro finanční nástroje oblasti podpory 1.2 prioritní osy 1 „Vznik firem“ a oblasti podpory 2.1 prioritní osy 2 „Bankovní nástroje podpory malých a středních podniků“ (45 038 702 EUR)

 • 13 % pro dotace v programu EKO-ENERGIE prioritní osy 3 „Efektivní energie“ (30 815 954 EUR)

Sněm RVŠ


Marketing

 • MarketingII. výzva (prodloužení)

 • Alokace: 300 mil. Kč

 • Datum vyhlášení:1. 5. 2011

 • Příjem registračních žádostí:1. 6. 2011 – 15. 9. 2011

 • Příjem plných žádostí:1. 7. 2011 – 31. 10. 2011

 • Ukončení realizace projektu:nejpozději do 31. 12. 2012

 • Příjem žádostí o platbu:nejpozději do 30. 6. 2013

 • Cíl výzvy

  • posílení mezinárodní konkurenceschopnosti MSP se sídlem v ČR na zahraničních veletrzích a výstavách

Sněm RVŠ


Školicí střediska

 • Školicí střediskaII. výzva (prodloužení)

 • Alokace:1 mld. Kč

 • Datum vyhlášení:1. 5. 2011

 • Příjem registračních žádostí:1. 6. 2011 – 15. 3. 2012

 • Příjem plných žádostí:1. 7. 2011 – 15. 6. 2012

 • Ukončení realizace projektu:nejpozději do 30. 11. 2014

 • Cíl výzvy

  • zvyšování konkurenceschopnosti podniků a podnikatelských subjektů prostřednictvím budování kvalitního zázemí pro realizaci, organizaci a řízení vzdělávání, personálních činností a dalších aktivit souvisejících s rozvojem lidských zdrojů

Sněm RVŠ


Výzvy připravované na druhé pololetí roku 2011

V průběhu roku 2011 budou vyhlášeny výzvy v následujících programech:

 • Poradenství (červen 2011)

 • ICT a strategické služby (srpen 2011)

 • Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví (září 2011)

 • ICT v podnicích (listopad 2011)

 • Spolupráce – Klastry (listopad 2011)

O vyhlášení dalších programů bude rozhodnuto dle aktuální situace.

Sněm RVŠ


Dosavadní příprava budoucího programovacího období na úrovni EU

 • Dosavadní průběh přípravy na úrovni EU:

 • listopad 2010 – zveřejnění 5. Kohezní zprávy, obsahující návrhy na budoucí uspořádání kohezní politiky po r. 2013, zahájení veřejné konzultace

 • leden/únor 2011 – Kohezní fórum – uzavření veřejné diskuse

 • duben 2011 – shrnutí veřejné konzultace k 5. Kohezní zprávě

 • Očekává se:

 • červen 2011 – zveřejnění návrhu nové Finanční perspektivy (návrh nového víceletého finančního rámce EU pro období 2014 - 2020

 • červenec (popř. září) 2011 – návrh nových nařízení pro SF

Sněm RVŠ


Příprava národních rozvojových priorit ČR (1)

 • Koordinační výbory NSRR:

 • Konkurenceschopná česká ekonomika

 • Otevřená, flexibilní a soudržná společnost

 • Atraktivní prostředí

 • Vyvážený územní rozvoj

  • příprava návrhů sektorových a národních rozvojových priorit

 • Konkurenceschopná česká ekonomika:

  • shromážděno cca 100 návrhů priorit resortů velmi rozdílné struktury

  • překrývají se zájmy resorty x ROPy, resorty mezi sebou (všeobecný zájem o inovace, o podporu podnikání) – bez ujasněných koncepcí

Sněm RVŠ


Příprava národních rozvojových priorit ČR (2)

Návrhy národních rozvojových priorit :

Ve spolupráci MMR s resorty (únor – březen 2011) došlo k zúžení

a upřesnění sektorových priorit a návrhů národních rozvojových

priorit:

Nyní:45 sektorových priorit

13 národních rozvojových priorit

Cílový stav:15 - 20 sektorových priorit

5 - 7 národních rozvojových priorit

2 rozvojové cíle

Sněm RVŠ


Prozatímní návrhy

soustředěné na MMR

Sektorové priority

Sněm RVŠ


Prozatímní návrhy

soustředěné na MMR

Sektorové priority

Sněm RVŠ


Příprava MPO na budoucí programovací období (5)

 • Aktuální návrh sektorových priorit MPO pro období 2014+:

 • na základě projednání a úprav dle požadavků MMR pro potřeby přesnějšího definování národních rozvojových priorit ČR (březen 2011):

 • Národní rozvojová priorita:

 • Konkurenceschopná a udržitelná ekonomika založená na znalostech a inovacích

 • Sektorové priority MPO:

 • Rozvoj podnikání založeného na podpoře výzkumu, vývoje a inovací

 • Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání

 • Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice

Sněm RVŠ


Příprava MPO na budoucí programovací období (6)

 • Východiska pro přípravu nového operačního programu (1):

 • Principy:

 • prosazovat novýtematický operační program pro podnikatelskou sféru (těžiště strukturální pomoci by mělo směřovat do oblasti ekonomiky, podnikatelé by měli patřit mezi stěžejní příjemce, neboť jsou zdrojem statků)

 • z věcného hlediska podporovat zejména projekty založené na technologickém rozvoji, inovacích, uplatnění principů znalostní ekonomiky, transferu technologií apod.

 • posílit úlohu nových finančních nástrojů v rámci strukturálních podpor, nevzdat se však dotačních schémat

Sněm RVŠ


Děkuji za pozornost

[email protected]

Sněm RVŠ


 • Login