Access to e-Government Services Employing Semantic Technologies - PowerPoint PPT Presentation

Access to e government services employing semantic technologies
Download
1 / 11

 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Access to e-Government Services Employing Semantic Technologies. Karol FURDÍK InterSoft, a.s. Floriánska 19, 040 01 Košice karol.furdik@intersoft.sk. Ján HREŇO Technická Univerzita Košice, Ekonomická fakulta Němcovej 32, 040 01 Košice jan.hreno@tuke.sk. Elektronická verejná správa.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Access to e-Government Services Employing Semantic Technologies

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Access to e government services employing semantic technologies

Access to e-Government Services Employing Semantic Technologies

Karol FURDÍK

InterSoft, a.s.

Floriánska 19, 040 01 Košicekarol.furdik@intersoft.sk

Ján HREŇO

Technická Univerzita Košice, Ekonomická fakulta

Němcovej 32, 040 01 Košice

jan.hreno@tuke.sk

Karol Furdik, InterSoft a.s.

karol.furdik@intersoft.sk


Elektronick verejn spr va

Elektronická verejná správa

 • Akčný plán eEurope v oblasti elektronickej verejnej správy (e-Government)

 • Ciele: otvorená, transparentná, efektívna verejná správa, poskytujúca širokú škálu služieb.

 • Plán eEurope+ pre (vtedy) kandidátske krajiny:

  • “e-Government can improve public services, making them faster, as well as more accessible and responsive”

  • zdôraznenie dôležitosti výmeny skúseností a existujúcich pozitívnych praktík: “Candidate countries lend great importance to the exchange of good practices with EU member states”.

Karol Furdik, InterSoft a.s.

karol.furdik@intersoft.sk


Ciele projektu access egov 1

Ciele projektu Access-eGov (1)

 • Zvýšiť dostupnosť služieb verejnej správy pre občanov a podnikateľské subjekty, a to funkčným prepojením existujúcich elektronických a „tradičných“ služieb:

  • Identifikácia služieb vzťahujúcich sa k určeným životným situáciám (life events / business episodes)

  • Tvorba scenárov pre tieto situácie pomocou prepojenia elementárnych služieb (hybridné scenáre  kombinácia tradičných a elektronických služieb)

 • Rešpektovať e-Inclusion kritériá pre dostupnosť internetových služieb znevýhodneným skupinám používateľov

Karol Furdik, InterSoft a.s.

karol.furdik@intersoft.sk


Ciele projektu access egov 2

Ciele projektu Access-eGov (2)

 • Vytvoriť platformu pre vzájomné poskytovanie, využívanie a zdieľanie služieb pre organizácie verejnej správy

 • Technické ciele:

  • poskytnúť referenčnú ontológiu znalostí a procesov v oblasti e-Government

  • vytvoriť nástroje na sémantický popis služieb (ako plug-ins do existujúcich web aplikácií)

  • vyhľadávanie a integrácia služieb podľa sémantického popisu

  • tvorba platformy pre kompozíciu služieb do zložitejších procesov

  • distribuovaná bezpečnostná infraštruktúra, autentifikácia používateľov, ochrana údajov

Karol Furdik, InterSoft a.s.

karol.furdik@intersoft.sk


Technol gia

Technológia

Alternatívy:

 • Service oriented architecture, SOA:

  • Bohatý sémantický popis, konceptuálny model

  • Formalizmy: OWL-S, WSMO

  • Nástroje: WSMX, IRS III, OWL-S tools

 • Process oriented approach:

  • Workflow systémy pre modelovanie procesov (BPEL)

  • Formalizmy: BPEL4WS, workflow štandardy + WSDL-S pre sémantické vyhľadávanie a kompozíciu

  • Nástroje: METEOR-S, workflow engines, BPWS4J

   Záver: SOA sa zdá byť najsľubnejšou metódou.

Karol Furdik, InterSoft a.s.

karol.furdik@intersoft.sk


Navrhovan architekt ra s asti

Navrhovaná architektúra - súčasti

 • SOA  Web Services (založené na XML)

  • protokoly: SOAP, XML-RPC, Jabber,...

  • štandardy pre popis: WSDL, UDDI

  • komunikačný model: Peer-to-peer

 • Semantic web: informačné zdroje sú anotované, t.j. popísané sémantickou charakteristikou.

 • Ontológie: efektívna metóda reprezentácie znalostí

  • modely a reprezentácie: DAML/OIL, OWL/OWLS, RDF/RDFS, WSMO/WSML, OKBC/KIF

 • Workflow: automatizácia business procesov

Karol Furdik, InterSoft a.s.

karol.furdik@intersoft.sk


Sch ma komponentov syst mu

Schéma komponentov systému

Karol Furdik, InterSoft a.s.

karol.furdik@intersoft.sk


Pilotn aplik cie

Pilotné aplikácie

 • SK pilot: KSK + mesto Michalovce

  • Modelovanie procesu stavebného konania, zvýšenie transparentnosti a zjednodušenie prezentačnej úrovne pre občanov

 • PL pilot: mesto Gliwice + COI

  • Modelovanie procesu registrácie komerčnej spoločnosti

 • GE pilot 1: Schleswig-Holstein Government

  • Upgrade existujúceho e-Government systému „Zustaendigkeitsfinder “, obohatenie o sémantický popis, funkčné a dátové prepojenie lokálnych a regionálnych samospráv

 • GE pilot 2: German university of Cairo

  • Modelovanie procedúry žiadania o pracovné povolenie v EÚ

Karol Furdik, InterSoft a.s.

karol.furdik@intersoft.sk


Z kladn daje o projekte

Základné údaje o projekte

 • Access-eGov FP6-2004-27020

 • Spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu IST (Information Society Technologies)

 • Začiatok projektu: 1. január 2006

 • Trvanie: 36 mesiacov

 • Financie od EÚ: 1.983.000 €

 • Celkový rozpočet: 2.279.243 €

 • Popis: 36-mesačný výskumno-vývojový projekt, zameraný na vytvorenie a sprevádzkovanie platformy na kompozíciu služieb elektronickej verejnej správy do komplexných procesov (pokrývajúcich napr. typické životné udalosti, biznis procesy, a pod.), s využitím sémantickej interoperability jednotlivých služieb verejnej správy.

Karol Furdik, InterSoft a.s.

karol.furdik@intersoft.sk


Partneri konzorcium

Partneri - konzorcium

 • Koordinátor: Technická Univerzita v Košiciach, Slovensko

 • Používateľskí partneri:

  • Košický Samosprávny kraj, Slovensko

  • Mesto Michalovce, Slovensko

  • Cities on Internet Association, Poľsko

  • City Hall of Gliwice, Poľsko

  • State Government of Schleswig-Holstein, Nemecko

 • Výskumní partneri:

  • University of Regensburg, Nemecko

  • German University in Cairo, Egypt

  • InterSoft, a. s., Slovensko

  • EMAX S.A., Poľsko

  • e-ISOTIS, Grécko

Karol Furdik, InterSoft a.s.

karol.furdik@intersoft.sk


T7 3 semantic mark up framework

T7.3 Semantic mark-up framework

Ďakujem Vám za pozornosť.

www.access-egov.org

karol.furdik@intersoft.sk

Karol Furdik, InterSoft a.s.

karol.furdik@intersoft.sk


 • Login