Analizat
Download
1 / 28

Analizat Financiare - PowerPoint PPT Presentation


 • 241 Views
 • Uploaded on

Analizat Financiare. Dr. Gani Asllani. Ç ka perfshihet ne Bilancin e Gjendjes. A ktiva ( asetet ). Çfarë permban? Diçka që posedon kompania e që ka vlerë të ardhshme ekonomike . Paraja Toka Ndërtesa Pajisjet G oodwill ( reprutacioni). Asetet ndahen: 1.Asetet rrjedhese 2.Asetet fikse.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Analizat Financiare' - dermot


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

AnalizatFinanciare

Dr. GaniAsllani


Çka perfshihet ne Bilancin e Gjendjes


A ktiva asetet
Aktiva (asetet)

 • Çfarë permban?

 • Diçka që posedon kompania e që ka vlerë të ardhshme ekonomike.

 • Paraja

 • Toka

 • Ndërtesa

 • Pajisjet

 • Goodwill (reprutacioni)


Asetet ndahen 1 asetet rrjedhese 2 asetet fikse

Asetet ndahen:1.Asetet rrjedhese2.Asetet fikse

Asetet rrjedhese-jane grup ne te cilen hyne asetet qe mund lehte te shnderrohen ne para si te tilla si: paraja, llogarite e arketueshme, invenatri i mallit.

2. Asetet fikse- perfshine token, ndertesat dhe pajisjet. Ne kete grup hyne edhe asetet e paprekshme si: patentat, licencat, te drejatat e autorit, reputacioni.


Detyrimet
Detyrimet

Pasiva

 • Çfarë janë detyrimet?

 • Njëlloj borxhi i kompanisë.

 • para

 • shërbime

 • produkte


Detyrimet ndahen 1 detyrimet afatshkurta 2 detyrimet afatgjata

Detyrimet ndahen:1. detyrimet afatshkurta2. detyrimet afatgjata

Detyrimet afatshkurta- jane obligime per te paguar dhe perfshine llogarite e pagueshme, deftesat e pagushme (shuma borxh ndaj bankes apo te tjereve), pagat e pagueshme dhe taksat e pagueshme.

2. Detyrimet afatgjata perfshine borxhet afatgjata sic jane kredite afatgjata.


Ekuiteti i pronar ve
Ekuitetiipronarëve

 • Çfarë është ekuiteti i pronarëve?

 • Është ajo çka ka mbetur nga asetet pas zbritjes së detyrimeve.

 • Njëjtë si asetet neto

 • Ekuitetet e pronareve paraqesine kerkesat e mbetura ndaj aseteve te biznesit pas mbulimit te detyrimeve.

 • Totali i aseteve- totali i detyrimeve= Asetet netoShembull

AseteteDetyrimete Paraja 40euro Llogarite e pagushme 50 euroLlogarite e pranushme 100euro Deftesa e pagushem 150 euroToka 200 euro Ekuiteti i pronareveTotali 340 euro Rezervat e kapitalit 100 euro Fitimi i mbajtur 40 euro Totali i detyr. dhe ekuiteteve 340 euro

Shembull


Objektivat dhe metod at e analize s se raporteve finansi are
Objektivatdhe metodat e analizes se raporteve finansiare

 • Metodate analizes se raporteve financiare:

 • A) AnalizaHorizontale

 • B) Analiza e Trendeve

 • C) AnalizaVertikale, dhe

 • D) Racio analiza (Koeficientit)

 • A) AnalizaHorizontale – krahasimiivititaktual me vitinparaprak :

 • (1) ne vlerat apsolute;

 • (2) ne perqindje (indeksi) – Por, ndryshimetapsolutene lartesine e tehyravetotaledhefitimitnetokakuptimkrejttjeter.


Objektivat dhe metod at e analize s se raporteve finansi are1
Objektivatdhe metodat e analizes se raporteve finansiare

 • B) Analiza e trendeve – ketubehetfjale per ndryshimet ne % ,jovetem per dyvitepor per disavite(sipasrregullavemesepaku 5 vite e me teper). Rendesia: Planifikimiirrjedhaveteardhshme ne afarizmin e ndermarrjeve.

 • C) AnalizaVertikale – perdorimii % per vleresimin e pjesemarrjes se disapjeseve ne teresi(pjesemarrja ne AKTIVEN e pergjithshme, pjesemarrja nemjetetqarkulluese, etj.).

 • D) Racio analiza – qellimiprimari racio analizeseshteteperqendrohet ne pikattecilatkerkojnehulumtimeshtese.


Indeks analiza
IndeksAnaliza

Ne analizen e perqindjes (indeksit) te pasqyrave financiare te gjithe zerat e bilancit te gjendjes apo pasqyres se te ardhurave marrin vitin baze te barabarte me 100 % (perqind) dhe vlerat e zerave pasues ne pasqyrat financiare shprehen ne perqindje ne raport me vitin baze.


AnalizaHorizontale

Shembull:Bilanci i Gjendjes i Kompanise XY jane paraqitur si vijon.

Kerkohet: Pregadit nje analize horizontale te bilancit te gjendjes per Kompanine XY duke marre si baze vitin 2008


AnalizaHorizontale

Shembull:Bilanci i Gjendjes i Kompanise XY jane paraqitur si vijon.

Kerkohet: Pregadit nje analize horizontale te bilancit te gjendjes per Kompanine XY duke marre si baze vitin 2008


Xy company analiza e indeksit te bilancit te gjendjes
XY Company Analiza e IndeksitteBilancitteGjendjes


Xy company analiza e indeksit te bilancit te gjendjes1
XY Company Analiza e IndeksitteBilancitteGjendjes


Xy company analiza indeksit te bilancit te suksetit pasqyra e te ardhurave
XY Company AnalizaIndeksitteBilancitteSuksetit (Pasqyra e teArdhurave)

Tatimi ne fitim 39.7849%


Shembull:

 • PËRLLOGARITJA E STRATEGJISË SË MJETEVE DHE BURIMEVE TË MJETEVE

 • PËR ZËRAT E AKTIVIT:

 • PËR ZËRAT E PASIVIT:

 • NË TË NJËJTËN MËNYRË BËHET EDHE PËRLLOGARITJA

 • E STRUKTURËS NË PASQYRAT TJERA FINANCIRE


Xy company analiza vertikale e bilancit te gjendjes
XY Company AnalizaVertikale e BilancitteGjendjes


Xy company analiza vertikale e bilancit te gjendjes1
XY Company AnalizaVertikale e BilancitteGjendjes


Xy company analiza e bilancit te suksetit pasqyra e te ardhurave
XY Company Analiza e BilancitteSuksetit (Pasqyra e teArdhurave)

Tatimi ne fitim 39.7849%


Faleminderit

Ne

Vemendje


Detyra nr 1

Detyra nr 1.

Tregoni per secilin ze se ku hyne ne bilancin e gjendjes. Tregoni se a eshte fjala per aset, detyrim apo ekuitet i pornareve ?

Paraja (?)

Llogarite e pagushem (?)

Llogarite e arketushme (?)

Ndertesa (?)

Inventari (?)

Toka (?)

Rezervat kapitale (?)

Humbja bankare (?)

Kredite afatshkurta (?)

Fitimi i mbajtur (?)

Rezervat (?)

Detyrimet tjera afatshkurta

Pajisjet (?)

Pasurite tjera (?)


Detyra nr 2

Detyra nr 2

Rregullonillogarite e bilancit me ekuacionin e kontabilitetit sic tregohet me poshte:

Paraja 12000

Inventariimallit 20000

Pajisijet 12500

Llogarite e arketusheme 8200

Dergesat e pagueshme 11000

Rezervatkapitale 35000

Fitimiimbajtur 6700


Detyra nr 3

Detyra nr 3.

Nese me 31 dhjetor 2009 , kompania ka pasurasete ne vlereprej 25000, detyrime 14690, saeshteekuitetiipronareve:

15.080 euro

10.120 euro

1.2650 euro

10.910


Detyra 4

Detyra 4

Kompania XY ne fillimtevitit ka pasurketogjendje:

Paraja 10.000

Llog. Arketueshme 30.000

Malli 35.000

Toka 125.000

Ndertesat 220.000

Pajisjet 100.000

Llog. E pagueshme 22.000

Pagat e pagueshme 5.000

Huatbankare 38.000

Rezerevatkapitale 410.000

Fitimi I mbajtur 45.000

Perpilonibilancin e gjendjes ?


 • Zhvlerësimi

 • Tërë prona e paluajtshme e tatimpaguesit që është subjekt i amortizimit sipas kategorive vijuese:

 • (a) Kategoria 1: ndërtesat dhe strukturat e tjera ndërtimore;

 • (b) Kategoria 2: automobilat dhe kamionët e lehtë, automjetet e rënda transportuese, pajisjet për lëvizjen e dheut, buldozerët, gërryesit e dheut dhe makinat e tjera të rënda, kompjuterët, pajisjet anësoret kompjuterike dhe pajisjet e tjera për procedimin e të dhënave, mobilet dhe pajisjet e zyrës, instrumentet, gjërat e ndryshme dhe pajisje të tjera; dhe

 • (c) Kategoria 3: repartet dhe makineria, stoqet e përsëritura dhe lokomotivat që përdoren për transport hekurudhor, aeroplanët, anijet dhe të gjitha asetet e tjera të paluajtshme.”

 • Shuma e lejuar si zbritje e amortizimit për periudhën tatimore do të përcaktohet duke aplikuar përqindjet si në vijim, për llogaritë kapitale, për kategoritë e tilla sipas metodës së pagesave të barabarta përgjatë një periudhe kohore, në përmbylljen e periudhës tatimore:

 • (a) kategoria 1: pesë përqind (5%);

 • (b) kategoria 2: njëzet përqind (20%); dhe

 • (c) kategoria 3: pesëmbëdhjetë përqind (15%). [1]

 • [1]Rregullore nr. 2004/51 - Mbi Tatimin në të Ardhurat e Korporatave, neni 16. Zhvlerësimet


ad