BAZAT E KONTABILITETI Pasqyrat Financiare - PowerPoint PPT Presentation

Bazat e kontabiliteti pasqyrat financiare
Download
1 / 22

 • 554 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

BAZAT E KONTABILITETI Pasqyrat Financiare. Mësimdhënëse, Mr. sc. Arta Selmanmusa. Pasqyrat Financiare Parimet kryesore të ndërtimit të pasqyrave financiare Biznesi ka dy objektiva primare: Realizimin e profitit, dhe Të mbeturit solvent (me aftësi pagimi të faturave për mallra dhe shërbime)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

BAZAT E KONTABILITETI Pasqyrat Financiare

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bazat e kontabiliteti pasqyrat financiare

BAZAT E KONTABILITETIPasqyrat Financiare

Mësimdhënëse, Mr. sc. Arta Selmanmusa


Bazat e kontabiliteti pasqyrat financiare

Pasqyrat Financiare

Parimet kryesore të ndërtimit të pasqyrave financiare

Biznesi ka dy objektiva primare:

 • Realizimin e profitit, dhe

 • Të mbeturit solvent (me aftësi pagimi të faturave për mallra dhe shërbime)

  Pasqyrat financiare janë raporte që u lejojnë palëve të interesuara që të vlerësojnë profitabilitetin dhe solventitetin e biznesit


Bazat e kontabiliteti pasqyrat financiare

Pasqyrat financiare zakonisht na paraqiten në disa forma:

 • Bilanci – paraqet një listë të aseteve, të detyrimeve dhe të ekuitetit të pronarëve për periudhen specifike kohore,

 • Pasqyra e të ardhurave – paraqet përmbledhjen e të ardhurave dhe shpenzimeve për periudhë specifike kohore,

 • Raporti i fitimeve të mbajtura – paraqet përmbledhjen e fitimeve të mbajtura të korporatës për periudhen specifike kohore,

 • Raporti i rrjedhjes së parasë – paraqet përmbledhjen e të pranuarave të gatshme (cash) dhe pagesave për periudhen specifike kohore


Bazat e kontabiliteti pasqyrat financiare

Ekuacioni i kontabilitetit të dyfishtë

 • Te ky sistem, dy hyrje krijohen për secilin transaksion, një hyrje në debi në një llogari dhe hyrja tjetër si kredi në llogarinë tjetër.


Bazat e kontabiliteti pasqyrat financiare

Mjetet

Burimet e financimit

Asetet = Detyrimet Ekuiteti i pronarëve

Mjetet për

Përdorim në

gjenerim

të të

ardhurave

Kërkesat e

Kreditorëve

Ndaj

burimeve

Kërkesat e

Pronarëve

Ndaj

burimeve


Bazat e kontabiliteti pasqyrat financiare

BILANCI

Bilanci përfaqëson tërësinë e aseteve(aktiva) dhe të detyrimeve (pasiva), si dhe diferencën e tyre që përfaqëson vlerën neto, të cilën një biznes e ka në një moment të caktuar.

ASETET – janë burimet ekonomike, të cilat janë të kontrolluara apo në pronësi nga kompania. Ato mund të jenë:

 • Asete RRJEDHËSE, grup në të cilin hyjnë asetet që munden lehtë të shndërrohen në para të tilla si: paraja, llogaritë e arkëtueshme, dëftesat e arkëtueshme, inventari i mallit(stoqet) apo edhe asetet e parapaguara sic janë sigurimi i parapaguar.

 • Asetet FIKSE përfshijnë tokën, ndërtesat dhe pajisjet. Në këtë grup hyjnë edhe asetet e paprekshme, si:patentat, licencat, të drejtat e autorit, emri I mirë. në bilanc, asetet duhet të jepën vë vlerë monetare (euro,dollar)


Bazat e kontabiliteti pasqyrat financiare

DETYRIMET– janë obligime për të paguar para. Mund të ndahen:

 • Detyrimet afatshkurtra, të cilat përfshijnë llogaritë epagueshme, dëftesat e pagueshme (shuma borgj ndaj bankës apo të tjerëve), pagat e pagueshme dhe taksat e pagueshme

 • Detyrimet afatgjata, të cilat përfshijnë borgjet afatgjata sic janë kreditë afatgjata

  EKUITETI i PRONARËVE– kërkesat e mbetura ndaj aseteve të biznesit pas mbulimit të detyrimeve,paraqesin ekutetin e pronarëve(të biznesit individual dhe të ortakëritë apo ekuitetin e aksionarëve ( të shoqëritë aksionare)

  Ekuiteti i pronarëve shpreh asetet neto:

  Totali i aseteve – Totali i detyrimeve = Asetet neto


Bazat e kontabiliteti pasqyrat financiare

Arsyja pse quhet bilanc i gjendjes është sepse të dy anët janë të balancuara, përkatësisht:

Asetet = Detyrimet Ekuiteti


Bazat e kontabiliteti pasqyrat financiare

AsetetDetyrimet

Paraja 40€ Llogari të pagueshme 50 €

Llogari të pranueshme 100€ Dëftesa të pagueshme 150 €

Toka 200 €

Totali i aseteve 340 € Ekuiteti i pronarëve

Rezervat e kapitalit 100 €

Fitimi i mbetur 40 €

140 €

Totali i detyrimeve

dhe ekuitetit të

pronarëve 340 €

Duhet të

barazohen


Bazat e kontabiliteti pasqyrat financiare

Kompania “Standard Benz” në fillim të vitit ka pasur këtë gjendje:

 • Paraja 10.000, llogarëi të arkëtueshme 30.000, malli 35.000, toka 125.000, ndërtesat 220.000, pajisjet 100.000, llogari të pagueshme 22.000, pagat e pagueshme 5000, Huaja bankare 38.000, rezervat e kapitalit 410.000, fitimet e mbajtura 45.000.

 • Në bazë të këtyre zerave perpiloni bilancin e gjendjes së kësaj kompanie?


Bilanci i gjendjes

Bilanci i gjendjes


Bazat e kontabiliteti pasqyrat financiare

1. Grumbullimi i një llogarie të arkëtueshme. Nëse “Standard Benzi” mbledh 20.000 nga konsumatorët në formë të llogarive të arkëtueshme (d.m.th. jo një shitje e re, por vetëm grumbullim nga një transaksion i mëparshëm). Gjeni ndryshimin e bilancit?


Bazat e kontabiliteti pasqyrat financiare

1. Kjo tregon që paraja (si aset) rritet nga 10.000 në 30.000, ndërsa llogaria e arkëtueshme zvogëlohet nga 30.000 në 10.000. Si rezultat i kësaj, asetet totale nuk ndryshojnë, ndërsa detyrimet dhe ekuiteti i pronarëve mbeten të paprekura. Edhe me tutje asetet mbesin të barabarta me detyrimet plus ekuiteti I pronarëve.


Bazat e kontabiliteti pasqyrat financiare

2. Blerja e pajisjeve me kredi. “Standard Benzi” ka blerë 40.000 pajisje, të cilat do t’i paguajë më vonë (duke marrë hua). Perpiloni bilancin e gjendjes së kësaj kompanie me këtë ndryshim?


Bazat e kontabiliteti pasqyrat financiare

2. Ky ilustrim tregon se pajisjet (si aset) rriten nga 100.000 në 140.000, ndërsa huaja bankare po ashtu rritet nga 38.000 në 78.000. si rezultat I kësa, si asetet totale, ashtu edhe detyrimet totale rriten për 40.000, kështu që asetet edhe me tutje mbesin të barabarta me detyrimet plus ekuiteti.


Bazat e kontabiliteti pasqyrat financiare

3. Ofrimi i shërbimeve konsumatorëve përmes llogarisë. Cfarë do të ndodhë nëse “Standard Benz” kryen punë për konsumatorët në shumën prej 15.000, kurse aot do t’I arkëtonte më vonë?


Bazat e kontabiliteti pasqyrat financiare

3. Pra llogaritë e arkëtueshme dhe fitimet e mbajtura janë rritur për 15,000, kjo nënkupton se janë rritur edhe asetet edhe ekuiteti I pronarëve për 15,000. barazimi ende është ruajtur A= D plus E


Bazat e kontabiliteti pasqyrat financiare

4. Pagesa e shpenzimeve me para të gatshme.

“Standard Benz” ka paguar 4000 shpenzime të pagave për punonjësit?


Bazat e kontabiliteti pasqyrat financiare

4. Paraja zvogëlohet për 4,000, po ashtu edhe pagat e punonjësve zvogëlohen për 4,000 si rezultat i pagesës së tyre.


Bazat e kontabiliteti pasqyrat financiare

Zberthimi i bilancit në konto

Ndërmarrja Standard në fillim të vitit 2009 ka pasur këtë gjendje të mjeteve dhe të burimeve të mjeteve:

 • Objekte ndërtimore në vlerë prej 52.000€,

 • Para 1500€,

 • Xhirollogaria 22.000€,

 • Llogaritë të pagueshme 3.400€,

 • Kredia afatshkurtër 2.600€,

 • Pagat e pagueshme 1.200€,

 • Llogaritë e arkëtueshme 5.600€,

 • Malli 2.800€.

  Në bazë të këtyre zerave, gjeni shumën e kapitalit dhe perpiloni bilancin e gjendjes duke e përdorur ekuacionin e bilancit?

  Zbertheni bilancin e kësaj ndërmarrje në konto “T”(llogari)?


Bazat e kontabiliteti pasqyrat financiare

ZgjidhjeAsetet = Detyrimet plus KapitaliKapitali = Totali i Asetet – Totali i DetyrimetKapitali = 73,900 – 7,200 = 66,700


Bazat e kontabiliteti pasqyrat financiare

 • Është blerë mall në vlerë prej 1400€ me afat pagese;

 • I kemi paguar furnitoret në vlerë prej 730€ nga parat e gatshme;

 • Janë tërhequr nga xhirollogaria në të gatshme 850€;

 • Është paguar borgji ndaj furnitorëve në vlerë prej 2000€ nga kredia e lejuar;

  Bartni në konto “T” këto transaksione?


 • Login