Zabezpieczenia zwrotu dofinansowania
Download
1 / 9

Zabezpieczenia zwrotu dofinansowania - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Zabezpieczenia zwrotu dofinansowania. 08 października 200 9 r. Departament Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Art. 6 ust. 5 Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Świętokrzyskiego

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Zabezpieczenia zwrotu dofinansowania' - curran-beach


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zabezpieczenia zwrotu dofinansowania

Zabezpieczenia zwrotu dofinansowania

08października 2009 r.

Departament Funduszy Strukturalnych

Urząd Marszałkowski Województwa

Świętokrzyskiego


Art. 6 ust. 5 Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Świętokrzyskiego

…”Instytucja Zarządzająca odpowiada za prawidłowe wykorzystanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W przypadku stwierdzenia, iż na skutek działania lub zaniechania Instytucji Zarządzającej doszło do nieprawidłowego wykorzystania środków, skutki finansowe z tego tytułu obciążają Instytucję Zarządzającą.”


Art. 2 Świętokrzyskiego07 ustawy o finansach publicznych nakazuje odzyskiwanie środków wypłaconych w ramach RPO, gdy zostały :

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184

3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Środki podlegają zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych


Wymagamy realnego zabezpieczenia Świętokrzyskiego

= 160 % kwoty dofinansowania


Zabezpieczenie ustanawiane jest w jednej lub kilku z następujących form uzgodnionych przez Beneficjenta z I Z RPOWŚ :

 • Pieniądzu (przelew wierzytelności z rachunku lokaty terminowej);

 • gwarancjach bankowych;

 • gwarancjach ubezpieczeniowych;

 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275);

 • hipotece;

 • wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej;

 • zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

 • cesji praw z polisy ubezpieczeniowej połączonej z funduszem inwestycyjnym, (a polisy od pożaru, kradzieży – nie przyjmujemy);

 • wekslu własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym

 • poręczeniu według prawa cywilnego,

 • wekslu własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową.


 • Termin na wniesienie zabezpieczenia rozumiany jako skuteczne jego dokonanie to 30 dni od dnia podpisania umowy, pod rygorem utraty dofinansowania, ale:

 • najpierw (w ciągu kilku dni) oczekujemy propozycji zabezpieczenia wraz z deklaracją majątkową, którą obowiązkowo składają:

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby poręczające.

  • Spółki kapitałowe nie składają deklaracji majątkowej.

  • Weksel i deklarację wekslową do podpisania przez beneficjenta przygotowuje Departament Funduszy Strukturalnych.

  • Hipoteka ustanawiana jest za pośrednictwem notariusza. Podstawą dla notariusza jest Oświadczenie Zarządu Województwa przygotowane przez Departament Funduszy Strukturalnych – będzie przesłane beneficjentom. Beneficjent wybiera notariusza, który jest dla niego najtańszy.


Nie przyjmuje się zabezpieczeń w formie przewłaszczenia, zastawu rejestrowego.

Pozytywnie traktowane jest zabezpieczenie w formie hipoteki (nieruchomość nie musi być własnością beneficjenta).

Weksel własny in blanco jako jedyne zabezpieczenie nie będzie przyjmowany.

Obowiązkowo, jako dodatkowe zabezpieczenie weksel (z poręczeniem małżonka – koniecznie) składają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki jawne.

Nie jest wymagana wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę.

W treści pisma zgłaszającego hipotekę należy podać …….

”proponujemy ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej w miejscowości…., przy ulicy ……Nr……., oznaczonej w księdze wieczystej numerem KW……..,, stanowiącej własność osób…….,

zam. w ……… Nieruchomość ta nie jest obciążona ,

albo jest obciążona wpisem na rzecz np.. Banku…., pozostał do spłaty kredyt zł……..

Można też wnioskować, …..”prosimy o zastrzeżenie ustanowienia na tej nieruchomości zabezpieczenia na miejscu wcześniejszym Banku do kwoty kredytu………………………zł”.

Nieruchomość ta składa się z działki gruntu (podać rodzaj rolna, czy budowlana) o powierzchni …..m2, zabudowanej budynkiem (opisać co to jest, powierzchnia, czemu służy, jaki jego stan) o wartości szacunkowej rynkowej wg beneficjenta ………..zł. (jeśli jest można załączyć wyciąg z wyceny przez rzeczoznawcę).


!!! zastawu rejestrowego.Nie wolno:

- ustanawiać na przedmiocie dotowanym

przewłaszczenia na rzecz banku, pod rygorem konieczności zwrotu dofinansowania

- dokonywać cesji dotacji na rzecz dostawców

!!!

Dopuszczamy zabezpieczenie hipoteczne na drugim miejscu po kredycie banku, ale obowiązkowo bank musi cesją dotacji zapewnić wcześniejszą spłatę tego kredytu.ad